29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Календарно-тематичне планування 7 клас (оновлена програма)2017-2018н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування 7 клас (оновлена програма)2017-2018н.р. Планування складено відповідно до оновлених програм 2017 року та методичних рекомендацій. Програма складена на 52 год. (1,5 год на тиждень)


Перегляд файлу

7 клас, 52 год,

(1,5 год на   тиждень)

 

Зміст (тема) уроку

Практичні роботи, лабораторні досліди, демонстрації

Примітка

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

 

 

Вступ 3 год

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується  правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

1

 

Вступний  інструктаж з БЖД

 Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

 

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

Навчальний проект №1: «Хімічні речовини навколо нас.»

 

2

 

Правила поведінки учнів у

хімічному кабінеті.  Ознайомлення з

лабораторним посудом

та обладнанням кабінету хімії, маркуванням

небезпечних речовин.

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

 

Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів). (Інструктаж з БЖД)

 

Навчальний проект №2:«Історичне значення вогню.»

 

3

 

Практична робота№1:

«Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.»

 

Практична робота№1

(Інструктаж з БЖД)

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття

23 год

 

 

 

4

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають

речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 Фізичні властивості речовин.

 

Лабораторний

Дослід №3 «Ознайомлення з фізичними

властивостями

 речовин. Опис

спостережень. Формулювання висновків.» (Інструктаж з БЖД)

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

 

5

 

 

Молекули. Атоми.

 

 

6

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.  

 

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

 

7

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

 

 

8

 

 

Практична робота №2: «Розділення сумішей».

Практична робота №2 (Інструктаж з БЖД)

 

9

 

Тематичне оцінювання (усно)

 

 

10

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

 

11

 

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини.

Лабораторний дослід №4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.» (Інструктаж з БЖД)

 

12

 

Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

 

Демонстрації

4. Зразки металів і неметалів.

 

13

 

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за

формулами бінарних сполук.

 

 

14

 

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

 

15

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язання розрахункових задач №1:«Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.»

 

 

 

16

 

Контроль робота

 

 

17

 

Масова частка елемента в складній речовині.

 Розв’язування розрахункових задач №2:

 «Обчислення масової частки елемента в

складній речовині».

 

 

18

 

Розв’язання розрахункових задач№3: «Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою».

 

 

19

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують. 

 

Лабораторний дослід №5-9

«Дослідження хімічних реакцій, що

супроводжуються виділенням газу, випаданням

 осаду, зміною забарвлення, появою запаху,

 тепловим ефектом.» (Інструктаж з БЖД)

 

Навчальний проект №3 «Хімічні явища у природі»,

№4  «Хімічні явища в побуті.»

 

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

20

 

Хімічні властивості речовин.

 

 

21

 

Практична робота №3: «Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів».

Практична робота №3 (Інструктаж з БЖД)

Навчальний проект №5 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.»,

 №6 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.»

22

 

Представлення результатів   навчальних проектів

 

 

23

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

 

Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.» (Інструктаж з БЖД)

 

Демонстрації

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

 

24

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

 

Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.» (Інструктаж з БЖД)

 

25

 

 

Контрольна робота

 

 

26

 

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Кисень 11  год

 

 

 

27

 

Повітря, його склад.Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

28

 

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

 

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

 

29

 

Практична робота №4 «Добування кисню з

 гідроген пероксиду з використанням різних

біологічних каталізаторів, доведення його наявності.»

Практична робота №4 (Інструктаж з БЖД)

 

30

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

 

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

 

31

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

 

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

 

32

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

 

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

 

33

 

Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

 

 

34

 

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

 

Навчальний проект №7 «Проблема забруднення повітря та способи  розв’язування її.»

№8  «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.»

35

 

Представлення результатів навчальних проектів

 

 

36

 

Тематичне оцінювання (самостійна робота)

 

 

37

 

Аналіз самостійної роботи та коригування знань

учнів.

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Вода 12  год

 

 

 

38

 

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

 

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

39

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

 

 

40

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

41

 

Виготовлення розчину.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

42

 

Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.»

Практична робота №5 (Інструктаж з БЖД)

 

43

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

 

Лабораторний  дослід №10 

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.» (Інструктаж з БЖД)

 

Демонстрації

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

 

44

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

 

Лабораторний  дослід №10 

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.» (Інструктаж з БЖД)

Демонстрації

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

 

45

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

 

Навчальний проект №9:       « Дослідження якості води з різних джерел.»; №10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»

46

 

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

 

 

47

 

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

 

Навчальний проект №11: «Способи очищення води в побуті.»;

 №12: «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості

»№13: «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

48

 

 

Контрольна робота

 

 

49

 

Аналіз контрольної роботи та коригування   знань учнів.

 

 

 

50

 

Повторення: Взаємодія кисню з простими та

 складними речовинами. Взаємодія води з оксидами.

 

 

 

51

 

Повторення: Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.»

 

 

 

52

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мушій Валентина Миколаївна
  Відповідає чинній програмі та всім вимогам. Дякую за розробку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
24 січня 2018
Переглядів
1033
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку