Календарне планування " Хімія 9 клас".

Про матеріал
Календарне планування з хімії 9 клас, відповідно до оновленої програми 2017 року, за підручником О. В. Григорович "Хімія 9 клас".
Перегляд файлу

Зміст (тема) уроку

 Підручник:  «Хімія 9 клас» О. В. Григорович.

години

Домашні завдання

Дата

Примітка

 

Очікуванірезультатинавчально-пізнавальноїдіяльності

 

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 8 класу

 

4

 

 

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади назв і формул речовин, що належать до основних класів неорганічних сполук.

Діяльнісний компонент

класифікує неорганічні сполуки;

порівнює склад і властивості неорганічних сполук різних класів; властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови;

характеризує йонний і ковалентний хімічні зв'язки; хімічні властивості основних класів неорганічних сполук.

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність властивостей речовин від їхніх складу і будови.

 

1

Первинний інструктаж з БЖД  за інструкціями

№ 6-1,6-2,6-3,6-4.

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

 

 

1

§1

 

 

2

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

 

 

 

2

§1

 

 

 

3

 

Хімічний зв'язок і будова речовини.

 

 

 

3

§3

 

 

4

Діагностичний контроль знань за курс 8 класу.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Розчини

 

19

 

 

 

Учень/учениця

 

5

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

 

1

§3, Домашній експеримент №1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент

наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів;

пояснює вплив різних чинників на розчинність речовин; утворення водневого зв’язку; суть процесу електролітичної дисоціації.

Діяльнісний компонент

розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони, електроліти й неелектроліти, сильні й слабкі електроліти; рН лужного, кислого та нейтрального середовища;

описує розчинення речовин у воді як фізико-хімічне явище; якісну реакцію на хлорид-іони; виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену;

складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах; рівняння якісних реакцій на хлорид-іони в молекулярній та йонній формах;

розв’язує експериментальні задачі, обираючи й обґрунтовуючи спосіб розв’язання .

обчислює масу, об’єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

характеризує електроліти за ступенем дисоціації;

визначає  характер середовища за значенням рН;

проводить реакції між розчинами електролітів з урахуванням умов їх перебігу; якісні реакції на карбонат-, сульфат- хлорид-іони;

виявляє у розчині гідроксид-іони і йони Гідрогену;

використовує значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Ціннісний компонент

обґрунтовує перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах;

оцінює важливість рН розчинів для визначення якості харчової, косметичної продукції тощо;

висловлює судження про значення розчинів у природі та житті людини; про застосування знань щодо  виявлення деяких йонів; про роль експерименту в науці.

 

 

 

6

Будова молекули води. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Розчинення як фізико-хімічний процес.

Демонстрації

1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

 

2

§4

 

 

 

 

 

7

Поняття про кристалогідрати.

Представлення результатів навчального проекту №2: «Вирощування кристалів солей.»

 

3

§4

 

 

8

Поняття про водневий зв'язок.

 

 

 

4

§5

 

 

9

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.

 

 

5

§6

 

 

10

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Представлення результатів навчального проекту №3: «Виготовлення розчинів для надання домедичної  допомоги.»

6

§7

 

 

 

 

 

11

Розрахункові задачі №1

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

 

7

 

§7

 

 

12

Розрахункові задачі №1

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини (розчини кристалогідратів).

8

§7

 

 

13

Контроль знань з теми «Розчини», (І частина).

Тематична №1.

 

 

9

 

 

 

 

 

 

14

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.

Демонстрації

2.Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

10

§8

 

 

15

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

 

 

11

§9

 

 

16

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Представлення результатів навчального проекту №1: «Електроліти в сучасних акумуляторах.»

 

 

 

12

 

§10

 

 

17

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків).

Лабораторні досліди №1 «Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.»;

№2 «Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.»;

№3«Дослідження рН харчової і косметичної продукції.» Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-1.

13

§11

 

 

18

Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Представлення результатів навчальних проектів

№ 4:«Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.»;

№5 «Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.»;

 №6 «Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.»;

№7 «Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.»;

№8 «Дослідження рН середовища мінеральних вод України.»

14

§11

 

 

19

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Демонстрації №3.

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

 

 

 

15

§12

 

 

20

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Лабораторні досліди №4 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.»;

№5 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються  виділенням газу.»;

№6 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-1.

16

§12

 

 

21

Практична робота №1: «Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-3.

17

Ст.76

 

 

 

 

22

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Лабораторні досліди

№7 « Виявлення хлорид-іонів у розчині.»;

№8 «Виявлення сульфат-іонів у розчині.»;

 №9 «Виявлення карбонат-іонів у розчині.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-1.

 

18

§13

 

 

23

Практична робота №2: «Розв’язування експериментальних задач.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-4.

19

Ст. 82

 

 

24

Контроль знань з теми «Розчини».

Тематична №2.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі.

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Здоров’я і безпека

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі. Колоїдні та істинні розчини.

Безпечне поводження з речовинами.

Електроліти й неелектроліти.

Поняття про рН розчину.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про рН розчину.

Застосування якісних реакцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про рН розчину. Розчинність речовин.

Електроліти й неелектроліти.

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Застосування якісних реакцій.

 

20

 

 

 

 

Тема 2. Хімічні реакції

 

11

 

 

 

Учень/учениця

 

25

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

 

1

§14

 

 

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять: хімічна реакція, ступінь окиснення, окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення, тепловий ефект реакції, швидкість хімічної реакції;

наводить приклади основних типів хімічних реакцій; відновників і окисників.

Діяльнісний компонент

визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції; окисники і відновники; валентність і ступінь окиснення елемента;

складає хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів; рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння; рівняння оборотних і необоротних реакцій;

класифікує реакції за різними ознаками;

характеризує процеси окиснення, відновлення, сполучення, розкладу, заміщення, обміну; вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій; роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

дотримується правил використання побутових хімікатів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів;

висловлює судження про значення хімічних реакцій та знань про них у природі, промисловості, побуті;

26

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 

 

2

§15,16

 

 

27

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

 

 

3

§17

 

 

 

 

 

 

28

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

 

 

 

 

 

4

§16

 

 

 

 

 

29

Екзотермічні й ендотермічні реакції.

 

5

§18

 

 

 

 

 

30

Термохімічне рівняння.

Представлення результатів навчальних проектів

№9 «Ендотермічні реакції на службі людині.»;

№10 «Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.»

 Тематична №3  (І частина)

6

§19

 

 

 

 

 

31

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Демонстрації №5

Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

 

7

§20

 

 

 

 

 

32

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Лабораторний дослід №10 «Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-1.

8

§20

 

 

 

 

 

33

Практична робота №3 «Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-5.

9

Ст.127

 

 

 

 

 

34

 Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Оборотні й необоротні реакції.

Демонстрації №4

 Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

10

§21

 

 

 

 

35

Контроль знань з теми «Хімічні реакції».

Тематична №4.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

Екзотермічні та ендотермічні реакції.  Оборотні й необоротні реакції.  Швидкість хімічної реакції.

 

 

11

 

 

 

 

 

Тема 3.   Початкові поняття про органічні сполуки

 

28

 

 

 

Учень/учениця

 

36

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени.

Демонстрації №6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 

1

§22

 

 

 

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія; поділ органічних речовин за якісним складом на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки;

називає елементи-органогени, найважливіші органічні сполуки (метан і перші десять його гомологів, етен, етин, метанол. етанол, гліцерол, етанова кислота, глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза, стеаринова, пальмітинова, олеїнова, аміноетанова кислоти), основні продукти перегонки нафти;

наводить приклади гомологів метану; природних і синтетичних речовин, спиртів, карбонових кислот, жирів, вуглеводів;

пояснює реакції горіння органічних речовин, заміщення для метану, приєднання для етену й етину; деякі хімічні властивості етанової кислоти; суть процесу перегонки нафти.

Діяльнісний компонент

складає молекулярні й структурні формули метану та перших десяти його гомологів, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот; молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози; рівняння реакцій горіння (метану, етену й етину, метанолу, етанолу), заміщення для метану (хлорування), приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування), етанової кислоти (електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями); загальну схему полімеризації етену;

розрізняє за складом метан, етен, етин, метанол, етанол, гліцерол, етанову кислоту, вищі карбонові кислоти, глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу, мило, природні й гідрогенізовані, тваринні й рослинні, тверді й рідкі жири,

 білки, поліетилен, природні і штучні жири;

порівнює: органічні й неорганічні речовини, крохмаль і целюлозу, склад гомологів метану, насичені й ненасичені вуглеводні;

характеризує склад, фізичні властивості метану і його гомологів, етену, етину, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти, жирів, глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози, білків, поліетилену;

визначає дослідним шляхом гліцерол, етанову кислоту, глюкозу, крохмаль;

розв’язує розрахункові задачі на обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями та інших раніше вивчених типів на прикладі органічних сполук;

дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами.

Ціннісний компонент

усвідомлює значення вуглеводневої сировини в енергетиці; природних і синтетичних органічних сполук; моральну та соціальну відповідальність за насідки вживання алкогольних напоїв; необхідність збереження довкілля для майбутніх поколінь;

обґрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

оцінює згубну дію алкоголю на здоров’я; вплив продуктів синтетичної хімії на навколишнє середовище в разі неправильного використання їх;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров’я тощо; захисту довкілля від стійких органічних забруднювачів.

 

 

 

 

 

 

37

   Вуглеводні.

Метан як представник насичених вуглеводнів.

Демонстрації №6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 

 

 

2

§23

 

 

38

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

 

 

 

3

§24

 

 

 

 

39

Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

4

 

 

 

§25

 

 

 

 

40

Розв'язування розрахункових задач №2

«Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.»

 

 

5

§26

 

 

41

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

 

6

§27

 

 

 

 

42

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

7

§27

 

 

 

 

 

43

Горіння вуглеводнів.

Демонстрації №7

Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

 

8

 

 

 

44

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Представлення результатів навчального проекту №11 «Використання полімерів: еколого-економічний аспект.»

Демонстрації №8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

  9

§28

 

 

45

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

 

10

§29

 

 

 

 

 

46

Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

 Представлення результатів навчального проекту №12 «Альтернативні джерела енергії.»

 

11

§29

 

 

 

 

 

47

Контроль знань з підтеми «Вуглеводні».

Тематична №5.

 

12

 

 

 

 

 

 

48

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу.

 

13

 

 

§30

 

 

49

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

14

§31

 

 

 

 

 

50

Гліцерол. Якісна реакція на гліцерол.

Лабораторний дослід №11 «Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-2.

 

15

 

 

 

§32

 

 

51

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Застосування етанової кислоти.

16

 

 

§33

 

 

52

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями.

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

17

§33

 

 

53

Практична робот №4   «Властивості етанової кислоти.» Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-6.

 

 

 

 

 

18

Ст.189

 

 

 

 

 

54

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Навчальний проект №14  «Виготовлення мила з мильної основи.»

 

19

§34, домашній експеримент №2

Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

 

 

 

 

 

 

55

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів. Представлення результатів навчального проекту №13 «Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.»

 

20

§35

 

 

 

 

 

 

56

Вуглеводи: глюкоза, сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

Якісні реакції на глюкозу.

 Лабораторний дослід №12  «Взаємодія глюкози з

купрум(ІІ) гідроксидом.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-2.

 

21

§36

 

 

 

 

 

57

Крохмаль і целюлоза – природні полімери.

Якісні реакції на крохмаль.

Лабораторні досліди №13 «Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).»;

№14 «Взаємодія крохмалю з йодом.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-2.

22

§37, домашній експеримент3

Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

 

 

58

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.  

Представлення результатів навчальних проектів

№15  « Дослідження хімічного складу їжі.»;

№16 «Хімічний склад жувальних гумок.»;

№17 «Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.»

23

 

 

 

59

Нітрогеновмісні органічні речовини.

Поняття про амінокислоти.

 

24

§38

 

 

 

 

60

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

25

§38

 

 

 

 

61

Значення природних і синтетичних органічних сполук.    Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Представлення результатів навчальних проектів №18 «Друге життя паперу.»;

№19 «Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).»

26

§39

 

 

 

 

 

 

62

Практичні роботи №5 «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-9-7.

 

27

Ст. 216

 

 

 

63

Контроль знань з теми «Органічні сполуки». Тематична №6.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Застосування органічних речовин. Отруйність метанолу й

етанолу. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.  Згубна дія алкоголю на

організм людини. Природні й гідрогенізовані жири. Мило, його

мийна дія. Біологічна роль жирів, вуглеводів, амінокислот і білків.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Природні й синтетичні органічні речовини.

Вуглеводнева сировина й охорона довкілля.

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Підприємливість і фінансова грамотність

Поняття про полімери. Переробка нафти. Мило, його склад.

Застосування органічних речовин.

 

28

 

 

 

 

 

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

 

5

 

 

 

Учень/учениця

 

64

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

1

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент

називає: імена видатних вітчизняних учених-хіміків; найважливіші хімічні виробництва в Україні;

наводить приклади: взаємозв’язків між речовинами; застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Діяльнісний компонент

характеризує: значення хімії у житті суспільства, збереженні довкілля, для здоров’я людей.

Ціннісний компонент

усвідомлює значення громадянської позиції вченого, причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність;

поважає авторське право;

обґрунтовує: роль хімії у пізнанні хімічних процесів;

критично ставиться: до хімічної інформації з різних джерел;

оцінює: внесок хімічної науки в  розвиток вітчизняного виробництва; значення хімічних знань як складника загальної культури людини.

65

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Представлення результатів навчальних проектів №21 «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.»;

 №22 «Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.»

 

2

§41

 

 

66

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Представлення результатів навчального проекту №23 «Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.»

3

 

 

 

§40

 

 

67

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки. Представлення результатів навчального проекту №20 «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.»

4

 

 

 

§42, 43

 

 

68

Систематизація,  аналіз та корекція знань учнів з

курсу хімії 9 класу.

Контрольна робота за рік.

Тематична № 7.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Значення хімії для розуміння наукової картини світу.

Здоров’я і безпека

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Хімія та екологія.

Підприємливість і фінансова грамотність

Хімічна наука і виробництво в Україні.

Орієнтовні об’єкти екскурсій.

Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, цукровий  завод, кондитерська, хлібопекарня. 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Толстая Елена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
15 липня 2019
Переглядів
4928
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку