календарно-тематичне планування

Про матеріал
Програми з фізики та астрономії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року у таких варіантах: «Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. Підручник:. : Сиротюк В.Д., Мирошніченко Ю. Б. Астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Яцківа Я.С.) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти – К. : Генеза, 2019
Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування

навчального матеріалу

з астрономії

                                                                   11 клас( рівень стандарту)

( 35 год, 1 год на тиждень, 1 год – резервний час)

Програми з фізики та астрономії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року у таких варіантах:

«Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я.

 Підручник:. : Сиротюк В.Д., Мирошніченко Ю. Б. Астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Яцківа Я.С.) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти – К. : Генеза, 2019

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

астрономія; видатні астрономи; сучасні галузі астрономії. Пояснює причини, що зумовили зародження й

розвиток астрономії; зв’язок астрономії з іншими науками, значення астрономії у формуванні світогляду людини, роль астрономії та космонавтики в розв’язанні глобальних проблем людства. 

Наводить приклади з історії розвитку астрономії у світі й в Україні, зв’язку астрономії з іншими науками, внеску видатних вчених світу та України в астрономічну науку, об’єктів Всесвіту, використання астрономічних знань в життєдіяльності людини.

Діяльнісний компонент Характеризує головні віхи розвитку астрономії;астрономію як спостережну науку, астрономічні

знання як чинник культури; просторово-часові масштаби в астрономії. Формулює визначення астрономії як науки.

Ціннісний компонент Висловлює судження про астрономію як

фундаментальну фізико-математичну науку, про

хибність та ненауковість астрології. Обґрунтовує практичне значення астрономії.

Тема 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері (9 год)

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

небесна сфера, сузір’я, характерні сузір’я зоряного неба, точки й лінії небесної сфери; екліптика; небесні координати; горизонтальний паралакс, одиниці вимірювання відстаней в астрономії; видима й

абсолютна зоряна величина; місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів; закони Кеплера.

Називає кількість сузір’їв за сучасним поділом на небі.

Пояснює причини видимих рухів світил по небесній сфері, методи визначення відстаней до небесних тіл, а також їх розмірів і маси, принцип визначення місцевого часу, принцип побудови календаря, системи небесних координат, причини сонячних та місячних затемнень. Наводить приклади небесних світил, походження назв сузір’їв, використання різних типів календарів у країнах світу, застосування законів Кеплера.

Діяльнісний компонент

Показує на зоряному небі характерні сузір’я,

найяскравіші зорі (Сіріус, Арктур, Вега, Капела, Ригель та ін.), планети Сонячної системи, видимі неозброєним оком.

Описує добовий рух світил на різних географічних широтах.

Характеризує якісно шкалу зоряних величин. 

Спостерігає зміну вигляду зоряного неба впродовж року, Місяць, планети Сонячної системи;

Користується рухомою картою зоряного неба, зоряними атласами.

Орієнтується на місцевості по Сонцю і Полярною зорею.

Ціннісний компонент Виявляє ставлення до зоряного неба і його світил.

Оцінює використання астрономічних знань для виміру часу та побудови календарів.

Тема 2. Методи та засоби астрономічних досліджень

 Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:телескоп; діапазони електромагнітного спектра; приймач випромінювання; оптичний телескоп; радіотелескоп; космічний телескоп; астрономічна обсерваторія; нейтринна і гравітаційна астрономія. 

Називає діапазони випромінювання небесних тіл, телескопи та приймачі випромінювання для різних діапазонів електромагнітного спектра, найвідоміші детектори нейтрино та гравітаційних хвиль, провідні астрономічні обсерваторії України та світу.

Пояснює вплив атмосфери на астрономічні спостереження, принцип дії оптичного телескопа, відмінності між оптичними телескопами та радіотелескопами, особливості реєстрації випромінювання небесних тіл.

Наводить приклади «вікон прозорості» для електромагнітного спектра в атмосфері Землі, методів астрономічних досліджень, приймачів випромінювання небесних тіл, наземних і космічних телескопів та їх застосування для різних діапазонів випромінювання.

Діяльнісний компонент

Характеризує застосування в телескопобудуванні досягнень техніки й технологій.

Ціннісний компонент

Оцінює важливість астрономічних спостережень у всьому діапазоні електромагнітного спектра

 

 

Тема 3. Наша планетна система

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:планети земної групи, планети-гіганти, карликові планети, малі тіла Сонячної системи; астероїднанебезпека для Землі. Називає планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця, типи малих тіл Сонячної системи, етапи формування Сонячної системи. Пояснює причини парникового ефекту, виникнення припливів і відпливів, суть астероїдної небезпеки для Землі.

Наводить приклади відомих комет та метеорних потоків, дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів.

 Діяльнісний компонент Описує будову Сонячної системи, природу планет і малих тіл Сонячної системи, гіпотези і теорії

формування Сонячної системи.

Характеризує Землю як планету Сонячної системи. 

Ціннісний компонент Оцінює значення вивчення Місяця для практичної діяльності людини; вивчення тіл Сонячної системи

для природничих наук.

Тема 4. Сонце – найближча зоря

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:основні утворення в атмосфері Сонця (плями, факели, спікули, протуберанці, корональні діри та ін.).

Називає головні фізичні характеристики Сонця. Пояснює будову Сонця, фізичний механізм генерування енергії Сонця.

Наводить приклади впливу сонячної активності на біосферу Землі.

 Діяльнісний компонент Описує фізичні умови на Сонці, джерела енергії Сонця, особливості реєстрації сонячних нейтрино, прояви сонячної активності та її циклічність. 

Характеризує «спокійне» й «активне» Сонце.  Дотримується правил безпеки під час телескопічних спостережень Сонця.

 Ціннісний компонент Усвідомлює значення вивчення Сонця для практичних потреб людства.

Тема 5. Зорі. Еволюція зір

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:зоря; типи зір; спектральна класифікація зір; діаграма

Герцшпрунга—Рассела, білий карлик, нова зоря, наднова зоря; нейтронна зоря; чорна діра, екзопланета.

Називає методи визначення відстані до зір, основні фізичні характеристики зір, основні стадії еволюції зір, методи відкриття та дослідження екзопланет.

Пояснює різницю між типами зір, залежність кольору зорі від її температури. Наводить приклади зір різних типів та спектральних класів, планетних систем інших зір.

Діяльнісний компонент Описує спектральну класифікацію зір, еволюцію зір (зокрема Сонця), типи екзопланет.

Характеризує Сонце як зорю.

Ціннісний компонент Обґрунтовує значення вивчення зір для розвитку природознавства

Тема 6. Наша галактика

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:галактика «Молочний Шлях»; зоряне скупчення; зоряна асоціація; туманність; міжзоряне середовище.

Називає складові частини будови Галактики. 

Пояснює причину існування Молочного Шляху на зоряному небі Землі.

Наводить приклади зоряних скупчень, туманностей.

Діяльнісний компонент Характеризує місце Сонячної системи в Галактиці. 

 Ціннісний компонент Висловлює судження про особливість місця Сонячної

системи в Галактиці.

 Тема 7. Будова і еволюція Всесвіту

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:типи галактик; класифікація галактик; активні ядра галактик; закон Габбла; червоне зміщення; космологія; великомасштабна структура Всесвіту; реліктове випромінювання; темна матерія; темна енергія.

Називаєнайяскравші на небі Землі галактики, типи галактик. Наводить приклади спостережних даних, які підтверджують теорію Великого Вибуху.

Діяльнісний компонент Описує класифікацію галактик за Габблом, великомасштабну структуру Всесвіту та

загальноприйняті моделі його походження й розвитку, природу активності ядер галактик, спостережні прояви розширення Всесвіту, природу реліктового випромінювання. Характеризує природу галактик і квазарів.

 Ціннісний компонент Усвідомлює проблему «прихованої маси», факт прискореного розширення Всесвіту.

Оцінює внесок космології у розвиток природознавства.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:типи галактик; класифікація галактик; активні ядра галактик; закон Габбла; червоне зміщення; космологія; великомасштабна структура Всесвіту; реліктове випромінювання; темна матерія; темна енергія.

Називаєнайяскравші на небі Землі галактики, типи галактик. Наводить приклади спостережних даних, які підтверджують теорію Великого Вибуху.

Діяльнісний компонент Описує класифікацію галактик за Габблом, великомасштабну структуру Всесвіту та

загальноприйняті моделі його походження й розвитку, природу активності ядер галактик, спостережні прояви розширення Всесвіту, природу реліктового випромінювання. Характеризує природу галактик і квазарів.

 Ціннісний компонент Усвідомлює проблему «прихованої маси», факт прискореного розширення Всесвіту.

Оцінює внесок космології у розвиток природознавства.

 

з/п

Кількість  годин

Дата

Тема уроку

Повторення

Домашнє завдання

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження астрономії. ( 1година)

1

1

 

Первинний інструктаж з БЖД.Предмет астрономії,її розвиток  і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів  дослідження в астрономії.

 

опрацювати § 1. Підготувати короткі повідомлення про галузі астрономії та зв’язок астрономії з іншими науками

 

Тема 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері (10 год)

2

1

 

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил.

 

опрацювати§ 2, Задачі 1.1,1.2

3

1

 

Небесні координати.

 

опрацювати § 3, Задачі 1.6,1.7

4

1

 

Астрономія та визначення часу. Типи календарів

 

опрацювати§4 Задача 1.10

5

1

 

 Видимий  рух  планет.

 

опрацювати §5,Задачі 1.16-1.18

6

1

 

Видимий рух Сонцята Місяця

 

опрацювати § 6

7

1

 

Закони Кеплера.

 

опрацювати § 7 Задачі 1.21,1.26

8

1

 

Практикум з розв’язування задач.

 

 

 

9

1

 

Визначення маси і розмірів

небесних тіл. Визначення відстаней до небесних

тіл у Сонячній системі.

 

§ 8.

Задачі 1.22,1.24

10

1

 

Практикум з розв’язування задач.

 

Небесні координати

повторити§1-8 Задачі 1.14,1.25

 

11

1

 

Практична робота № 1

 Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за  допомогою карти зоряного неба .

 

Закони Кеплера.

Перевір свою компетентність  стор.43,виконати тестові завдання стор.44

Тема 2. Методи та засоби астрономічних досліджень ( 3година)

12

1

 

Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Астрономічні обсерваторії.

 

опрацювати§9-11

підготуватись до захисту проектів Задачі2.1-2.5

 

13

1

 

Захист навчальних проектів на тему :

 1. Методи визначення відстаней до небеснихтіл.
 2. Причини сонячних та місячних затемнень.
 3. Сучасні дослідження  астрономічних обсерваторій (серед них — українських).

 

Перевір свою компетентність  стор.58,виконати тестові завдання стор.59

14

1

 

Контрольна робота№ 1з теми « Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері Методи та засоби астрономічних досліджень»

 

Задачі2.6-2.9

Тема 3. Наша планетна система. ( 6 години)

15

1

 

Землі я Місяць.

 

опрацювати § 12

Задачі 3.2,3.4

16

1

 

Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс та його супутники.

 

опрацювати § 13.

Задачі 3.9,3.16

17

1

 

Планети – гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їх супутники.

 

опрацювати § 14

Задачі 3.11,3.17

18

1

 

Супутники планет.Карликові планети та малі тіла Сонячної системи.

 

опрацювати § 15-16.

Задачі 3.18,3.23

19

1

 

Дослідження тіл Сонячної системи з допомогою космічних

апаратів.

Гіпотези і теорії формування Сонячної системи.

опрацювати § 17-18.

Задачі 3.2,3.4 підготуватись до захисту проектів

 

20

1

 

Захист навчальних проектів на тему

 1. Астероїдна  небезпеки для Землі.
 2. Гіпотези і теорії   формування Сонячної системи.

 

Перевір свою компетентність  стор.95,виконати тестові завдання стор.95

Тема 4. Сонце – найближча зоря (4 години)

21

1

 

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Будова сонячної атмосфери.

 

опрацювати § 19 -20

Задачі4.4,4.6

22

1

 

Реєстрація сонячних нейтрино. Прояви сонячної активності та їхвплив на Землю.

 

опрацювати § 21

Задачі4.11,4.12-4.16

23

1

 

Практична робота № 2

 Візуально-телескопічні спостереження Сонця.

 

 

Перевір свою компетентність  стор.109,виконати тестові завдання стор.110

24

1

 

Контрольна робота№ 2з теми» Наша планетна система. Сонце – найближча зоря»

 

Повторити 12-22

Тема 5. Зорі. Еволюція зір. ( 3 години)

25

1

 

Основні характеристики зір. Температура і розміри зір. Зорі та їх класифікація. Звичайні зорі.

 

опрацювати §  22-23.

Задачі 5.1-5.3

 

26

1

 

Подвійні зорі. Маса зір.

Планетні системи інших зір

 

опрацювати §  24.

Задачі 5.4,5.5

 

27

1

 

Еволюція зір. Білі карлики.

Фiзично-змінні зорі. Нейтронні зорі. Чорні діри.

 

§ 25- 26.

Перевір свою компетентність  стор.129 тестові завдання стор.129

Тема 6. Наша Галактика ( 2 години)

 

28

1

 

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці.

 

опрацювати §  27 підготуватись до захисту проектів

 

Задачі 6.1-6.3

 

29

1

 

Захист навчальних проектів на тему

 

 1. Вплив сонячної активності на біосферу Землі.
 2. Різницюміж типами зір, залежність кольору зорі від її температури.
 3. Планетні системи інших зір.
 4. Причина  існування  Молочного Шляху на зоряному небі  Землі.

 

Перевір свою компетентність  стор.135 тестові завдання стор.135

Тема 7. Будова й еволюція Всесвіту ( 3 години)

30

1

 

Зоряні системи –галактики.Світ галактик

 

опрацювати §  28

31

1

 

Всесвіт. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження та еволюція Всесвіту.

 

опрацювати §  29 Перевір свою компетентність  стор.147,виконати тестові завдання стор.148

 

32

1

 

Контрольна робота№ 3 з теми Зорі. Еволюція зір. Наша Галактика. Будова й еволюція Всесвіту

 

повторити§22-29

Тема 8. Життя у Всесвіті. (2 година)

 

33

1

 

Людина у Всесвіті.. Пошук життя за межами Землі.

опрацювати §  30 підготуватись до захисту проектів

 

 

34

1

 

Захист навчальних проектів на тему:

 1. Проблема «прихованої  маси», факт прискореного розширення  Всесвіту.
 2. Космологія у розвитку  природознавства.
 3. Міжнародні  наукові проекти з пошуку  життя у Всесвіті.

 

 

 

Перевір свою компетентність  стор.156,виконати тестові завдання стор.156

35

1

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Астрономія, 11 клас, Планування
До підручника
Астрономія (рівень стандарту) 11 клас (Головко М.В., Коваль В.С., Крячко І.П.)
Додано
26 квітня 2021
Переглядів
1821
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку