Календарне планування " Українська мова. 11 клас, профіль"

Про матеріал
Календарне планування з української мови " Українська мова. 11 клас, профільний рівень"
Перегляд файлу

                             

 

          

                                

Українська мова  11   клас

 

 

 

Зміст навчального матеріалу

К-сть

год

Дата

Приміт

ка

1

Мова, індивід, суспільство

Мова як особлива система знаків, її місце з-поміж інших знакових систем. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.

 

1

 

 

2

Українська мова в «діалозі культур». Відображення в сучасній українській мові культури інших народів. Українська мова у світі. Українська діаспора.

1

 

 

3

Лінгвістика як наука про мову.

Історія мовознавства в особистостях. Видатні мовознавці вітчизняної науки.

1

 

історія

4

Контрольне есе

1

 

 

5,6

РМ Система функціональних стилів сучасної української мови

Поняття стилю мовлення.

2

 

 

7

РМ Норма літературної мови.

1

 

 

8

Контрольна робота №1

1

 

 

9, 10

Риторика як наука й мистецтво слова

Лінгвістична риторика. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос. Ритор і оратор. Риторичні ідеали у різні історичні епохи.

2

 

 

11,12

РМ Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, підстилі, жанри, сфера використання, призначення.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

13,14

 

Поняття про сучасний риторичний текст.

Інвенція. Диспозиція. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Види аргументації.

2

 

 

 15, 16

РМ Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості, структура офіційно-ділових текстів різних жанрів.

2

 

 

17

Промова. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов. Меморія як система усного запам'ятовування промов.

1

 

 

18,19

Акція. Риторична техніка. Еристика як мистецтво суперечки. Етика полемічної майстерності.

 

2

 

 

20-22

РМ Написання ділових документів різних жанрів: автобіографії, заяви, характеристики, доручення, резюме, ділового листа, оголошення, розписки, індивідуального звіту.

3

 

інформатика

23

Контрольна робота №2

МД: Діалог

 

1

 

 

24,25

РМ Мовний етикет ділової (телефонної) розмови. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта).

2

 

етика

26

З історії риторики  й ораторського мистецтва

 Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму.

1

 

історія

27

Ораторське мистецтво в Україні.

 

1

 

 

28,29

РМ Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру. Етика професійного спілкування.

 

2

 

 

30

Основи ораторського мистецтва

Види ораторського мистецтва і жанри.

Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, наукового-популярне, навчальне).

1

 

 

31

РМ  Художній стиль, призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки.

1

 

 

 

 

 

 

32-33

 

Контрольний переказ

 

 

2

 

 

 

 

34-35

 

 

РМ  Художній стиль, призначення, сфера  використання і поширення, основні ознаки.

 

 

 

36

Судове красномовство.

1

 

 

37-39

РМ  Естетична функція мови у художньому творі.

3

 

 

40

Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси.

 

1

 

 

41-43

РМ  Джерела багатства і виразності українського мовлення.

3

 

 

44

Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання тощо).

 

1

 

 

45,46

РМ Синонімія як  засіб художньої виразності.

2

 

 

47

Театральна (сценічна) риторика.

 

1

 

мистец

тво

48,49

РМ Особливості синтаксису художнього тексту.

2

 

 

50

Педагогічна риторика.

 

1

 

 

51,52

РМ  Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог.

 

2

 

 

53

Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та інші виступи.
Промова, її види.

1

 

 

54

Контрольна робота №3

МД: Усний переказ

 

1

 

 

55-57

РМ Публіцистичний стиль

Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки.

3

 

 

58

 

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики

Синтаксис і пунктуація української мови

Загальна характеристика синтаксичних одиниць.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.

 

 

1

 

 

60

Типи підрядного зв’язку у словосполученні.

Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях.

1

 

 

61,62

 РМ Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю.

 

2

 

 

63,64

Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції.

 

2

 

 

65,66

Граматична основа речення. Порядок сліву реченні як стильова ознака мовлення.

 

2

 

 

67,68

РМ  Підстилі.

2

 

 

69,70

Складні випадки координації підмета і присудка.

 

2

 

 

    71

Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.

 

1

 

 

72-74

РМ  Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв’ю, стаття, кореспонденція, рецензія.

3

 

інформа

тика

75

Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.

 

1

 

 

76,77

РМ Презентація, реклама

2

 

Інформа

тика

78,79

Складні  і багатокомпонентні речення. Стилістичні особливості складних речень.

Особливості структури та семантики сполучникових /складносурядних та складнопідрядних/ і безсполучникових, багатокомпонентних речень.

2

 

 

80,81

Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні  речення і дієприслівникові звороти.

 

2

 

 

 

 

 

81

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і  порівняльні звороти. Період.

 

 

1

 

 

82

РМ Формування культури публіцистичного мовлення: способи привернення уваги, принципи побудови, засоби структурування тексту.

 

1

 

 

83,84

Пряма і непряма мова.Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова.

 

2

 

 

85

Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті. Інтонування речень з прямою мовою, діалогом. Цитування.

 

 

1

 

етика

86

РМ Техніка підготовки ораторського виступу

Практична риторика. РМ Добір матеріалу, його систематизація.

 

1

 

 

87

РМ Добір матеріалу, його систематизація.

1

 

 

88

Синтаксис і стилістика тексту.

Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як семантико-синтаксична одиниця тексту.

Стилістичні функції абзацу. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв'язку в тексті. Гіпертекст.

 

1

 

 

89

Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс. Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм; риторичне питання, звертання; повторювані сполучники; 

 

1

 

 

90

Контрольна робота №4

МД: Усний твір

 

1

 

 

91

РМ Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення.

 

1

 

 

92

Пунктуація

Пунктуаційні норми. Основні пунктограми у простому і складному реченні, при прямій мові, цитуванні, у зв’язному тексті.Пунктуаційна помилка.Складні випадки  використання розділових знаків.

1

 

 

93

РМ Добір аргументів і способів активізації мислення

та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види  аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами.Тире між підметом і присудком у простому реченні.

 

1

 

 

    94

РМ Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення. Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу.

 

1

 

 

95

РМ Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом.

 

1

 

 

96,97

Контрольне есе

2

 

 

98

РМ  Вимоги до культури мовлення.

 

1

 

етика

99,100

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених

  • звертаннями;
  • однорідними членами речення;
  • відокремленими означеннями,
  • прикладками, обставинами;
  • вставними словами і реченнями.

2

 

 

101

РМ Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією.РМ Техніка мовлення. Тональність виступу.

 

1

 

 

102

Контрольна робота №5

МД: Усний твір 

 

1

 

 

103

РМ Культура ведення дискусій, полеміки, дебатів професійного характеру.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

104

Підготовка до державної атестації. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з української   мови

 

Фонетика, орфоепія, орфографія  української мови

Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних.

Основні чергування звуків.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

105

 

 

Складні випадки наголошення слів.  Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення.

1

 

 

106107

Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження; написання прізвищ та географічних назв, слів разом, окремо, через дефіс; правила переносу та  скорочення слів.

Редагування тексту з орфографічними помилками.

2

 

 

108109

Контрольний переказ

2

 

 

110

Лексикологія і фразеологія української мови

Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів.

 

1

 

 

111

Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни.

 

1

 

 

112

Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.

1

 

 

113114

Контрольний твір

2

 

 

115116

Конфесійний стиль

Сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах. Переклади Євангелія. Псалми Т.Шевченка. Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов'янізми – мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів.

 

2

 

література

117

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту.

 

1

 

географія

118

Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.

1

 

 

119

Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.

1

 

 

120

Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників.

 

1

 

 

 

 

121

 

 

Ступені порівняння прикметників.

Відмінювання прикметників.

 

1

 

 

122

Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Паралельне використання відмінкових форм числа.

 

1

 

 

123

Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників.

 

1

 

 

124

Види, часи, способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова.

1

 

 

125

Контрольна робота №6

 

1

 

 

126

Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти.

1

 

 

127

Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників.

1

 

 

128

Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.

1

 

 

129

Правопис складних прийменників та сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники.

1

 

 

130

Правопис заперечних часток.

Естетична цінність часток і звуконаслідувань.

 

1

 

 

131-132

Епістолярний стиль. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного  стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту.

Епістолярний етикет  - невід’ємна складова української мовленнєвої культури.

Електронне листування.

 

2

 

інформатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 листопада 2021
Переглядів
712
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку