5 листопада о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom

Календарно - тематичне планування українська мова 3клас за оновленою програмою

Про матеріал

Календарно-тематичне планування

на 2018/2019 навчальний рік

для 3 класу

І і ІІ семестр

Календарно-тематичне планування укладено, керуючись новими нормативно-правовими документами:

- наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про

затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-листом МОН № 1/9-415 від 03.07.18 року

«Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році. Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2018/2019 навчальному році.»

- листом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2011р. № 462

« Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

-- наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016р. № 1009

«Щодо надання деяких роз'яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі» ;

- листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-209 від 18 квітня 2014

року «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі».

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

на 2018/2019 навчальний рік

для 3 класу

І і ІІ семестр

Календарно-тематичне планування укладено, керуючись новими                    нормативно-правовими документами:

- наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про

затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 

истом МОН № 1/9-415 від 03.07.18 року

«Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році.  Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2018/2019 навчальному році.»

 

- листом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2011р. № 462

« Про затвердження  Державного стандарту початкової загальної освіти»

 

-- наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016р. № 1009

«Щодо надання деяких роз’яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі» ;

- листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-209 від 18 квітня 2014

року «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі».

Українська мова

4 год на тиждень

Підручник. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. /

М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун. – К.: Грамота, 2013. – 176 с.: іл.

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 1-4 класах з мови

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

І сем.

 

ІІ

сем.

 

І

сем.

ІІ

сем.

 

І

сем.

 

ІІ

сем.

    І

сем.

ІІ

сем.

Читання*

1

Списування

1

1

1

1

1

1

1

Диктант

2

1

1

2

1

2

Перевірка мовних знань і

вмінь

1

2

1

2

1

2

Письмовий переказ

1

1

Діалог (усно або письмово)**

 

 

 

1

1

 

1

 

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість

 перевірокза семестр

2

4

5

5

5

5

6

*у 2-4 класах сформованість читацьких умінь перевіряється на уроках літературного читання;

** форма перевірки діалогу (усно або письмово) – за вибором учителя.

І семестр

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Мова і мовлення (3 год)

1

Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування (с.5-6, впр. 1-4)

 

 

2

Державна і рідна мова (с. 6-8, впр. 5-8)

 

 

3

Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях (с. 8-9,

впр. 9-12)

 

 

Текст (12 год)

4

Розширення уявлень про текст та його будову.  Заголовок тексту. (с. 10-11, впр.13-16).  

 

 

5

Уявлення про змістовий зв’язок між частинами тексту (с. 11-13, впр. 17-20)

 

 

6

Абзац. Роль абзаців у тексті. Необхідність дотримання абзаців при оформленні творчих завдань, переказів

(с. 13-15, впр. 21-23)

 

 

7

Спостереження за найголовнішими ознаками художніх та науково-популярних текстів (с. 15-16, впр. 24-27).

 

 

8

Урок розвитку зв’язного мовлення №1   Складання і записування  за змістом прочитаного  на задану тему  відповідей на запитання. Написання правил на тему «Поведінка в осінньому лісі».

 

 

9

Спостереження за найголовнішими ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.

 (с. 17-19, впр. 29-32)

 

 

10

План тексту. Поділ тексту на логічно завершені частини за планом і без нього. Складання плану прочитаного тексту. (с. 19-21, впр. 33-36)

 

 

11

Текст - розповідь. Текст - есе ( розмірковування у довільній формі на будь-яку знайому тему. Не претендує на завершеність.); їх характерні ознаки. Тема і мета висловлювання у текстах –розповідях, есе. Заголовок тексту.  (с.21-23, впр.37-40)

 

 

12

Текст-опис .Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно, цей, ця, це, той, та, те лексичні повтори, близькі за значенням слова), вироблення уміння використовувати їх у власних висловлюваннях.

(с. 23-25, впр. 41-43)

 

 

13

 Урок розвитку зв’язного мовлення №2.  Написання навчального переказу (розповідного тексту) за поданим планом, з опорою на допоміжні матеріали (ключові слова та сполучення слів тощо), дотримуючись тричастинної структури висловлювання.    (урок8 с.20 зош.)

 

 

14

Контрольна робота №1. Письмовий переказ

 

 

15

Аналіз контрольної роботи. Текст-міркування. Складання текстів-описів, есе, художніх та науково-популярних текстів(без уживання терміну), за поданими зразками, з урахуванням ситуації мовлення.

 (с. 25-26, впр. 44-47). Узагальнення і систематизація вивченого за розділами « Мова і мовлення», «Текст"

 

Тема

Речення

16

Закріплення й узагальнення вивченого про речення  в 1-2 класах. (с.27-28, впр. 48-51)

 

 

17

Речення, різні за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні; )(с. 29-30,впр. 52-55)

 

 

18

Речення окличні та неокличні. Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу  Використання різних видів речень у висловлюваннях, створених на основі навчальних ситуацій. Розділові знаки в кінці речень. (с. 31-32, впр. 57-60)

 

 

 

 

19

Звертання, розділові знаки при них. Виділення звертань в усному мовленні паузами, а на письмі – розділовими знаками. Використання у ролі звертань форм кличного відмінка: друже, Ольго, Василю, Наталко, Наталю, Маріє Петрівно (с. 32-33, впр. 61-64)

 

 

20

Головні члени речення (підмет і присудок). Зв’язок слів у реченні. (с. 34-36, впр. 65-68)

 

 

21

Урок розвитку зв’язного мовлення №3.  Робота з деформованим текстом – упорядковування частин тексту, окремих речень, добір заголовка . (с. 30, впр. 56)

 

 

22

Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченнях. (с. 36-37,

впр. 69-72) Контрольна робота №2. Діалог ( усно)

 

 

23

  Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченнях . Побудова речень.  Поширення речень за запитаннями (с. 38, впр. 73-76).  Узагальнення і систематизація вивченого за розділом « Речення».

 

Тема

Слово. Значення слова

24

Значення слів, пряме і переносне значення, (с. 39-40, впр. 77-80)

 

 

25

Випадки багатозначності, найуживаніші омоніми (без терміна). (с. 40-42, впр. 81-84)

 

 

26

Слова, що звучать однаково, але мають різні значення

(с. 43-44, впр. 86-89)

 

 

27

Синоніми. Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення повторів того самого слова. Роль синонімів у тексті (с. 44-45, впр. 90-93)

 

 

 

28

Урок розвитку зв’язного мовлення №4.  Робота з деформованим текстом – упорядковування частин тексту, окремих речень, добір заголовка з опорою на ілюстративний матеріал (с. 42, впр. 85)

 

 

 

29

Антоніми.  Добір слів для якнайточнішого вираження думки під час усного та писемного мовлення. (с. 45-47, впр. 94-97)

 

 

30

Контрольна робота №3.  Диктант

 

 

31

Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами . Розвиток умінь помічати в тексті незнайомі слова, з’ясовувати їх значення.(с. 47-48, впр. 98-101)

 

 

 

32

Культура мовленого слова: розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики (діалектизмів, суржику, русизмів тощо) на прикладах спостережень за мовленням учнів (с. 49, впр. 102-105). Повторення і узагальнення  вивченого за розділом «Слово. Значення слова».

 

Тема

Будова слова

33

Поняття про закінчення. Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні . Визначення закінчення способом змінювання слів за питаннями.

(с. 50-51, впр. 106-109)

 

 

34

Поняття про  основу слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс

(с. 52-53, впр. 110-113)

 

 

35

Урок розвитку зв’язного мовлення №5. Складання за змістом прочитаного  відповідей на запитання за початком і сюжетними малюнками.  (с. 54, впр. 114)

 

 

36

Корінь слова. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова (с. 54-56, впр. 115-118)

 

 

37

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів (с. 56-57, впр. 119-122)

 

 

38

Чергування  приголосних [г], [к], [х] → [ж], [ч], [ш] → [з´], [ц´], [с´] у коренях слів. (с. 58-59, впр. 123-126)

 

 

39

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слів, що перевіряються наголосом (с. 59-60,

впр. 127-130)

 

 

40

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом. (с. 60-61, впр. 131-134)

 

 

41

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом.

Поняття «орфограма». (с. 62-63, впр. 135-138 )

 

 

42

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом (с. 63-64,

впр. 139-142)

 

 

43

Вимова і правопис з ненаголошеними голосними в корені слова, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником (с. 65-66, впр. 144-147)

 

 

44

Урок розвитку зв’язного мовлення №6.   Складання усних зв’язних висловлювань. Створення есе під керівництвом учителя.

 

 

45

Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні й непарні). Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими.  (с. 67-68, впр. 148-151)

 

 

46

Контрольна робота №4.  Перевірка мовних  знань і вмінь «Слово.  Значення слова . Будова слова»

 

 

 

47

Аналіз контрольної роботи. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті (с. 68-70, впр. 152-155)

 

ТЕМА

48

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими.  (с. 70-71,

впр. 156-159)

 

 

49

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. (с. 71-72, впр. 160-163)

 

 

50

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та в середині слів перед глухими.  (с. 72-73, впр. 164-167)

 

 

51

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова. Чергування голосних [о], [е] з [і ] та приголосних [г], [к], [х] → [ж], [ч], [ш] → [з´], [ц´], [с´] у коренях слів.  Складання записки, яка містить пояснення певного факту. (с. 73-74, впр. 168-171)

 

 

52

Урок розвитку зв’язного мовлення №7.  Написання листа (другові, письменникові/письменниці тощо)

 (с. 75, впр. 172)

 

 

53

Префікс. Словотворча роль префіксів. З’ясування значень слів з різними префіксами (с. 76-77,

впр. 173-176)

 

 

54

Творення слів з найуживанішими префіксами,  складання з ними словосполучень і речень. З’ясування значень слів з різними префіксами (с. 77-78, впр. 177-178)

 

 

55

Префікси, співзвучні з прийменниками (спостереження за звучанням і написанням). (с. 78-79, впр. 181-184)

 

 

56

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів з префіксами (с. 79-80, впр. 185-188)

 

 

57

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (беззубий, беззвучний, беззмістовний, роззолочений, роззуватись, роззиратись). (с. 81-82, впр. 189-192)

 

 

58

Контрольна робота №5. Списування

 

 

 

59

Аналіз контрольної роботи.

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з-, с-.  Спостереження за значенням слів з різними префіксами (у словосполученнях, реченнях, тексті).

(с.82-83, впр. 193-196)

 

 

 

60

Урок розвитку зв’язного мовлення №8. Написання запрошення (привітання). (с. 84-85, впр. 201)

 

 

 

61

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї

(с. 83-84, впр. 197-200).  Перенос слів з префіксами. Оголошення (с. 85-86, впр. 202-206). Повторення і узагальнення вивченого матеріалу за І семестр.

 

 

ІІ семестр ― (3 год на тиждень) ― 19 тижнів 

п/п

Тема уроку

Дата

Стор. №вправи

Примітка

Будова слова (продовження). Частини мови. Загальне поняття

 

62

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до тієї самої частини мови.              

 

87-89

№206-213

 

63

Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст.  Поступовий перехід до письма в графічній сітці зошита в одну лінію.

 

89-90

№214-217

 

64

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній). Поділ таких слів із суфіксами для переносу

 

90-94

№218-229

 

65

УРЗМ №9 Написання переказу за колективно складеним планом. 

 

94

№251

 

 

66.

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрúй? котрá? котрé? котрí? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, до, але тощо). Розпізнавання таких слів

 

95-98

№231-238

 

67

Контрольна робота: диктант

 

 

 

 

68

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови. Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за граматичним і смисловим зв’язком з іншими словами (в межах словосполучень і речень)

 

98-100

№239-346

 

Іменник

 

69

Загальне поняття (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників).

Іменники, що означають назви істот(хто?), та іменники, які означають назви  неістот(що?)

 

100-.103

№247-250

 

70

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені якості, дії.

 

104-108

№252-261

 

71

УРЗМ.№10.  Написання переказу за поданим початком, кінцівкою та ілюстраціями.

 

112

№270

 

72

Уживання іменників у прямому й переносному значеннях. Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

 

108-109

№262-265

 

73

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Віднесення слова до одного з родів.

 

110-111

№266-269

 

74

Вправи на визначення роду іменників. Письмо з пам’яті. Виконання мисленнєвих операцій. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових умовах (обставинах)

 

113-114

№271-274

 

75

Змінювання іменників за числами (однина та множина) Складання кінцівки розповіді. Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

 

114-116

№275-277

 

76

Вправи на змінювання іменників за числами( однина і множина). Спілкування у процесі навчання. Списування навчальних друкованих і рукописних текстів з дотриманням правил оформлення письмових робіт.

 

116-117

№278-280

 

 

77

УРЗМ №11. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі.

 

 

121

№289

 

78

Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви відмінків, відмінкові питання). Спостереження за змінюванням (у таблиці) іменників за відмінками. Форма слова

 

117-120

№281-288

 

79

Контрольна робота: списування.

 

 

121

 

80

Аналіз контрольної роботи. Спостереження за влучним уживанням іменників-синонімів, іменників-антонімів у тексті, розмірковування про їх роль. Вибір з даних слів тих, що найбільше відповідають меті й типу висловлювання. Вправи на заміну в тексті недоречних лексичних повторів.

Узагальнення знань учнів про іменник.

 

121-122

№291-293

 

 

Тема

 

Прикметник

 

81

Загальне поняття (питання, значення, роль у реченні). Встановлення зв’язку прикметників з іменниками за допомогою питань від іменника до прикметника. Користування додатковими навчальними посібниками.

 

123-125

№294-299

 

82

Уживання прикметників у прямому й переносному значеннях. Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.

 

125-126

№300-303

 

83

УРЗМ №12. Складання тексту-опису «Соняшник».

 

128

№308

 

84

Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях.

 

127-128

№304-307

 

85

Спостереження за вживанням прикметників у загадках.

Вибір з-поміж поданих прикметників тих, що найточніше характеризують персонажів, події, явища. Спостереження за влучним уживанням прикметників у тексті, зокрема в описах, розмірковування над тим, з якою метою вони дібрані автором.

 

128-131

№309-314

 

86

Змінювання прикметників за родами. Розпізнавання форм прикметників за родовими закінченнями та іменниками, від яких залежать прикметники. Організація робочого місця. Організація навчальної діяльності.

 

131-133

№315-320

 

87

Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є. Розпізнавання форм прикметників за родовими закінченнями та іменниками, від яких залежать прикметники. Змінювання прикметників за числами.

 

133-137

№321-324

 

88

Контрольна робота з мовної  теми «Іменник. Прикметник»

 

 

 

 

89

УРЗМ №13. Написання переказу за колективно складеним планом.

 

136

№325

 

90

Аналіз контрольної роботи. Змінювання прикметників за числами. Розвиток швидкості письма. Оформлення письмових робіт.

 

137-138

№328-331

 

91

Змінювання прикметників за числами в сполученні з іменниками. Узагальнення знань учнів про прикметник.

 

139-140

№332-335

Тема

 

Дієслово

 

92

Загальне поняття (питання, роль у реченні). Удосконалення письма букв.

 

140-142

№336-339

 

93

Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Доповнення тексту. Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

 

142-143

№340-342

 

94

УРЗМ №14. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки.

 

144

№343

 

95

Дієслова-антоніми. Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Вибір із даних дієслів тих, що найвиразніше передають думку, відповідають меті й типу висловлювання.  Вживання дієслів у переносному значенні.

 

144-147

№344-349

 

96

Дієслова-синоніми. Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів.

 

147-148

№350-352

 

97

Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. Письмо під диктування: навчальні диктанти, матеріалом для яких є слова, речення, тексти.

 

148-150

№353-359

 

 

98

Змінювання дієслів за часами. Розпізнавання часових форм дієслів у тексті. Використання їх у власних висловлюваннях.

 

151-152

361-363

 

99.

УРЗМ №15. Складання висловлювання про прочитаний твір.

 

151

№360

 

100.

Вправи на розпізнавання часових форм дієслова. Розпізнавання часових форм дієслів у формах доконаного і недоконаного виду (без уживання термінів) за допомогою питань: що робить? що зробить? що робив? що зробив?  Використання їх у власних висловлюваннях.

 

152-154

№364-367

 

101.

Вправи на розпізнавання часових форм  дієслів у формах доконаного і недоконаного виду (без уживання термінів) за допомогою питань: що робить? що зробить? що робив? що зробив?  Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати.

 

154-156

№368-371

 

102.

Правило написання  не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні.

 

156-158

№372-377

 

103.  

Правило написання  не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні.

 

159-161

№379-385

 

 

104.

Контрольна робота з мовної  теми  «Дієслово».

 

 

 

105.

УРЗМ №16. Складання привітання до Дня матері.

 

159

№378

 

106

Аналіз контрольної роботи. Розбір дієслова як частини мови. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні.

 

161-162

№386-389

 

107

Узагальнення  знань про дієслово як частину мови. Виконання навчальних завдань.

 

162-163

№390-393

Тема

 

Повторення вивченого за рік

 

108

Що ми знаємо про текст і речення. Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

 

164

№394-395

 

109

Що ми знаємо про будову слова. Оцінювання результатів навчання.

 

165-166

№397-398

 

110

 

УРЗМ №17. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули».

 

165

№396

 

111

Що ми знаємо про частини мови. Виконання навчальних завдань.

 

166-168

№399-400

 

112

Контрольна робота: диктант.

 

 

 

113

Аналіз контрольної роботи . Що ми знаємо про частини мови.

 

166-167

№401-402

 

114

Узагальнення і систематизація вивченого за рік.

 

 

Тема

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати: абрикóс, адрéса, áйстра, акваріум,   апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний,    велосипéд,  вóгнище, вокзал ,внесок, гармонія,горизóнт, гримі́ти,  депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн,   коридóр, космонáвт, крини́ця,  минýлий, милосердний, очерет,  пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця,  сантимéтр, секýнда,  тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).

Українська мова 3 клас

1.Мовленнєва змістова лінія

Додали у зміст новий жанр есе без конкретних вимог щодо цього жанру.

2.Мовна змістова лінія.

Додали у тему «Текст» жанр есе з такими вимогами: спостерігає за основними ознаками жанру; розпізнає його серед інших текстів (розповідь, опис, міркування); бере участь у створенні есе під керівництвом учителя (усно).

Зняли теми: побудова тексту-міркування і складання текстів-інструкцій (ще не вивчена тема «Початкова форма дієслова»).

Речення. Зняли побудову речень за схемами, оскільки діти добре не усвідомлюють другорядних членів речення, залишивши: побудова речень. Поширення речень за запитаннями.

Будова слова. Зняли термін «форма слова», перенісши його у тему «Іменник (практичне ознайомлення з відмінками).
У вимогах розширили «Аналіз будови слова»: добирає спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови та розбирає їх за будовою самостійно або з допомогою вчителя.

Частини мови. Прикметник. Зняли у змісті і у вимогах словосполучення «у сполученні з іменником» у фразі «змінювання прикметників за родами і числами».

У Словникові слова додали: гармонія, внесок, натомість вилучили: агроном, банкір, бетон, бібліотека, верблюд, грім, комп’ютер, метал, радіо, спасибі.

Вилучили з вимог письмо на дошці.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Переходько Зоя Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
1320
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку