9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Календарно-тематичне планування Фізика і хімія у побуті 9 клас

Про матеріал
Авторська розробка - календарно-тематичне планування з фізики і хімії у побуті для учнів 9 класу на основі навчальної програми для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх закладів для розумово відсталих дітей. План призначений для використання під час індивідуального навчання, адаптований до навчального процесу у звичайній загальноосвітній школі.
Перегляд файлу

ФІЗИКА І ХІМІЯ У ПОБУТІ 9 КЛАС

35 годин (1 год на тиждень)

Підручник: Фізика: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Тема

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ 1. Електромагнітні явища

Учень:

 •             розуміє зн­ач­е­ння ел­е­к­тр­ики в ж­и­тті л­юд­ини; н­аз­иває г­ал­узі наро­дн­ого г­о­сп­од­а­р­с­тва, на яких вик­ор­и­ст­ов­у­єт­ься ел­е­к­тр­и­чна енергія; знає ел­е­к­тр­о­пр­ил­ади, які вик­ор­и­ст­ов­у­ют­ься в п­об­уті; зазначає д­оц­іл­ьність в­ик­ор­и­ст­а­ння ел­е­к­тр­о­ен­е­ргії; п­і­д­кр­е­слює про неб­е­з­п­еку ел­е­к­тр­и­чн­ого стр­уму для ж­и­ття; знає і д­о­тр­им­у­єт­ься правил т­е­хн­іки б­е­зп­еки при корист­ув­а­нні ел­е­к­тр­о­ен­е­рг­ією; пам’­ятає, що п­о­тр­і­бно р­об­ити при ура­ж­е­нні ел­е­к­тр­и­чним стр­умом
 •             вміє демонструвати д­о­слід прит­яг­а­ння кл­а­пт­иків п­ап­еру гр­еб­і­нцем п­і­сля р­о­зч­іс­ув­а­ння с­ух­ого в­ол­о­сся; в­и­значає, що т­іла при н­ат­ир­а­нні наел­е­к­тр­из­ов­у­ют­ься, визначає що т­аке ел­е­к­тр­из­ація тіл; п­і­д­кр­е­слює, що в ел­е­к­тр­из­ації з­а­в­жди б­еруть участь два т­іла; з­а­зн­ачає, що при н­ат­ир­а­нні двох р­і­зних тіл, вони оби­два н­а­ел­е­к­тр­из­ов­у­ют­ься;
 • п­і­д­кр­е­слює, що з­аряд з н­а­ел­е­к­тр­из­ов­ан­ого т­іла м­о­жна п­ер­ед­ати до і­нш­ого дот­о­рк­а­нням до нь­ого;в­ид­іляє два р­оди з­ар­ядів: п­оз­ит­и­вний, який в­ин­икає на скл­яній п­ал­и­чці, натертій ш­о­в­ком і н­ег­ат­и­вний на еб­оніт­овій п­ал­и­чці, п­от­е­ртій х­у­т­ром; п­о­зн­ачає зн­аком «+» позитивний з­аряд, і зн­аком «-» — н­ег­ат­и­вний з­аряд 
 •  вміє кл­ас­иф­ікувати т­іла, які є пр­ов­і­дн­ик­ами і н­е­пр­ов­і­дн­ик­ами  ел­е­к­тр­и­чних з­ар­ядів; с­ам­о­ст­і­йно пр­ов­о­дить д­о­сл­іди з пр­ов­і­дн­ик­ами ел­е­к­тр­и­чних з­ар­ядів; вст­а­н­о­влює т­іла, які є д­о­бр­ими і п­ог­ан­ими пров­і­дн­ик­ами еле­­к­тр­и­чних зарядів; н­ав­одить пр­и­кл­ади провідн­иків з­а­р­ядів і із­ол­ят­орів; знає б­уд­ову і пр­и­нцип дії ел­е­ктроск­о­па; намагається н­ав­одити пр­и­кл­ади в­ик­ор­и­ст­а­ння пр­ов­і­дн­иків ел­е­к­тр­и­чних з­ар­ядів і із­ол­ят­орів (*з допомогою вчителя)
 • розуміє на о­сн­ові д­о­сл­ідів і­сн­ув­а­ння ел­е­к­тр­и­чн­ого п­оля н­а­вк­оло з­ар­ядж­ен­ого т­іла; з­а­св­оює в­и­зн­а­че­­ння ел­е­к­тр­и­чн­ого стр­уму як вп­ор­я­дк­ов­аний н­а­пр­а­вл­е­ний рух з­ар­ядж­ених ч­а­ст­инок; (*намагається розуміти), що ел­е­к­тр­и­чний струм в пр­ов­і­дн­ику ств­орює дж­ер­ело стр­уму; в­ід­зн­ачає роль дж­ер­ела стр­уму — р­о­зп­од­іл­яти на п­оз­ит­и­вно та н­ег­ат­и­вно з­ар­ядж­ені ч­а­ст­и­нки на п­ол­юсах (*з допомогою вчителя);
 • знає, як в­иг­от­ов­ити н­а­й­пр­о­ст­і­ший г­ал­ьв­ан­і­чний ел­емент; н­аз­иває р­і­зні в­иди дж­ерел стр­уму і пр­и­нцип їх дії;
 • р­о­зр­і­зняє пр­и­нцип р­об­оти к­и­с­ло­­тн­ого і л­у­жн­ого ак­ум­ул­ят­орів (* по можливості); знає, як і де в­ик­ор­и­ст­о­в­ують р­і­зні дж­ер­ела стр­уму; р­о­зп­ов­ідає про ел­е­к­тр­о­ен­е­р­г­ет­ику У­кр­а­їни;  з­а­зн­ачає, що до скл­аду ел­е­к­тр­о­ен­е­рг­е­т­ики У­кр­а­їни вх­одять т­е­пл­ові, ат­о­мні і г­і­др­о­ел­е­к­тр­о­ст­а­нії; н­аз­иває н­а­йп­от­у­жн­іші ел­е­к­тр­о­ст­а­нції У­кр­а­їни

Розділ 2.

Елементарні відомості з побутової хімії

 

 

 

 

 

Учень:

 • має уявлення про клас­иф­ікацію с­и­нт­ет­и­чних м­и­ючих з­ас­обів; п­о­я­снює склад г­о­сп­од­а­рс­ьк­ого, т­у­ал­е­тн­ого, м­ед­и­чн­ого м­ила, їх за­ст­ос­ув­а­ння (*намагається пояснити); н­аз­иває д­оп­ом­і­жні з­ас­оби для пр­а­ння, с­и­ро­в­ину для їх в­иг­от­о­вл­е­ння; п­і­д­кр­е­слює  вл­а­ст­ив­о­сті та в­ик­ор­и­ст­а­ння
 • має уявлення про о­цт­ову, л­им­о­нну, с­і­рч­ану та с­ол­яну к­и­сл­от­и; в­ик­ор­и­ст­овує і­нд­ик­ат­ори для в­и­я­вл­е­ння к­и­сл­оти (*намагається використовувати); н­аз­иває вл­а­ст­ив­о­сті к­и­слот, дію на л­а­кмус, м­і­сця з­а­ст­ос­ув­а­ння к­и­слот; д­о­тр­им­у­єт­ься пр­авил т­е­хн­іки б­е­зп­еки при р­об­оті з к­и­сл­от­ами (*з допомогою вчителя)
 • має уявлення про л­уги: ї­дкий н­а­тр­ій, ї­дкий к­ал­ьц­ій, ї­дкий к­ал­ій; п­о­я­снює, як д­об­ув­ають л­уги; н­аз­иває ф­із­и­чні і х­ім­і­чні вл­а­ст­ив­о­сті л­угів (*з допомогою вчителя); н­ав­одить пр­и­кл­ади з­а­ст­о­с­ув­а­ння л­угів в н­ар­о­дн­ому г­о­сп­од­а­р­с­тві; з­а­ст­ер­ігає про об­ер­е­жне п­ов­одж­е­ння з л­уг­амирозрізняє з­ас­оби ч­ищ­е­ння за пр­и­зн­ач­е­нням; в­ид­іляє зас­оби для в­ив­ед­е­ння р­і­зних плям на од­язі та їх дію (*намагається виділити);
 • ви­ко­ри­с­то­вує і на­зи­ває пре­па­ра­ти для по­ле­г­ше­н­ня і по­лі­п­ше­н­ня до­г­ля­ду за ку­хо­н­ним по­су­дом, ра­ко­ви­ною, ва­н­ною; на­зи­ває за­со­би до­г­ля­ду за ме­б­ля­ми, за пі­д­ло­гою; по­ді­ляє за­со­би до­г­ля­ду на тве­р­ді і рі­ди­н­ні; пі­д­к­ре­с­лює, як і де збе­рі­га­ти за­со­би до­г­ля­ду за ме­б­ля­ми, пі­д­ло­гою та  за­со­би для чи­ще­н­нямає уяву про кла­си­фі­кацію де­зі­н­фі­ку­ю­чих за­со­бів для зни­ще­н­ня по­бу­то­вих ко­мах; ви­ді­ляє за­со­би для бо­ро­ть­би з бло­ха­ми, ко­ма­ра­ми, му­ха­ми, та­р­га­на­ми, бло­щи­ця­ми (*намагається виділяти);
 • знає за­с­то­су­ва­н­ня гі­по­х­ло­ри­ту ка­ль­цію, мо­но­х­ло­ра­мі­на, хло­р­но­го ва­п­на (*по можливості розуміє); по­я­с­нює, для чо­го про­во­дять де­зі­н­фе­к­цію при­мі­щень, по­су­ду, одя­гу; на­зи­ває де­зо­до­ра­н­ти, їх дію і ви­ко­ри­с­та­н­ня (*з допомогою вчителя); пі­д­к­ре­с­лює, для чо­го і як аро­ма­ти­зу­ють при­мі­ще­н­ня 

 


Графік проведення письмових робіт з фізики 7 клас

Розділ

Письмові роботи

Дата

 

 

Розділ 1.  Електромагнітні явища

 

Розділ2. Елементарні відомості з побутової хімії

 

 

Лабораторний  практикум. Робота №1

 

Контрольна робота №1

 

Лабораторний  практикум. Робота №2

 

Лабораторний  практикум. Робота №3

 

Лабораторний  практикум. Робота №4

 

Контрольна робота №2

 

Усього:

 

 

Лабораторних робіт

4

 

Контрольних робіт

2

 

Самостійних робіт

-

 

Навчальних проектів

-

 

 

 

 

 


п/п

Дата

 

Тема уроку

Примітка

І семестр

Розділ 1. Електромагнітні явища

 1.  

 

 

Елементарні відомості з електрики . Значення електрики в житті людини. Техніка безпеки при користуванні електричними приладами

 

 1.  

 

 

Електричний заряд. Електризація тіл тертям

 

 1.  

 

 

Провідники та ізолятори електричних зарядів

 

 1.  

 

 

Джерела електричного струму: сухий елемент, позитивний і негативний полюси елемента. Акумулятори. Динамомашина, гідротурбіна і теплоелектростанції. Знайомство з джерелами струму, призначення кожного, використання у житті. Електроенергетика України

 

 1.  

 

 

Спостереження електричної іскри. Електричні явища в атмосфері. Блискавка. Блискавковідвід

 

 1.  

 

 

Передача електричного струму. Електричне коло. Складові частини найпростішого електричного кола: джерело струму, провідники, споживач струму (лампочка, двигун, дзвінок, вимикач)

 

 1.  

 

 

Лабораторний практикум. Робота № 1.  Складання електричного кола з різними з’єднаннями провідників

 

 1.  

 

 

Рух електричного струму по колу. Значення і будова лабораторного вимикача. Техніка безпеки. Умовне позначення елементів кола, схеми електричного кола

 

 1.  

 

 

Сила електричного струму. Залежність сили струму від кількості електричних зарядів, що проходять через провідники. Вимірювання сили струму амперметром. Одиниця вимірювання сили струму ампер. Ввімкнення амперметра в коло

 

 1.  

 

 

Поняття про напругу. Вимірювання напруги вольтметром. Ввімкнення вольтметра в коло. Одиниця вимірювання напруги вольт

 

 1.  

 

 

Тематичне оцінювання. Контрольна робота

 

 1.  

 

 

Опір провідників. Залежність опору від довжини, товщини провідників і матеріалу, з якого вони виготовлені. Провідники з малим опором: срібло, мідь, алюміній, сталь. Провідники з малим опором: вольфрам, нікель.

 

 1.  

 

 

Реостат – прилад для зменшення або збільшення опору. Залежність сили струму від опору. Використання реостата

 

ІІ семестр

 1.  

 

 

Види з’єднань провідників в електричному колі: Послідовне. Паралельне. Змішане. Розгляд електромережі в шкільній майстерні, класі

 

 1.  

 

 

Будова і призначення розетки, вилки, вимикача, патрона. Ввімкнення їх у коло. Техніка безпеки. Усунення пошкоджень кожного із пристроїв

Лабораторний практикум. Робота № 2.  Монтаж розетки, патрона, вимикач, вилки.

 

 1.  

 

 

Теплова дія електричного струму: прилади, принцип дії яких ґрунтується на тепловій дії, будова і призначення. Ввімкнення в коло; знаходження і усунення пошкоджень. Запобіжники в електричному колі; заміна запобіжників новими; коротке замикання; причини та попередження; правила дотримання техніки безпеки

 

 1.  

 

 

Постійні магніти. Дія магнітів на чорні метали. Взаємодія магнітних полів постійних магнітів. Магнітна дія електричного струму. Прилади, принцип роботи яких ґрунтується на магнітній дії струму

 

 1.  

 

 

Електромагніт. Будова електромагніту. Використання електромагнітів в техніці, на виробництві

 

 1.  

 

 

Електричний дзвінок. Будова, призначення. Ввімкнення електричного дзвінка в коло. Кнопка дзвінка

 

 1.  

 

 

Електродвигун. Будова. Призначення. Електродвигун станків, швейної машини. Передача обертання вала електродвигуна до робочого вала. Техніка безпеки

 

 1.  

 

 

Змінний струм. Відмінності між змінним і постійним електричним струмом. Одержання змінного електричного струму

 

 1.  

 

 

Трансформатор. Будова. Знижуючі і підвищуючі трансформатори. Ввімкнення трансформатора в коло. Передача електричного струму на великі відстані

 

 1.  

 

 

Лабораторний практикум. Робота № 3.  Вивчення дії трансформатора. Зміна напруги за допомогою трансформатора

 

 1.  

 

 

Спостереження за диском електролічильника. Обчислення плати за електроенергію. Лабораторний практикум. Робота № 4.  Зняття показників електролічильника і обчислення оплати за витрачену електроенергію.

 

Розділ 2. Елементарні відомості з побутової хімії

 1.  

 

 

Миючі засоби. Синтетичні миючі засоби, склад, класифікація. Мило: господарське, туалетне, медичне. Допоміжні засоби для прання. Сировина для виготовлення миючих засобів. Властивості, використання

Засоби чищення. Класифікація засобів чищення.  Засоби виведення плям і чищення одягу, чищення кухонного посуду, раковин, ванн,  догляду за меблями та підлогою. Використання. Зберігання

 

 1.  

 

 

Кислоти. Оцтова кислота. Лимонна кислота. Сірчана кислота. Соляна кислота. Луги. Їдкий натр (сода). Їдкий кальцій. Їдкий калій. Використання кислот та лугів. Дія на лакмус, дія на тканину, воду. Використання в народному господарстві. Правила техніки безпеки

 

 1.  

 

 

Мінеральні солі і добрива. Азотні добрива (селітра, калійна сіль, селітра натрієва). Фосфатні добрива (суперфосфат, кісткова мука). Калійні добрива (калійна селітра, сіркокислий

калій, сільвінт)

 

 1.  

 

 

Тематичне оцінювання. Контрольна робота

 

 1.  

 

 

Засоби боротьби з побутовими комахами. Дезинфікуючі засоби. Засоби для знищення тарганів і клопів, молі, літаючих комах. Засоби дезинфекції (хлорне вапно, монохлорамін). Дезодоранти і аерозолі. Засоби ароматизації побутових приміщень

 

 1.  

 

 

Підсумковий урок за рік

 

 


 

                       Погоджено:                                                        Затверджено:

                              ЗДНВР школи                                                   Директор школи

       __________ Юрчишена О.Д.                               ___________ Паращук С.М.

 

 

Календарно-тематичне планування

 

з фізики та хімії у побуті

за програмою для класів спеціальних загальноосвітніх закладів для розумово відсталих дітей

 

для учня 9 класу

Обчакевича Ю.М.

(індивідуальна форма навчання)

 

 

 

Вчитель: Гуцалюк А.Ю.

 

 

2018-2019 н.р.

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
Інкл
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1573
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку