Презентація "Складні випадки правопису слів іншомовного походження."

Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Презентація з української мови «Складні випадки написання слів іншомовного походження»Підготувала вчитель української мови та літератури Монастирецького НВК Яцьканич Олена Іванівна

Номер слайду 2

Мово рідна! Ти як море, безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів , а їм нема кінця-краю. С. Плачинда

Номер слайду 3

У лексичному складі сучасної української мови при­близно 10% запозичених слів. Слова, запозичені з інших мов, відповідно пристосувалися і продовжують присто­совуватись до законів української фонетики, орфографії.

Номер слайду 4

Вони, як правило а) можуть починатися на а та е: адреса, етап; б) в основах мають збіги голосних: ідея, радіо; в) мають звук [ф]: фабрика, фініш, графік; можуть не відмінюватись: кенгуру, кіно, таксі; г) виступають з невластивими для української мови префіксами анти-, інтер- Слова іншомовного походження часто відрізняються від незапозичених своєю формою, кок-; суфіксами -изм, -ист, -ація: кооперація.

Номер слайду 5

Написання деяких слів іншомовного походження не викликає особливих труднощів, бо вони вимовляються й пишуться відповідно до орфоепічних і орфографіч­них норм української мови. Але є багато іншомовних слів, які не підпорядковуються загальним правилам української орфографії, а мають свої правописні особ­ливості.

Номер слайду 6

Після л в іншомовних словах пишеться завжди е, а не є: пленум, легенда, лекція та ін. Звук л на письмі передається твердо і м'яко (залежно від того, як узвичаєно вимовляти дані слова в сучасній українській мові). Наприклад, твердий л передаємо у словах: аероплан бал, план, повела, блок, баланс, лупа, соціологія та інші; м'який л передаємо у словах: асфальт, табель, автомобіль, пляж:, канцелярія, ілюстрація., полярний тощо.

Номер слайду 7

Приголосні звуки. Неподвоєні й подвоєніУ загальних назвах іншомовного походження приголосні зазвичай не подвоюються. Тільки в окремих загальних назвах зберігається подвоєння. При збігу однакових приголосних префікса й кореня подвоєний приголосний маємо лише тоді , коли в мові вживеться паралельне непрефіксальне слово. Подвоєні приголосні зберігаються в географічних, особових та інших власних назвах.

Номер слайду 8

Приголосні звуки. Неподвоєні й подвоєніУ загальних назвах іншомовного походження приголосні зазвичай не подвоюються. Тільки в окремих загальних назвах зберігається подвоєння. При збігу однакових приголосних префікса й кореня подвоєний приголосний маємо лише тоді , коли в мові вживеться паралельне непрефіксальне слово. Подвоєні приголосні зберігаються в географічних, особових та інших власних назвах.

Номер слайду 9

Передача голосних звуківІ пишеться: На початку слова. Після приголосного перед голосними.(І в середині слова перед голосними іноді переходить у й)Після приголосних в особових іменах і географічних назвах, а також у похідних прикметниках перед наступним приголосним і в кінці слова. Після приголосних у кінці невідмінюваних слів. В усіх інших випадках після б, п, в , м, ф, г, к, х, л, н .

Номер слайду 10

Ї пишеться. Після голосного. Але в складних словах , де перша частина закінчується голосним, на початку другої частини пишеться і ;так само в позиції після префікса, що закінчується на голосний або приголосний. Е пишеться. На початку слова. Після приголосного , крім е та іПісля твердого приголосного

Номер слайду 11

И пишеться. У загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж),ч, ш, р. У географічних назвах з кінцевими –ида, -ика. У географічних назвах після приголосних дж, ч, ш, щ і ц. У географічних назвах із звукосполученням –ри- перед приголосними ( крім й). У ряду інших географічних назв після приголосних д, т та в деяких випадках згідно традиційною вимовою. У ряду слів іншомовного походження , що давно засвоєні українською мовою, після б, п, в, м, ф. г , к, х, л, н. У словах церковного вжитку.

Номер слайду 12

Уживання апострофа і м’якого знака. Пишеться ьу середині слова після л відповідно до вимови (альпініст, альтанка)Але: катафалк, напалм, залппісля д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї, й (ательє, бульйон)в кінці слова відповідно до вимови (паралель, магістраль)Але: шприц, метал, Суец апострофпісля префіксів, що закінчуються на приголосний (на місці твердого знака в російській мові) (ад’ютант, ін’єкція)після приголосних (крім д, т, з, с, л, н) (прем’єра, комп’ютер)Не пишуться перед я, ю при м’якій нероздільній вимові (рюкзак, бюро, пюре)

Номер слайду 13

Допоможіть апострофу знайти своє місце   Г..юго,, Бар..бюс. р..юкзак, п..єдестал, М..юллер інтерв..ю, к..янті, Б..юкенен, п..юре П..є­монт, Рів..єра, Монтеск..є, се­р..­­йо­з­ний, бар..єр, Фур..є, Лур..є, ад..ютант, Б..йонсон, ад..юнкт, суб ..єкт, к..ювет

Номер слайду 14

Записати слова українською мовою. Пояснити написання голосних и, і, ї, е, є, у та подвоєних приголосних.  Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, тонна, Эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция

Номер слайду 15

Подвоєння приголосних в іншомовних словах відбуваєтьсяпри збігу приголосних на межі морфем або частин складноскорочених слів, якщо вживається паралельно непрефіксальне слово (ірреальний, (бо реальний), ірраціональний, (бо раціональний)у власних назвах та похідних від них (Марокко – марокканський, Голландія – голландський) Але: Голівуд, Лісабон не відбуваєтьсяу загальних назвах, де відсутній збіг приголосних (спагеті, інтермецо) Винятки: аннали (за аналітичності та середньовіччя – форма фіксування подій за роками), бонна (гувернантка),ванна, манна, панна, пенні (дрібна, англійська монета), тонна, мадонна, мотто (епіграф, дотепний вислів), брутто, нетто, білль (закон) булла (мусульманський священик), дурра (назва рослини ) мірра (ароматизована смола).

Номер слайду 16

Розкрийте дужки. Поясніть правопис слів. 1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами (О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках (Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко).

Номер слайду 17

Хто швидше? (тестові завдання) 1. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з м’яким знаком: а) курт…є, порт…єра, Н…ютон, ател…є; б) магістрал…, інтер…єр, жул…єн, Рафаел…; в) прем…єра, дуел…, комп…ютер, бар…єр; г) ал…фа, бул…йон, ад…ют ант, трел…яж. 2. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з апострофом: а) дистриб…ютор, с..южет, т..юнер, рел…єф,; б) п…єдестал, б…юджет, модел…єр, інтерв…ю; в) торф…яний, кур…йоз, кон…юктура, грав…юра; г) комп…ютер, бар…єр, круп…є, прем…єра.

Номер слайду 18

3. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження мають подвоєння приголосних: а) гол…андський, сум…а, груп…а, Марок…о; б) тон…а, мадон…а, ван…а, Рус…о; в) кас…а, брут…о, нет…о, клас…; г) віл…а, кол…ктив, інтел…гент, ал…о. 4. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження написані правильно (відповідно до правила «дев’ятки»): а) директор, активація, дисципліна, фізика;б) сілует, історія, жирант, дінамика; в) сигнал, теріторія, казіно, стипендія; г) традиція, пріорітет, гигієна, тітан.

Номер слайду 19

5. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження написані правильно (відповідно до перекладу російської «и»): а) ідея, инструкція, аксиома, Овідій; б) матеріал, вітамін, геніальний, архів; в) інстітут, хирург, клиринг, бизнес; г) Лисабон, финанси, академік, Дідро. 6. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження написані правильно (відповідно до перекладу російської «и» українською «ї»): а) Енеіда, ануітет, сюіта, прозаїк; б) наівний, доїсторичний, Гамалаі, атеїзм; в) круїз, альтруїзм, Шантійї, руїна; г) інформувати, атеізм, Енеїда, круіз.

Номер слайду 20

7. Позначте рядок, у якому всі власні назви іншомовного походження написані правильно: а) Алжір, Бастілія, Бразилія, Ватікан; б) Аргентина, Вашингтон, Корсика, Лейпциг; в) Сірія, Цюрих, Чікаго, Чилі; г) Аргентіна, Вашінгтон, Алжир, Ватикан. 8. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження написані правильно: а) дікція, серьозно, мілліон, касса; б) бульйон, аудиторія, фініш, бонна; в) карьєра, комюнике, фортіссімо, територія; г) стіпендія, дисціпліна, група, тона.

Номер слайду 21

9. Позначте рядок з правильними варіантами перекладу слів іншомовного походження аудитория, дисциплина, каллиграфия, медальон: а) аудіторія, дисціпліна, калліграфія, медальон; б) аудитория, дісципліна, каліграфия, медалльон; в) аудитор’я, дисципліна, каліграфія, медальйон; г) аудиторія, дисципліна, каліграфія, медальйон. 10. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження написані правильно: а) цитата, діплом, маркитинг, территорія; б) Корсика, сантиметр, клієнт, Аполлоній; в) Пакістан, кинджал, дезинформація, міграція; г) дуєль, компрессор, Капрі, Пучині.

Номер слайду 22

11. Позначте рядок з правильними варіантами перекладу слів іншомовного походження стипендия, автоматизация, дистанция, портьєра: а) стипендія, автоматізація, дістанция, портєра; б) степендія, автоматезація, дестанція, портьйєра; в) стипендія, автоматизація, дистанція, портьєра; г) стіпендія, автоматизация, дистанция, порт’єра. 12. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження написані правильно: а) Гете, Готьє, голландський, шоссе; б) поні, касса, кисет, тріо; в) Єгипет, візаві, піаніно, хімія; г) рефирендум, рекультівація, тріада, ціник.

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Успішного засвоєння теми! Яцьканич О.І

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
4.9
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 8
Оцінки та відгуки
 1. Скоробогатова Maрина Дмитрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Зубенко Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кернична Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Підлужна Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Тамадаєва Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Віталіївна Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Чигілейчик Жанна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Волошина Валентина Анатоліївна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 5 відгуків
zip
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.)
Додано
24 грудня 2017
Переглядів
33947
Оцінка розробки
4.9 (8 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку