2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування 2 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування розроблено для шкільного підручника Англійська мова (English pupil's book) 3 клас Оксана Карп'юк / О.Д. Карп'юк 2013 за новою програмою на 2 семестр

Перегляд файлу

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна  компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудіюва

ння

Говорі

ння

Читання

Письмо

Тема: «Помешкання (На кухні)»

29/1

 

Введення  нових ЛО теми та виконання тренувальних вправ для їх закріплення

В.1, с. 70

 

Розповідне речення в Present Simple

 

В.1, с. 70

 

В.4, с. 71

 

В.2, с. 70

В.3, с. 71

 

Знання культурних реалій спільноти, повязаних із повсякденним життям

Уважно стежити за презентованою інформацією

 

30/2

 

Розвиток навичок свідо-мого читання тексту з використанням ЛО теми

В.1, с. 72

 

 

 

В.1, с. 72

В.2, с. 73

В.3, с. 73

В.4, с. 73

В.1, с. 72

 

 

 

31/3

 

Активізація ЛО у діалогічному мовленні за поданою ситуацією. Складання діалогів

В.1, с. 74

 

В.1, с. 74

 

В.2, с. 74

В.4, с. 75 

В.3, с. 75

 

 

 

 

32/4

 

Формування навичок усного ситуативного мовлення з теми з ви-користанням ЛО теми

В.1, с. 76

 

 

Неозначений артикль a/an

В.1, с. 76

 

В.3, с. 76

 

В.4, с. 77

 

В.2, с. 76

 

 

 

33/5

 

Розвиток граматичних навичок: злічувані та незлі чувані іменники

В.1, с. 78

 

 

Іменники: злі чувані та незлічувані

 

В.1, с. 78

 

В.1, с. 78

 

В.3, с. 78

В.4, с. 79

 

В.2, с.7 8

В.5, с.79

 

 

34/6

 

Формування навичок аудіювання з виділе-нням необхідної інфо-рмації

В.1, с. 80

 

В.1, с. 80

В.2, с. 80

 

В.3, с. 81

 

 

 

 

35/7

 

Удосконалення навичок читання з розумінням основного змісту тексту

В.1, с. 82

 

 

Питальне речення в Present Simple

В.1, с. 82

 

 

В.3, с. 83

 

В.3, с. 83

 

В.2, с. 83

 

36/8

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

 

 

 

В.3, с. 85

 

 

В.1, с. 84

В.4, с. 85

В.2, с. 84

 

 

В.5, с.85

 

 

37/9

 

Комплексна темати-чна контрольна робота №4

 

 

 

 

 

 

 

ТО №4

Тема: «Людина»

 

38/1

 

Введення нових ЛО теми та їх активізація в мовленні

В.2, с. 87

Дієслово to be в Past Simple

 

В.2, с. 87

В.1, с. 86

В.4, с. 87

 

В.2, с. 87

В.3, с.87

 

 

 

 

39/2

 

Введення нового грама-тичного матеріалу: діє-слово to be в Past Simple

 

 

В.2, с. 89

 

 

В.1, с. 88

 

В.2, с. 89

В.3, с. 89

 

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна  компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудіюва

ння

Говорі

ння

Читання

Письмо

40/3

 

Формування навичок використання вивче-них ЛО теми в писе-мному мовленні

В.1, с. 90

Розповідне, заперечне та питальне речення в

Past Simple

 

В.1, с. 90

В.5, с. 91

В.3, с. 91

В.4, с. 91

 

В.2, с. 90

Знання реалій повсякденного життя. Вживання привітань та форм звертання, вигуків

Активно співпрацювати під час парної та групової роботи

 

41/4

 

Удосконалення нави-чок усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури

В.2, с. 92

 

В.1, с. 92

В.1, с. 92

 

В.3, с.93

В.4, с. 93

 

 

 

42/5

 

Розвиток граматичних навичок: вживання Past Simple. Виконання тренувальних вправ.

 

 

В.4, с. 95

 

 В.4, с. 95

 

В.3, с. 95

 

 

В.1, с. 94

 

В.2, с. 94

 

43/6

 

Активізація ЛО теми та розвиток навичок пошукового читання

 

 

 

 

В.1, с. 96

 

В.2, с. 96

В.3, с. 97

В.4, с. 97

 

44/7

 

Розвиток навичок ауді-ювання   з виділенням необхідної інформації

В.1, с. 98

 

В.1, с. 98

В.2, с. 99

 

В.3, с. 100

В.4, с. 100

В.1, с. 98

 

 

 

 

45/8

 

Формування навичок усного мовлення з опо-рою на лексико-грамати-чні структури

В.1, с. 101

 

 

В.1, с. 101

В.3, с. 102

В.2, с. 102

 

 

В.1, с. 101

 

 

46/9

 

Практикування у вжи-ванні дієслів Past Simple в усному та писемному мовленні

 

 

В.3, с. 102

 

 

В.4, с. 103

В.5, с. 103

В.6, с. 103

 

 

В.4, с. 103

 

 

47/10

 

Активізація ЛО теми в діалогічному  мовленні для розвитку комуніка-тивних навичок

В.1, с. 104

 

В.1, с. 104

В.1, с. 104

В.2, с. 104

В.4, с. 105

 

В.1, с. 104

В.3, с. 104

В.5, с. 105

 

 

48/11

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

 

 

 

В.2, с. 106

 

В.1, с. 106

 

В.3, с. 107

В.4, с. 107

 

49/12

 

Комплексна темати-чна контрольна робота №5

 

 

 

 

 

 

ТО №5

Тема: «Природа і навколишнє середовище (Пори року). Свята та традиції»

50/1

 

Ознайомлення з нови-ми ЛО та розвиток на-вичок пошукового читання

  В.1, с. 10

 

В.1, с. 108

В.4, с. 109

В.2, с. 109

В.3, с. 109

В.1, с. 108

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна  компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудіюва

ння

Говорі

ння

Читання

Письмо

51/2

 

Активізація ЛО теми та розвиток навичок їх використання  в усно-му мовленні 

В.1, с. 110

 

 

Розповідне, заперечне та питальне речення в

Present Simple

 

В.1, с. 110

В.3, с. 111

 

 

В.2, с. 110

В.4, с. 111

В.3, с. 111

 

 

Знання культурних реалій, спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування.

Активно застосовувати мову, що вивчається

 

52/3

 

Розвитокя навичок  діа- логічного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури

 

 

В.5, с. 113

В.1, с. 112

В.2, с. 112

 

В.5, с. 113

В.3, с. 113

 

 

53/4

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми та розвиток нави-чок аудіювання.

  В.3, с. 115

 

 

 В.3, с. 115

 

 

 

В.4, с.115

 

В.2, с. 114

 

 

 

54/5

 

Розвитокя навичок пи-семного та усного мов-лення з використанням ЛО теми

 

 

 

В.1, с. 116

В.4, с. 117

В.5, с. 117

В.2, с. 116

 

В.3, с. 116

 

 

55/6

 

Удосконалення навичок читання з виділенням необхідної інформації

В.1, с. 118

 

В.1, с. 118

В.2, с. 118

В.5, с. 119

В.2, с. 118

В.3, с. 119

В.4, с. 119

 

56/7

 

Розвиток навичок вико-ристання вивчених ЛО

в діалогічному мовле-нні

В.1, с. 121

В.1, с. 121

В.2, с. 121

В.4, с. 122

В.3, с. 121

В.2, с. 121

 

 

57/8

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

 

 

 

 

 

В.1, с. 124

В.2, с. 124

В.3, с. 124

В.4, с. 125

В.5, с. 125

 

58/9

 

Комплексна темати-чна контрольна робота № 6-7

 

 

 

 

 

 

 

ТО

№ 6-7

59

 

Контроль навичок чи-тання

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

Контроль навичок ауді-ювання

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

Контроль навичок пи-сьма

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

Контроль навичок го-воріння

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

Повторення вивченого матеріалу в 3 класі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів 3 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
21 серпня 2018
Переглядів
510
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку