Календарне планування уроків української мови в 11 класі (профільний рівень)

Про матеріал

Календарне планування уроків української мови в 11 класі стане у нагоді вчителям, які працюють у профільних класах по предмету. Планування орієнтоване за підручником С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша Українська мова: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Академічний рівень, профільний рівень. – К.: Освіта, 2011.

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА

11 КЛАС (ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ, 4 ГОД./ТИЖД.)

 • С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша   Українська мова: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Академічний рівень, профільний рівень. – К.: Освіта, 2011.

З.п.

Тема уроку

К-ть

год.

Дата

Примітка

 

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

 

 

 

1

Мова як особлива система знаків. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму.

1

 

 

2

Українська мова у контексті української культури. Відображення в сучасній українській мові культури інших народів. Українська мова у світі. Українська діаспора.

1

 

 

3

РМ №1. Поняття стилю мовлення: мовні і позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування). Стилі мовлення. Cкладання усного твору.

1

 

Усний

твір

4

РМ №2. Добір мовних засобів залежно від задуму висловлювання. Складання усного твору.

1

 

 

5

РМ №3. Підрозділи стилістики: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна). Складання письмового твору.

1

 

 

6

Лінгвістика як наука про мову. Її основні розділи, місце в колі інших наук про людину й народ.

1

 

 

7

Історія мовознавства в особах. Видатні мовознавці вітчизняної науки та їхні праці.

1

 

 

8

РМ №4. Контрольне аудіювання.

1

 

 

Тематична №1

 

ЛІНГВІСТИЧНА РИТОРИКА

 

 

 

9

Риторика як наука й мистецтво слова. Роль риторики у професійній діяльності. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос.

1

 

 

10

Ритор і оратор. Риторичні ідеали в різні історичні епохи. Поняття про сучасний риторичний текст.

1

 

 

11

РМ №5. Комунікативні якості мовлення та їх основні ознаки. Стилістична норма і стилістична помилка. Редагування тексту промови.

1

 

 

12

Інвенція.

1

 

 

13

Диспозиція. Методи викладу матеріалу.

1

 

 

14

Теза й аргументація. Різні види аргументації.

1

 

 

15

РМ №6. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, підстилі, жанри, сфера використання, призначення.

1

 

 

16

Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов. Меморія як система усного запам’ятовування промов. Основні прийоми запам’ятовування ораторської промови.

1

 

 

17

Акція. Риторична техніка. Аналіз власної промови, релаксація.

1

 

 

18

РМ №7. Еристика як мистецтво суперечки. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору. Культура ведення дискусій, полеміки, диспутів професійного характеру.

1

 

 

19

Контрольна робота №1. Лінгвістична риторика. Тести.

1

 

Тематична

№2

 

З ІСТОРІЇ РИТОРИКИ Й ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

 

 

 

20

Міфологія красномовства. Риторика Давньої Греції. Видатні  оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. Риторика Аристотеля.

1

 

 

21

РМ №8. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови.

1

 

 

22

Риторика Давнього Риму. Цицерон як теоретик красномовства.

1

 

 

23

Вітчизняна риторика. Мовотворчість І.Вишенського, Г.Сковороди, Ф.Прокоповича.

1

 

 

24

РМ №9. Навчальне читання мовчки.

1

 

 

25-26

РМ №10,11. Контрольний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

2

 

Письм.

переказ

27

Риторика в Києво-Могилянській академії. Розвиток риторичних традицій в Україні. Сучасний риторичний ідеал.

1

 

 

 

ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

 

 

 

28

Види красномовства. Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, науково-популярне, навчальне).

1

 

 

29

Ділове красномовство. Судове красномовство, особливості захисного і звинувачувального виступу.

1

 

 

30

Духовне красномовство (гомілетика), його жанри й характерні риси.

1

 

 

31

Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання, тост тощо). Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика.

1

 

 

32

РМ №12. Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру.

1

 

 

33

Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні виступи.

1

 

 

34

РМ №13. Написання ділових документів. Заява.

1

 

 

35

Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог.

1

 

 

36

Промова, її види: мітингова, інформаційна, агітаційна.

1

 

 

37-38

РМ №14,15. Усний контрольний переказ тексту публіцистичного стилю.

2

 

Усний

переказ

39

Контрольна робота №2. Основи ораторського мистецтва. Тести.

1

 

Тематична

№3

 

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НВАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

 

 

40

Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів, зв’язків, засобів вираження синтаксичного зв’язку. Словосполучення.

1

 

 

41

РМ №16. Написання автобіографії.

1

 

 

42

Типи підрядного зв’язку в словосполученні. Словосполучення повні і неповні.

1

 

 

43

Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції.

1

 

 

44

Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення. складні випадки координації підмета і присудка.

1

 

 

45

Складні випадки класифікації другорядних членів речення. Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.

1

 

 

46

РМ №17. Ділові папери. Написання характеристики.

1

 

 

47

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних , поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень.

1

 

 

48

Національний колорит синтаксичних структур – паремійних висловлювань. Побажальні формули. Звертання, місце в реченні, способи вираження. Синтаксичний аналіз.

1

 

 

49

Складні і багатокомпонентні речення. Особливості структури та семантики сполучникових і безсполучникових, багатокомпонентних речень.

1

 

 

50

Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти. Синтаксичний аналіз.

1

 

 

51

Стилістичні особливості складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень. Період як засіб експресивного синтаксису і риторична фігура. Градація у складному реченні.

1

 

 

52

Контрольна робота №3. Синтаксис української мови. Тести.

1

 

Тематична

№4

53

РМ №18. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта).

1

 

 

54

Пряма і непряма мова, її призначення і граматично смислові особливості. Заміна прямої мови непрямою.

1

 

 

55-56

РМ №19,20. Контрольний письмовий твір на морально-етичну тему.

2

 

Письмовий

твір

57

Невласне пряма мова. Здогадна пряма мова, напівпряма мова. Стилістика речень із різними способами вираження чужого мовлення в тексті.

1

 

 

58

Цитування.

1

 

 

59

РМ №21. Складання діалогів відповідно до мовленнєвої ситуації.

1

 

Діалог

60

Контрольний диктант.

1

 

Диктант

61

Контрольна робота №4. Пряма мова. Тести.

1

 

 

62

Основні ознаки тексту. Зміст і будова тексту. Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту.

1

 

 

63

Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс.

1

 

 

64

РМ №22. Написання ділових документів різних жанрів: довіреність.

1

 

Тематична

№5

 

 

 

 

 

65

Експресивні можливості звуків української мови.

1

 

 

66

Асимілятивні, дисимілятивні процеси.

1

 

 

67

Подовження, спрощення у групах приголосних.

1

 

 

68

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.

1

 

 

69

Інтонаційні особливості українського мовлення. складні випадки наголошення слів.

1

 

 

70

Мовні недоліки у вимові й наголосі та їх усунення.

1

 

 

71

РМ №23. Ділові папери: оформлення протоколу.

1

 

 

72

Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа. Написання слів іншомовного походження

1

 

 

73-

74

РМ №24,25. Контрольний письмовий переказ.

2

 

Письмовий

переказ

75

РМ №26. Аналіз контрольного переказу. Робота над помилками, допущеними у переказі.

1

 

 

76

Написання прізвищ та географічних назв. Написання слів разом, окремо, через дефіс.

1

 

 

77

Правила переносу та скорочення слів. Орфографічний аналіз слів.

1

 

 

78

РМ №27. Індивідуально-авторський стиль письменника. Аналіз тексту прозового твору.

1

 

 

79

РМ №28. Лінгвістичний аналіз віршованого твору.

1

 

 

80

Контрольна робота №5. Фонетика, орфоепія, орфографія. Тести.

1

 

Тематична

№6

Лексикологія і фразеологія української мови

81

Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів.

1

 

 

82

РМ №29. Усний докладний переказ текст у художнього стилю із творчим завданням.

1

 

 

83

Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни.

1

 

 

84

РМ №30. Переклад текстів художнього стилю.

1

 

 

85

РМ №31. Навчальне аудіювання.

1

 

 

86

Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.

1

 

 

87

РМ №32. Написання твору в художньому стилі.

1

 

 

88

РМ №33. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки.

1

 

 

89

РМ №34. Основні жанри публіцистичного стилю. Написання замітки в газету.

1

 

 

90

Контрольна робота №6. Лексикологія і фразеологія. Диктант.

1

 

Тематична

№7

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

91

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.

1

 

 

92

Основні способи творення дієслів, прислівників.

1

 

 

93

РМ №35. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю.

1

 

 

94

РМ №36. Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі.

1

 

 

95

Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.

1

 

 

96

РМ № 37. Написання інтерв’ю.

1

 

 

97

Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників.

1

 

 

98

РМ №38. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

1

 

 

99

РМ №39. Написання реферату на професійну тему.

1

 

 

100

Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників.

1

 

 

101

Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Явище прономіналізації.

1

 

 

102-

103

РМ №40,41.  Усний контрольний переказ тексту публіцистичного стилю.

2

 

Усний

переказ

104

Контрольна робота №7. Морфеміка, словотвір, морфологія. Тести.

1

 

Тематична

№8

105

РМ №42. Практична риторика. Тема, мета публічних виступів.

1

 

 

106

Види, часи, способи дієслів. Стан дієслова.

1

 

 

107

РМ №43. Композиція ораторського виступу.

1

 

 

108

РМ №44. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії.

1

 

 

109

Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Звороти.

1

 

 

110

РМ №45. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу. Складання запитань до прес-конференції.

1

 

 

111

РМ №46. Круглий стіл. Вимоги до оратора.

1

 

 

112

Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння прислівників.

1

 

 

113

РМ №47. Вимоги до культури мовлення. Основні способи виступу.

1

 

 

114

РМ №48. Складання контрольного діалогу.

1

 

Діалог

115

Правопис складних прийменників та сполучників. Правопис заперечних часток.

1

 

 

116

РМ №49. Техніка мовлення. Тональність виступу.

1

 

 

117

РМ №50. Лінгвістична конференція.

1

 

 

118

РМ №51. Усний контрольний твір.

1

 

Усний твір

119

Контрольна робота №8. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Тести.

1

 

 

Синтаксис простих і складних речень

120

Типи підрядного зв’язку у словосполученні.

1

 

 

121

РМ №52. Особливості написання статті дискусійного характеру.

1

 

 

122

РМ №53. Підготовка індивідуального звіту.

1

 

 

123

Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки.

1

 

 

124-125

РМ №54,55. Контрольний твір на морально-етичну тему у публіцистичному стилі «Закінчуючи школу, хочу сказати…»

2

 

 

126

Просте ускладнене речення.

1

 

 

127

РМ №56. Написання ділових паперів: оголошення.

1

 

 

128

РМ №57. Конфесійний стиль, сфери його поширення.

1

 

 

129

РМ №58. Конфесійний стиль, сфери його поширення. Складне речення з різними видами зв’язку.

1

 

 

130

Контрольна робота №9.  Синтаксис простих і складних речень. Тести.

1

 

 

131

Контрольний диктант.

1

 

Диктант

132

РМ №59. Переклади Євангелія. Псалми Т.Шевченка.

1

 

 

133-

134

РМ №60,61. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Українська епістолярна спадщина.

2

 

 

135

РМ №62. Епістолярний етикет. Складання електронного листа.

1

 

Тематична

№9

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Михайлич Валентина Володимирівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Додано
3 лютого 2018
Переглядів
11867
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку