IsaacNewton — theGreatenglishScientist - Ісаак Ньютон — великий англійський учений

Про матеріал
Ісаак Ньютон — великий англійський учений. Він народився в 1642 році в маленькому сільці в Лінкольнширі: батько Ньютона був фермером і вмер до народження сина. Коли Ньютонові було 15 років, дядько забрав його зі школи, оскільки хотів зробити з нього фермера. Але юний Ісаак був поганим фермером, і дядько послав його до Кембриджського університету.
Перегляд файлу

IsaacNewton  theGreatenglishScientist - Ісаак Ньютон — великий англійський учений

Isaac Newton was a great English scientist.

He was born in 1642 in a little village in Lincolnshire: Newton’s father was a farmer and died before his son’s birth.

When Newton was 15, his uncle re-moved him from school because he wanted to make a farmer of him.

But a young Isaac was a bad farmer and his uncle sent him to the University of Cambridge.

After graduation from the University he became a professor of Mathematics and lectured at Cambridge for more than 30 years.

In 1665 the great plague broke in England and Cambridge was closed — Newton had to return home for eighteen months.

It was the most important period in his life when he made his three great discoveries — those of the differential calculuses, of the nature of white light and of the law of gravitation.

He advanced an idea that light consisted of small particles — corpuscles (today the scientists call them photons).

Later on he, however, came to the conclusion that light had a dual nature, namely, it was a combination of the corpuscles and the ethereal waves.

Newton was also interested in the problem of what was the cause of the motion of the planets.

He came to the conclusion that the force that kept the planets in the orbits round the Sun was the same force that caused objects to fall onto the ground, namely, the force of gravity.

A popular legend says that he made this discovery while observing the fall of an apple from a tree in his garden.

But only in 1684 Newton published his famous book the “Principia” in which he explained the movement of the planets and laid down the law of universal gravitation.

This book made a great contribution to Physics and Mathematics: the publication of the “Principia” was compared to a sunrise, but Newton himself was always modest.

Newton was not only theorist but a great inventor, too: he invented a mirror telescope.

The demonstration of the mirror telescope made a great impression on the contemporaries and in 1672 Newton was elected a member of the Royal Scientific Society.

In 1695 Newton was appointed an inspector at the Royal Mint; there he was in charge of coining new English money.

In 1703 Newton was elected

a President of the Royal Scientific

Society.

For the last time he attended its meeting in February, 1727.

On March 20, the same year he died and was buried in Westminster Abbey.

There is a monument to Newton in Trinity College at Cambridge with the inscription: “Newton Who Surpassed All Men of Science”.

Ісаак Ньютон — великий англійський учений.

Він народився в 1642 році в маленькому сільці в Лінкольнширі: батько Ньютона був фермером і вмер до народження сина.

Коли Ньютонові було 15 років, дядько забрав його зі школи, оскільки хотів зробити з нього фермера.

Але юний Ісаак був поганим фермером, і дядько послав його до Кембриджського університету.

По закінченні університету він став професором математики і викладав у Кембриджі більш 30 років.

У 1665 році в Англії спалахнула чума, Кембридж був закритий, і Ньютон повернувся додому на вісімнадцять місяців.

Це був найбільш важливий період у його житті, коли він зробив три свої великі відкриття: диференціальні числення, природу світла і закон гравітації.

Він висунув ідею, що світло складається з маленьких часток — корпускул (сьогодні вчені називають їх фотонами).

Пізніше він, однак, прийшов до висновку, що світло має двоїсту природу, а саме, що воно є сполученням корпускул і ефірних хвиль.

Ньютон також цікавився проблемою причини руху планет.

Він прийшов до висновку, що сила, що тримає планети на орбітах навколо Сонця, це та ж сама сила, що змушує предмети падати на землю, а саме, сила ваги.

Відома легенда говорить, що він зробив це відкриття, коли спостерігав падіння яблука з дерева у своєму саду.

Але тільки в 1684 році Ньютон опублікував свою знамениту книгу «Початки», у якій він пояснив рух планет і сформулював закон всесвітнього тяжіння.

Ця книга зробила величезний внесок у фізику і математику: публікація «Початків» була подібна сходу сонця, але сам Ньютон завжди був скромний.

Ньютон був не тільки теоретиком, але і великим винахідником: він винайшов дзеркальний телескоп.

Демонстрація дзеркального телескопа справила величезне враження на сучасників, і в 1672 році Ньютон був обраний членом Королівського наукового товариства.

У 1695 році Ньютон був призначений інспектором Королівського монетного двору; там він відповідав за карбування нових англійських грошей.

У 1703 році Ньютон був обраний президентом Королівського наукового товариства.

Востаннє він відвідав його засідання в лютому 1727 року.

20 березня того ж року він помер і був похований у Вестмінстерському абатстві.

У коледжі Св. Трійці в Кембриджі є пам’ятник Ньютонові з написом: «Ньютонові, що перевершив усіх людей науки».

Questions:

1. Who was Isaac Newton?

2. What do you know about Isaac Newton’s childhood?

3. What did Newton do after graduation from the University?

4. Why do we say that 1665—1666 was the most important period in Newton’s life?

5. What do you know about public activity of Isaac Newton?