18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарне планування з хімії для 7 класу

Про матеріал

7 клас

51 год, 1,5 год на тиждень

Календарне планування з хімії для учнів 7 класу загальноосвітніх закладів за новою програмою

Перегляд файлу

7 клас

51 год, 1,5 год на тиждень

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчального матеріалу

Практична частина

 

Дата

Вступ (4год)

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується  правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього маркування;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

1

 

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

 

2

 

Короткі відомості з історії хімії.

Навчальні проекти

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

3

 

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

 Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркуванням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у  середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

4

 

 

Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

Практичні роботи

1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Наскрізні змістові лінії               Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин.

Тема 1. Початкові хімічні поняття (22год)

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні 6елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й

5

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Фізичні властивості речовин.

Лабораторні досліди 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

6

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні).

 

7

 

 Способи розділення сумішей.

 

8

 

 

Практична робота 2. Розділення сумішей

9

 

Молекули. Атоми. Йони. Будова речовини

 

10

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи.   Поширеність хімічних елементів у природі.

 

11

 

 Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів.

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

12

 

Хімічні формули речовин.

 

 

складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

13

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.  Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

 

14

 

Узагальнюючий урок з теми «Вступ. Початкові хімічні поняття»

Розрахункові задачі

1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

15

 

Контрольна робота № 1 з теми: «Початкові хімічні поняття» тематична

 

16

 

 Прості та складні речовини.  Багатоманітність речовин.

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації 4. Зразки металів і неметалів.

Лабораторні досліди

4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

17

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

18

 

 Визначення валентності елементів за формулами  бінарних сполук. 

 

19

 

 Масова частка елемента в складній речовині.

Розрахункові задачі

2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

20

 

Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

Лабораторні досліди 5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

21

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Демонстрації 5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

22

 

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

Навчальні проекти

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

23

 

 

Практичні роботи 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

24

 

Розрахунки за хімічною формулою. Розв’язування задач і вправ

 

25

 

Узагальнюючий урок з теми «Початкові хімічні поняття»

 

26

 

Контрольна робота № 2 з теми: «Початкові хімічні поняття» тематична

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека        Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність    Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

     Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

 

Тема 2. Кисень (10год)

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

27

 

Повітря, його склад.

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

28

 

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

29

 

 

Практичні роботи

4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

30

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

31

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

 

32

 

Умови виникнення та припинення горіння. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

 

33

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

 

34

 

      Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування  та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти

7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

35

 

Узагальнення знань.Розв’язування задач і вправ

 

36

 

Узагальнюючий урок з теми «Кисень»     тематична

 

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність          Умови виникнення та припинення горіння.

Здоров’я і безпека         Безпечне поводження з речовинами. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток   Склад повітря. Проблема чистого повітря.   Застосування та біологічна роль кисню.

Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Підприємливість і фінансова грамотність    Проблема чистого повітря.   Поняття про каталізатор.

Тема 3. Вода (13год)

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

37

 

Вода, склад   молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

 

 

 

38

 

Вода – розчинник. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

 

 

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

39

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

 

 

 

40

 

 

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

41

 

Виготовлення розчину.

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

42

 

 

Практичні роботи

5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

43

 

 Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.

 

44

 

 Поняття про індикатори.

Лабораторні  досліди 

10. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

Демонстрації 11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини  індикатором.

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

45

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

Домашній експеримент

2. Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

46

 

Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Навчальні проекти

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

47

 

Розв’язування задач і вправ

 

48

 

Узагальнюючий урок з теми «Вода»

 

49

 

Контрольна робота № 2 з теми: «Вода»

 

50

 

Екскурсія.  Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств,

науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежна частина. Водоочисна станція. Аптека. Краєзнавчий музей.

51

 

Підсумковий урок

 

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Здоров’я і безпека   Хімічні властивості води.       Кислотні дощі.

Екологічна безпека і сталий розвиток       Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність     Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Охорона водойм від забруднення. Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка розчиненої речовини».

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Пахолюк Ігор Вадимович
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Рябчун Яна
  все добре складано
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
1465
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку