4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Календарне планування 9 клас.

Про матеріал

Календарне планування з хімії 9 клас, містить теми уроків ,розподілені за годинами. Також в плануванні вказані лабораторні досліди,практичні роботи та теми творчих завдань.

Перегляд файлу

9-й клас

(2 год на тиждень, разом 70 год,
із них 10 год — резервний час)

 

 

№ур

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

 

 

 

 

Повторення основних питань курсу хімії

8 класу (2год)

 

 

 

 

1,2

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.
Хімічний зв’язок і будова речовин

Учень:

наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, суспензій, емульсій, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів;

складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах;

розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони;

встановлює відмінність між електролітами й неелектролітами, сильними і слабкими електролітами;

пояснює суть процесів розчинення та електролiтичної дисоціації, вплив різних чинників на розчинення, утворення водневого зв’язку;

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини.

Учень:

наводить приклади основних типів хімічних реакцій;

розрізняє реакції сполучення, замiщення, обміну, розкладу; окисно-відновні реакції та реакції без змiни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції;

складає рівняння нескладних окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння;

характеризує процеси окиснення та відновлення;

класифікує реакції за різними ознаками;

робить висновки про вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій;

оцінює значення реакцій різних типів

 

 

 

 

Тема 1 «Розчини» (20год)

Блок №1

 

 

 

3,4

Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

 

 

5,6

Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Фізико-хiмічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

 

 

 

7,8

Виготовлення розчину.Розв’язування  задач на обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

 

 

 

9

Практична робота №1
« Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини»

 

 

 

10

Тематичне оцінювання №1

 

 

 

 

Блок №2 «Електролітічна дисоціація»

 

 

 

11,12

Електролітична дисоціація.
Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

 

 

 

13,14

Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Йонні рівняння Поняття про рН розчину..

 

 

 

15,16

Поглиблення та поширення матеріалу

 

 

 

17,18

Поглиблення та поширення матеріалу

 

 

 

19

Практична робота№2 «Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.»

 

 

 

20

Практична робота№3 «Розв’язування експериментальних задач»

 

 

 

21,22

Узагальнення знань.

 

 

 

23

Тематичне оцінювання.№2

 

 

 

 

Тема 2. «Хімічні реакції»

(11)год.

Учень:
називає елементи-органогени, найважливіші органічні сполуки, перші 10 членів гомологічного ряду метану, загальну формулу цього ряду, функціональні гідроксильну, карбоксильну та аміногрупи;
наводить приклади застосування органічних сполук;
описує загальну схему виробництва цукру;
складає молекулярні, електронні та структурні формули метану та його гомологів, етилену, ацетилену, молекулярні та структурні формули метанолу, етанолу, гліцерину, оцтової та амінооцтової кислот, тристеарину, молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози;

 

збирає моделі молекул вуглеводнів;
характеризує склад, структуру,

 

 

 

 

 

24,25

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.
Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
Оборотні й необоротні реакції.
Окисно-відновні реакції, їхнє значення

 

 

 

26,27

Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Складання рівнянь найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефiцієнтів.
 

 

 

 

 

28,29

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

 

 

 

30,31

Узагальнення знань.

фізичні та хiмічні властивості метану, етилену, ацетилену, етанолу, гліцерину, оцтової та амінооцтової кислот, жирів, вуглеводів, білків,

первинну, вторинну, третинну й четвертинну структуру білків, моделювання як метод хімічної науки;
ілюструє властивості речовин рівняннями хімічних реакцій;
розрізняє природні й синтетичні речовини; за функціональними ознаками — насичені, ненасичені вуглеводні, спирти, карбонові й амінокислоти;

 

 

 

32

Тематичне оцінювання №3

 

 

 

 

Тема 3. «Найважливіші органічні сполуки»(33год)

 

 

 

 

 

 

 

33,34

Блок№1 «Вуглеводні»

Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.
Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.

 

 

 

 

 

 

 

35,36

Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії.
Фізичні властивості гомологів метану.

 

 

 

37,38

Семінарське заняття на тему: «Метан»

 

 

 

39,40

Загальна характеристика ненасичених в.в.

 

 

 

41,42

Семінарське заняття на тему: «Ненасичені в.в.»

 

 

 

43,44

Арени. Бензол.

 

 

 

45

Семінарське заняття на тему: «Арени»

 

 

 

46

Контрольна робота №1

 

 

 

 

Блок№2 «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,48

Загальна характеристика спиртів

порівнює органічні й неорганічні речовини, насичені й ненасичені вуглеводні;
пояснює електронні та структурні формули органічних сполук, суть гомології;
розв’язує розрахункові задачі вивчених типів на прикладі органічних сполук;
визначає дослідним шляхом вуглеводні, гліцерин, оцтову кислоту, глюкозу, крохмаль, білки (кольорові реакції);
встановлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та біологічними функціями і застосуванням органічних речовин;
обґрунтовує застосування органічних речовин їхнiми властивостями, роль органічних сполук у живому організмі; згубну дію алкоголю на здоров’я; вплив продуктів

синтетичної хiмії на навколишнє середовище при їх неправильному використанні;
висловлює судження  щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, охороні здоров’я тощо;
дотримується правил безпечного поводження з продуктами органічної хімії

 

 

 

49,50

Загальна характеристика альдегідів та карбонових кислот.

 

 

 

51,52

Семінарське заняття на тему: «Спирти,альдегіди,карбонові кислоти»

 

 

 

53

Практична  робота№4 «Властивості оцтової кислоти»

 

 

 

54,55

Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування жирів. Жири у природі. Біологічна роль жирів.

 

 

 

56,47

Семінарське заняття на тему:

 

 

 

58,59

Загальна характеристика вуглеводів

 

 

 

60,61

Семінарське заняття на тему:

 « Вуглеводи»

 

 

 

 

Блок№3 «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

 

 

 

62,63

Загальна характеристика амінокислот та білків

 

 

 

64

Семінарське заняття на тему

 

 

 

65

Практична  робота№5

«Розв’язування експериментальних задач.»

 

 

 

66

Узагальнення знань з теми «Органічні сполуки»

 

 

 

67

Тематичне оцінювання №4

 

 

 

 

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

 

 

 

68,69

Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи.
Значення хімічних процесів у природі.
Роль хімії в житті суспільства.

 

 

 

70

Контрольна робота №2

 

 

 

 

Теми навчальних проектів

 

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

2. Виготовлення розчинів для надання медичної допомоги.

3. Дослідження рН ґрунтів певної місцевості.

4. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

5. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на   різні  матеріали в довкіллі.

6. Дослідження властивостей природних індикаторів.

7. Ендотермічні реакції на службі людині.

8. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих органі

9. Альтернативні джерела енергії.

10. Їжа – джерело будівельного матеріалу організму.

11. Дослідження хімічного складу їжі.

12. Хімічний склад жувальних гумок.

13. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

14. Збирання гербарію з рослин-барвників і вивчення їхніх властивостей.

15. Видатні вітчизняні й зарубіжні хіміки як учені й особистості.

16. Соціологічне опитування про користь і шкоду хімії.

17. Соціологічне опитування щодо участі школярів у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

18. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Теребіленко Людмила Володимирівна
  Ваше планування найкраще. Дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Golubovska Irina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
Додано
3 лютого 2018
Переглядів
815
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку