Календарне планування з алгебри для 7 класу

Про матеріал
Складено до підручника: Алгебра. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. «Математика. 5-9 класи», затвердженою Наказом Міністерства освіти та науки України від 07.06.2017 № 804. До кожної теми додаються очікувані результати навчально - пізнавальної діяльності учнів.
Перегляд файлу

 

Складено до підручника: Алгебра.  Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.  згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. «Математика. 5-9 класи»,  затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Алгебра

 7 клас

Усього ─ 70 годин

2 год на тиждень, у І семестрі ─ 32 год, у ІІ семестрі ─ 38 год

№ з/п

Дата

Тема, зміст навчального матеріалу

Прим.

 

 

                                            І семестр

 

 

 

І. Лінійні рівняння та їх системи (перша частина теми)

 (7 год + 2 години резерву)

Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною

 

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією змінною; лінійних рівнянь з однією змінною;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією змінною; розв’язку рівняння з однією змінною;

складає: рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною.

 

1

 

Повторення матеріалу, вивченого в 6 класі

 

2

 

Повторення матеріалу, вивченого в 6 класі

 

3

 

Лінійні рівняння з однією змінною

 

4

 

Лінійні рівняння з однією змінною

 

5

 

Лінійні рівняння з однією змінною

 

6

 

Лінійні рівняння  як математичні моделі текстових задач

 

7

 

Лінійні рівняння  як математичні моделі текстових задач

 

8

 

Лінійні рівняння  як математичні моделі текстових задач

 

9

 

Контрольна робота № 1

 

 

 

ІІ. Цілі вирази ( 30годин+ 2 години резерву)

 

 

 

Тема 2. Вирази зі змінними. Степінь з натуральним показником. Одночлени. Многочлени. Додавання і віднімання многочленів (9 годин)

 

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

·   як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

·   що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

·   означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

·   властивості степеня з натуральним показником;

·  правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

 

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

 

10

 

 Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

 

11

 

Тотожність. Тотожні перетворення виразів

 

12

 

Степінь з натуральним показником

 

13

 

Властивості степеня з натуральним показником

 

14

 

Розв’язування вправ на застосування властивостей степеня з натуральним показником

 

15

 

Одночлени. Піднесення одночленів до степеня

 

16

 

Множення одночленів

 

17

 

Многочлен. Подібні члени многочлена і їх зведення

 

18

 

Контрольна робота № 2

 

 

 

Тема 3. Множення одночлена на многочлен. Множення двох многочленів. Розкладання многочленів на множники (9 годин)

 

19

 

Аналіз контрольної роботи. Множення одночлена на многочлен

 

20

 

Розв’язування вправ на множення одночлена на многочлен

 

21

 

Множення двох многочленів

 

22

 

Розв’язування вправ на множення многочленів

 

23

 

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

 

24

 

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

 

25

 

Розкладання многочленів на множники способом групування

 

26

 

Розкладання многочленів на множники способом групування

 

27

 

Контрольна робота № 3

 

 

 

Тема 4. Формули скороченого множення (8 годин)

 

28

 

Аналіз контрольної роботи. Формули скороченого множення. Добуток різниці та суми двох виразів

 

29

 

Розв’язування вправ на застосування формули  добуток різниці та суми двох виразів

 

30

 

Різниця квадратів двох виразів. Розв’язування вправ на застосування формули розкладання різниці квадратів на множники

 

31

 

Квадрат двочлена

 

32

 

Розв’язування вправ на застосування формули квадрат двочлена

 

 

Розв’язування вправ

 

 

ІІ семестр

 

33

 

Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів

 

34

 

Розв’язування вправ на перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів

 

35

 

Контрольна робота № 4

 

 

 

Тема 5. Різниця й сума кубів двох виразів.  Застосування формул скороченого множення (6 годин)

 

36

 

Аналіз контрольної роботи. Різниця й сума кубів двох виразів

 

37

 

Розв’язування вправ на застосування формули різниця й сума кубів двох виразів

 

38

 

Застосування різних способів розкладання многочлена на  множники

 

39

 

Застосування формул скороченого множення під час розв’язування рівнянь

 

40

 

Застосування формул скороченого множення під  час доведення тверджень

 

41

 

Контрольна робота № 5

 

 

 

ІІІ. Функції (10 годин)

Тема 6. Функції (10 годин)

 

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

 

42

 

Аналіз контрольної роботи. Зв язки між величинами. Функція

 

43

 

Функція. Способи завдання функції

 

44

 

Розв’язування вправ на обчислення значень функції

 

45

 

Область визначення й область значень функції

 

46

 

Розв’язування вправ на знаходження області визначення й області значень функції

 

47

 

Розв’язування вправ на знаходження області визначення й області значень функції

 

48

 

Графік функції

 

49

 

Функція як математична модель реальних процесів

 

50

 

Лінійна функція, її графік і властивості

 

51

 

Контрольна робота № 6

 

 

 

ІV. Лінійні рівняння та їх системи (друга частина теми)       (11 годин)

Тема 7. Лінійні рівняння та їх системи (11 годин)

 

 

 

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

·   що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

·   скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

 

52

 

Аналіз контрольної роботи. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

 

53

 

Рівняння з двома змінними. Розв’язування рівнянь із двома змінними

 

54

 

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними і її розв’язання. Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними графічним способом

 

55

 

Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними графічним способом

 

56

 

Розв’язування систем рівнянь із двома змінними способом підстановки

 

57

 

Розв’язування систем рівнянь із двома змінними способом підстановки

 

58

 

Розв’язування систем рівнянь із двома змінними способом додавання

 

59

 

Розв’язування систем рівнянь із двома змінними способом додавання

 

60

 

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач

 

61

 

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач 

 

62

 

Контрольна робота № 7

 

 

 

V. Повторення і систематизація навчального матеріалу

 (8 годин).

Тема 8. Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 годин)

 

63

 

Аналіз контрольної роботи. Цілі вирази

 

64

 

Лінійні рівняння та їх системи

 

65

 

Вирази зі змінними. Степінь з натуральним показником. Одночлени. Многочлени. Додавання і віднімання многочленів

 

66

 

Множення одночлена на многочлен. Множення двох многочленів. Розкладання многочленів на множники

 

67

 

Застосування формул скороченого множення

 

68

 

Функції

 

69

 

Контрольна робота № 7

 

70

 

Аналіз контрольної роботи. Підсумкове повторення та оцінювання за рік

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Планування
До підручника
Алгебра 7 клас (Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
Додано
23 жовтня 2022
Переглядів
2988
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку