Календарне планування Людина і світ 11 клас 17 годин

Про матеріал
Календарне планування розроблене відповідно завданню курсу, а саме набуття учнями узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства. Вивчення курсу сприятиме соціалізації учнівської молоді та активному включенню її в суспільне життя, виховуватиме в учнів такі громадянські риси як правова відповідальність, толерантність, ініціативність, громадянська активність, національна самосвідомість.
Перегляд файлу

ЛЮДИНА І СВІТ

11 клас (17 год.)

 

Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвтньої

підготовки учнів

Домашнє завдання

 

ТЕМА І. ВСТУП

1

 

Поняття людини як біосоціальної істоти.

Індивідуальність як феномен людини.

Особа. Особистість. Персона.

Громадянин.

Учень (учениця): дає загальну характеристику курсу, визначає його мету, завдання та структуру.

 

 

 

ТЕМА ІІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

2

 

Поняття «соціалізація».

Родинна соціалізація.

Сім’я.

Гендерна соціалізація особистості.

Учень (учениця): розуміє і тлумачать поняття «соціалізація»; характеризує і оцінює значення та роль родинної соціалізації; визначає сім’ю як основу суспільства, її функції та роль у розвитку особистості; висловлює думку про тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні; характеризує і оцінює культуру сімейних стосунків; висловлює свою думку про необхідність врахування ґендерних особливостей в різних сферах життєдіяльності.

 

3

 

Школа.

Однолітки.

Поняття субкультури. Молодіжна субкультура

Учень (учениця): розуміє і тлумачить вплив школи на формування особистісних рис; аналізує взаємовідносини вчителів і учнів у навчально-виховному процесі; застосовує знання для захисту своїх прав у школі; співвідносить права й обов’язки учнів; дає оцінку власній поведінці і поведінці однолітків; усвідомлює, що демократизація шкільного життя є елементом демократизації суспільства в цілому; висловлює свою думку щодо норм поведінки підлітків у суспільстві; тлумачить поняття «субкультура»; порівнює культуру поколінь в різні історичні періоди; визначає роль молодіжних організацій у становленні творчої і активної молоді України; зіставляє та порівнює молодіжні організації з молодіжними субкультурами; критично аналізує молодіжні субкультури , знаходячи в них позитивні 5 та негативні сторони; бере участь у роботі формальних та неформальних молодіжних організацій.

 

 

 

ТЕМА ІІІ. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ

4

 

Стереотипи та їх роль у житі людини і суспільства.

Ґендерні стереотипи.

Поняття дискримінації. Ксенофобія. Расизм. Упередження.

Толерантність.

Учень (учениця): тлумачить поняття «стереотипи»; висловлює свою думку щодо ролі стереотипів в житі людини і суспільства; аналізує позитивні, нейтральні та негативні стереотипи; розуміє та застосовує соціальний досвід для подолання ґендерних стереотипів; розуміє суть поняття «дискримінація», «ксенофобія», «расизм»; класифікує групи упереджень та характеризує їх вплив на суспільну думку; оцінює вплив традицій та звичаїв на виникнення передсудів, забобонів та упереджень; характеризує толерантність як основну якість громадянина.

 

 

 

ТЕМА ІV. КОНФЛІКТИ

5

 

Поняття «конфлікт».

Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів.

Зародження конфліктів та шляхи їх подолання.

Місце конфліктів в людському спілкуванні.

Учень (учениця): оперує поняттям «конфлікт»; визначає різні типи конфліктів; аналізує та оцінює шляхи подолання конфліктних ситуацій; вчиться досягати консенсусу; характеризує конфлікти в сім’ї та шляхи їх розв’язання. визначає причини виникнення та характеризує наслідки соціальних конфліктів; застосовують на практиці різні стратегії розв’язання конфліктів; розуміє місце конфліктів в людському спілкуванні.

 

 

 

ТЕМА V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ)

6

 

Поняття соціуму – суспільство людей..

Суспільні відносини Основи соціальної  стратифікації сучасного суспільства

Соціальна структура населення

Стратифікація сучасного українського суспільства

Учень (учениця): тлумачить поняття «соціум»; пояснює соціальну структуру і соціальний статус; порівнює соціальну стратифікацію в минулому і в сучасному суспільстві; характеризує стратифікацію сучасного українського суспільства; критично аналізує такі складові стратифікації як: верхній середній клас, динамічний середній клас, аутсайдери, маргінали, криміналітет.

 

 

 

ТЕМА VІ. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

7

 

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму.

Поняття комунікації та комунікативності.

Участь у житті суспільства.

Учень (учениця): розуміє та порівнює поняття «соціальна мобільність», «міжгенераційна мобільність» і «внутрішньогенераційна мобільність»; визначає роль спілкування і співпраці як засобу існування суспільства; характеризує співпрацю як перспективу розвитку соціуму; аналізує форми участі громадян у суспільному житті; бере активну участь у житті суспільства.

 

 

 

ТЕМА VІІ. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8

 

Права людини в історії людства.

Еволюція уявлень про права людини в історії людства.

Поняття прав і свобод людини.

Покоління прав людини.

Сутність стосунків між людиною та державою.

Права та відповідальність людини і громадянина.

Відповідальність держави перед людиною.

Дотримання прав і відповідальність.

Учень (учениця): розуміє поняття «права людини»; характеризує еволюцію уявлень про права людини; аналізує покоління прав людини та історичну зумовленість виникнення перших документів, що фіксують права людини; порівнює загальне і відмінне у правах і свободах людини; аналізує та висловлює свою думку щодо основних свобод громадянина; пояснює права громадянина і права людини як невід’ємні і набуті; розрізняє фундаментальні і громадянські права; застосовує на прикладах право людини на вибір; висловлює судження щодо толерантності та свободи віросповідання; оцінює ступінь демократичності суспільства і держави відносно гарантованості громадянських і політичних прав і свобод; тлумачить права людини як норму життєдіяльності і розвитку індивідуальних якостей особистості; вміє використовувати власні права і розуміє власну відповідальність перед суспільством, що забезпечило його правами; зіставляє власну відповідальність за свої вчинки і дотримання прав.

 

 

 

ТЕМА VІІІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

9

 

Поняття громадянського суспільства.

Суть, атрибути та функції громадянського суспільства.

Громадянське суспільство в Україні.

 

 

 

 

ТЕМА IХ. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

10

 

Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції.

Типи політичних системи. Політична система України.

Політичні партії. Опозиція. Лобізм.

Політична еліта та політичне лідерство.

Учень (учениця): тлумачить термін «громадянське суспільство»; розуміє основні функції громадянського суспільства; визначає атрибути громадянського суспільства; оцінює світовий досвід розвитку і консолідації громадянського суспільства; характеризує становлення громадянського суспільства в Україні.

 

 

 

ТЕМА Х. ДЕМОКРАТІЯ

11

 

Поняття, форми та принципи демократії.

Ідеали та цінності демократії. Демократія як політичний режим та народовладдя.

Вибори як інструмент демократії. Типи виборів.

Види виборчих систем.

Виборча система в Україні.

Учень (учениця): характеризує політику як суспільне явище; визначає сутність політичної системи та її функції; розрізняє політичні системи та політичні режими; аналізує політичну системи України; визначає місце держави в політичній системі; розуміє сутність та функції політичних партій; характеризує класифікацію політичних партій; тлумачить поняття «лобізм»; тлумачить поняття «опозиція» та її роль у житті суспільства; аналізує значення політичної еліти та політичного лідерства в державі; висловлює свою думку стосовно того, яка еліта потрібна демократичній державі.

 

12

 

Поняття громади.

Територіальне громадське та місцеве самоврядування.

Шкільне самоврядування.

Політична діяльність та участь громадян в управління суспільством.

Учень (учениця): пояснює поняття «громада»; характеризує місцеве самоврядування, як особливу форми публічної влади; визначає характерні риси громадського та місцевого самоврядування; співвідносить статті Європейської хартії місцевого самоврядування та українські законодавчі акти про місцеве самоврядування;. бере участь у шкільному самоврядуванні та розуміє його вплив на формування активного громадянина; характеризує форми участі громадян в управлінні суспільством.

 

 

 

ТЕМА ХІ. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

13

 

Види та функції засобів масової інформації. ЗМІ як засіб формування громадської думки.

ЗМІ в демократичному суспільстві. Участь ЗМІ у формуванні суспільної думки та громадянського суспільства.

Свобода слова та цензура.

Інформаційний простір в Україні.

Учень (учениця): визначає ЗМІ як джерело поширення інформації в суспільстві, розрізняє види та функції ЗМІ; аналізує роль ЗМІ як засобу формування громадської думки; характеризує моделі взаємин ЗМІ і держави; оцінює значення ЗМІ для формування громадянського суспільства; розуміє поняття «свобода слова» та пояснюють значення цензури; критично аналізує інформаційний простір в Україні; реалізує право на свободу слова у власному житті, місцевих та шкільних ЗМІ; бере участь у роботі шкільних ЗМІ

 

 

 

ТЕМА ХІІ. НАЦІЯ

14

 

Поняття нації. Нація як соціальний інститут.

Нація етнічна та нація політична.

Світовий досвід націєтворення.

Нація і націоналізм.

Формування політичної нації в Україні.

Учень (учениця): тлумачить поняття «нація етнічна», «нація політична»; визначає націю як політичний інститут; пояснює світовий досвід націєтворення; розрізняє поняття «нація» і «націоналізм»; характеризує етапи етногенези української нації; узагальнює процес та результати формування української нації;. аналізує проблеми формування політичної нації в Україні.

 

 

 

 

ТЕМА ХІІІ. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ

15

 

Поняття полі культурності як добросусідства культур

Самобутність та рівноцінність різних культур

Міжнаціональні відносини і причини виникнення  міжнаціональних конфліктів, шляхи їх розв’язання.

Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві.

Учень (учениця): тлумачить полі культурність  як основу добросусідства культур; розуміє важливість збереження і примноження культурних здобутків і цінностей; характеризує терпимість, плюралізм, компроміс як основу співіснування та співпраці в полікультурному суспільстві; визначає роль національних громад у багатонаціональному суспільстві; наводить приклади подібності й різноманітності національних культур; знаходить шляхи розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають на міжнаціональному ґрунті; оцінює міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві; описує релігійну ситуацію у своєму місті (селі), районі, області.

 

 

 

ТЕМА ХІV. УКРАЇНА І СВІТ

16

 

Україна в структурі загально цивілізаційного процесу. Геополітичне становище сучасної України. Місце України в інтеграційних процесах в Європі Толерантність, плюралізм, компроміс як основа спілкування світової спільноти.

Глобальні проблеми сучасності, інтереси та цінності як основа єдності людства і співпраці між народами.

Внесок українців у світову науку і культуру

Учень (учениця): Характеризує: світове співтовариство як цілісну систему та пріоритети міжнародних відносин; історичні аспекти входження України в світове співтовариство; визначає місце України в загально цивілізаційному процесі; аналізує внутрішню й зовнішню політику України в рамках стратегічного партнерства та міжнародного права; розуміє толерантність і компроміс як основні принципи спілкування світової спільноти; визначає сутність глобальних проблем сучасності; розуміє необхідність співпраці людства для подолання глобальних проблем; оцінює участь України в сучасних інтеграційних процесах та її роль у вирішення глобальних проблем людства; оцінює внесок українців до скарбниці світової культури.

 

17

 

Підсумковий узагальнюючий урок

Я – член сім’ї, громадянин держави,

громадянин планети Земля.

Учень (учениця): узагальнює набуті знання про людину; тлумачить різні іпостасі людини, визначає свою роль в сім’ї, суспільстві, державі та значення у світовому масштабі.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Ващенко Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Барановський Андрій
  Дякую, за гарне календарно-тематичне планування.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Колеснік Віталій
  Чудова розробка КТП
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Людина і світ, Планування
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
5796
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку