9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Календарне планування навчального матеріалу "Географія 6 клас"

Про матеріал
Календарне планування навчального матеріалу "Географія 6 клас". Складено згідно з оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).
Перегляд файлу

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ГЕОГРАФІЯ   6   КЛАС

(70 год на рік, 2 години на тиждень)

 

Складено згідно з оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з  НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).

 

уроку

Дата проведення уроку за розкладом

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Фактична дата проведення уроку

ВСТУП (2 год.)

1

 

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення. Вступний інструктаж з БЖД.

 

 

 

2

 

Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

 

Спостереження за змінами у природі.

 

РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ (4 год.)

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

3

 

Уявлення про форму  Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

 

 

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

4

 

Подорожі вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х.Колумбом. Перша навколосвітня подорож під керівництвом Ф.Магеллана. Відкриття Австралії та Антарктиди.

 

 

 

Тема 3. Сучасні дослідження

5

 

Дослідження Землі у ХХ – на початку ХХІ ст.

 

 

 

6

 

Тематичне оцінювання з тем «Вступ. Розвиток географічних знань про Землю»

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ (12 год.)

Тема 1. Орієнтування на місцевості

7

 

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості.

 

 

 

8

 

Компас. Поняття про азимут.

 

 

 

Тема 2. Способи зображення Землі

9

 

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерознімках, космічних знімках, планах, картах.

 

 

 

10

 

Масштаб та його види.

 

 

 

11

 

 

Практична робота 1

Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу

 

 

12

 

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та за шкалою висот.

 

 

 

13

 

План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямів на плані. Читання плану.

 

 

 

14

 

Географічні карти, їх  елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

 

 

Тема 5. Географічні координати

15

 

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати.

 

 

 

16

 

Правила відліку географічної широти і географічної довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Практична робота 2.

Визначення географічних координат за географічною картою

 

 

18

 

Тематичне оцінювання  з розділу «Земля на плані та карті».

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ (41 год.)

Тема 1. Літосфера

19

 

Внутрішня будова Землі.

 

 

 

20

 

Будова літосфери, її властивості.

Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

 

 

 

21

 

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори.

 

 

 

22

 

Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі.

Практична робота 3 (початок).

Позначення на контурній карті вулканів

 

 

23

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

 

 

 

24

 

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житті та діяльності людини.

 

 

 

 

25

 

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

Практична робота 3 (продовження).

Позначення на контурній карті рівнин

 

 

26

 

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу.

Практична робота 3 (продовження).

Позначення на контурній карті гір

 

 

27

 

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану.

 Практична робота 3 (закінчення).

Позначення на контурній карті серединно-океанічних хребтів

 

 

28

 

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

 

 

 

29

 

Контрольна робота з теми «Літосфера»

 

 

 

Тема 2. Атмосфера

30

 

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

 

 

 

31

 

Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання. Практичне значення вимірювання температури повітря.  Кліматична карта.

 

 

 

32

 

Теплові пояси Землі

 

 

 

33

 

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску. Інструктаж з БЖД

 

 

 

34

 

 

Практична робота 4.

Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою

 

 

35

 

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість вітру, їх визначення сучасними приладами й візуально. Утворення бризу.

 

 

 

36

 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

 

 

 

37

 

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

 

 

 

38

 

Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

 

 

 

39

 

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

 

 

 

40

 

 

Практична робота 5.

Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз

 

 

41

 

Клімат, основні кліматотвірні чинники.

 

 

 

42

 

 Карта кліматичних поясів. Зміни клімату.  Вплив людини на атмосферу.

 

 

 

43

 

Тематичне оцінювання  з теми «Атмосфера».

 

 

 

Тема 3. Гідросфера

44

 

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

 

 

 

45

 

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів.

Практична робота 6 (початок).

Позначення на контурній карті назв океанів морів, проток, заток

 

 

46

 

Острови в Океані.

Практична робота 6 (продовження).

Позначення на контурній карті назв островів

 

 

47

 

Властивості вод Світового океану.

 

 

 

48

 

Рухи води в Світовому океані.

 

 

 

49

 

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

 

 

 

50

 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни і найповноводніші річки світу.

Практична робота 6 (продовження).

Позначення на контурній карті назв річок

 

 

51

 

Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.

 

 

 

52

 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. 

Практична робота 6 (закінчення).

Позначення на контурній карті назв озер

 

 

53

 

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали.

 

 

 

54

 

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

 

 

 

55

 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні й мінеральні води.

 

 

 

56

 

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

 

 

 

57

 

Контрольна робота з теми «Гідросфера».

 

 

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти

58

 

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

 

 

 

59

 

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

 

 

 

Тема 5. Природні комплекси

60

 

Природні комплекси  як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи.

 

 

 

61

 

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі і  властивості.

 

 

 

62

 

Природні зони Землі, їх особливості

 

 

 

63

 

 

Практична робота 7

 Складання опису одного з природних комплексів свої місцевості (за типовим планом)

 

 

РОЗДІЛ ІV. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (5 год.)

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

64

 

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі. Найбільш заселені території земної кулі.

 

 

 

65

 

Людські раси. Дослідження М. Миклухо-Маклая. Найчисленніші народи світу.

 

 

 

Тема 2. Держави світу

66

 

Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу.

Практична робота 8.

Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць

 

 

67

 

Держави-сусіди України на політичні карті світу.

 

 

 

Тема 3. Вплив людини на природу

68

 

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

 

Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

 

69

 

Тематичне оцінювання з тем «Біосфера та ґрунти. Природні комплекси. Планета людей».

 

 

 

70

 

Підсумок роботи за  рік

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
1189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку