2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарне планування Математика 3 клас

Про матеріал
Календарне планування з математики 3 клас до підручника Рівкінд, Оляницька 4 год/тиждень. Передбачені всі види контролю....
Перегляд файлу

МАТЕМАТИКА

136 годин

(4 години на тиждень)

 

 

п/п

Тема уроку

Дата

Примітки

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

1

 

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел (№№1-12)

 

 

2

 

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як вла­стивості предметів навколишнього світу. Задачі на зна­ходження суми трьох доданків(№№13-23)

 

 

3

 

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння(№№24-35)

 

 

4

 

Зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжи­ни. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на зна­ходження невідомого доданка(№№36-48)

 

 

5

 

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшува­ного, від'ємника. Співвідношення між одиницями дов­жини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг(№№49-60)

 

 

6

 

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й від­німання від зміни одного з компонентів. Задачі на збіль­шення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульо­вані у непрямій формі. Периметр многокутника(№№61-71)

 

 

7

 

Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'я­зування обернених задач(№№72-81)

 

 

8

 

Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу. Дії з іменова­ними числами(№№82-91)

 

 

9

 

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порів­няння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинникомДоба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником(№№92-102)

 

 

10

 

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які е комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами. Самостійна робота №1. (№№103-113)

 

 

11

 

Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між мно­женням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і скла­дені задачі на табличне множення. Периметр квадрата(№№114-125)

 

 

12

 

Табличне множення і ділення. Назви компонентів і ре­зультату дії ділення. Числові рівності та нерівності. За­дачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр пря­мокутника(№№126-137)

 

 

13

 

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій мно­ження і ділення ; Задачі на знаходження невідомих — множ­ника, діленого, дільника. Залежність результатів мно­ження і ділення від зміни одного з компонентів дій(№№138-148)

 

 

14

 

Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які е комбінаціями про­стих задач вивчених видів (№№149-159)

 

 

15

 

Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які є комбінаціями про­стих задач вивчених видів (№№160-173)

 

 

16

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 1

 

 

17

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань.

 

Тема 1

 

Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

18

Трицифрове число. Утворен­ня трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів(№№174-183)

 

 

19

Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Дода­вання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом(№№184-193)

 

 

20

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів(№№194-204)

 

 

21

Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі(№№205-214)

 

 

22

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр(№№215-225)

 

 

23

Додавання і віднімання на основі розрядного складу чи­сла. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Спів­відношення між одиницями вимірювання довжини(№№225-237)

 

 

24

Розв'язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов'язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника. Самостійна робота №2. (№№238-247)

 

 

25

Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид) (№№248-258)

 

 

26

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 2

 

 

27

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

Тема 2

28

 Додавання і віднімання чи­сла 1 (170 + 1; 187-1). Попереднє і наступне числа у на­туральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерів­ності. Задачі на дві дії першого ступеня(№№259-268)

 

 

29

Додавання на основі десяткового складу числа. Знахо­дження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня(№№269-279)

 

 

30

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайом­лення з групами взаємопов'язаних величин, які перебу­вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи(№№280-290)

 

 

31

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці(№№291-300)

 

 

32

Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач(№№301-310)

 

 

33

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач(№№311-320)

 

 

34

Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430; Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв'язування задачі виразом(№№321-330)

 

 

35

Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. За­дача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків(№№331-339)

 

 

36

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 +430;

480 - 250. Складання задачі за коротким записом. Розв'язування нерівностей(№№340-348)

 

 

37

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебу­вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи. Самостійна робота №3. (№№349-357)

 

 

38

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. По­рівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач(№№358-366)

 

 

39

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 + 80. Розв'язування рівнянь. Скла­дені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (№№367-377)

 

 

40

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 - 80. Розв'язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відо­мим периметром і довжиною іншої його сторони(№№378-389)

 

 

41

Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на зна­ходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох до­данків(№№390-400)

 

 

42

Додавання і віднімання вивчених видів. Складені зада­чі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач(№№401-409)

 

 

43

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 3

 

 

44

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

Тема 3

45

 Алгоритм виконання пись­мового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд . Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею (№№410-419)

 

 

46

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через роз­ряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника(№№420-429)

 

 

47

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим ви­разом. Істинні та хибні висловлювання(№№430-438)

 

 

48

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць(№№439-447)

 

 

49

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чи­сел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв'язування простих задач способом складання рівняння(№№448-456)

 

 

50

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 - 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Самостійна робота №4. (№№457-465)

 

 

51

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трициф­рових чисел (з переходом через розряд). Прості та скла­дені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події(№№466-475)

 

 

52

Перевірка правильності виконання дій додавання й від­німання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходжен­ня числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події(№№476-484)

 

 

53

Закріплення письмових прийомів додавання й відніман­ня чисел у межах 1000. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв'язування задачі виразом, арифме­тичними діями з поясненням(№№485-494)

 

 

54

Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків(№№495-505)

 

 

55

Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонен­тів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач(№№506-516)

 

 

56

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 4

 

 

57

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

 

Тема 4

 

Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення

58

 Таблиці множення чисел 6 — 9, ділення 6 — 9. переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків. (№№517-524)

 

 

59

Сполучний закон множення. Розв'язування сюжетних задач способом алгебраїчним методом.(№№525-534)

 

 

60

Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість(№№535-544)

 

 

61

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів. Самостійна робота №5. (545-554)

 

 

62

Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток(№№555-562)

 

 

63

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею (№№563-571)

 

 

64

Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження чет­вертого пропорційного(№№572-581)

 

 

65

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі(№№582-588)

 

 

66

Множення на 100. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь(№№589-598)

 

 

67

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці(№№599-608)

 

 

68

Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності.  Істинні та хибні рівності й нерівності, складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів)(№№609-617)

 

 

69

Множення  круглого числа  на одноцифрове  (40-2; 400 • 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач(№№618-628)

 

 

70

Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач(№№629-640)

 

 

71

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 5

 

 

72

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

 

Тема 5

73

Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алго­ритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток(№№641-650)

 

 

74

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці(№№651-659)

 

 

75

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків(№№660-669)

 

 

76

Розподільний закон множен­ня відносно додавання. Порядок виконання дій у вира­зах. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивче­них видів  задач. Самостійна робота №6. (№№670-677)

 

 

77

Множення   двоцифрового   числа   на   одноцифрове (12 • 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість(№№678-687)

 

 

78

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 • 15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість(№№688-695)

 

 

79

Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 • 3). Розв'язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів(№№696-704)

 

 

80

Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 • 3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим вира­зом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного(№№705-714)

 

 

81

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 240). Розв'язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод)(№№715-725)

 

 

82

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 242). Розв'язування задач вивчених видів(№№726-734)

 

 

83

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв'язування задач вивчених видів. (№№735-742)

 

 

84

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв'язування задач вивчених видів(№№743-751)

 

 

85

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 6

 

 

86

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

 

Тема 6

87

Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число(№№752-760)

 

 

88

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці(№№761-769)

 

 

89

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв'язування  простих  задач  способом  складання рівняння (алгебраїчний метод)(№№770-779)

 

 

90

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці. Самостійна робота №7. (№№780-788)

 

 

91

Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними(№№789-798)

 

 

92

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифро­вого числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом/Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість(№№799-806)

 

 

93

Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення(№№807-817)

 

 

94

Ділення круглого числа на кругле (420 : 20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість(№№818-827)

 

 

95

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : З0). Розв'язування задач вивчених видів(№№828-837)

 

 

96

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого про­порційного(№№838-847)

 

 

97

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого про­порційного(№№848-856)

 

 

98

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле спосо­бом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)(№№857-865)

 

 

99

Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі па знаходження четвертого пропорційного(№№866-875)

 

 

100

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами(№№876-884)

 

 

101

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого і другого ступенів(№№885-893)

 

 

102

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число(№№894-903)

 

 

103

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропор­ційного(№№904-913)

 

 

104

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)(№№914-922)

 

 

105

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). (№№923-932)

 

 

106

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин(№№933-942)

 

 

107

Вивчені випадки множен­ня і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)(№№943-951)

 

 

108

 Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 7

 

 

109

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

 

Тема 7

 

Частини

110

Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Понят­тя про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходжен­ня частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. (№№952-962)

 

 

111

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)(№№963-972)

 

 

112

Поняття   «чисельник»,   «знаменник».   Риска дробу як знак ділення. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (№№973-981)

 

 

113

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)   (№№982-993)

 

 

114

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами(№№994-1003)

 

 

115

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа. Самостійна робота №8. (№№1004-1011)

 

 

116

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною(№№1012-1021)

 

 

117

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною. (№№1022-1030)

 

 

118

Повторення   і   закріплення   вивченого   про   части­ни. Розв'язування складених задач на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач .(№№10311039)

 

 

119

Тематична контрольна робота  з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

Тема 8

 

Повторення вивченого за рік

120

Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) чи­сла на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини(№№1-10)

 

 

121

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розряд­ний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць(№№11-20)

 

 

122

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків(№№21-30)

 

 

123

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння(№№31-40)

 

 

124

Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь(№№41-49)

 

 

125

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зве­дення до одиниці(№№50-58)

 

 

126

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків(№№59-67)

 

 

127

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і три­цифрових чисел  (з переходом через розряд). Периметр прямокутника(№№68-77)

 

 

128

Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)(№№78-86)

 

 

129

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків(№№87-96)

 

 

130

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове числа та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв'язування задач вивчених видів. Обернені задачі(№№97-105)

 

 

131

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці(№№106-115)

 

 

132

Контрольна робота № 9 (Підсумкова)

 

 

133

Аналіз контрольної роботи. Прийоми раціональних обчислень. Складені задачі на 2 — 4 дії, які є комбінаціями вивчених видів простих задач.(№№116-126)

 

 

134

Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження числа за його частиною.(№№127-136)

 

 

135

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною. (№№137-146). Цікаві задачі

 

Тема 9

136

Підсумковий урок за рік

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Куртяну Юлия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
Додано
3 серпня 2019
Переглядів
2220
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку