9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарне планування з української мови на ІІ семестр 10 клас (профіль)

Про матеріал
Календарне планування з української мови на ІІ семестр 10 клас (профіль) Програма ̶ Українська мова 10-11 класи, для профільного навання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2017. Підручник: Українська мова ( профільний рівень) : підручн. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман, Л. О. Попова. – Харків : Видавництво «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.
Перегляд файлу

з/п

ІІ семестр

Зміст програмного матеріалу

Кіль-кість годин

Дата

Скори-гована дата

Тема № 5

Фразеологія як розділ мовознавства Українська лексикографія 

59

РМ № 15. Бібліографічний пошук на тему наукової роботи із залученням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Бібліографія. Анотація.

 

1

 

 

60

Фразеологічні одиниці української мови.

Основні ознаки фразеологізмів. Джерела. Національна специфіка української фразеології.

 

1

 

 

61

Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки.

Національно-мовний колорит фразеологiї.

 

1

 

 

62

Прислів′я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст.

 

1

 

 

63

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Фразеологія власне українського походження.

 

1

 

 

64

Фразеологізми з античної міфології.

Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологізми з професійної мови. мовні кліше, штампи, складні найменування. Крилаті вислови.

 

1

 

 

65

Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники. Основні типи словників.

 

1

 

 

66

З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596 р.), "Лексикон" Памво Беринди (1627 р.).

1

 

 

67

Сучасні словники української мови. Українські електронні словники. Стилістичні засоби лексикографії.

 

1

 

 

68

РМ № 16. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування. Усний твір.

1

 

 

69

РМ № 17. Розгорнута відповідь на уроці (іспиті) в науковому стилі. Навчальне  аудіювання.

1

 

 

70

Контрольна робота № 5. (тест)

 

1

 

 

Тема № 6

Морфеміка і словотвір української мови  як учення  про будову і творення слів

71

Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа та словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення.. Морфемний словник.

 

1

 

 

72

Основні способи словотвору в сучасній українській мові.

Історичні зміни в морфемному складі слова. Сучасні тенденції  в українському словотворі.

 

1

 

 

73

Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів.

1

 

 

74

75

РМ № 18-19. Контрольний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.

2

 

 

 

76

Етимологія як учення про походження слів.

Етимологічний словник

1

 

 

77

РМ № 20. Науковий стиль, сфери його використання, особливості. Основні ознаки наукового стилю: логічність, точність, абстрактність, узагальненість, об’єктивність викладу. Наукова метафорика.

 

1

 

 

78

РМ № 21.  Доповідь у науковому стилі на тему, пов’язану з виучуваними предметами.

1

 

 

79

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв. Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою.

 

1

 

 

80

Основні способи творення дієслів, прислівників.

Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.

 

1

 

 

81

Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, їх правильна вимова. Усунення помилок, пов'язаних із порушенням норм українського словотвору.

 

1

 

 

82

Контрольна  робота  № 6. (тест)

 

1

 

 

Тема №7

Українська морфологія як розділ мовознавства  про частини мови

83

Граматичні категорії, значення і форми. Основні способи вираження граматичних значень.Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа.

 

1

 

 

84

РМ № 22. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості розмовного мовлення.

 

1

 

 

85

86

РМ № 23-24. Контрольний письмовий твір на морально-етичну тему.

2

 

 

87

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії іменника. Категорія числа.

 

1

 

 

88

Словозміна іменників. Форми іменників О.в. і М.в. з прийменниками на позначення руху у просторі. Н.в. іменників із сполучниками  як, мов, неначе, мов. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Рід іменників.

 

1

 

 

 

89

90

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменник ІІ відміни.  Невідмінювані іменники.

2

 

 

91

Число іменників.  Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини.

 

1

 

 

92

Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного відмінка іменників.

 

1

 

 

93

РМ № 25. Виступ на зборах, семінарах.

 

1

 

 

94

Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників  Перехід прикметників між розрядами.

Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників

 

1

 

 

95

96

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення, зміни приголосних при цьому.

Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників.

 

2

 

 

97

Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників.

1

 

 

98

Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.

1

 

 

99

Числівник як частина мови. Формування числівника як частини мови. Число і числівник.

1

 

 

100

Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Групи числівників за будовою.

1

 

 

101

102

Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм. Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінках.

 

2

 

 

103

Написання числівників і відчислівникових слів.

Правильне використання відмінкових форм числівників. Наголос у числівниках. Синонімія числівників. Сполучення числівників з іменниками.

 

1

 

 

104

105

Займенник як частини мови. Розряди займенників. Групи займенників. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Словотвірні характеристики займенника.

 

2

 

 

106

Правопис займенників. Перехід займенників в інші частини мови. Стилістичні функції займенників.

1

 

 

107

Контрольна робота № 7

 (тест і завдання)

1

 

 

Тема № 8

Дієслово.

Службові частини мови, їх загальна характеристика

108

Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова. Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів.

 

1

 

 

109

110

Види дієслів, їх творення, вживання. Часи дієслів. Способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова.

 

2

 

 

111

РМ № 26  Редагування. Інформаційна переробка наукових і науково-навчальних текстів.

1

 

 

112

Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. Синонімія форм часу дієслів.

 

1

 

 

113

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників.

 

1

 

 

114

Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників.

 

1

 

 

115

116

Дієприкметниковий зворот.  Безособові форми на - но, -то.  Перехід дієприкметників у прикметники.

2

 

 

117

Дієприслівник як незмінювана форма дієслова. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду

1

 

 

118

Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.

1

 

 

119

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням. Морфологічні типи прислівників.

 

1

 

 

120

Ступені порівняння означальних прислівників.

Правопис прислівників і прислівникових сполучень.

1

 

 

121

Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.

1

 

 

122

Прийменник. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників.

 

 

1

 

 

123

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи. Правопис, особливості вживання.

1

 

 

124

Частка, їх функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.

1

 

 

125

Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

Контрольний диктант

 

1

 

 

126

Контрольна робота № 8. (тест)

«Дієслово, прислівник, службові частини мови»

 

 

1

 

 

127

РМ № 27  Звіт про виконану роботу.

 

1

 

 

128

РМ № 28  Бібліографія. Анотація.

1

 

 

129

130

Підсумковий урок.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова  10   клас                               4 години на тиждень 140 годин на рік

 

 

 

 

 

Програма   ̶   Українська мова 10-11 класи, для профільного навання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний  напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько, 

О.М. Семеног – К.: Грамота, 2017.

 

 

Мовленнєва  змістова лінія   ̶  16  год.

Мовна змістова лінія   ̶   50  год.

Резервні години   ̶   4 год.

 

 Підручник: Українська мова ( профільний рівень) : підручн. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / С. О. Караман, О. М.  Горошкіна, О. В. Караман, Л. О. Попова. – Харків : Видавництво «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.

 

 

 

 

Форми  контролю:

ІІ семестр

 

Мовна

Змістова

 лінія

 

 

 

 

Мовленнєва змістова

лінія

(усні  види)

 

 

 

 

Мовленнєва  змістова

лінія

(письмо)

 

 

 

 

Правопис

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
24 березня
Переглядів
290
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку