18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно - тематичне планування 9 клас, географія

Про матеріал

На курс«Україна і світове господарство» у 9-у класі відведено 52 години (1,5 години на тиждень). Програмою передбачено виконання 8 практичних робіт, з яких 4 є обов'язковими для оцінювання.Календарно - тематичне планування складено відповідно до нової програми.

Перегляд файлу

9 клас

Г Е О Г Р А Ф І Я

«УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

(52 години, 1,5 години на тиждень)

Вчитель географії: Костецька Валентина Володимирівна

 

№з\п

Зміст навчального матеріалу

Практичні, контрольні

К-ть год

дата

примітка

1

Вступ

Суспільна географія в системі географічних наук. Об’єкти  вивчення суспільної географії. Зв’язок суспільної географії з іншими науками.

Методи економіко-географічних досліджень.

Видатні вітчизняні та світові економіко-географи: Костянтин Воблий, Максим Паламарчук, Франсуа Перру, Пол Кругмен

 

 

 

 

Розділ І. Національне та світове господарство                                        

2

Тема 1. Національне господарство.4 год.

Національне господарство. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП), індекс людського розвитку (ІЛР). Секторальна модель економіки: первинний (видобуток сировини та одержання напівфабрикатів: сільське, лісове та рибне господарства, видобувна промисловість, мисливство), вторинний (переробна промисловість та будівництво), третинний (послуги), четвертинний (наукові дослідження та розробки для виробництва) сектори. Інституціональна структура національної економіки. Поняття «підприємство», «виробництво», «послуга». Сектори національної економіки України

 

 

 

 

 

3

Форми просторової організації виробництва: концентрація, комбінування, спеціалізація, кооперування, агломерування.

 

 

 

 

4

Чинники розміщення виробництва: сировинний, паливно-енергетичний, водний, транспортний, науково-технічного прогресу, трудових ресурсів, екологічний, чинник споживача, військово-стратегічний.           

 

 

 

 

 

5

Поняття «економічний розвиток» та його складові. Оцінка рівня економічного розвитку  України.

Практична робота

1. Складання схеми структури національного господарства України

 

 

 

 

6

Тема 2. Світове господарство.          5год

Поняття «спеціалізація міста (району, регіону, країни)», «міжнародний географічний поділ праці», «світове господарство», «світовий ринок». Етапи формування світового господарства. Типи та еволюція економічних систем.

 

 

 

 

 

7

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку.  Місце України у світовому господарстві.

 

 

 

 

 

8

Сучасні тенденції розвитку світового господарства: інтернаціоналізація виробництва, міжнародна економічна інтеграція, інформатизація, глобалізація. Особливості розвитку сучасного світового господарства під впливом глобалізації.

 

 

 

 

 

9

Науково-технічний прогрес (НТП), його основні риси. Світове господарство у період НТП, його вплив на структуру та чинники розміщення виробництва.

 

 

 

 

 

 

10

 

Практична робота

2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» і деяких найменш розвинених країн з різних регіонів світу

 

 

 

11

Підсумково-узагальнюючий урок

 

 

 

 

Розділ ІІ. Природні ресурси світу та України

 

12

Тема 1. Географічне середовище.

Географічне (навколишнє) середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природокористування та його види. Ресурсозабезпеченість. Природно-ресурсний потенціал. Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ ст.

 

 

 

 

13

Тема 2. Природні умови і ресурси.

Поняття про природні умови і природні ресурси.  Вплив природних умов на особливості життєдіяльності та господарювання у різних країнах світу та регіонах України.

 

 

 

 

14

Класифікація природних ресурсів за належністю до компонентів природи та характером їх відновлення.

Мінеральні ресурси. Паливно-енергетичні ресурси: найбільші в світі басейни й країни за видобутком нафти, природного газу, кам’яного вугілля та ін.

 

 

 

 

15

Рудні ресурси: найбільші басейни й країни з видобутку залізних руд та руд кольорових, рідкоземельних і благородних металів. Нерудні ресурси: найбільші райони й країни з видобутку калійних солей, самородної сірки, алмазів. Оцінка мінерально-сировинної бази України.

 

 

 

 

 

16

 

Практична робота 3. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізної руди та руд кольорових металів світу

 

 

 

17

Географія світових земельних, лісових, водних, рекреаційних ресурсів, ресурсів Світового океану. Оцінка забезпечення України земельними, лісовими, водними, рекреаційними ресурсами.


 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Структура світового господарства та її відображення в економіці України

 

18

Тема 1. Паливно-енергетична промисловість та електроенергетика.
Структура та значення паливно-енергетичної промисловості у світовому господарстві. Видобуток нафти, природного газу, вугілля та інших видів паливно-енергетичних матеріалів, основні напрями їх перероблення. Паливно-енергетична промисловість України. Джерела та шляхи надходження паливних ресурсів в Україну. Нафтопереробна промисловість України. Проблеми й перспективи розвитку паливно-енергетичної промисловості України.

 

Практична робота 4. Позначення на контурній карті України басейнів видобутку нафти, природного газу, вугілля, головних нафто- і газопроводів, центрів нафтопереробки, найбільших електростанцій.

 

 

 

 

19

Паливно-енергетична промисловість світу. Найбільші країни-експортери та імпортери нафти, природного газу, кам’яного вугілля. Вплив зовнішньої політики держав на напрямки і вартість постачання енергоносіїв у міжнародній торгівлі.

 

 

 

 

 

20

Електроенергетика, її значення у сучасному світі. Основні типи електростанцій. Способи отримання промислової енергії. Структура та розміщення електроенергетики в Україні. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП.  Відновлювані джерела енергії, їх переваги та недоліки.

 

 

 

 

 

21

Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та споживачі електроенергії в світі. Найпотужніші електростанції світу. Екологічні проблеми електроенергетики. Енергозбереження.

 

Практична робота5. Побудова та аналіз секторних діаграм виробництва електроенергії різними типами електростанцій в Україні та  в одній з країн Європи з метою виявлення шляхів енергозбереження

 

 

 

22

Тема 2. Металургія.

Структура та значення металургії у світовому господарстві. Чорна та кольорова металургія. Сировинна база та технологія виробництва чавуну і сталі. Комбінування у чорній металургії. Способи виплавки сталі. Чорна металургія України. Основні вітчизняні металургійні райони та центри. Місце України серед країн світу за виробництвом сталі.

 

 

 

 

 

23

Чорна металургія світу. Найбільші-країни виробники та споживачі чавуну і сталі в світі.

Практична робота 6. Нанесення на контурну карту сировинної бази, районів та основних центрів чорної металургії України

 

 

 

24

Кольорова металургія України. Обмеженість сировинної бази. Технологія виробництва та принципи розміщення підприємств з виплавки різних кольорових металів. Основні центри виплавки кольорових металів в Україні.

 

 

 

 

 

25

Кольорова металургія світу. Найбільші країни-виробники та споживачі кольорових металів у світі. Особливості розміщення виробництва кольорових металів у сучасному світі. Екологічні проблеми чорної та кольорової металургії

 

 

 

 

26

Тема 3. Машинобудування.

Провідна роль машинобудування у сучасному світі. Структура та принципи розміщення підприємств загального, транспортного, точного машинобудування. Спеціалізація та кооперування. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки машинобудування.

 

 

 

 

27

Розміщення загального, транспортного та точного машинобудування в Україні. Найбільші центри та основні райони розвитку машинобудування: Харківський, Донецький, Придніпровський, Прикарпатський. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення підприємств машинобудування.

 

 

 

 

 

28

Машинобудування світу. Найбільші країни-виробники автомобілів, морських суден, літаків, електроніки.

 

 

Практична робота 7. Позначення на контурній карті світу найбільших країн-виробників легкових автомобілів

 

 

 

29

Підсумково- узагальнюючий урок

 

 

 

 

30

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

 

 

31

Тема 4. Хімічна та лісова промисловість.

Поняття про хімічну промисловість, її  склад: гірничо-хімічна промисловість, основна хімія, хімія органічного синтезу. Природно-сировинна база. Використання відходів. Принципи розміщення основних виробництв хімічної промисловості в Україні: соди, мінеральних добрив, полімерів. Основні райони розвитку хімічної промисловості в Україні: Донецький, Придніпровський, Прикарпатський.

 

 

 

 

 

32

Хімічна промисловість світу. Найбільші-країни виробники мінеральних добрив та полімерів. Проблеми розвитку і розміщення хімічної промисловості, її екологічні проблеми.

 

 

 

 

 

33

Лісове господарство та лісова промисловість. Структура та значення, особливості розміщення. Лісова промисловість України: лісопильне виробництво, деревообробна промисловість, целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Основні райони розвитку лісової промисловості в Україні: Карпатський, Поліський. Проблеми й перспективи розвитку галузі в Україні. Нерівномірність поширення лісових ресурсів на планеті. Лісова промисловість світу. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу. Екологічні проблеми лісової промисловості

 

 

 

 

34

Тема 5. Виробництво побутових товарів.

Структура виробництва побутових товарів. Чинники розміщення та склад легкої промисловості. Чинники розміщення провідних галузей текстильної промисловості в Україні: бавовняної, вовняної, лляної, шовкової, конопляно-джутової, трикотажної. Швейна та шкіряно-взуттєва промисловість України. Проблеми і перспективи розвитку легкої промисловості в Україні.

 

 

 

 

35

Народні промисли: художня вишивка, декоративний розпис, килимарство, гончарство, різьблення по дереву, іконопис, писанкарство, ковальство, лозоплетіння.

 

 

 

 

 

36

Географія текстильної промисловості світу. Найбільші країни-виробники та експортери тканин, одягу та взуття на світовий ринок

 

 

 

 

37

Тема 6. Сільське господарство і харчова промисловість.

Значення сільського господарства у сучасному світі, його структура за власністю і галузями виробництва. Виробничі зв’язки сільського господарства з промисловістю. Природні чинники розвитку сільського господарства. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Заходи меліорації та рекультивації земель.

 

 

 

 

 

38

Структура рослинництва: рільництво, садівництво та виноградарство. Розміщення в Україні зернового господарства, технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства.

Тваринництво, його структура та розміщення в Україні. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони

Практична робота 8. Аналіз зональної спеціалізації сільського господарства України

 

 

 

39

Склад харчової промисловості України. Чинники та особливості розміщення буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу мінеральних вод. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості в Україні.

 

 

 

 

 

40

Рослинництво світу. Географія основних харчових і технічних культур. Найбільші країни-виробники та експортери сільськогосподарських культур

 

 

 

 

41

Тваринництво світу, його розміщення. Найбільші сільськогосподарські райони світу. Екологічні проблеми сільського господарства. Традиційні галузі харчової промисловості окремих країн світу.

 

 

 

 

 

42

Підсумково – узагальнюючий урок

 

 

 

 

43

Тема 7. Послуги.

 Структура сфери послуг. Транспорт. Роль транспорту в сучасному світі. Види транспорту, їх головні техніко-економічні характеристики. Поняття «магістраль», «транспортний вузол».

Транспорт в Україні. Наземні види. Залізничний транспорт. Залізнична мережа України. Автомобільний транспорт. Найважливіші автомагістралі України. Водні види. Найбільші морські та річкові порти України.

 

 

 

 

44

Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт. Транзитне значення нафто- та газотранспортної системи України. Проблеми і перспективи розвитку транспорту в Україні.

 

 

 

 

 

45

Транспорт світу. Країни, що вирізняються великою протяжністю і густотою залізниць та автомобільних доріг. Найбільші морські порти та судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Найдовші нафто- і газопроводи світу. Міжнародні транспортні коридори

 

 

 

 

46

Туризм. Найвідоміші спеціалізовані центри освіти і науки в світі. Технополіси. Міжнародний туризм, його види і географія. Найвідоміші об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в різних регіонах світу та Україні

 

 

 

 

47

Тема 8. Особливості господарства свого адміністративного регіону.

Розвиток та розміщення господарства. Промисловість, її склад. Структура сільського господарства, його спеціалізація. Сфера послуг: транспорт, освіта, наука, культура, туризм, фізкультура і спорт, охорона здоров’я, банківська справа, житлово-комунальне господарство, органи державної влади та ін.

 

 

Дослідження

Складання туристичного маршруту для ознайомлення з цікавими об’єктами своєї місцевості

 

 

 

48

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

 

 

Розділ IV. Міжнародне співробітництво та глобальні виклики людства

 

49

Тема 1. Форми зовнішніх економічних зав’язків.
Форми міжнародного співробітництва: зовнішня торгівля, міжнародні кредитно-фінансові відносини, науково-технічні зв’язки, надання послуг, міжнародний туризм. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків України. Основні країни-партнери у зовнішній торгівлі України

 

 

 

 

50

Тема 2. Глобальні проблеми людства.

Поняття про глобальні проблеми людства. Час та причини їх виникнення й загострення. Проблема війни і миру. Екологічна проблема.  Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна та продовольча проблеми. Проблема освоєння Світового океану. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Прояв глобальних проблем на території України.

Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язуванні. Глобальні прогнози: наукова фантастика та науково-обґрунтовані моделі розвитку світу.

 

 

Дослідження

Регіони і країни з найбільшою концентрацією глобальних проблем

 

 

 

51

Тема 2. Міжнародні організації.

Міжнародні організації – результат міжнародної економічної та політичної інтеграції. Історія створення сучасних міжнародних організацій та їх значення у світі. Класифікація міжнародних організацій. Інтеграція та співпраця України зі світовими організаціями. 

Найвпливовіші міжнародні організації сьогодення: ООН, НАТО, Європейський Союз, Рада Європи, ОПЕК, ФАО, Євразійське економічне співтовариство

 

 

 

 

52

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Планування
Додано
15 липня 2018
Переглядів
2165
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку