Календарний план курсу за вибором "Культура добросусідства" 1 год.на тиждень 2 клас

Про матеріал
Матеріал містить календарне планування до нового курсу за вибором "Культура добросусідства" до програми курсу «Культура добросусідства» були розроблені українськими вченими й освітянами у 2003 – 2005 рр. і доопрацьовані та адаптовані у 2015 – 2018 рр.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 курсу за вибором

“Культура добросусідства”

 

Програми курсу «Культура добросусідства» були розроблені українськими вченими й освітянами у 2003 – 2005 рр. і доопрацьовані та адаптовані у 2015 – 2018 рр.

 

№пп

Очікувані результати

Тема уроку

Дата

Примітка

1

Здобувач/здобувачка освіти:

- розповідає про курс «Культура добросусідства»;

· пояснює роль і значення доброго сусідства, співробітництва і доброзичливості в родині;

· пояснює, що означає вислів «бути людиною»;

· пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють;

· залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від

нього/неї, до спілкування, гри, навчання;

· уважно вислуховує думку співрозмовника;

· надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку;

· встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої ста-

ті, расової та культурної належності, з дітьми з інвалідністю;

· усвідомлює свої бажання й може про них розповісти;

· висловлює свій погляд на ситуацію, шануючи гідність

інших;

· обговорює зміст і форму простого медіатексту (мультфільм), виявляє (з допомогою вчителя/вчительки) очевидні ідеї у простих медіатекстах;

· встановлює, що, попри неповторність кожного, усі люди

рівні

Учимося жити в доброму суспільстві.

 

 

2

Здобувач/здобувачка освіти:

· розуміє, що комунікація між людьми може відбуватися

не тільки за допомогою мовлення, а й невербально – за

допомогою рухів, міміки, погляду;

· уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо);

· усвідомлює, що можна розповісти про себе чи передати

інформацію через малюнки;

· намагається відтворити власне бачення себе у сучасному й майбутньому через малюнок чи пантоміму;

· розповідає, якими професіями він/вона хотів/хотіла би

оволодіти в майбутньому;

· обговорює зміст і форму простого медіатексту (мультфільм);

.виявляє (з допомогою вчителя/вчительки) очевидні ідеї

у простих медіатекстах;

· розпізнає емоції співрозмовника і пояснює власну реакцію на них;

· моделює ситуації / грає в рольові ігри, у яких підтримує

та підбадьорює інших;

· розпізнає ситуації (з казок, оповідань, власного досвіду), у

яких хтось зазнав образ, пояснює, як в них діяти ;

· застосовує елементарні правила вербального і невербального етикету при знайомстві з іншими людьми;

· висловлює припущення, чому люди стають товариша-

ми, однодумцями, друзями / опонентами, супротивника-

ми, ворогами;

· вчиться пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження.

Учимося

знайомитися й

приятелювати зі своїми

однокласниками,

сусідами та іншими людьми.

 

 

3

Здобувач/здобувачка освіти:

· активно використовує рідну мову в різних комунікативних ситуаціях з однокласниками;

· розповідає своєю першою (рідною) та державною (якщо

не збігається з першою/рідною) малі форми дитячого

фольклору (забавки, лічилки, мирилки, віршики тощо);

· усно висловлює свої думки, почуття про друзів-однокласників, друзів-сусідів;

· пояснює, що всі люди мають право на спілкування рід-

ною мовою;

· розповідає, що державна мова об'єднує всіх мешканців

країни, тому кожен/кожна має її знати;

· пояснює, для чого вживати ввічливі слова;

· виявляє любов до читання, відчуття краси слова, повагу

до інших, нерідних для дитини мов;

· пояснює роль мови для ефективного спілкування та куль-

турного самовираження;

· виявляє готовність вживати українську мову в різних

життєвих ситуаціях;

· виокремлює незрозумілі слова з усних та писемних текстів;

· запитує про значення незрозумілого слова.

Рідна мова,державна мова,мови наших сусідів

 

 

4

Здобувач/здобувачка освіти:

 

· перепитує співрозмовника для уточнення інформації;

 

· розпізнає емоції співрозмовника і пояснює власну реакцію на них;

60· уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і не-

словесні засоби (жести, міміка тощо);

· розмірковує про рівні права й можливості, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення

спільної мети;

· привчається цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікувати себе як громадянина України;

· з повагою ставиться до незнайомих мов та етикету при-

вітань у різних культурах;

· запитує про значення іншомовних слів;

· ознайомлюється з простими висловлювання іноземною

мовою та мовами своїх найближчих сусідів (представників різних культур, що мешкають у населеному пункті

чи краї);

· розуміє прості висловлювання іноземною мовою, спілкується нею у відповідних ситуаціях;

· володіє елементарною етикетною лексикою (до 10 слів

та словосполучень) мовами своїх найближчих сусідів і

може її застосовувати;

· має мотивацію до вивчення інших мов

Учимося спілкуватися різними мовами.

 

 

5

Здобувач/здобувачка освіти:

· визначає та описує місце свого проживання;

 

· висловлює усно і письмово свої думки, чітко й аргументовано розповідає про назви свого населеного пункту;

· розпізнає державні символи України та символи свого

краю, шанобливо ставиться до них;

· знайомиться з картою України та області, показує розташування на них своєї області та району (міста);

· розповідає, що його/її рідний край – це частина України;

· розвиває уміння і навички, необхідні для подальшої навчальної діяльності;

· вчиться здобувати нову інформацію й застосовувати її;

· окреслює власні навчальні цілі, способи їхнього досягнення;

· ідентифікує себе як учасника громади свого краю та

громадянина України;

· запитує, щоб довідатися більше про назви свого населеного пункту, водойми, місцевості;

· залучається до різних видів мистецької творчості: образотворче та музичне мистецтво, зокрема малювання та

розфарбовування символів та мапи регіону та України.

Мій край на мапі України.

 

 

6

Здобувач/здобувачка освіти:

· співвідносить об'єкти та явища живої і неживої природи з їхніми зображеннями/описами, і навпаки;

«Зелені острови»

· запитує, щоб довідатися більше про природу;

· пояснює важливість впливу питної води та «зелених

островів» на організм людини;

· дізнається, чому і як потрібно ощадно використовувати

природні ресурси – воду, зелені насадження тощо;

· розповідає про правила поводження під час відпочинку на

природі (в лісі, у водоймах) та застосовує їх на практиці;

· прибирає за собою сміття й намагається його сортувати;

· бере участь разом із дорослими в безпечних екологічних акціях на захист довкілля (прибирання сміття, посадка дерев, квітів, розчистка джерел тощо);

· описує об'єкти природи своєї місцевості за певними

знаками;

· збагачує словниковий запас слів із зазначеної теми

Рельєф. Водойми.

«Зелені острови»

 

 

7

Здобувач/здобувачка освіти:

 

· вчиться здобувати нову інформацію й застосовувати її; нас.

· вчиться пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження;

· цікавиться походженням назв населених пунктів, вулиць і географічних об'єктів;

· з повагою ставиться до різних тлумачень походження

назв та їхнього перекладу;

· обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила;

· розповідає про свій населений пункт, вулицю;

· творить власні художні тексти малих жанрів, зокрема

загадки про свій населений пункт;

· малює ілюстрації до знайомого простору (своєї вулиці);

· моделює своє бачення майбутнього рідного населеного

пункту;

· пояснює роль ілюстрації;

· створює нові слова та елементарні письмові повідомлення (наприклад, назва нової вулиці свого населеного

пункту);

· збагачує власний словниковий запас.

Назви довкола. Історія назви мого міста, вулиці

 

 

8

Здобувач/здобувачка освіти:

 · розрізняє номінали купюр

· розповідає елементарні відомості про історію національної грошової одиниці;

· спостерігає та розмірковує щодо ролі кожного елемента купюри (причина назви, зображення на купюрі,

способи захисту грошей тощо);

· знайомиться з поняттями: банк, договір, купюра, споживач, торгівля, заощадження, заробітна платня, пенсія, кишенькові гроші;

· дізнається про право власності: недоторканність власності кожної людини;

· розмірковує над вибором перспективи витрачання та заощадження, вчиться протистояти щоденним спокусам

та досягати кінцевої мети;

· практикує свідоме ставлення до грошей;

· має уявлення про те, що є економічним насильством і як

Закон України про протидію домашньому насильству

захищає дитину.

Секрети гривні:національної валюти України, кишенькові історії

зображення на купюрах;

 

 

9

Здобувач/здобувачка освіти:

· пояснює, навіщо людині ім'я;

· розповідає про своє ім'я та прізвище, їхню історію;

· має уявлення про те, що в Україні кожна людина має

право на ім'я, а також на запис її прізвища та імені

відповідно до своєї національної традиції;

· сприймає на слух казку й бере участь у її обговоренні;

· ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації;

· досліджує походження імен та прізвищ свого роду;

· формулює запитання до батьків, інших родичів про історію родини і передає в різних формах цю інформацію;

· розпитує старших людей про минуле;

· уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює

свій погляд, шануючи гідність інших;

· малює ілюстрації до опрацьованого тексту;

· з повагою ставиться до будь-яких імен та прізвищ, зокрема й іншомовного походження, а також незвичних чи

застарілих.

Історія наших  імен і прізвищ.

 

 

10

 

Здобувач/здобувачка освіти:

· пояснює значення рідних людей для кожної людини;

· пояснює, які почуття пов'язують його/її з близькими людьми, висловлює припущення про те, чим вони умовлені;

· розмірковує над ставленням батьків до дітей і дітей до

батьків, до старших і молодших дітей у родині;

· описує узвичаєні правила життя своєї сім'ї, пояснює їхнє

значення для себе;

· пояснює правила моральної поведінки вдома;

· описує й обмірковує свої права й обов'язки в сім'ї;

· має уявлення про те, як Закон України про протидію домашньому насильству захищає дитину і куди можна

звернутися по допомогу у разі необхідності;

· розрізняє ситуації, коли він/вона або інші люди потребують допомоги;

· розповідає як саме надає допомогу тим, хто її потребує, і

висловлює вдячність за підтримку;

· взаємодіє із батьками, іншими родичами під час пошуку

прислів'їв та приказок своєю рідною мовою про батьків і

ставлення до дорослих;

· добирає приклади із власного досвіду, які свідчать про

його/її відповідальне ставлення до людей літнього віку;

· складає перелік чеснот/рис характеру, якими має володіти людина.

Ставлення до батьків і літніх людей.

 

 

11

Здобувач/здобувачка освіти:

· збагачує власний словниковий запас з даної теми;

· залучає родичів до спілкування, навчання, зокрема над предки

роботою з картою, складання родовідного дерева;

· складає разом із рідними своє родовідне дерево;

· висловлює свої думки, почуття про свій родовід;

· розмірковує над розкриттям понять сім'я, родина, покоління, рід, родовідне дерево; над цінністю родинних

зв'язків і взаємопідтримки;

· розвиває уміння і навички, необхідні для подальшої навчальної діяльності, зокрема робота з мапою – пошук

місць минулого і сучасного проживання своїх родичів;

· навчається працювати самостійно;

· підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення;

· показує розташування своєї держави на карті світу чи

Європи і місця, де колись жили чи живуть родичі.

Мій родовід.Звідки родом мої предки.

 

 

12

Здобувач/здобувачка освіти:

· пояснює чому люди перебувають разом, взаємодіють;

значущість уважного та поважного ставлення до інших; сусідами

 переконує у важливості поваги до інших, спираючись на Національні

власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане);

барви рідного

· висловлює свої думки про те, які якості повинні мати краю

добрі сусіди;

· описує за малюнком національні костюми різних спільнот, що мешкають у краї;

· залучається до різних видів мистецької творчості (образотворче та музичне мистецтво, хореографія, театр тощо);

· називає представників різних культур, які живуть у регіоні;

· звертається, вітається, прощається, дотримуючись

норм мовленнєвого етикету національних меншин і представників діаспор у регіоні, корінних народів України;

· розвиває навички міжкультурного спілкування;

· активно використовує рідну мову в різних комунікативних ситуаціях, в освітньому процесі, культурному житті

громади;

· навчається працювати самостійно і в групі;

· цінує мир і злагоду в колективі, громаді;

· демонструє повагу до інших й позитивне ставлення до

етнокультурних відмінностей оточення людей; відкритість до культурного різноманіття;

· розмірковує про цінність і ресурс культурного розмаїття

різних народів й ідентифікує себе як громадянина/громадянку України;

· залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього, до спілкування, гри, навчання;

· уважно вислуховує думку співрозмовника;

· висловлює свій погляд, шануючи гідність інших .

.

Мої сусіди. Як ми стали сусідами.

 

 

13

Здобувач/здобувачка освіти:

· демонструє знання та критичне розуміння себе;

· описує зміни власних емоцій, почуттів (настрою) і порівнює плив різних емоцій та почуттів на себе та інших;

· використовує доречно поширені графічні зображення

різних емоцій;

· звертається, вітається, прощається, дотримуючись

норм мовленнєвого етикету в різних культурах краю;

· використовує ввічливі слова;

· висловлює усно і письмово свої думки, почуття щодо

вирішення суперечливих питань;

· розвиває навички міжкультурного спілкування;

Учимося

вирішувати

суперечливі

питання.

 

 

14

зголошується до виконання різних ролей у грі, навчанні;

· співпрацює з іншими для досягнення спільної мети;

· дотримується правил етичної поведінки під час гри

взаємодії з однолітками та дорослими;

· конструктивно діє в конфліктних ситуаціях, які з'являються під час гри, попереджаючи ескалацію конфлікта;

· розмірковує цінність культурного різноманіття;

· цікавиться фольклором (іграми, лічилками, пісеньками,

примовлянками в грі тощо) і культурою своїх рідних і

своїх сусідів;

· ставиться з повагою до культурних традицій своєї родини і своїх сусідів;

· ініціює спільні нові ігри, розваги;

· складає правила для своєї гри.

 

 

Учимося грати

в ігри наших

бабусь і дідусів.

Ігри, спрямовані

на знайомство і

взаємодію

 

 

15

Здобувач/здобувачка освіти:

· пізнає себе і навколишній світ за допомогою спостереження та дослідження у навколишньому світі;

· досліджує природні об'єкти, використовуючи доступне

обладнання;

· проявляє допитливість з тем взаємозв'язку людини і

природи;

· озповідає про елементарні взаємозв'язки в природі;

· усно висловлює свої думки та почуття про взаємозв'язок

діяльності людини і природи;

· розуміє правила природоохоронної поведінки;

· пояснює загрозу для довкілля дій людини (вирубування

лісів, забруднення повітря та води);

· розповідає про досвід своєї родини з ощадного використання природних ресурсів (наприклад, збирання та ути-

лізації сміття, зокрема харчових відходів, збереження

водних ресурсів);

· вчиться здобувати нову інформацію;

· навчається працювати самостійно і в групі, опановуючи

уміння і навички, необхідні для подальшої навчальної

діяльності;

· розвиває природні здібності, творчо виражає себе через

малювання.

Що таке

екологія.

Взаємозв'язок

діяльності

людини і природи

 

 

16

 

· пояснює негативні наслідки для довкілля деяких дій берегти природу

людини, а саме: викидання сміття у лісах, парках, забруднення водойм і повітря, вплив штучних матеріалів та

рукотворних об'єктів;

· розповідає, чому і як потрібно ощадно використовувати

природні ресурси – воду, тепло, електроенергію; як

бережливе ставлення до їжі, одягу, книжок, предметів

побуту зберігає природу;

· розповідає про досвід своєї родини з ощадного використання природних ресурсів (наприклад, збирання та утилізації сміття, зокрема харчових відходів, збереження

водних ресурсів);

· ініціює пропозиції ощадного використання природних ресурсів у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо);

· сортує сміття (папір, пластик, скло, метал);

· поважає та дотримується правил поведінки в природі;

· дбає про власне здоров'я і збереження здоров'я інших

людей, дотримується здорового способу життя;

· складає правила природоохоронної поведінки;

· розвиває допитливість, прагнення шукати і пропонувати

нові ідеї, самостійно чи разом з іншими спостерігати та

досліджувати, формулює припущення і робить висновки

на основі проведених дослідів;

· пізнає себе і навколишній світ за допомогою спостереження та дослідження;

· висловлює здогад про ймовірний результат;

· читає та аналізує графічні зображення;

· виконує прості геометричні зображення та керується ними у процесі роботи;

· розвиває уміння і навички, необхідні для подальшої навчальної діяльності;

· співпрацює з іншими для досягнення спільної мети;

· творчо виражає своє «Я» через малювання;

· втілює в життя ініційовані ним ідеї, зокрема зображає

схематичні знаки-символи про захист природи.

 

Чому треба берегти природу.

Підсумковий урок за І семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здобувач/здобувачка освіти:

17. Допомога

· окреслює власні навчальні цілі та способи їхнього до- тваринам узимку

сягнення;

· розвиває допитливість про життя тварин узимку і про

те, як їм можна допомогти;

· спостерігає та досліджує самостійно чи разом з іншими

поведінку тварин узимку, зокрема пташок біля годів-

ничок, описує їхню поведінку;

68· визначає, якої інформації не вистачає для дослідження;

· здійснює пошук інформації про природу;

· описує поведінку тварин узимку;

· виявляє емпатію до тварин;

· розповідає про можливі загрози з боку тварин (небезпеч-

ні і хворі тварини), пояснює, як діяти в разі загрози;

· пропонує свої ідеї стосовно виговлення годівничок од-

ноліткам та у місцевій громаді;

· втілює в життя ініційовані ним/нею ідеї стосовно виго-

товлення годівнички;

· пропонує способи повторного використання рукотвор-

них об'єктів;

· добирає за допомогою дорослих або самостійно конст-

рукційні матеріали та технології для виготовлення

годівнички для пташок;

· розвиває вміння проводити розрахунки кількості матері-

алів, коштів та інших ресурсів для втілення задуманого;

· аргументує доцільність вторинного використання мате-

ріалів та використовує їх для виготовлення виробів

самостійно чи із допомогою дорослих;

· розповідає про небезпеку поліетилену, пластику й змен-

шує його споживання;

· дотримується правил природоохоронної поведінки, зо-

крема підгодовування тварин узимку;

· розвиває уміння і навички, необхідні для подальшої нав-

чальної діяльності у взаємозв'язку людини з природою;

· доглядає за домашніми тваринами, піклується про ди-

ких тварин;

· бере участь в акціях з допомоги тваринам узимку;

· залучається до різних видів мистецької творчості з ви-

світлення важливості теми допомоги тваринам узимку.

.

Здобувач/здобувачка освіти:

· розрізняє сучасний і старовинний одяг;

· виявляє уміння усно висловлювати свої думки, почуття,

чітко та аргументовано пояснювати, що життя кожного

покоління відрізняється від життя іншого;

· виявляє прості залежності в навколишньому світі

(аналізує, узагальнює, встановлює відповідність);

· розповідає про призначення одягу;

· описує за малюнком національні костюми різних спіль-

нот, що мешкають у краї;

.

18. Одяг, який

носили наші

пращури.

Національне

вбрання.

69· ідентифікує національні костюми найбільш поширених

спільнот у регіоні;

· демонструє повагу до інших й позитивне ставлення до

етнокультурних відмінностей людей навколо; відкри-

тість до культурного різноманіття;

· доглядає за своїм одягом;

· залучається до різних видів мистецької творчості, зо-

крема декоративно-ужиткової;

· розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого

та побаченого;

· читає й називає фольклорні тексти (прислів'я, загадки);

· поповнює власний словниковий запас;

· активно використовує державну мову в різних комуні-

кативних ситуаціях, в освітньому процесі, культурному

житті громади;

· навчається працювати самостійно і в групі.

.

.

Здобувач/здобувачка освіти:

19. Розмаїття

· виявляє інтерес до української національної культури та культур мого

етнічних культур, які представлені в родині;

краю. Свята

· виявляє повагу до звичаїв інших людей;

· пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб,

їхнього походження, культури;

· розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у

регіоні через календарні та релігійні свята;

· розповідає про традиції святкування у своїй родині че-

рез відповідні запитання;

· виявляє відкритість до культурного різноманіття та

переконань інших, світогляду та дій;

· опановує елементарні правила етикету при відвідуванні

свят своїх сусідів;

· розвиває уміння й навички із узагальнення й систематизації;

· знаходить загальне й особливе в різних культурах (зо-

крема традиціях святкування свят);

· привчається працювати самостійно і в групі;

· залучається до різних видів мистецької творчості (об-

разотворчого, музичного та інших видів мистецтв);

· збагачує власний словниковий запас;

· залучає батьків чи інших родичів до спілкування, зокре-

ма з теми свят, які відзначаються у родині, занотовує та

відтворює інформацію різними способами;

· складає розповідь за ілюстрацією.

70Здобувач/здобувачка освіти:

20. Календарний

· виявляє інтерес до фольклору української національної фольклор людей,

культури та етнічних культур, які представлені в родині;

які живуть у

твоєму краї

· виявляє повагу до звичаїв інших людей;

· розвиває навички міжкультурного спілкування;

· активно використовує рідну й державну мови в різних

комунікативних ситуаціях, в освітньому процесі, куль-

турному житті громади;

· розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у

регіоні через календарні та релігійні свята;

· розповідає про власний досвід участі в будь-якому кален-

дарному чи релігійному святі (наприклад, святкуванні

Великодня, Нового року, Новруза, Різдва, Суккота тощо);

· імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, від-

творюючи репліки персонажів казок, віршів, народних

пісень, закличок тощо;

· розуміє прості висловлювання іноземною мовою та 1–2

мовами етнічних спільнот, що мешкають у регіоні;

· читає й називає невеликі фольклорні тексти;

· грає в календарні ігри й відтворює елементарні ігрові

примовлянки нерідною мовою;

· привчається працювати самостійно і в групі;

· створює в групі афішу, реквізит, костюми, маски, деко-

рації, доречні до свята.

.

Здобувач/здобувачка освіти:

21. Розмаїття

· збагачує свій словниковий запас;

страв мешканців

· розуміє прості етикетні висловлювання нерідною мо- твого краю

вою, що використовуються під час прийому їжі, розуміє

культурний контекст;

· розвиває навички міжкультурного спілкування;

· вміє взяти інтерв'ю у членів родини на тему: «Як готу-

вати мою улюблену страву», зафіксувати та відтворити

інформацію за допомогою малюнків чи гаджетів;

· створює прості тексти за допомогою готового плану;

· розрізняє продукти за походженням (напр., рослинного,

тваринного тощо);

· пояснює важливість споживання продуктів своєї місце-

вості;

· наводить приклади українських національних страв та

страв інших культур, що поширені в регіоні;

71· пояснює як бережливе ставлення до їжі зберігає природу;

· дбає про власне здоров'я і збереження здоров'я інших

людей, дотримується здорового способу життя;

· пояснює, що переїдати – шкідливо;

· розвиває вміння раціонально поводитись як споживач;

· ставить перед собою мету споживати корисні продук-

ти, складає їхній перелік;

· вчиться проводити розрахунок кількості і об'єму продук-

тів, необхідних для приготування страви;

· ініціює раціональні рішення;

· цінує розмаїття страв різних народів;

· має уявлення про заборони (культурні, релігійні, лікарсь-

кі) на використання певних продуктів;

· вміє скласти елементарне меню святкового столу на

свій день народження;

· генерує ідеї щодо створення нових рецептів і страв;

· виявляє відкритість до нових ідей інших.

.

Здобувач/здобувачка освіти:

· ознайомлюється з традиційними українськими ремес-

лами, усвідомлює важливість різних професій;

· розмірковує про важливість відродження та збереження

традиційних ремесел свого регіону;

· залучається до різних видів мистецької творчості (деко-

ративно-ужиткове мистецтво);

· опановує уміння і навички, необхідні для подальшої жит-

тєвої діяльності;

· зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційни-

ми та сучасними ремеслами (гончарство, ткацтво, вити-

нанка, різьблення та інше);

· знаходить загальне й особливо в різних культурах;

· виготовляє та оздоблює виріб із допомогою дорослих чи

самостійно, застосовуючи елементи традиційних та суча-

сних ремесел (використання різних технік для виготов-

лення та оздоблення виробів: витинанка, вишивка та ін.);

· цінує працю людей й з повагою ставиться до різних про-

фесій;

· розвиває вміння раціонально поводитись як споживач;

· розвиває уміння й навички із узагальнення й систематизації;

· привчається працювати самостійно і в групі;

· привчається відчувати красу слова.

.

72

22. Ремесла та

різні види

декоративно-

ужиткового

мистецтваЗдобувач/здобувачка освіти:

23. Твори

· розповідає про свої враження (почуття та емоції) від національних

змісту прочитаного художнього тексту;

літератур про

· активно використовує рідну й державну мови в різних родину, друзів та

комунікативних ситуаціях, в освітньому процесі;

сусідів

· пояснює зв'язок тексту із власним досвідом, навколиш-

нім світом та раніше прочитаними текстами;

· розмірковує над цінністю взаємопідтримки, дружби, зла-

годи, любові, співпраці;

· розповідає про свої обов'язки в родині та розмірковує

про гендерну рівність у виконанні хатніх справ;

· учиться аналізувати та співставляти твори представни-

ків різних народів;

· з повагою ставиться до державної мови, різних мов і

культур регіону;

· придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайо-

мими засобами художньої виразності;

· розвиває уміння і навички, необхідні для подальшого

навчання.

. .

Здобувач/здобувачка освіти:

· збагачує словниковий запас поняттями «цінність»,

«святиня», «реліквія», «оберіг», «талісман»;

· висловлює усно і письмово свої думки, почуття з теми

«Святині своєї родини»;

· виявляє емпатію до емоцій та переживань інших людей;

· активно використовує державну мову в різних комуні-

кативних ситуаціях, в освітньому процесі, культурному

житті громади;

· розвиває допитливість, прагнення шукати, самостій-

но чи разом з іншими спостерігати та досліджувати,

критично ставитися до інформації;

· формулює запитання до батьків, інших родичів про істо-

рію родини і передає в різних формах цю інформацію;

· розпитує старших людей про минуле;

· ознайомлюється, цінує, виявляє шану до власних ро-

динних святинь та святинь інших людей та інших культур;

· висловлює свої враження та ставлення до творів мис-

тецтва;

· придумує образи (фантазує) та виражає задумане

знайомими засобами художньої виразності. 24. Поняття

«Святиня».

Цінності моєї сім'ї.

Наші родинні

святині

.

73Здобувач/здобувачка освіти:

25. Свята нашої

· бере участь у родинних і громадських урочистостях, родини

розповідає про своє ставлення до них;

· долучається до підтримки родинних і шкільних традицій;

· виготовляє доступні атрибути до свят та урочистостей;

· розповідає про родинне свято;

· виокремлює загальне й особливе в традиціях святкува-

ння родинних свят, притаманних різним культурам;

· виявляє емпатію до емоцій та переживань інших людей;

· розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у

регіоні через календарні та релігійні свята;

· висловлює власні думки і почуття з приводу перегля-

нутих світлин;

· співвідносить символи із певними святами;

· розвиває вміння і навички пошуку інформації.

.

.

Здобувач/здобувачка освіти:

26. Вигадаємо й

· висловлює усно і письмово свої думки, почуття з теми;

проведемо свято

· ініціює чи підтримує діалог на тему організації свята;

нашого класу

· навчається працювати самостійно і в групі;

· виявляє відкритість до нових ідей проведення свята;

· бере участь у плануванні свята з урахуванням умов та

можливостей;

· створює прості тексти за допомогою цифрових пристроїв;

· обмінюється елементарними письмовими повідомле-

ннями (записка, лист, вітальна листівка);

· створює самостійно або в групі костюми, маски, деко-

рації тощо;

· зголошується до виконання різних ролей у підготовці до

свята;

· описує власні почуття від виконання ролі з позиції учас-

ника драматизації, зосереджуючи увагу на тому, на-

скільки обрані інтонації допомагали створити образ;

· опановує уміння і навички, необхідні для подальшої жит-

тєвої діяльності;

· рефлексує щодо своїх досягнень за минулий навчаль-

ний рік;

· окреслює власні навчальні цілі під час канікул та спосо-

би їхнього досягнення;

· пояснює правила безпечної поведінки;

· дотримується правил безпечної поведінки під час про-

ведення свята.

doc
Додано
10 вересня 2019
Переглядів
2614
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку