10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування уроків математики у 3 класі

Про матеріал

Календарне планування уроків математики у 3 класі за підручником Ф.М. Рівкінд, Л.В.Оляницька


135 годин

1 семестр – 62 год. ( 4 год./тиждень)

2 семестр – 73 год. ( 4 год./тиждень)

Перегляд файлу

 

                       Математика                                       

 

                              за підручником Ф.М. Рівкінд, Л.В.Оляницька

 

                                                                                       135  годин

                     1 семестр – 62 год. ( 4 год./тиждень)

                                                                 2 семестр – 73 год. (  4  год./тиждень)

 

 

Дата

Тема уроку

 

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

 1.  

 

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.

1-12

 

 1.  

 

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як вла­стивості предметів навколишнього світу. Задачі на зна­ходження суми трьох доданків.

13-23

 

 1.  

 

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння.

24-35

 

 1.  

 

Зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжи­ни. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на зна­ходження невідомого доданка.

36-48

 

 1.  

 

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшува­ного, від'ємника. Співвідношення між одиницями дов­жини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг.

49-60

 

 1.  

 

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й від­німання від зміни одного з компонентів. Задачі на збіль­шення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульо­вані у непрямій формі. Периметр многокутника.

61-71

 

 1.  

 

Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'я­зування обернених задач.

72-81

 

 1.  

 

Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу. Дії з іменова­ними числами.

82-90

 

 1.  

 

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за го­динником.

91

 

 1.  

 

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порів­няння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником.

92-102

 

 1.  

 

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які е комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами.

103-113

 

 1.  

 

Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між мно­женням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і скла­дені задачі на табличне множення. Периметр квадрата.

114-125

 

 1.  

 

Табличне множення і ділення. Назви компонентів і ре­зультату дії ділення. Числові рівності та нерівності. За­дачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр пря­мокутника.

126-137

 

 1.  

 

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій мно­ження і ділення. Задачі на знаходження невідомих — множ­ника, діленого, дільника. Залежність результатів мно­ження і ділення від зміни одного з компонентів дій.

138-147

 

 1.  

 

Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв'язування задач і знаходження значень виразів.

148

 

 1.  

 

Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які е комбінаціями про­стих задач вивчених видів.

149-159

 

 1.  

 

Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які е комбінаціями про­стих задач вивчених видів.

160-173

 

 1.  

 

Контрольна робота. «Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас».

 

 

Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворен­ня трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

174-183

 

 1.  

 

Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Дода­вання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом.

184-193

 

 1.  

 

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

194-204

 

 1.  

 

Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі.

205-214

 

 1.  

 

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр.

215-225

 

 1.  

 

Додавання і віднімання на основі розрядного складу чи­сла. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Спів­відношення між одиницями вимірювання довжини.

226-237

 

 1.  

 

Розв'язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов'язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника.

238-247

 

 1.  

 

Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид).

248-257

 

 1.  

 

Розв'язування задач на знаходження четвертого пропор­ційного способом зведення до одиниці.

258

 

 1.  

 

Контрольна робота. «Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000».

 

 

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання чи­сла 1 (170 + 1; 187-1). Попереднє і наступне числа у на­туральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерів­ності. Задачі на дві дії першого ступеня.

259-268

 

 1.  

 

Додавання на основі десяткового складу числа. Знахо­дження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня.

269-279

 

 1.  

 

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайом­лення з групами взаємопов'язаних величин, які перебу­вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.

280-290

 

 1.  

 

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці.

291-299

 

 1.  

 

Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена за­дача на зведення до одиниці (перший вид).

300

 

 1.  

 

Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

301-310

 

 1.  

 

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

311-320

 

 1.  

 

Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430; Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв'язування задачі виразом.

321-330

 

 1.  

 

Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. За­дача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

331-339

 

 1.  

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 - 250. Складання задачі за коротким записом. Розв'язування нерівностей.

340-348

 

 1.  

 

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебу­вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.

349-357

 

 1.  

 

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. По­рівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач.

358-366

 

 1.  

 

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 + 80. Розв'язування рівнянь. Скла­дені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач.

367-377

 

 1.  

 

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 - 80. Розв'язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відо­мим периметром і довжиною іншої його сторони.

378-388

 

 1.  

 

Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 — 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметич­них дій.

389

 

 1.  

 

Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на зна­ходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох до­данків.

390-399

 

 1.  

 

Додавання і віднімання вивчених видів. Розв'язування задач.

400

 

 1.  

 

Додавання і віднімання вивчених видів. Складені зада­чі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

401-409

 

 1.  

 

Контрольна робота. «Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000».

 

 

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання пись­мового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд.

410-418

 

 1.  

 

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею.

419

 

 1.  

 

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через роз­ряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника.

420-429

 

 1.  

 

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим ви­разом.

430-438

 

 1.  

 

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.

439-447

 

 1.  

 

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд.

448-455

 

 1.  

 

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чи­сел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв'язування простих задач способом складання рівняння.

456

 

 1.  

 

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 - 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.

457-465

 

 1.  

 

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трициф­рових чисел (з переходом через розряд). Прості та скла­дені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події.

466-475

 

 1.  

 

Перевірка правильності виконання дій додавання й від­німання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходжен­ня числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події.

476-484

 

 1.  

 

Закріплення письмових прийомів додавання й відніман­ня чисел у межах 1000. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв'язування задачі виразом, арифме­тичними діями з поясненням.

485-494

 

 1.  

 

Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

495-504

 

 1.  

 

Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці.

505

 

 1.  

 

Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

506-516

 

 1.  

 

Контрольна робота. «Нумерація чисел у концентрі         «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000».

 

 

Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення.

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Переставний закон множен­ня. Задачі на кратне порівняння добутків.

517-524

 

 1.  

 

Сполучний закон множення. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь.

525-534

 

 1.  

 

Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.

535-544

 

 1.  

 

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

545-554

 

 1.  

 

Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток.

555-562

 

 1.  

 

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею.

563-571

 

 1.  

 

Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження чет­вертого пропорційного.

572-581

 

 1.  

 

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі.

582-588

 

 1.  

 

Множення на 100. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь.

589-598

 

 1.  

 

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

599-608

 

 1.  

 

Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності.  Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів).

509-617

 

 1.  

 

Множення  круглого числа  на одноцифрове  (40·2;

400·2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

618-629

 

 1.  

 

Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

630-640

 

 1.  

 

Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алго­ритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток.

641-650

 

 1.  

 

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

651-659

 

 1.  

 

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків.

660-668

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми: «Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення»

 

 

 1.  

 

Розподільний закон множен­ня відносно додавання. Порядок виконання дій у вира­зах. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивче­них видів  задач.

669-677

 

 1.  

 

Множення   двоцифрового   числа   на   одноцифрове

(12·3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.

678-687

 

 1.  

 

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3·15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.

688-695

 

 1.  

 

Множення трицифрового числа на одноцифрове (240·3). Розв'язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів.

696-704

 

 1.  

 

Множення трицифрового числа на одноцифрове (242·3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим вира­зом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

704-714

 

 1.  

 

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3·240). Розв'язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод).

715-725

 

 1.  

 

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3·242). Розв'язування задач вивчених видів.

726-734

 

 1.  

 

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв'язування задач вивчених видів. Самостійна робота.

735-742

 

 1.  

 

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифро­вого числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв'язування задач вивчених видів.

743-751

 

 

 1.  

 

Контрольна робота. «Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення.»

 

 

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число.

752-760

 

 1.  

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці.

761-769

 

 1.  

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв'язування  простих  задач  способом  складання рівняння (алгебраїчний метод).

770-779

 

 1.  

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці.

780-788

 

 1.  

 

Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними.

789-798

 

 1.  

 

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифро­вого числа на одноцифрове. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.

799-806

 

 1.  

 

Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення.

807-817

 

 1.  

 

Ділення круглого числа на кругле (420:20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.

818-827

 

 1.  

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору

(90 : З0). Розв'язування задач вивчених видів.

828-837

 

 1.  

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору

(800:200). Задачі на знаходження четвертого про­порційного.

838-847

 

 1.  

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору

(180:60). Задачі на знаходження четвертого про­порційного.

848-856

 

 1.  

 

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле спосо­бом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

857-865

 

 1.  

 

Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі па знаходження четвертого пропорційного.

866-875

 

 1.  

 

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами.

876-884

 

 1.  

 

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого і другого ступенів.

885-893

 

 1.  

 

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число.

894-903

 

 1.  

 

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропор­ційного.

904-913

 

 1.  

 

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

914-922

 

 1.  

 

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Самостійна робота.

923-932

 

 1.  

 

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин.

933-942

 

 1.  

 

Контрольна робота. «Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення».

 

 

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множен­ня і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

943-951

 

Частини

 1.  

 

Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Понят­тя про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходжен­ня частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. (Арифметичні дії першого і другого ступенів).

952-962

 

 1.  

 

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

963-972

 

 1.  

 

Поняття   «чисельник»,   «знаменник».   Риска дробу як знак ділення. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

973-981

 

 1.  

 

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

982-993

 

 1.  

 

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами.

994-1003

 

 1.  

 

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа.

1004-1011

 

 1.  

 

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною.

1012-1021

 

 1.  

 

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною. Самостійна робота.

1022-1030

 

 1.  

 

Повторення   і   закріплення   вивченого   про   части­ни. Розв'язування складених задач на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

1031-1039

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми: «Частини».

 

 

Повторення вивченого за рік

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) чи­сла на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини.

1-10

 

 1.  

 

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розряд­ний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць.

11-20

 

 1.  

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків.

21-30

 

 1.  

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння.

31-40

 

 1.  

 

Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

41-49

 

 1.  

 

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зве­дення до одиниці.

50-58

 

 1.  

 

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень.

59-67

 

 1.  

 

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і три­цифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника.

68-77

 

 1.  

 

Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на

2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

78-86

 

 1.  

 

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків.

87-96

 

 1.  

 

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове числа та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв'язування задач вивчених видів. Обернені задачі.

97-105

 

 1.  

 

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

106-115

 

 1.  

 

Контрольна робота (річна).

 

 

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
Додано
19 листопада 2018
Переглядів
1672
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку