26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Календарно - тематичне планування

Про матеріал

Календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 9 класу розроблено згідно з вимогами програми та з урахуванням предметних та ключових компетентностей.

Перегляд файлу

Зарубіжна література

9 клас

 

Програма ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА програма для загальноосвітніх навчальних закладів 59 клас (2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.)

Підручник

 

 

 

 

Дата

Зміст навчального матеріалу

 

 

Програмові рубрики

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

прим

 

 

 

Вступ ( 2 години)

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі

(ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.

(МЗ) Українська література, художня культура.

Ключові компетентності

Учень (учениця):усвідомлює зв’язок різних ознак культурного, соціального, технологічного розвитку людства (НЛ-1);цінує спільну працю, громадянську ініціативу (НЛ-2).

Предметні компетентності

Учень (учениця): дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;

називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);визначає жанрові ознаки творів (на прикладі прочитаних текстів);

дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова);порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів).

 

 

 

2

 

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

 

2. Просвітництво (9 годин)

3.1

 

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

(ТЛ) Поглиблення понять про роман, оду. Композиція.

(ЛК) Європейське мистецтво доби Просвітництва.

(УС) Ідеї Просвітництва в Україні.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, математика.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює особисту відповідальність за стан навколишнього середовища (НЛ-1);розуміє роль ініціативи в суспільстві (НЛ-2);осмислює значення безпечної поведінки в критичних ситуаціях (НЛ-3);ставить перед собою мету й системно працює для її реалізації (НЛ-4).

Предметні компетентності розкриває чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, представників; називає ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;визначає особливості сюжету й композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»;розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);знаходить приклади езопової мови у творі Дж  Свіфта;характеризує образ Гуллівера, визначає художні засоби його створення;знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначає їхні функції у творі;розкриває ідеї, аналізує мотиви й образи в ліричних творах Й. В. Ґете;

пояснює, чому ода «До радості» Ф. Шиллера стала гімном Євросоюзу

 

4.2

 

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі.

 

5.3

 

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина).. Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини.

 

6.4

 

Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики).

 

7.5

 

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина).

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

 

8.6

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). Поезії «Вільшаний король». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король».

 

9.7

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). Поезії «Травнева пісня».Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

 

10.8

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). Поезії  «Прометей». Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.

 

11.9

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

 

12

 

Урок розвитку мовлення 1

Письмовий твір на одну із тем:

« Якою, на вашу думку, повинна бути нормальна держава?», «Проблеми, які порушує      Дж. Свіфт у романі  «Мандри Лемюеля Гуллівера».

 

13

 

Контрольна робота №1

«Просвітництво»

 

 

 

14

 

Урок позакласного читання №1

Шиллер Ф. «Івікові журавлі»

 

 

 

Романтизм (18 годин)

 

15.1

 

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

(ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична), роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

(ЛК) Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.).

(УС) Україна в житті й творчості зарубіжних митців. (ЕК) Порівняння віршів «На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне й «Сосна» М. Ю. Лермонтова. Трансформація байронічних мотивів у творчості О. С. Пушкіна і М. Ю. Лермонтова. Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна. Тема «пам’ятника» у творчості Горація, О. С. Пушкіна. Порівняння оригіналів, художніх перекладів, переспівів.

(МЗ) Художня культура, історія, географія.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1);розуміє необхідність захисту своїх прaв і прав інших людей (НЛ-2);визначає тактику поведінки в небезпечних ситуаціях (НЛ-3);

  •               оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення Предметні компетентності

визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їхній внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;

визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;знаходить у тексті й інтерпретує зміст романтичних симвов;виявляє зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);з’ясовує зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом тощо);аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему («Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона);

виявляє жанрові ознаки поеми й роману доби романтизму та взаємодії романтизму з реалізмом (на прикладі творів Дж. Байрона, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова);визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);виявляє художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;порівнює оригінали (за умови володіння іноземною мовою), художні переклади, переспіви творів письменників;установлює особливості трансформації байронічних мотивів у російському романтизмі (О. С. Пушкін, М. Ю. Лермонтов);виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій, О. С. Пушкін);порівнює образи Євгенія Онєгіна та Печоріна;розповідає про роль України в житті й творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;знає імена українських перекладачів творів європейських романтиків;розповідає про відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі прочитаних творів);

виявляє особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).

 

16.2

 

Генріх Гейне (17971856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.).

 

17.3

 

Генріх Гейне (17971856). «Книга пісень»

«Не знаю, що стало зо мною…». Образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця.

 

18.4

 

Генріх Гейне (17971856). «Книга пісень» «Коли розлучаються двоє…». Образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

 

19.5

 

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). «Хотів би жити знов у горах…», Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі.

 

20.6

 

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). «Мій дух як ніч…». Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

 

21.7

 

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). Поема «Мазепа» Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

 

22.8

 

Контрольна робота №2

Романтизм

 

23.9

 

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики.

 

24.10

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»). Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

 

25.11

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Лірика «Я вас кохав…», Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

 

26.12

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Лірика «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). Призначення мистецтва у віршах митця.

 

27.13

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). «Євгеній Онєгін».Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).

 

 

 

28.14

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). «Євгеній Онєгін». Образи (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).

 

29.15

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). «Євгеній Онєгін».Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни).

 

30.16

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). «Євгеній Онєгін». Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

 

31

 

Контрольна робота №3

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

 

 

 

32.17

 

Урок розвитку мовлення №2. Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна.

 

 

33.18

 

Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.).

 

 

34.

 

Урок позакласного читання «Маленькі трагедії» (1 за вибором).

 

 

 

Реалізм (13 годин)

35.1

 

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

 

(ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

(ЛК) Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М. В. Гоголя у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

(УС) О. де Бальзак і Україна. Значення М. В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур.

(ЕК) Зіставлення специфіки розкриття теми грошей та їхнього впливу на людину у творчості О. де Бальзака й М. В. Гоголя.

(МЗ) Художня культура, іноземна мова, географія, історія

Ключові компетентності

Учень (учениця):

усвідомлює необхідність поваги до людини, розпізнає уявні і справжні життєві цінності, цінує вияв милосердя та співчуття до людини (НЛ-2);

осмислює причиново-наслідкові рішення між власними рішеннями і поведінкою та здоров’ям та безпекою(НЛ-3);

розуміє роль ініціативності в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):

дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє їх у прочитаних творах;

розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

розкриває особливості світогляду письменників;

визначає актуальні проблеми, теми творів;

установлює сюжетно-композиційні особливості творів;

аналізує прочитані тексти цілісно і в окремих фрагментах;

аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами тощо);

дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму в прочитаних творах;

інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;

виявляє художнє новаторство митців;

розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);

розповідає про зв’язки письменників з Україною, увічнення їхньої пам’яті в музеях і пам’ятниках, утілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;

порівнює особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака і М. В. Гоголя (на прикладі прочитаних творів).

 

36.2

 

Оноре де Бальзак (17991850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

 

37.3

 

Оноре де Бальзак (17991850). «Гобсек». Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

 

38.4

 

Оноре де Бальзак (17991850). «Гобсек». Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

 

39.5

 

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

 

40.6

 

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників.

 

41.7

 

«Ревізор».Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

 

42.8

 

Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

 

43.9

 

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель».

 

44.10

 

«Шинель». Особливості сюжету й композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення.

 

45.11

 

«Шинель». Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

 

46.12

 

«Шинель». Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

 

47.

 

Урок розвитку мовлення № 3 Письмовий твір-роздум « Мої роздуми над повістю М.Гоголя «Шинель»».

 

48.

 

Урок позакласного читання

Гоголь М. В. «Ніс», «Портрет» (1 за вибором)

 

49.13

 

Контрольна робота №4

Реалізм

 

 

5. Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст. (7 годин)

50.1

 

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

 

(ТЛ) «Нова драма», ібсенізм.

(ЛК) Утілення драматичних творів Г. Ібсена і Б. Шоу в театрі, кіно.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX–початку XX ст.

(ЕК) Порівняння особливостей «старої» та «нової драми», образів персонажів.

(МЗ) Художня культура, іноземна мова

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює необхідність брати на себе відповідальність за власні рішення (НЛ-2);

виробляє вміння опановувати себе (НЛ-3);

розрізняє щирі і меркантильні наміри (НЛ-4).

Предметні компетентності

виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви; характеризує художні образи, виявляє в тексті художні засоби їхнього створення; аналізує твори у єдності змісту та форми; висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами; розповідає про основні віхи життя й творчості митців; знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою); здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема інтернет-ресурсами)

 

51.2

 

Генрік Ібсен (18281906). «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма..

 

52.3

 

Генрік Ібсен (18281906). «Ляльковий дім».. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.

 

53.4

 

Генрік Ібсен (18281906). «Ляльковий дім». Образна система.

 

54.5

 

Генрік Ібсен (18281906). «Ляльковий дім». Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

 

55

 

Урок позакласного читання № 4 Бернард Шоу (18561950). «Пігмаліон».

 

56

 

Урок позакласного читання № 4 Бернард Шоу (18561950). «Пігмаліон». Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

 

57

 

Контрольна робота №5

 

6. Література XXXXI ст. Життя, історія, культура (7 годин)  (1-2 твори за вибором учнів і вчителя)

58.1

 

Гарпер Лі (19262016). «Убити пересмішника».

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю.

(ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури. Сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури.

(ЕК) Переосмислення сюжетів, образів, мотивів зарубіжної літератури і культури у творах мистецтва.

(МЗ) Історія, художня культура

Учень/учениця

Ключові компетентності

обгрунтовує вплив культурного, соціального, економічного чинників на розвиток людства; характеризує цілісну наукову картину світу (НЛ-1); усвідомлює моральну відповідальність за свої вчинки; аналізує принципи і механізми функціювання суспільства (НЛ-2);

розуміє відповідальність за духовне й фізичне здоров’я, прогнозує ризики непродуманих наукових та суспільних експериментів (НЛ-3); цінує ініціативність та підприємливість (НЛ-4).

Предметні компетентності

знає основні відомості про життя і творчість митців;

виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їхній зв’язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору; виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;

знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників; характеризує образи провідних героїв, простежує особливості їхньої внутрішньої зміни, виявляє відповідні художні засоби; створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури (або кіно, театру);

  обстоює власну думку, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва; презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності; володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання; знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури;

аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту й форми; знає визначні міжнародні літературні премії сучасності; називає зарубіжних письменників-лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями

 

59.2

 

Гарпер Лі (19262016). «Убити пересмішника». Моральні ідеали у творі.

 

60.3

 

Ерік Вольф Сігел (19372010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.

 

61.4

 

Ерік Вольф Сігел (19372010). «Історія одного кохання». Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

 

62.5

 

Ерік Вольф Сігел (19372010). «Історія одного кохання». Система образів у творі

 

63.6

 

Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури.

 

64.7

 

Переосмислення сюжетів, образів, мотивів зарубіжної літератури і культури у творах мистецтва.

 

65

 

РМ №4. Рецензія  на сучасний твір літератури ( усно).

 

66

 

Контрольна робота №6. Література XX–XXI ст

 

67

 

Урок позакласного читання 5

Рей Дуглас Бредбері (19202012). «451° за Фаренгейтом».

 

68

 

Кіноповісті та кіноромани

Еймі Бендер. «Таємний знак» (США, 2010, реж. М. Аґрело);

 

7. Підсумки (2 години)

69

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

Учень/учениця Ключові компетентності

усвідомлює красу природи, її благотворний вплив на людину, розуміє відповідальність за спроби змінити навколишній світ (НЛ-1); оцінює свою роль у суспільстві, бере участь у процесі ухвалення рішень (НЛ-2); осмислює причиново-наслідкові зв’язки між безпечною поведінкою та здоров’ям (НЛ-3); продукує власні ідеї та ініціативи, обстоює власну думку, використовуючи доцільні мовні засоби (НЛ-4).

Предметні компетентності

визначає основні етапи літературного процесу XIXXX ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва; розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанри XIXXX ст.; установлює жанрово-родову належність творів, їхню жанрову й стильову своєрідність; називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну та світову скарбницю художніх цінностей; застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу й інтерпретації літературних творів;

аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.

 

70

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

Для вивчення напам’ять

Ф. Шиллер. «До радості»

Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»

О. С. Пушкін (1 вірш за вибором учителя та учнів)

  М. Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

 

 

 

doc
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Міляновська Н.Р.)
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
735
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку