Календарне планування з географії для 7 класу

Про матеріал

7 клас

Г Е О Г Р А Ф І Я

«МАТЕРИКИ Й ОКЕАНИ»

(70 годин, 2 години на тиждень). За новою програмою

Перегляд файлу

 

 

7 клас

Г Е О Г Р А Ф І Я

«МАТЕРИКИ Й ОКЕАНИ»

(70 годин, 2 години на тиждень)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Наскрізні  змістові  лінії

ВСТУП (1год)

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

називає материки, частини світу, океани, різні види карт.

Діяльнісний компонент:

порівнює материки та океани за площею, карти за масштабом та просторовим охопленням;

розрізняє в атласах карти

показує (знаходить) на картах  різного  масштабу материки, частини світу, океани.

Ціннісний компонент:

оцінює значення для людини географічних знань про материки та океани

1

 

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної  географії.

Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. 

Джерела географічної інформації про материки та океани.  Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

Громадянська відповідальність

Уміє  пояснювати  на  конкретних  прикладах  та  доводити  практичне  значення  вивчення  материків  та  океанів

 

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів(10год)

Учень/учениця  Знаннєвий  компонент:

знає і уявляє форму  Землі, дні рівнодення та сонцестояння;

розуміє і наводить приклади добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі.

Діяльнісний компонент:

знаходить на карті екватор, лінії тропіків і полярні кола;

пояснює вплив  форми Землі та її рухів на природу материків і  океанів.

2

 

Тема 1. Форма і рухи Землі

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

Рухи Землі, їх наслідки

Здоров’я і безпека

Моделює оптимальний  режим  життя  відповідного  до  добових  і  річних  циклів (ритмів)

Ціннісний компонент:

оцінює і характеризує наслідки  форми  Землі,  добового і річного рухів Землі на життя людини

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

знає і розуміє основні етапи розвитку геологічної історії Землі, наслідки руху літосферних плит, найбільші платформи та області складчастості, основні і перехідні кліматичні пояси;

наводить приклади   форм рельєфу на материках і в океанах, платформ і областей складчастості, різних за властивостями повітряних і водних мас, типів клімату, теплих і холодних течій, природних зон на материках;

знає і розуміє гіпотези  дрейфу материків, загальну циркуляцію атмосфери та їх вплив на природні умови Землі.

Діяльнісний компонент:

знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу найбільші літосферні плити, райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів, кліматичні пояси, найбільші теплі й холодні поверхневі течії,  природні зони;

пояснює вплив повітряних мас на погодні умови Землі своєї місцевості;

аналізує закономірності розміщення форм рельєфу на материках та океанах, причини виникнення океанічних течій розміщення природних комплексів на материках і в океанах,  взаємодію і взаємовплив океанів і материків;

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: тектонічної, кліматичної  і  географічних поясів природних зон.

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

досліджує наслідки взаємодії Світового океану, атмосфери та суходолу

3

 

Тема 2. Материки  й океани — великі природні комплекси географічної оболонки

Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит.  Геологічні ери та епохи горотворення.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пояснює  взаємозв’язки  між  природними  компонентами  у  географічній  оболонці, у  тому  числі — на  прикладі  своєї  місцевості.

4

 

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

5

 

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат.

6

 

Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

7

 

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

8

 

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії. 

9

 

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна  (вертикальна) поясність.

10

 

Практична робота

1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

Дослідження

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

11

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

знає  дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку;

розуміє особливості сучасного рівня соціально-економічного розвитку країн.

Діяльнісний компонент:

характеризує географічне положення материка;

аналізує закономірності розміщення форм рельєфу, кліматичних поясів, вод суходолу, природні зони, зональні типи ґрунтів;

описує природу найвідоміших національних парків Африки;

визначає типи клімату за кліматичною картою та кліматичними діаграмами; визначає основні напрями господарського використання природних комплексів материка;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

моря: Середземне, Червоне;

затоки:  Гвінейська, Аденська;

протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська;

острів Мадагаскар;

півострів Сомалі;

гори: Атлас, Драконові, Капські;

вулкан Кіліманджаро;

нагір’я Ефіопське;

плоскогір’я Східноафриканське;

річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;

озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;

водоспад  Вікторія;

пустелі: Сахара, Наміб;

держави та їх столиці: Єгипет, Нігерія, Південна Африка.

12

 

Тема 1. Африка

Географічне положен Практичні роботи

2. Визначення географічних координат крайніх точок і протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

ня. Дослідження та освоєння материка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

 

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує вплив природних чинників  на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій.

 

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє важливість  напрямків  взаємозв’язків  України  та  країн  Африки

13

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.     Практичні роботи

3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

14

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Практичні роботи

4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами

15

 

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

16

 

Природні зони, закономірності їх розміщення.

17

 

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової  природної спадщини  ЮНЕСКО.

18

 

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.

19

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

Ціннісний компонент:

висловлює судження про вплив природних умов і ресурсів на економіку країн;

оцінює вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка;

робить висновок впливу клімату та природних зон на особливості життя і господарської діяльності людей;

обґрунтовує вплив природних чинників  на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій

Учень/учениця        Знаннєвий  компонент:

знає  дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку.

Діяльнісний компонент:

характеризує населення та його господарську діяльність у різних країнах материка;

аналізує особливості розміщення корисних  копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: 

море Карибське; затоку Ла-Плата; 

протоки: Магелланова, Дрейка;

острови: Вогняна Земля, Фолклендські, Галапагоські;

рівнини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська низовини, Бразильське, Гвіанське плоскогір’я;

гори Анди (г. Аконкагуа);

вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі;

річки: Амазонка, Парана, Оріноко;

водоспади:Анхель, Ігуасу;

озера: Маракайбо, Тітікака;

пустелю Атакама;

держави та їх столиці: Бразилія, Аргентина, Чилі;

порівнює, зіставляє особливості природних умов Південної Америки та Африки;

пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку, прояв широтної зональності на рівнинах і вертикальної поясності в Андах; визначає за кліматичними картами і кліматичними діаграмами – типи клімату.

20

 

Тема 2. Південна Америка

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

 

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує  механізм утворення стихійних явищ (вулкан, землетрус) та їх  вплив на життя людей.

 

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє  значення  різних  напрямків  взаємозв’язків  України  та  країн  Південної  Америки

21

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.  

22

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

23

 

Води суходолу.

24

 

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

25

 

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

 

26

 

Практичні роботи

5. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка.

27

 

6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

Дослідження

Природні унікуми Південної Америки

28

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

Ціннісний компонент

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

знає  дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку.

Діяльнісний компонент:

Знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

моря: Коралове, Тасманове;

затоки: Карпентарія, Велика Австралійська;

острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф;

півострів Кейп-Йорк;

плоскогір’я Західно-Австралійське;

низовину Центральну;

гори: Великий Вододільний хребет        (г. Косцюшко);

річки: Муррей, Дарлінг;

озеро Ейр;

пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія;

державу Австралійський Союз та її столицю;

характеризує  особливості географічного положення, головні риси населення та його господарської діяльності;

порівнює географічне положення Австралії і Африки.

Ціннісний  компонент:

пояснює вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу, особливості заселення Австралії;

29

 

Тема 3. Австралія.

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

 

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує  механізм утворення стихійних явищ (лісові  пожежі, посухи) та їх  вплив на життя людей.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє  значення  різних  напрямків  взаємозв’язків  України  та  Австралії

30

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.   

31

 

Клімат.

32

 

Води суходолу.

33

 

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони.

34

 

Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

35

 

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

36

 

Практичні  роботи:

7.  Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка.

37

 

8. Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами

38

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

знає історію дослідження та освоєння  материка , першовідкривачів материка Фадея Беллінсгаузена, Михайла Лазарєва, Роальда Амундсена, Роберта Скотта, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях;

наводить приклади про значення міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;

пояснює відмінності  між Антарктикою й Арктикою.

Діяльнісний компонент:

характеризує  особливості географічного  положення  материка;

39

 

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

Географічне положення. Антарктида й Антарктика.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Дискутує  щодо  перспективних  напрямків  розвитку  окремих  видів  діяльності  людини  на  материку

 

 

40

 

Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка

позначає і показує на карті Антарктичний півострів, моря Ведделла, Росса.

Ціннісний компонент

оцінює роль України в дослідженні Антарктиди

Учень/учениця     Знаннєвий  компонент:

знає та пояснює  представників рослин і тварин світу Антарктики, особливості їх пристосування.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси природи Антарктиди, Антарктики;

характеризує особливості тектонічної будови, клімат;

пояснює причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка.

41

 

Тема 2. Природа материка

Тектонічна будова, рельєф. 

 

42

 

Клімат , рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка

Ціннісний компонент

обґрунтовує судження про вплив Антарктиди на природні особливості планети

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

знає  дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку.

Діяльнісний компонент:

характеризує географічне положення материка;

пояснює закономірності розміщення  форм рельєфу, клімату, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослин і тварин, природних зон, впливу господарської діяльності людей на природу материка;

аналізує особливості розміщення корисних  копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска;

острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний архіпелаг; 

півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан;

рівнини: Центральні, Великі, Лаврентійська височина, Примексиканська низовина;

гори: Кордильєри, Делані (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі;

річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо;

водоспад Ніагарський;

озера: Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне;

держави та їх столиці: США, Канада, Мексика;

порівнює рельєф і клімат Північної і Південної Америки;

визначає основні напрями господарського використання природних комплексів материка;

досліджує об’єкти Північної Америки, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО

43

 

Тема 1. Північна Америка

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

 

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує  механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей.

 

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє  важливсть  різних  напрямків  взаємозв’язків  між  Україною  та  країнами  Північної  Америки

44

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.  

45

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

46

 

Води суходолу.

47

 

Природні зони. Висотна поясність у горах. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

48

 

Населення. Держави.  Україна і держави  Північної Америки.

49

 

Практична робота

9. Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

Дослідження

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

50

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

Ціннісний компонент:

обґрунтовує вплив географічного положення материка на його природу,  особливості освоєння людиною;

оцінює вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка;

висловлює судження про економічний розвиток країн материка;

робить висновок  про механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

знає  дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку.

Діяльнісний компонент:

характеризує географічне положення материка;

пояснює закономірності форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів ґрунтів, типових рослин і тварин, природних  зон  материка;

аналізує особливості розміщення корисних  копалин  на  території материка та їх вплив на господарську  діяльність людини;

знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, Аравійське; 

затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська;

протоки: Босфор, Ла-Манш,

острови: Велика Британія, Ірландія, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські, Шрі Ланка, Тайвань;

півострови: Балканський, Апеннінський,  Піренейський, Скандинавський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський, мала Азія 

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська, Прикаспійська, Середньодунайська,  Індо-Гангська, Месопотамська низовини, плоскогір’я Декан, Середньосибірське, Казахський дрібнособковик;

гори: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);

нагір’я: Тибет, Іранське;

вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма;

пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі;

річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр;

озера: Каспійське, Женевське,  Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море;

держави та їх столиці: Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина;

порівнює типи клімату в межах помірного поясу Євразії, висотні пояси в різних гірських системах;

установлює причини різноманітності природи Євразії.

51

 

Тема 2. Євразія

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

 

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує  механізм утворення стихійних явищ (цунамі, землетрус) та їх  вплив на життя людей.

 

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє  важливість  різних  напрямків  взаємозв’язків  між  Україною  та  країнами  Євразії

52

 

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  сил у його формуванні. Корисні копалини.  

53

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

54

 

Води суходолу.

55

 

Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

56

 

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії. 

57

 

Практичні роботи

10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

58

 

11. Визначення типів клімату в межахпомірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

Дослідження

Здійснення уявної подорожі уздовж
50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів

59

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

 

 

Ціннісний компонент:

висловлює судження щодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором; 

оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка;

обґрунтовує судження про зв’язки України з країнами Європи та Азії;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей

 

РОЗДІЛ V. Океани

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує  риси географічного положення Тихого океану;

досліджує виникнення форм рельєфу, течій, островів;

знаходить і показує на картах  різного  масштабу:

течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська, Північнотихоокеанська,  Східноавстралійська;

острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Маріанські,

порівнює властивості водних мас різних частин Тихого океану.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність органічного світу;

60

 

Тема 1. Тихий океан

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану.

Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує  шляхи  розв’язання  екологічних  проблем Світового  океану.

 

 

Здоров’я і безпека

Аналізує  цінність  і  шкоду  для  здоров’я  окремих  видів  морепродуктів.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Презентує  власні  розробки  щодо  раціонального  використання  ресурсів  Світового  океану

61

 

Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості.

Практична робота

12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану)

оцінює вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях;

робить висновок про механізм утворення цунамі та його вплив на життя людей

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення Атлантичного океану;

досліджує виникнення форм рельєфу дна, течій, поширення представників органічного світу;

знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу:

течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, Бразильська, Бенгельська;

острів: Ісландія;

62

 

Тема 2. Атлантичний океан

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

 

характеризує особливості клімату океану;

порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про проблеми забруднення океану;

оцінює вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність людей

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення океану, його природні ресурси;

досліджує виникнення форм рельєфу дна океану, течій, поширення представників органічного світу;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: 

течії: Мадагаскарська, Мусонна, Західноавстралійська, Західних вітрів;

63

 

Тема 3. Індійський океан

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

 

порівнює особливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

пояснює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей.

Ціннісний компонент

оцінює наслідки впливу людської діяльності на природу океану

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

знає історію освоєння океану;

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості географічного положення океану, особливості поширення крижаного покриву;

досліджує виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу;

пояснює вплив географічного положення океану на клімат.

64

 

Тема 4. Північний Льодовитий океан

Географічне положення Північного Льодовитого  океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану.  Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

 

65

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

Ціннісний компонент:

оцінює можливості використання природних ресурсів океану та наявні екологічні проблеми

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків й океанів

Знаннєвий  компонент:Знає і розуміє види природних багатств материків та океанів.Діяльнісний компонент: пояснює зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення  антропогенних ландшафтів.  Ціннісний компонент обґрунтовує зміни природних  умов  внаслідок інтенсивного природокористування;

оцінює наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів; дає господарську оцінку природним ресурсам

66

 

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні  ландшафти

Екологічна безпека та сталий розвиток

Аналізує  порушення  природної  рівноваги на  прикладі  природних  комплексів  своєї  місцевості.Описує  антропогенні  ландшафти  своєї  місцевості.Розуміє  та  пропонує  шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів

Учень/учениця

Знаннєвий  компонент:

знає і розуміє джерела забруднення навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи.

Діяльнісний компонент:

розрізняє основні види забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове;

знаходить  і  показує на карті вже відомі природоохоронні території, райони екологічного лиха;

прогнозує зміни природних умов під впливом людської діяльності;

аналізує рівень забруднення навколишнього середовища на материках і в океанах за показниками екологічного моніторингу.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів;

оцінює роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільства

67

 

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Дослідження

Шляхи розв’язування екологічних проблем

 

68

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

69

 

Дослідження

Шляхи розв’язування екологічних проблем

70

 

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
901
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку