24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Календарне планування з географії для 11 класу

Про матеріал
Календарне планування з географії для 11 класу ( 1 година на тиждень, 35 годин)
Перегляд файлу

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР ЗЕМЛІ

ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС:

 ( 35 ГОД; 1 ГОД  НА ТИЖДЕНЬ)

 

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

Прим.

ВСТУП (1 година)

1

 

Географія як система наук.

Об’єкт дослідження географії.

Поняття «геосистема». Рівні геосистем.   Пізнавальна та конструктивна роль географії

Інструктаж з БЖД.

 

 

Розділ І. Топографія та картографія (5 годин)

Тема 1. Топографія  (3 години)

2

 

Топографічна карта: проекція, розграфлення. Географічні і прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка.

 

 

3

 

Основні умовні позначення топографічних карт для зображення об’єктів місцевості та рельєфу. Вимірювання на топографічній карті за  масштабом і кілометровою сіткою. Практична робота №1. Визначення  на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів,   абсолютних та відносних висот точок, падіння річки.    

 

 

4

 

Використання азимутів. Плани населених пунктів. Практичне використання топографічних карт, планів.Практична робота 2.  Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)

 

 

Тема 2. Картографія (2 години)

5

 

Сучасні картографічні твори. Математична основа карт.  Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Сутність генералізації. Практична робота 3. Визначення за градусною сіткою  географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

 

 

6

 

Електронні карти та глобуси. Картографічні  інтернет-джерела. Навігаційні карти. Географічні інформаційні  системи (ГІС), дистанційне зондування Землі, сфери їх практичного застосування. Орієнтовні теми для досліджень (на вибір)

1.  Визначення оптимального маршруту руху між визначними об’єктами свого району за допомогою навігаційної карти своєї області.

2. Сфери використання даних дистанційного зондування Землі

 

 

7

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. Контрольна робота  

 

ТО1

Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі (12 годин)

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети (1 година)

8

 

Геоїд.  Показники руху Землі навколо своєї осі. Добова ритміка в географічній оболонці.    Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу,  перехід від місцевого часу до поясного. Пояси освітленості на Землі. Сила Коріоліса. Змінюваність  висоти  Сонця над горизонтом та тривалості світлового дня. Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні наслідки. Причини зміни пір року.  Зміна пір року у Північній та Південній півкулях.

Дослідження

1. Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь.

2. Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості

 

 

Тема 2. Географічна оболонка Землі (1 година)

9

 

Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірності географічної оболонки.   Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.

 

 

Тема 3. Геологічне середовище людства (3 години)

10

 

Властивості літосфери. Поняття «геологічне середовище  людства». Тектоніка літосферних плит. Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки. Небезпека вулканічних, сейсмічних, гравітаційних (зсувних) процесів

 

 

11

 

Рельєф. Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток і розташування окремих виробництв.  Практична робота 4.   Встановлення за тематичними картами материків та України зв'язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв.

 

 

12

 

Ресурсні властивості літосфери. Гірські породи та закономірності їх поширення.   Мінеральні ресурси як чинник розташування видобувних і матеріало-, паливомістких виробництв. Забезпеченість мінеральними ресурсами.

Вплив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема  людства.

Дослідження

1. Причини заселення схилів вулканів.

2. Сучасні вимоги до будівництва у районах з високою сейсмічністю

 

 

Тема 4. Атмосфера та системи Землі (3 години)

13

 

Сонячно-земні взаємодії. Сонячне випромінювання, відмінності випромінювання і поглинання тепла повітрям, поверхнею гірських порід і води. Тропосфера: температурний режим, зміна атмосферного тиску, вітри, вологість, опади.

Погода. Синоптичні карти. Клімат. Кліматотвірні чинники. Кліматична карта. Карта кліматичних поясів. Характеристика типів клімату за кліматограмами.

 

 

14

 

Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання, рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та  інфраструктурних об’єктів.

Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурси як чинник розвитку відновлюваної енергетики. Агрокліматичні ресурси та їх вплив на спеціалізацію сільського господарства. Практична робота5.  Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів.

 

 

15

 

Стихійні атмосферні явища, їх прогнозування та засоби протидії.  Кліматичні зміни на планеті.  Дослідження

1. Ресурсний потенціал атмосфери своєї місцевості та приклади його використання. 

2. Система протидії засухам у своїй місцевості  

 

 

 

16

 

Узагальнення знань учнів. Контрольна робота

 

ТО2

Тема 5. Гідросфера та системи Землі (2 години)

17

 

Запаси води на Землі. Світовий океан та його складові.

Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль океанів у формуванні гірських порід і рельєфу узбережжя. Вплив атмосферних процесів (явищ) на Світовий океан. Роль Світового океану у  формуванні глобальних і місцевих систем повітряних потоків у нижніх шарах тропосфери.  Ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів. Практична робота6. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків. 

Інструктаж з БЖД.

 

 

18

 

Води суходолу, чинники їх нерівномірного розподілу на материках та по території України.  Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу і річкової мережі території. Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод. Взаємозв’язок клімату і вод суходолу.  Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення та виробництва. Мінеральні й термальні води: поширення, використання. Водозабезпеченість регіонів і країн світу. Чинники дефіциту води. Сучасні системи очищення води. Опріснення морської води.

Дослідження

1. Система протидії паводкам, повеням, селям і лавинам в окремих районах України. 

2. Карстовий рельєф як приклад взаємодії геосфер.

3. Прозорість води у річці (озері, ставку): від чого залежить і чому змінюється?

 

 

Тема 6. Біосфера та системи Землі (2 години)

19

 

Біосфера та її складові. Закономірності  поширення живих організмів на суходолі і в океанах. Природні чинники формування ареалів поширення рослин і тварин. Біологічні ресурси. Роль живих організмів у формуванні ґрунтів. Ґрунт – «дзеркало» ландшафту. Типи ґрунтів. Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства регіону, країни.

 

 

20

 

Природні зони. Порівняння карт ґрунтів і природних зон світу та України.

Дослідження

1.  Деградовані ґрунти: причини і перспективи використання.

2. Чинники порушення широтної зональності на материках та території України

 

 

Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу (8 годин)

Тема 1. Географічний простір (1 година)

21

 

Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство – природа».  Функціонально-компонентний склад світосистеми: демографо-екологічна, економічна, інформаційно-технологічна, соціально-культурна, політична підсистеми.  Географічний простір, його системоутворювальна роль  та характеристики

 

 

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі (2 години)

22

 

Динаміка чисельності населення світу. Природні, соціальні, економічні й екологічні чинники та просторові особливості природного руху населення у світі.  Демографічний перехід, його фази. Статево-вікова, шлюбно-сімейна структура населення.  Демографічне старіння населення.

Практична робота7.  Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

 

 

23

 

Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами.Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення.  Міграції, їх показники, чинники та вплив  на відтворення населення і його перерозподіл у світі. Просторові тенденції міграційних процесів. Якість життя  як чинник природного і механічного руху населення.   Демографічні чинники розвитку економіки та спеціалізації країн. Демографічні прогнози.

Дослідження

1.  Уплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці. 

2.  Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу.

3. Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу

 

 

Тема 3.  Глобальна економіка (4 години)

24

 

Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг. Система виробництва. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва. Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки.  Глобальні ланцюги доданої вартості.  Міжнародний ринок товарів: сутність, інфраструктура, ціноутворення. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники,  особливості просторової організації

 

 

25

 

Практична робота № 8. Позначення на контурній карті (знаками руху)  глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

 

 

26

 

Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу.

Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних металів, алюмінію, міді; чинники та форми спеціалізації країн.

Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції,  чинники участі національних економік у глобальних ланцюгах доданої вартості. 

 

 

27

 

Виробництво текстилю, одягу, взуття: сучасна просторова організація, чинники міжнародної спеціалізації. 

Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфра-структурний каркас глобальної економіки. Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм.

Формування  «інформаційного суспільства».

Дослідження

1. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.

2.  Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в Україні 

 

 

Тема 5. Політична географія та геополітика (1 година)

 

28

 

Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця. Політичні складники: політичні інституції, політичні відносини, «сила». Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів.    Геополітика, її складові  Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили».  Різновиди «сили».

Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави

 

 

29

 

Узагальнення знань учнів. Контрольна робота

 

ТО 3

Розділ ІV. Суспільна географія України (8 годин)

Тема 1. Українська держава (1 година)

30

 

Українська держава і територія держави України.   

Політико-географічне положення України: глобальне, регіональне, сусідське.  Політико-економічна оцінка державного кордону України. Реформування адміністративно-територіального устрою України.

 

Дослідження

1.  Гельсінські угоди (Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі) – програма дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи

 

 

Тема 2.  Населення України (1 година)

31

 

Кількість населення України. Відтворення населення: показники та природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності, їх просторові відмінності.

Особливості вікового і статевого складу населення України.

Міграційні процеси в Україні. Українці на світовому і регіональному ринку праці. Демографічна політика в Україні.

Система розселення. Міські агломерації,  урбанізація, субурбанізація і джентрифікація.  Особливості сільських населених  пунктів.

 Практична робота 9.  Аналіз картограм  народжуваності, смертності, природного приросту, густоти  населення, урбанізації в Україні.  

  Дослідження

1. Сучасна географія трудової еміграції  з України.

2. Соціальні проблеми монофункціональних міст   

 

 

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці (6 годин)

32

 

Сучасні риси національної економіки України.   

Конкурентні переваги України на світових   ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини і металів. 

Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні.  Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків  в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування. Місце України в глобальних ланцюгах  доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції.

Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств.

Особливості розвитку й просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування.

Міжнародні транспортні коридори на території  України. 

 

 

33

 

Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні.

Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного комплексу в Україні.

Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні.

Практична робота

10.  Аналіз секторальної структури економіки України.

 

 

 

34

 

Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні. Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах та стратегія збалансованого розвитку України. 

Дослідження

1. Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів.

2. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри,  компанії.

3. Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки

 

 

35

 

Контрольна робота за рік

 

ТО 4

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ухналь Людмила Дмитрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
17 липня 2019
Переглядів
968
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку