10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування 11 клас профільний рівень

Про матеріал

Календарне планування для шкіл з українською мовою 140 год., 4 год. на тиждень. Відповідає програмі 2017-2018н.р.Програма розрахована на вчителів української мови і літератури старших класів (філологічний напрям, профіль – українська філологія) загальноосвітніх навчальних закладів та учнів-старшокласників, оскільки містить також рекомендації для організації самонавчання та самооцінки і підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Програма може використовуватися для близьких до філології інших профілів гуманітарної сфери.

Перегляд файлу

Зміст уроку (профіль)

Кіл

сть

дата

1

Мова, індивід, суспільство

Мова як особлива система знаків, її місце серед інших знакових систем. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.

1

04/09

 

 

 

04/09

2

Українська мова в контексті української культури. Українська мова в "діалозі культур". Українська мова у світі. Українська діаспора.

3

РМ № 1. Поняття стилю мовлення: мовні і позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування). Стилі мовлення. Зміст і структура текстів кожного із стилів, їхні характерні мовні засоби, основні жанри. Складання усного твору

Підрозділи стилістики: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна).

1

 

06/09

 

4

 

Лінгвістика як наука про мову. Її основні розділи, місце в колі інших наук про людину й народ.

Історія мовознавства в особах. Видатні мовознавці вітчизняної науки та їх праці.

 1       06/09

5

 

Лінгвістична риторика

Риторика як наука й мистецтво слова. Роль риторики у професійній діяльності. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос.

Ритор і оратор. Риторичні ідеали у різні історичні епохи.

Поняття про сучасний риторичний текст.

  1      11/09

6

РМ № 2. Комунікативні якості мовлення та їхні основні ознаки. Стилістична норма і стилістична помилка. Редагування тексту промови

1

11/09

7

 

Інвенція.

Диспозиція. Методи викладу матеріалу.

1

 

13.09

8

Теза й аргументація. Різні види аргументації.

Діагностична робота

1

13/09

9*

Аналіз діагностичної роботи

РМ №3. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, підстилі, жанри, сфера використання, призначення. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості, структура офіційно-ділових текстів різних жанрів .

Контроль. Діалог

1

18/09

10

 

Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов. Меморія як система усного запам’ятовування промов. Основні прийоми запам’ятовування ораторської промови

Акція. Риторична техніка. Аналіз власної промови, релаксація.

1        18/09

11

РМ № 4. Еристика як мистецтво суперечки. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору на тему: «Учення Григорія Сковороди про “сродну працю” й розвиток сучасної особистості людини». Культура ведення дискусій, полеміки, диспутів професійного характеру. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями. Етика полемічної майстерності     Контроль. Діалог

1

20/09

12

Тематична контрольна робота № 1. Мова, індивід, суспільство

Лінгвістична риторика (тести) ТЕМАТИЧНА

1

20/09

13

Аналіз контрольної роботи

З історії риторики й ораторського мистецтва

Міфологія красномовства. Риторика Давньої Греції. Видатні оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен.

Риторика Аристотеля. Риторика Давнього Риму. Цицерон як теоретик красномовства.

 1       25/09

14

РМ № 5. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови  П

Контроль: діалог

1

25/09

15*

 

Вітчизняна риторика. Мовотворчість І.Вишенського, Г.Сковороди, Ф.Прокоповича.

Риторика в Києво-Могилянській академії.

Контроль. Усний переказ

1

 

 

27/09

 

 

 

16

 Розвиток риторичних традицій в Україні.

Навчальне читання мовчки

1

27/09

17

РМ № 6. Складання власного висловлювання на соціокультурну тему в публіцистичному стилі.П

1

02/10

18

Основи ораторського мистецтва

Види красномовства. Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, наукового-популярне, навчальне).

Ділове красномовство. Судове красномовство, особливості захисного і звинувачувального виступу. Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси. Контроль. Усний переказ

1

02/10

 

 

 

 

19

 

РМ № 7. Контрольний переказ тесту художнього стилю із творчим завданням

1

04/10

20*

Аналіз контрольного переказу

Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання, тост тощо). Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика.

РМ № 8. Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру

Контроль: усний переказ

1

04/10

21

РМ № 9. Написання ділових документів. Заява. Довіреність.П

1

9/10

22

 

Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні виступи .

Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог

1

 

9/10

 

23

 Промова, її види: мітингова, інформаційна, агітаційна.

Контроль: усний переказ

1

11/10

24

Тематична контрольна робота № 2. З історії риторики й ораторського мистецтва. Основи ораторського мистецтва (тест) ТЕМАТИЧНА

1

11/10

 

 

 

25

Аналіз контрольної роботи

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису та пунктуації Синтаксис української мови

Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів, зв′язків, засобів  вираження синтаксичного  зв′язку. Словосполучення як основна одиниця синтаксису. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

18/10

26

РМ № 10. Написання автобіографії П

1

18/10

27

Типи підрядного зв’язку в словосполученні. Словосполучення повні та неповні. Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях

1

23/10

28*

Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції

Контроль: усний переказ

1

23/10

29

Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення. Складні випадки координації підмета й присудка

Контроль: усний переказ

1

25/10

30

РМ № 11. Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

1

25/10

31

Аналіз контрольного твору

Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні

1

6/11

32

 РМ № 12. Ділові папери. Написання характеристики.  П

1

6/11

33

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень.

1

8/11

34

Національний колорит синтаксичних структур - паремійних висловлювань. Побажальні формули. Звертання, його роль у вираженні етнокультурознавчої специфіки діалогічного спілкування, місце в реченні, способи вираження. Синтаксичний аналіз.

Контроль: усний переказ

1

8.11

35

Складні і багатокомпонентні речення. Особливості структури та семантики сполучникових (складносурядних та складнопідрядних) і безсполучникових, багатокомпонентних речень

1

13/11

36

Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти. Синтаксичний аналіз

1

13/11

37

 Стилістичні особливості складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень. Період як засіб експресивного синтаксису і риторична фігура. Градація в складному реченні з різними типами зв’язку

1

15/11

38

 Тематична контрольна робота № 3. Синтаксис української мови (тести)

ТЕМАТИЧНА

1

15/11

39

Аналіз контрольної роботи

 Навчальне аудіювання

1

29/11

40

 

Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пряма мова і слова автора. Заміна прямої мови непрямою.

Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті, реплік у діалозі і непрямій мові. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення в тексті. Цитування

1

 

29/11

 

41

Контрольний диктант

1

4/12

 

42

Аналіз контрольного диктанту

Текст. Синтаксис і стилістика тексту.

Основні ознаки тексту. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями.

Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) як семантико-синтаксична одиниця тексту. Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв'язку в тексті.

1

4/12

43

Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс.

1

6/12

 

44

Пунктуація

Пунктуаційні норми. Пунктограми в кінці простого речення.

1

6/12

45

Пунктограми в кінці складного речення.

1

11/12

46

Пунктограми в кінці складного речення.

1

11,12

47

Пунктограми при прямій мові, цитуванні, у зв’язному тексті

1

13/12

48

Тематична контрольна робота № 4. Текст. Синтаксис і стилістика тексту. Пунктуація.  (Тести)

1

13/12

49

Аналіз контрольної роботи

Складні випадки використання розділових знаків

1

18/12

50

Абзац як пунктуаційний знак, що передає смислове членування тексту

1

18.12

51

РМ  № 14. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта)

1

20.12

52

Підсумковий урок. ТЕМАТИЧНА

1

20.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11-Б профільний рівень

 

 

53

54

Складні випадки  використання розділових знаків у складносурядному реченні.

 

10.01

10.01

55

РМ . Написання ділових документів різних жанрів: довіреність, розписка. Написання ділових документів різних жанрів: довіреність, розписка, оголошення, підготовка індивідуального звіту.

 

11.01у

56

57

Складні випадки  використання розділових знаків у складному безсполучниковому  реченні.

 

 

15.01

17.01

58

РМ  Ділові папери: оформлення протоколу.п

 

17.01п

59

Складні речення з різними видами зв’язку.

 

18.01

60

РМ  Написання ділових документів різних жанрів:написання ділового листа, особливості складання резюме.

 

22.01п

61

 

 

 

 

Підготовка до державної атестації. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про  мову . ( 30  год.)

Фонетика, орфоепія, орфографія  української мови

Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних.

 

24.01

62

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.

 

24.01

63

РМ  Художній стиль: призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки. Естетична функція мови у художньому творі. Джерела багатства і виразності українського мовлення. Синонімія як  засіб художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту.

 

25.01у

64

Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів.   Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення.

 

 

29.01

65

РМ  Індивідуально-авторський стиль письменника. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог.

 

 

31.01у

66

Правопис. Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження.

 

31.01

67

РМ  Роль художньої літератури, мистецтва в збагаченні й гармонізації внутрішнього світу.  Аналіз тексту прозового твору.

 

 

01.02у

68

РМ  Лінгвістичний аналіз тексту віршованого твору.

 

05.02у

69

Написання прізвищ та географічних назв, слів разом, окремо, через дефіс.

 

07.02

70

РМ  Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

Контроль: усний переказ.

 

07.02у

71

РМ  Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

 

08.02п

72

Правила переносу та  скорочення слів. . Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання офографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення.

 

12.02

73

Контрольна робота «Фонетика, орфоепія, орфографія  української мови» (тести). Тематична

 

14.02

 

74

 

Лексикологія і фразеологія української мови

Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів.

 

14.02

75

РМ  Переклад тестів художнього стилю

 

15.02п

76

Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни.

 

19.02

77

 РМ  Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі.

 

21.02у

78

Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.  Контрол: усний твір

 

21.02

79

РМ  Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі.

 

22.02п

80

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.

 

26.02

81

РМ  Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, кореспонденція, рецензія. Презентація, реклама. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю.

 

28.02у

82

Основні способи творення дієслів, прислівників.

 

28.02

83

РМ  Формування культури публіцистичного мовлення: способи привернення уваги, принципи побудови, засоби структурування тексту.Написання замітки в газету.

 

01.03п

84

Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.

 

05.03

85

РМ  Портретний нарис у публіцистичному стилі.

 

07.03у

86

Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників.

 

07.03

87

РМ  Написання інтер’ю.

 

12.03п

88

Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників.

 

14.03

89

РМ  (усно) Написання реферату на професійну тему.

 

14.03у

90

РМ  (усно) Особливості написання статті дискусійного характеру публіцистичного стилю.

 

15.03у

91

Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Паралельне використання відмінкових форм числа.

 

19.03

92

РМ  Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

 

21.03у

93

РМ  Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

 

21.03п

94

Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників.

 

22.03

95

РМ  Практична риторика. Тема, мета публічних виступів. Вибір теми, визначення мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо).

Добір матеріалу, його систематизація. Складання бібліографії. Робота із джерелами інформації. Види запису зібраного матеріалу: докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний план і короткий план.

 

02.04у

96

Контрольна робота  «Лексикологія і фразеологія української мови. Морфеміка, словотвір, морфологія української мови»

 

 

04.04

97

Аналіз контрольної роботи

Види, часи, способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова.

 

04.04

98

РМ  Усний твір на суспільну тему в публіцистичного стилю із творчим завданням. Контроль: усний твір.

 

05.04у

99

Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти.

 

11.04

100

РМ Контрольний  твір на суспільну тему в публіцистичного стилю із творчим завданням.

 

11.04п

101

Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.

 

12.04

102

РМ  Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення. Роль репетиції в підготовці до усного виступу. Основні прийоми запам’ятовування тексту ораторської промови.

Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом.

 

16.04у

103

Правопис складних прийменників та сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники.

 

18.04

104

Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань.

 

18.04

105

РМ  Вимоги до культури мовлення. Основні способи виступу (читання тексту промови, відтворення його по пам’яті із читанням окремих фрагментів, вільна імпровiзація, відповіді на запитання, ведення полеміки). Використання інтонації, жестів, міміки.

Навчальне аудіювання.

 

19.04у

106*

РМ  Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією.

Техніка мовлення. Тональність виступу. Виголошення доповіді, підготовленої заздалегідь.

Вимоги до культури мовлення. Основні способи виступу.

Контроль: усний твір.

 

23.04у

107

Контрольна робота  «Морфеміка, словотвір, морфологія української мови» тести Тематична

 

25.04

108

Синтаксис простих і складних речень. Пряма мова. Текст. Пунктуація.

Типи підрядного зв′язку у словосполученні. Складні випадки перекладу словосполучень з російської мови українською.

 

25.04

109

Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної  зв'язки.

 

26.04

110

РМ  Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення. Аудіювання зразків ораторського мистецтва.Контроль: усний твір.

 

02.05у

111

 РМ  Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види  аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами.

 

02.05у

112

Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.

 

03.05

113

РМ  Конфесійний стиль, сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання,  проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах.

 

05.05у

114

Просте ускладнене речення.

 

07.05

115

Контрольний диктант

 

10.05

116

Аналіз контрольного диктанту

Складне речення з різними видами синтаксичного зв'язку.

 

14.05

117

Пряма і непряма мова.

 

16.05

118

Далог. Цитата. Епіграф.

 

16.05

119

Контрольна робота  «Синтаксис простих і складних речень. Пряма мова. Текст. Пунктуація ». Тести

 

17.05

120

Аналіз контрольної роботи

РМ  Переклади Євангелія. Псалми Т.Шевченка. Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов'янізми – мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів. Контроль: усний твір.

 

21.05у

121

РМ  Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного  стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту.

 

23.05у

122

РМ  Українська епістолярна спадщина – невичерпне й незамінне джерело для вивчення  життєвого й творчого шляху письменника.

 Епістолярний етикет  - невід′ємна складова української мовленнєвої культури.

Електронне листування.

 

23.05 п

123

Узагальнення і систематизація знань. Тематична

 

24,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Скрипник Світлана Миколаївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Трембач Марія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
28 червня 2018
Переглядів
7921
Оцінка розробки
4.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку