26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Календарно-тематичне планування

Про матеріал

Календарно-тематичне планування розроблено для шкільного підручника Англійська мова / English (student's book) 2 клас Марія Ростоцька, Оксана Карпюк / М.Є. Ростоцька, О.Д. Карп'юк (Нова програма)

Перегляд файлу

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна  компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудіюва

ння

Говорі

ння

Читання

Письмо

Тема: Тема: «Шкільне життя » - 14 год

1

 

Активізація ЛО теми в усному мовленні за поданою ситуацією 

 

 

 

[d], [t], [h] [ai], [w]

В.1, с. 6

В.4, с. 7

В.2, с.6

В.3, с. 7

 

 

Обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання;

Стежити за презентованою інформацією;

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя;

 

2

 

Формування навичок усного ситуативного мовлення з теми

 

 

 Дієслово have got

Числівники 1-10

В.4, с. 9

В.2, с. 8

 

В.1, с. 8

В.3, с. 9

В.4, с. 9

 

 

3

 

Практикування у вжи-ванні мовного матері-алу в усному мовленні

 

 

 

В.4, с. 11

В.1, с. 10 В.5, с. 11

В.1, с. 10

В.2, с. 10

В.4, с. 11

 

 

4

 

Введення нових ЛО теми,їх активізація в мовленні та розвиток навичок читання

В.1, с. 13

 

Наказовий спосіб дієслів (команди)

 

[u:], [ei], [ai], [ð], [θ], [w]

В.1, с. 13

 

В.2, с. 13

В.3, с. 14

 

 

 

5

 

Розвиток навичок ви-користання вивчених ЛО теми в усному мо-вленні

 

 

 

 

В.4, с. 14

В.5, с. 14

 

 

 

В.4, с. 14

В.6, с. 14

 

6

 

Практикування у вжи-ванні граматичної структури There is/are в усному мовленні

В.1, с. 15

 

Грам. конструкція There is/are

[h], [au], [t], [ð], [θ]

 

 

В.2, с. 15

В.3, с. 16

 

 

 

 

7

 

Розвиток навичок аудіювання   з виділе-нням необхідної інфо-рмації з прослуханого 

 

 

 

В.4, с. 16

В.5, с. 16

 

В.6, с. 17

 

В.4, с. 16

В.7, с. 17

 

8

 

Ознайомлення з нови-ми ЛО теми. Тренува-льні вправи для вивче-ння лексики. 

В.1, с. 18

Множина іменників

[u:], [w], [ð], [θ]

В.1, с. 18

В.2, с. 18

В.3, с. 19

 

 

 

9

 

Активізація ЛО в мов-ленні для розвитку ко-мунікативних навичок

 

 

 

В.6, с. 20

 

В.5, с. 20

В.4, с. 19

 

В.6, с. 20

 

В.7, с. 20

 

 

10

 

Удосконалення нави-чок усного мовлення з опрою на лексико-граматичні структури

 

 

Питальна форма грам. конструкції Is/Are there…?

[h], [ʃ], [f], [ʤ]

В.1, с. 21

В.2, с. 21

В.3, с. 22

 

В.4, с. 22

 

 

11

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми. Виконання тренувальних  вправ

 

 

 

В.5, с. 23

 

В.6, с. 23

 

В.4, с. 22

 

В.5, с. 23

 

В.7, с. 23

 

 

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудію-вання

Гово-

ріння

Читання

Письмо

12

 

Активізація ЛО теми та розвиток навичок мов-лення з опорою на ма-люнки

 

 

[u:], [w], [ð], [θ]

В.1, с. 24

В.2, с. 25

В.3, с. 25

 

 

 

Обирати і вживати відповідні до ситуації  форми звертання

Уважно стежити за презентованою інформацією;

 

13

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

В.1, с. 28

 

 

В.5, с. 26

 

В.4, с. 26

 

В.4, с.26

 

В.5, с. 26

 

В.6, с. 26

 

 

14

 

Комплексна темати-чна контрольна робота №1

 

 

 

 

 

 

 

ТО

№1

Тема: «Дозвілля (на ігровому майданчику)» - 11 год

 

15/1

 

Введення  нових ЛО теми та формування навичок їх використан-ня в усному мовленні

 

 

 

[u], [l], [k],[p], [t], [g],[d], [o]

В.1, с. 28

 

В.2, с. 28

В.3, с. 29

 

 

 

16/2

 

Удосконалення   нави-чок використання вив-чених ЛО в діалогіч-ному мовленні

 

 

 

В.4, с. 29

 

 

В.3, с. 29

 

В.4, с. 29

В.5, с. 29

 

17/3

 

Розвиток граматичних навичок: вживання мо-дального дієслова can  

В.1, с. 30

 

Модальне дієслово can  

 

В.1, с. 30

 

В.2, с. 30

В.3, с. 31

 

 

 

 

18/4

 

Виконання тренуваль-них  вправ для  засвоє-ння  лексичного матеріалу з теми

 

 

 

[ai], [r], [t], [l], 

 

 

В.3, с. 31

В.4, с. 31

В.5, с. 31

 

19/5

 

Практикування у вжи-ванні модального дієс-лова can (питальні та заперечні речення)  

В.1, с. 32

 

Питальне та заперечне речення з модальним дієсловом can

[æ], [r], [t], [l], [h], [b], [e], [w],[ʃ]

В.2, с. 32

 

В.2, с. 32

В.3, с. 33

 

 

 

20/6

 

Розвиток навичок пра-вильного читання та писемного мовлення

 

 

 

В.5, с. 34

В.6, с. 34

 

 

В.3, с. 33

В.4, с. 33

В.5, с. 34

В.7, с. 34

 

21/7

 

Активізація ЛО у діа-логічному мовленні за поданою ситуацією. Складання діалогів.

В.1, с. 35

Скорочена форма дієслова have got

[æ], [r], [t], [l], [h], [b],

В.1, с. 35

 

В.2, с. 35

В.3, с. 36

 

 

 

 

22/8

 

Формування фонети-чних навичок, усного та писемного мовле-ння за зразком

 

 

В.4, с. 36

В.5, с. 37

 

В.6, с. 37

 

В.4, с. 36

В.7, с. 37

 

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети-

чний матеріал

Аудію-вання

Гово-

ріння

Читання

Письмо

23/9

 

Активізація ЛО теми та розвиток навичок мовлення з опорою на малюнки.

В.1, с. 38

 

Прикметники, що вказують на емоційний стан

[w], [z], [ð], [θ], [ei], [æ]

В.1, с. 38

В.3, с. 39

 

В.2, с. 38

В.3, с. 39

 

 

 

 

 

 

 

24/10

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми

 

 

В.5, с. 40

В.6, с. 40

 

В.4, с. 39

 

 

 

Дотримуватися елементарних правил ввічливості

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

 

25/11

 

Комплексна тематична контрольна робота №2

 

 

В.6, с. 113

В.7, с. 113

В.2, с. 112 

В.6, с. 113

В.8, с. 113

ТО

№2

Тема: «Природа (у саду, на городі)» - 16 год

 

26/1

 

Введення нових ЛО   та їх активізація для роз-витку комунікативних навичок

В.1, с. 43

 

 Прикметники, що вказують на колір

[æ], [o:], [ə:]

В.1, с. 43

В.4, с. 44

 

В.2, с. 43

В.3, с. 44

 

 

 

 

27/2

 

Розвиток навичок ауді-ювання  та усного мов-лення з використанням ЛО теми.

 

 

 

В.6, с. 45

 

В.7, с. 45

 

В.5, с. 44

 

В.6, с. 45

 

В.8, с. 45

 

 

28/3

 

Активізація ЛО теми в діалогічному  мовленні для розвитку комуніка-тивних навичок

В.1, с. 46

 

Спеціальне питальне  речення

[æ], [r], [t], [h], [b], [e], [w]

В.1, с. 46

 

В.2, с. 46

В.3, с. 47

 

 

 

 

29/4

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми та розвиток нави-чок читання

 

 

 

В.4, с. 48

 

В.5, с. 48

 

 

 

В.4, с. 48

 

В.6, с. 48

 

 

30/5

 

Розвиток навичок усно-го мовлення з опорою на лексико-граматичні структури

В.1, с. 49

 

Безособове речення

[h], [au], [o], [l], [d], [a:]. [ju:], [ai]

В.1, с. 49

 

В.2, с. 49

В.3, с. 50

 

 

 

 

31/6

 

Формування навичок використання вивчених ЛО в усному та писем-ному мовленні

 

 

 

В.4, с. 50

В.5, с. 51

 

В.3, с. 50

 

В.4, с. 50

В.5, с. 51

 

32/7

 

Розвиток навичок ауді-ювання з опорою на малюнки та активізація ЛО теми

В.1, с. 52

 

 

 

В.1, с. 52

 

В.2, с. 52

В.3, с. 53

 

 

 

 

 

33/8

 

Активізація ЛО теми та розвиток навичок їх використання  в усно-му мовленні 

 

 

 

В.4, с. 54

В.5, с. 54

В.3, с. 53

 

 В.4, с. 54

 

В.6, с.54

 

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети-

чний матеріал

Аудію-вання

Гово-

ріння

Читання

Письмо

34/9

 

Введення додаткових ЛО теми та їх активізація в усному мовленні

В.1, с. 56

 

Наказовий спосіб дієслів (команди)

 

[d], [t], [h] [ai], [w]

В.2, с.56

В.4, с.58

В.3, с.57

В.4, с. 58

 

 

Розуміти особливості привітань зі святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування;

Співпрацювати в парі / групі;

 

35/10

 

Формування навичок ус-ного ситуативного мов-лення з теми

 

Модальне дієслово can

В.6, с.59

В.7, с. 59

В.5, с. 58

В.6, с. 59

В.8, с. 59

 

36/11

 

Розвиток навичок ДМ та практикування у вживан-ні іменників в множині. 

В.1, с. 60

Множина іменників

[ð], [θ], [z], [s]

[u:], [ei], [ai]

В.2, с. 60

В.4, с. 62

В.3, с. 61

 

В.5, с. 62

 

37/12

 

Ознайомлення з новими ЛО теми та розвиток на-вичок мовлення з опо-рою на малюнки

В.1, с. 63

 

 

[d], [au], [t], [r], [ʤ]

В.2, с. 63

 

В.3, с. 63

 

 

 

 

38/13

 

Розвиток навичок прави-льного читання та писе-много мовлення з теми

 

 

 

В.5, с. 64

 

 

 

В.4, с. 64

 

 В.5, с. 64

 

В.6, с. 64

 

39/14

 

Удосконалення навичок аудіювання  з виділен-ням необхідної інформа-ції з прослуханого 

В.1, с. 65

Числівники 1-20

[u:], [ei], [ai]

В.2, с. 65

 

В.3, с. 66

 

 

 

 

40/15

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми

В.5, с. 67

 

[u:], [w], [ð], [θ]

В.6, с. 68

В.7, с. 69

В.8, с. 69

 

 

 

41/16

 

Комплексна тематична контрольна робота № 3

 

 

 

 

 

 

 

  ТО

№3

42

 

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

Контроль навичок письма

В.1, с. 143

 

 

[n], [f], [k], [w] [z]

В.2, с. 143

 

В.3, с. 144

 

 

 

 

45

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

Повторення вивченого матеріалу за 1 семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 2 клас (Ростоцька М. Є., Карпюк О. Д.)
Додано
21 серпня 2018
Переглядів
419
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку