Календарно-тематичне планування курсу за вибором «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?»

Про матеріал
Курс «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?»покликаний розвинути в учнів критичне та системне мислення з фінансових питань, здатність логічно обгрунтовувати позицію, уміння оцінювати ризики та приймати ефективне, виважене рішення щодо управління своїми фінансами. Планування розраховане на 35 годин. Програму курсу можна використовувати як для варіативної складової навчальних планів, так і під час проведення факультативів, гуртків.
Перегляд файлу

1

 

«Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?»

для загальноосвітніх навчальних закладів

Курс за вибором з економіки    10 клас

   Навчальна програма курсу за вибором «Фінансова грамотність» для учнів 10 (11) класів

оновлена і відкоригована за результатами експериментальної роботи всеукраїнського рівня

«Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012 -2019 роки» та апробації навчально-методичного забезпечення, що було розроблене під час упровадження курсу протягом 2012-2019 рр. Програму розроблено з урахуванням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. No 1392) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.). Програма дозволяє реалізувати компетентнісний підхід до навчання. Увага акцентується не лише на запам’ятовуванні певної кількості інформації, а й на виробленні практичних навичок, зокрема: поведінці під час різних проблемних ситуацій, застосуванні досвіду успішної діяльності у сфері підприємництва, плануванні власних життєвих подій, бюджету тощо. У новому Законі України «Про освіту» (ст.12) задекларовано завдання формування ключових компетентностей, спрямованих на досягнення загальної освітньої мети, зокрема підприємливості та фінансової грамотності. І саме ця компетентність знайшла своє відображення у навчальній програмі у повному обсязі

Затверджений Міносвіти курс має назву «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?». Його розробив спільнй авторський колектив за участю Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» у співпраці з МОН та ДВНЗ «Університет банківської справи»

Підприємливість і фінансова грамотність – одна з компетентностей, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи. Новий посібник – не просто практичний порадник. Він має розвинути в учнів критичне та системне мислення у фінансових питаннях, уміння оцінювати ризики та приймати зважені рішення щодо фінансів. Навчальні матеріали повністю враховують зміни, які відбулися протягом останніх п’яти років на міжнародних фінансових ринках та на фінансовому ринку України й містять п’ять розділів: «Вступ до особистих фінансів», «Фінансова система та фінансові послуги», «Заощадження та інвестиції», «Запозичення та кредит» і «Як себе захистити». Були додані нові блоки, які присвячені правилам безпечного використання платіжних карток, управління фінансовими ризиками, захисту прав споживачів фінансових послуг.

Навчальний посібник: Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – К., 2019. – 272 с.

http://www.fstua.info/wpcontent/uploads/2019/08/Financial_Literacy_Textbook_Aug2019.pdf?fbclid=IwAR3oSRANAVO1fN3jGJfi_nlrwZPuqaQRCAlrdR73QsufU-IPcLlJN8ZnYmk

Робочий зошит для учня:

http://www.fstua.info/wpcontent/uploads/2019/08/Financial_Literacy_Workbook_Aug2019.pdf?fbclid=IwAR0rrG3RsMKL_khvUaX2kpOFFb2YNQE6GY4k6gn9dMI9vJExmSHBwq0hhqE

 

До друку рекомендувала вчена рада Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», протокол No 10 від 17.05.2019.

Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Лист No 1/11-4963 від 27.05.2019)

 

 

За 1 семестр

За 2 семестр

За рік

Кількість контрольних робіт

1

1

2

Кількість практичних робіт

10

11

21

Кількість тематичних оцінювань

2

2

4

 

 Календарне планування

10 клас

(35 годин, у тому числі 31 годин на вивчення матеріалу, 4 години резервних)

 

Зміст навчального матеріалу    

Дата

Приміт

ки

 1.  

Розділ 1. Вступ до особистих фінансів

Що таке гроші.

Сучасна теорія грошей, історія виникнення грошей.

Причини виникнення грошей. Форми грошей у обігу. Відмінність фіатних грошей від віртуальних валют(криптовалют). Основні функції грошей, роль грошей в економіці та житті людини.

 

 

 1.  

Зайнятість і підприємництво.

Види роботи (оплачуваної праці). Порядок формування винагороди за працю. Різниця між  найманою працею та підприємництвом. Безперервність покращення професійних знань та навичок.

1. Практична/самостійна робота:

1. Визначити фактори, на які необхідно зважати при

виборі професії та побудові кар’єри.

2. Скласти мотиваційного листа на вакансію за

професією, про яку мріє учень.

3. Провести дослідження у формі опитування з метою

покращення розуміння розмаїття професій, а також особливостей розбудови кар’єри в конкретній професії.

 

 

 1.  

Фінансове планування. Фінансові цілі та їх характеристика. Мета фінансового планування. Прийняття фінансових рішень.

2. Практична/самостійна робота:

1. Розрахувати обсяг чистих активів родини та зробити

висновки щодо доцільності змін у фінансовому

плануванні родини.

2.Здійснити дослідження біографій мільярдерів з огляду на їх стартові позиції з метою з’ясування, чи завжди запорукою успіху є наявність заможних батьків.

 

 

 1.  

Поняття і класифікація надходжень.

Характеристика кремих видів надходжень. Надходження та податки.

3. Практична/самостійна робота:

1. Розкрити особливості трудових та нетрудових

надходжень, а також їх основні складові.

2. Оцінити склад та структуру надходжень власної сім’ї в

динаміці за певний період з огляду на поділ, по-перше, на трудові та нетрудові надходження; по-друге, за ступенем

прогнозованості надходжень.

 

 

 1.  

Суть і причини виникнення видатків. Класифікація

і характеристика видатків. Видатки та інфляція.

4. Практична/самостійна робота:

1. Розкрити особливості різних видів видатків людини

(обов’язкових та необов’язкових, очікуваних та

непередбачуваних, регулярних та нерегулярних).

2. Здійснити аналіз структури видатків домогосподарств в Україні та країнах - сусідах з огляду на підтвердження чи непідтвердження дії закону Енгеля.

 

 

 1.  

Складання та ведення сімейного бюджету.

Мета прогнозування та обліку надходжень і видатків. Поняття та види сімейного бюджету.

5. Практична/самостійна робота:

1. Охарактеризувати способи ведення сімейного бюджету.

2. Скласти бюджет власної сім’ї за попередній місяць та

визначити профіцит (дефіцит) бюджету, наявність

непередбачуваних видатків тощо.

 

 

 1.  

Податки: поняття та їхня роль. Оподаткування доходів фізичних осіб та бізнесу.Інші податки та збори.

Єдиний соціальний внесок. Особливості оподаткування в Україні. Податкові пільги.

6. Практична/самостійна робота:

1. Розрахувати суму основних податків, які мають сплачувати роботодавці та їх наймані працівники.

2. Розрахувати суму податків, які мають сплачувати особи, що займаються незалежною професійною діяльністю в залежності від форми їх державної реєстрації.

 

Тематична

 1.  

Розділ 2. Фінансова система та фінансові послуги. Як працює фінансова система . Фінансова система: учасники та структура. Основна функція фінансової системи. Нетто-кредитори, нетто-позичальники. Домогосподарства. Фінансові посередники, їхня роль.

 

 

 1.  

Основні фінансові послуги. Ринки капіталу та їхні функції. Фінансові регулятори. Регулювання фінансових послуг.

 

 

 1.  

Банки і банківські послуги. Банки та їхні функції в економіці. Структура банківської системи України. Нагляд за функціонуванням банків в Україні.

 

 

 1.  

Основні банківські послуги для фізичних та юридичних осіб. Порядок відкриття та користування поточним рахунком. Комісії за відкриття та користування поточним рахунком. Довідка про рух коштів та контроль за зарахуваннями/витратами.

7. Практична/самостійна робота:

Охарактеризувати особливості відкриття поточного

рахунку.

 

 

 1.  

Страхування. Навіщо потрібне та як працює страхування.Учасники страхових відносин. Форми страхування.

 

 

 1.  

Умови договору страхування.

8. Практична/самостійна робота:

Визначити основні умови договорів страхування

(медичне страхування, страхування цивільної відповідальності тощо).

 

 

 1.  

Небанківські фінансові установи. Сутність і принципи діяльності небанківських фінансових установ. Види небанківських фінансових послуг.

9. Практична/самостійна робота:

Скласти перелік основних видів небанківських фінансових установ та послуг, що ними надаються.

 

 

 1.  

Контрольна робота за І семестр

 

Тематична

 1.  

Валюта: сутність і види. Конвертованість валюти. Золотовалютні резерви. Валютні обмеження. Валютний курс та валютний ринок, їх нєпризначення і методи регулювання валютного курсу. Чинники, що впливають на зміну валютного курсу. Рольцентральних банків у сфері валютного регулювання. Обмін валютв Україні.

10. Практична/самостійна робота:

Здійснити вибір банку для придбання або продажу іноземної валюти на основі інформації з обміну валюти, яка надається банком.

 

 

 1.  

Платежі та платіжні системи Способи переказу готівкових коштів: через касу, термінали самообслуговування, системи переказу коштів без відкриття рахунку тощо. Безготівкові розрахунки:інтернет-банкінг, POS-термінали, сервіси інтернет-платежів, мобільний гаманець тощо.

 

 

 1.  

Електронні гроші та мобільні гроші як різновид електронних грошей. Платіжні системи в Україні та світі. Кореспондентські рахунки. Кліринг і клірингові установи. Міжнародні карткові платіжні системи. Система SWIFT.

 

 

 

 1.  

Розділ 3. Заощадження та інвестиції.

Вступ до заощадженьта інвестицій. Зв’язок між фінансовими цілями, благополуччям та заощадженнями. Сутність та форми заощаджень. Способи накопичення грошей на заощадження.

Поняття інвестицій. Зміна вартості грошей у часі.

11. Практична/самостійна робота:

1. Розрахувати майбутню вартість суми грошей з використанням методів простих та складних процентів.

2. Розрахувати майбутню та теперішню вартість ануїтету.

 

 

 1.  

Поняття та види депозитів. Банківські депозити та

депозити в кредитних спілках. Нарахування процентів за депозитами. Гарантування виплати відшкодування за

вкладами.

12. Практична/самостійна робота:

1. Розрахувати процентні доходи вкладника в залежності від методу нарахування процентів.

 

 

 1.  

Інвестиції: поняття та їхнє значення. Інвестиції на ринках капіталу. Поняття ринків капіталу. Учасники ринків капіталу та їхні функції. Поняття фінансових інструментів. Поняття та основні види цінних паперів (акції, облігації). Біржова та позабіржова торгівля, переваги біржової торгівлі.

 

 

 1.  

Основні інвестиційні стратегії на ринках капіталу.

Переваги та недоліки інвестування на ринках капіталу залежно від виду фінансового інструменту. Ризики інвестування на ринках капіталу. Роль регулятора. Альтернативні види інвестицій. Ризики, пов’язані із криптовалютами.

13. Практична/самостійна робота:

1. Охарактеризувати основні види цінних паперів та відмінності між ними з огляду на ризики, дохідність тощо.

2. Навести приклади альтернативних видів інвестицій та

розкрити їх специфіку.

 

 

 1.  

Пенсії. Характеристика системи пенсійного забезпечення в Україні (обов’язкова і добровільна системи), рівні пенсійного забезпечення. Пенсія із солідарної системи пенсійного страхування: суть пенсії та її види. Пенсійний вік та необхідний стаж для призначення пенсії за віком. Пенсійна виплата із обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування, суть її формування, умови здійснення пенсійної виплати. Недержавне пенсійне забезпечення. Пенсійні виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення.

 

Тематична

 1.  

Розділ 4. Запозичення та кредит.

Запозичення та борг Запозичення, кредит та споживчий кредит. Джерела запозичень, переваги та недоліки. Особливості кредитування фізичних осіб (споживче кредитування). Особливості кредитування юридичних осіб. Захист прав позичальників споживчих кредитів. Важливість контролю за рівнем заборгованості.

14. Практична/самостійна робота:

Визначити достатність доходів людини для обслуговування боргу на основі розрахунків.

 

 

 1.  

Вартість кредиту. Платежі на користь кредитодавця та платежі за послуги інших осіб.Проценти та номінальна процентна ставка. Види комісій, порядок (база) їх розрахунку та їх вплив на вартість кредиту. Реальна річна процентна ставка за кредитом і її розрахунок. Платежі за послуги інших осіб. Методи погашення кредиту та їх вплив на вартість кредиту.

15. Практична/самостійна робота:

Розрахувати процентні платежі за кредитом з використанням класичної та ануїтетної схем погашення кредиту.

 

 

 1.  

Обираємо кредитну пропозицію. Паспорт споживчого кредиту. Кредитоспроможність позичальника та її оцінка; кредитна історія. Кредитний договір. Зміст кредитного договору. Процедура укладення кредитного договору. Зміна умов кредитного договору. Умови дострокового повернення кредиту. Умови відповідальності позичальника у випадку неповернення кредиту в строк та вплив дефолту на кредитну історію позичальника.

16. Практична/самостійна робота:

Розрахувати загальні витрати за споживчим кредитом, загальну вартість кредиту для споживача за весь період користування кредитом та реальну річну процентну ставку.

 

 

 1.  

Кредитні продукти. Кредит на будь-які цілі (готівковий/на платіжну картку, без застави / під заклад). Кредит на придбання певного товару/послуги та його відмінності від розстрочки, яку пропонують магазини. Кредитна картка. Порядок нарахування процентів за користування кредитною карткою, пільговий період, мінімальна сума платежу.

 

 

 1.  

Кредит на придбання транспортних засобів. Кредит на

придбання нерухомості. Основні кредитні продукти для

юридичних осіб.

17. Практична/самостійнаробота:

Розрахувати вартість цільових та нецільових кредитів у різних фінансових установах з різними варіантами погашення кредитів з визначенням найприйнятнішого варіанта для позичальника.

 

 

 1.  

Розділ 5. Як себе захистити

Типи ризиків та управління ними. Поняття та види ризиків. Схильність до ризику. Способи управління ризиками.

18. Практична/самостійна робота:

1. Визначити перелік ризиків, на які наражається пересічна людина чи родина.

2. Виокремити релевантні ризики, на які наражаються особи, та оцінити прямі витрати в разі їх реалізації у порівнянні з витратами на мінімізацію або передачу ризиків.

 

 

 1.  

Окремі види страхування. Особисте страхування. Страхування майна. Страхування відповідальності. Особливості договорів страхування життя.

19. Практична/самостійна робота:

Визначити особливості таких видів страхування як автоцивілка, КАСКО, добровільного медичного страхування, страхування життя).

 

 

 1.  

Контрольна робота за ІІ семестр.

 

 

 1.  

Фінансова безпека та шахрайство. Фінансові піраміди Шахрайство на фінансовому ринку. Різновиди шахрайських схем, їх ознаки. Фінансові піраміди як різновид шахрайства, їх ознаки та ризики. Дії у разі, якщо ви стали жертвою шахрайської схеми.

 

 

 1.  

Безпека фінансових операцій. Загальні поради, як захистити свої гроші від шахраїв та безпечно користуватися фінансовими послугами.

20. Практична/самостійна робота:

1. Ідентифікувати основні види шахрайства.

2. Розкрити основні рекомендації щодо запобігання  втратам внаслідок можливих шахрайських дій.

 

 

 1.  

Захист прав споживачів фінансових послуг . Обачлива фінансова поведінка.Права споживача фінансових послуг. Обов’язки споживача у процесі користування фінансовими послугами. Куди звертатися за захистом прав.

21. Практична/самостійна робота:

1. Охарактеризувати права, обов’язки та відповідальність  споживачів фінансових послуг.

2. Визначити, куди можуть споживачі фінансових послуг

звертатися за захистом своїх прав.

 

Тематична

 1.  

Резервний час

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Брич Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Притула Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Подрушняк Любов
  Дуже гарно, дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Економіка, 10 клас, Планування
Додано
2 вересня 2019
Переглядів
15003
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку