Календарне планування уроків математики для 6 класу НУШ за підручником О.Істер

Про матеріал
Календарно тематичне планування складене відповідно до чинної програми та підручника О.С Істер " Математика 6 клас " НУШ. Планування розраховане на 5 год тижневого навантаження. До кожної теми подані прогнозовані результати навичок унів та компетенції, якими мають учні оволодіння на кінець вивчення теми.
Перегляд файлу

_____________________________________________________________________________ (найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_______________________________

 (підпис)

_______________________________

     (ПІБ)

«____» ______________ 20___ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

_______________________________

 (підпис)

_______________________________

     (ПІБ)

«____» _______________ 20___ р.

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з математики

у 6 класі

на 20___ / 20___ н.р.

______________________________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _____________________________________

______________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО ____________________________________________________________

(ПІБ, підпис)

 

 

 

 

 

 

Складено до відповідно до Модельної навчальної програми адаптаційного циклу для закладів загальної середньої освіти( автор  Істер О.С.), «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)


 Календарне планування уроків иатематики

у 6-А, 6-Б, 6 – В класах
(5 год на тиждень)

 
уроку

Дата
прове-дення

Тема уроку

Примітка

I СЕМЕСТР

Тема 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС МАТЕМАТИКИ 5 класу ( 10 год )

Учень/Ученицуя: читає і записує: натуральні числа вмежах мільярда; числові нерівності;використовує:властивості арифметичнихдійзнатуральнимичислами;

записуєіпояснюєформули:периметра вказаних у змістігеометричних фігур; площіпрямокутника,квадрата; вимірює та обчислює: довжину відрізка; градуснумірукута; периметртрикутника і прямокутника;розв’язуєвправи,що передбачають: запис числа у виглядісуми розрядних доданків; порівняннята округлення натуральних чисел;виконання чотирьох арифметичнихдійзнатуральнимичислами;

піднесеннянатуральногочисладо квадрата та куба; ділення з остачею;обчисленнязначеньчисловихі буквених виразів, периметра і площіпрямокутникаіквадрата;

розв’язує:рівняннянаоснові залежностей між компонентами тарезультатом арифметичних дій;розв’язує: текстові задачіна рух,роботутапов’язанізкупівлею-продажемарифметичнимспособом;

розв’язуєвправи,що передбачають: використання ознакподільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10;розкладання натуральних чисел напрості множники в межах тисячі;знаходить НСД та НСК чисел;

розв’язує вправи, що передбачають:порівняння, додавання і відніманнязвичайних дробів з однаковимизнаменниками; порівняння,

округлення,додавання,множенняділеннядесятковихдробівна

натуральне число та на десятковийдріб; перетворення мішаного числа унеправильнийдріб;перетворення неправильного дробу в мішане числоабо натуральне число; знаходженнясередньогоарифметичногокількох чисел;

розв’язує вправи, що передбачають:знаходження середнього значення величини;

 1.  

 

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Округлення натуральних чисел. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

 

 1.  

 

Числові та буквені вирази . Формули. Рівняння. Текстові задачі

 

 1.  

 

Геометричні фiгури і величини

 

 1.  

 

Подільність натуральних чисел

 

 1.  

 

Подільність натуральних чисел . Звичайні дроби

 

 1.  

 

Звичайні дроби

 

 1.  

 

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів .Округлення десяткових дробів

 

 1.  

 

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

 1.  

 

Арифметичні дії з десятковими дробами. Самостійна робота № 1

 

 1.  

 

Тематична контрольна  (діагностична) робота № 1

 

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (41 год )

Учень/Учениця: наводить приклади: скінченних танескінченнихперіодичнихдесяткових дробів; взаємно обернених чисел;розрізняє: скінченні та нескінченніперіодичнідесятковідроби;

читає і записує: нескінченніперіодичнідроби;

розумієправила:порівняння,

додавання,віднімання,множенняіділеннязвичайних дробів;

знаходження дробу від числа та числазайогодробом;

формулює основну властивістьдробу,означеннявідсотка;

подає звичайний або десятковий дрібу відсотках і навпаки, перетворюєвідсотки у звичайний або десятковийдріб;

розв’язує вправи, що передбачають:скорочення дробів; зведення дробів доспільного знаменника; порівняннядробів; додавання,віднімання,

множенняіділеннязвичайнихдробів;записзвичайного дробуувигляді

десятковогодробу;

розв’язує вправи, що передбачають:знаходження дробу від числа та числазазначеннямйогодробу;знаходження відсотків від числа та числа за його відсотками; розумієспіввідношенняміжчислами на основі значень їх відсотків тавідповідність між частинами числа ійого відсотками (чверть, половинатощо);

застосовує прийоми раціональнихобчислень;

розв’язуєсюжетнізадачіз

реальнимиданимина:прийняттярішеньусферіфінансовихоперацій,пов’язаніізвідсотками,розрахуноквласнихтародинних фінансів,

комунальнихплатежів;

обирає числові дані, необхідні ідостатні для відповіді назапитаннязадачі;

створює допоміжну модель задачірізнимиспособами.

 1.  

 

Поняття про відсотки. Знаходження відсотків  від числа.

 

 1.  

 

Знаходження відсотків від числа

 

 1.  

 

Знаходження відсотків від числа

 

 1.  

 

Знаходження числа за значенням його відсотків

 

 1.  

 

Знаходження числа за значенням його відсотків

 

 1.  

 

Знаходження відсотків від числа і числа за значенням його відсотків. Самостійна робота № 2

 

 1.  

 

Основна властивість дробу

 

 1.  

 

Зведення дробу до нового знаменника. Скорочення дробів

 

 1.  

 

Зведення дробу до нового знаменника. Скорочення дробів

 

 1.  

 

Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника

 

 1.  

 

Зведення дробів до спільного знаменника.

 

 1.  

 

Порівняння дробів . Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 1.  

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 1.  

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками Самостійна робота № 3

 

 1.  

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.  

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.  

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.  

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.  

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові

 

 1.  

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові . Десяткове наближення звичайного дробу

 

 1.  

 

Десяткове наближення звичайного дробу .Самостійна робота № 4

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 2

 

 1.  

 

Множення звичайних дробів 

 

 1.  

 

Множення звичайних дробів 

 

 1.  

 

Множення звичайних дробів 

 

 1.  

 

Знаходження дробу від числа 

 

 1.  

 

Знаходження дробу від числа 

 

 1.  

 

Знаходження дробу від числа . Взаємно обернені числа.

 

 1.  

 

Взаємно обернені числа. Самостійна робота № 5

 

 1.  

 

Ділення звичайних дробів

 

 1.  

 

Ділення звичайних дробів

 

 1.  

 

Ділення звичайних дробів

 

 1.  

 

Знаходження числа за значенням його дробу

 

 1.  

 

Знаходження числа за значенням його дробу

 

 1.  

 

Знаходження числа за значенням його дробу

 

 1.  

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

 

 1.  

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

 

 1.  

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

Самостійна робота № 6

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 3

 

Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (29 год)

Учень/Учениця: наводить приклади пропорційнихвеличин;

розрізняє:колоікруг;прямутаоберненупропорційність;

розуміє, що таке: відношення; пряматаоберненапропорційназалежність; членипропорції;масштаб;коло,круг,радіус кола (круга),діаметр кола(круга); круговий сектор; кут, круговогосектора;круговадіаграма;

формулює:означенняпропорції;основнувластивістьпропорції;

зображує та знаходить намалюнках: коло і круг; круговийсектор;

зображуєкруговідіаграми;

розв’язуєвправи,що передбачають: знаходженнявідношеннячиселі величин;

використання масштабу; знаходженняневідомого членапропорції;

знаходженнядовжиниколаіплощікруга;

розв’язуєвправи,що передбачають: аналіз круговихдіаграм;

розв’язує:основнізадачінавідсотки;задачі на пропорційні величини іпропорційнийподіл; прогнозуєочікуванийрезультат;

розв'язує сюжетнізадачі з реальнимиданимина:розрахуноквідсотковоговідношеннярізнихвеличин,розпоряджаннякоштами,впростихситуаціяхоцінюватиочікувані тареальні витрати тощо.

 1.  

 

Відношення. Основна властивість відношення

 

 1.  

 

Відношення. Пропорція.

 

 1.  

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

 1.  

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

 1.  

 

Пряма пропорційна залежність

 

 1.  

 

Пряма пропорційна залежність.Самостійна робота № 7

 

 1.  

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 

 1.  

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 

 1.  

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 

 1.  

 

Поділ числа у даному відношенні

 

 1.  

 

Поділ числа у даному відношенні. Самостійна робота №8

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична)  робота № 4

 

 1.  

 

Обернена пропорційна залежність

 

 1.  

 

Обернена пропорційна залежність

 

 1.  

 

Відсоткове відношення двох чисел

 

 1.  

 

Зміна величини у відсотках

 

 1.  

 

Відсоткові розрахунки

 

 1.  

 

Відсоткові розрахунки. Самостійна робота № 9

 

 1.  

 

Коло. Довжина кола

 

 1.  

 

Коло. Довжина кола

 

 1.  

 

Круг. Площа круга

 

 1.  

 

Площа круга. Круговий сектор

 

 1.  

 

Кругові діаграми. Самостійна робота № 10

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 5

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань за перший семестр

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань за перший семестр

 

 1.  

 

Підбиття підсумків першого семестру

 

 

 

                                                                        II СЕМЕСТР

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ ( 77 год   )

Учень/Учениця: наводить приклади: додатних тавід’ємнихчисел;протилежнихчисел;цілих тараціональнихчисел;розуміє, що таке: модуль числа;протилежні числа;цілі числа;

раціональнічисла;подібнідоданки;

координатна пряма, координата точкинапрямій; координатнаплощина,

координати точки на площині;формулює означення: модуля числа,протилежних чисел, паралельних таперпендикулярнихпрямих;

будує:координатнупряму;координатнуплощину; перпендикулярнійпаралельніпряміза допомогою лінійки і косинця;будує: графіки залежностей міжвеличинамипоточках;

розв’язуєвправи,що передбачають:знаходженнямодулячисла;порівнянняраціональних

чисел;додавання,віднімання, множенняіділенняраціональних чисел; обчислення значень числовихвиразів,щомістятьдодатнійвід’ємнічисла; розкриття дужок, зведенняподібнихдоданків;знаходження координат точки та побудову точки заїї координатами; знаходження об’ємупрямокутного паралелепіпеда й куба;розв’язує вправи,що передбачають: аналіз графіківзалежностейміжвеличинами (відстань, час; температура, час тощо)застосовує прийоми раціональнихобчислень; розв’язує: рівняння з використаннямправил, що ґрунтуються на основнихвластивостяхрівняння;текстовізадачізадопомогоюрівнянь;

перевіряє правильність розв’язкузадачі; розпізнає у просторі та співвідноситьз об’єктами навколишньої дійсності:куб, прямокутний паралелепіпед;пояснює, що таке куб, прямокутнийпаралелепіпед; вершини, ребра, гранікубатапрямокутного паралелепіпеда;рівняння;

має уявлення про розгорткупрямокутного паралелепіпеда, якеформується на реальних об’єктахнавколишньогосередовища; знаєодиницівимірюванняоб’єму;

записує і пояснює формули об’ємукуба й прямокутного паралелепіпедата співвідношення між одиницямивимірюванняоб’єму;

розв’язуєсюжетнізадачіз реальними даними на: знаходженняоб'ємуоб'єктів,щомаютьформу прямокутногопаралелепіпеда.

 1.  

 

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

 1.  

 

Додатні та від’ємні числа.Координатна пряма

 

 1.  

 

Координатна пряма

 

 1.  

 

Координатна пряма

 

 1.  

 

Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

 

 1.  

 

Раціональні числа. Самостійна робота № 11

 

 1.  

 

Модуль числа

 

 1.  

 

Модуль числа

 

 1.  

 

Модуль числа

 

 1.  

 

Порівняння раціональних чисел

 

 1.  

 

Порівняння раціональних чисел

 

 1.  

 

Порівняння раціональних чисел. Самостійна робота №12

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 6

 

 1.  

 

Додавання від’ємних чисел

 

 1.  

 

Додавання від’ємних чисел

 

 1.  

 

Додавання чисел з різними знаками

 

 1.  

 

Додавання чисел з різними знаками

 

 1.  

 

Додавання чисел з різними знаками

 

 1.        

 

Додавання чисел з різними знаками. Властивості додавання

 

 1.        

 

Властивості додавання

 

 1.        

 

Властивості додавання. Самостійна робота № 13

 

 1.        

 

Віднімання раціональних чисел

 

 1.        

 

Віднімання раціональних чисел

 

 1.        

 

Віднімання раціональних чисел

 

 1.        

 

Віднімання раціональних чисел

 

 1.        

 

Розкриття дужок

 

 1.        

 

Розкриття дужок

 

 1.        

 

Розкриття дужок. Самостійна робота № 14

 

 1.        

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.        

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 7

 

 1.        

 

Множення раціональних чисел

 

 1.        

 

Множення раціональних чисел

 

 1.        

 

Множення раціональних чисел

 

 1.        

 

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

 

 1.        

 

Переставна і сполучна властивості множення.

 

 1.        

 

Самостійна робота № 15. Розподільна властивість множення

 

 1.        

 

Розподільна властивість множення

 

 1.        

 

Розподільна властивість множення

 

 1.        

 

Подібні доданки та їх зведення

 

 1.        

 

Подібні доданки та їх зведення

 

 1.        

 

Подібні доданки та їх зведення. Самостійна робота № 16

 

 1.        

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.        

 

Тематична контрольна(діагностична)  робота № 8

 

 1.        

 

Ділення раціональних чисел

 

 1.        

 

Ділення раціональних чисел

 

 1.        

 

Ділення раціональних чисел

 

 1.        

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 1.        

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 1.        

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 1.        

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 1.        

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 1.        

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 1.        

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 1.        

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

Самостійна робота № 17

 

 1.        

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.        

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 9

 

 1.        

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

 1.        

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

 1.        

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

 1.        

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота № 18

 

 1.        

 

Перпендикулярні прямі

 

 1.        

 

Перпендикулярні та паралельні прямі

 

 1.        

 

Паралельні прямі

 

 1.        

 

Координатна площина

 

 1.        

 

Координатна площина

 

 1.        

 

Координатна площина

 

 1.        

 

Координатна площина

 

 1.        

 

Приклади графіків залежності між величинами

 

 1.        

 

Приклади графіків залежності між величинами

 

 1.        

 

Куб. Прямокутний паралелепіпед. Розгортка прямокутного

паралелепіпеда

 

 1.        

 

Куб. Прямокутний паралелепіпед. Розгортка прямокутного

паралелепіпеда

 

 1.        

 

Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда. Одиниці вимірювання об’єму

 

 1.        

 

Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда. Одиниці вимірювання об’єму

 

 1.        

 

Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда. Одиниці вимірювання об’єму

 

 1.        

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання. Самостійна робота № 19

 

 1.        

 

Тематична контрольна(діагностична)  робота № 10

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (18 год)

 1.        

 

Відсотки . Звичайні дроби

 

 1.        

 

Звичайні дроби

 

 1.        

 

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

 1.        

 

Відношення і пропорції

 

 1.        

 

Відсоткові розрахунки

 

 1.        

 

Коло. Круг. Додатні та від’ємні числа.

 

 1.        

 

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

 

 1.        

 

Додавання і віднімання раціональних чисел

 

 1.        

 

Додавання і віднімання раціональних чисел

 

 1.        

 

Множення раціональних чисел

 

 1.        

 

Ділення раціональних чисел. Основні властивості рівнянь

 

 1.        

 

Підсумкова контрольна робота

 

 1.        

 

Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи

 

 1.        

 

Найпростіші комбінаторні задачі.

 

 1.        

 

Логічні задачі.Піраміда.

 

 1.        

 

Ймовірність випадкової події. Найпростіші задачі на знаходження ймовірності.

 

 1.        

 

Ймовірність випадкової події. Найпростіші задачі на знаходження ймовірності.

 

 1.        

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
3 січня
Переглядів
3545
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку