29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Календарне планування з алгебри 7 клас

Про матеріал
Алгебра, 7 клас (3 години на тиждень, за рахунок варіативної частини, І семестр – 48 год, ІІ семестр – 57 год) Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз — Х. : Фоліо, 2015. / — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Перегляд файлу

Алгебра, 7-В клас  

(3год на тиждень, І семестр – 48 год,  ІІ семестр – 57 год)

Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз  — Х. : Фоліо, 2015. /

 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

№ п/п

в темі

Теми уроку

Дата

Примітки

І семестр

 

Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ (36 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

·   як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

·   що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

·   означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

·   властивості степеня з натуральним показником;

·  правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

Тема № 1 «Тотожності . Одночлени»(15 год)

1

1

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

 

 

2-3

2-3

Тотожність. Тотожні перетворення виразу

 

 

4

4

Степінь з натуральним показником

 

 

5

5-6

Властивості степеня з натуральним показником

 

 

6-7

7

Розв’язування вправ та задач Самостійна робота

 

 

8

8-9

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

 

 

9

10

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня.

 

 

10

11

Розв’язування вправ та задач

 

 

11

12

Розв’язування вправ та задач. Самостійна робота

 

 

12-13

13

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

14

14

Контрольна робота № 1

 

 

15

15

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема № 2«Многочлени. Розкладання многочленів на множники»(16 год)

16

1

Многочлен. Степінь многочлена. Подібні члени многочлена та їх зведення

 

 

17-18

2-3

Розв’язування вправ та задач

 

 

19

4

Додавання і віднімання многочленів

 

 

20

5

Розв’язування вправ та задач

 

 

21-22

6-7

Множення одночлена на многочлен

 

 

23

8

Розв’язування вправ та задач

 

 

24-25

9-10

Розкладання многочленів на множники

 

 

26

11

Розв’язування вправ та задач

 

 

27-28

12-13

Розв’язування вправ та задач

 

 

29

14

Узагальнення і систематизація знань

 

 

30

15

Контрольна робота № 2

 

 

31

16

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема № 3 Формули скороченого множення»(20 год)

32

1

Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів

 

 

33-34

2-3

Розв’язування вправ і задач

 

 

35

4

Добуток різниці та суми двох виразів

 

 

36-37

5-6

Різниця квадратів двох виразів

 

 

38

7

Розв’язування вправ і задач

 

 

39-40

8-9

Сума і різниця кубів двох виразів

 

 

41

10

Розв’язування вправ і задач

 

 

42-43

11-12

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

44

13

Розв’язування вправ і задач

 

 

45-46

14-15

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 

 

47-48

16-17

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 

 

ІІ семестр

 

49

18

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 

 

50-51

19-20

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 

 

52

21

Узагальнення і систематизація знань

 

 

53-54

22-23

Контрольна робота № 3

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема 2. ФУНКЦІЇ (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

Тема 4. ФУНКЦІЇ

55

1

Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функцій. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів

 

 

56-57

2-3

Розв’язування вправ і задач

 

 

58

4

Графік функції

 

 

59-60

5-6

Розв’язування вправ і задач

 

 

61

7

Лінійна функція, її властивості та графік

 

 

62-63

8-9

Розв’язування вправ і задач

 

 

64

10

Розв’язування вправ і задач

 

 

65-66

11-12

Розв’язування вправ і задач

 

 

67

13

Узагальнення і систематизація знань

 

 

68-69

14-15

Контрольна робота № 4

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема 5 ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (16 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

·   що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

·   скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

70

1

Лінійне рівняння з однією змінною

 

 

71-72

2-3

Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач

 

 

73

4

Розв’язування задач

 

 

74-75

5-6

Лінійне рівняння із двома змінними

 

 

76

7

Графік лінійного рівняння із двома змінними

 

 

77-78

8-9

Система рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи

 

 

79

10

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки

 

 

80-81

11-12

Розв’язування вправ і задач

 

 

82

13

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання

 

 

83-84

14-15

Розв’язування вправ і задач

 

 

85

16

Системи лінійних рівнянь як математичні моделі текстових задач

 

 

86-87

17-18

Розв’язування задач

 

 

88

19

Розв’язування задач

 

 

89

20

Узагальнення і систематизація знань

 

 

90

21

Контрольна робота № 5 за темою: «Лінійні рівняння та їх системи»

 

 

91-92

22-23

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ і задач

 

 

Тема 6.  ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 7-ГО КЛАСУ (8 год)

93-94

1-2

Цілі вирази. Розв’язування вправ і задач

 

 

95

3

Розв’язування вправ і задач

 

 

96-97

4-5

Функції. Розв’язування вправ і задач

 

 

98

6

Розв’язування вправ і задач

 

 

99-100

7-8

Лінійні рівняння та їх системи. Розв’язування вправ і задач

 

 

101

9

Розв’язування вправ і задач

 

 

102-103

10-11

Розв’язування вправ і задач

 

 

104-105

12-13

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Планування
До підручника
Алгебра 7 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г.)
Додано
26 серпня 2019
Переглядів
954
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку