10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Географія», 6 клас

Про матеріал

Складено за оновленою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів України з географії та природознавства, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06 2017 р. № 804 до підручника В. Ю. Пестушко. Г.Ш. Уварова

Перегляд файлу

6 клас

Загальна географія

70 годин

(2 год на тиждень, із них 6 год -  резервний час)

(Складено за оновленою програмою  для загальноосвітніх навчальних закладів України з географії та природознавства, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06 2017 р.  № 804)

 

№ з/п

Дата уроку

 

Зміст теми

 

 

Примітка

ВСТУП  (2 год)

1.

 

Географія як наука про  Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.  Значення географічних знань та вмінь для учня.

 

2.

 

Основні друковані та електронні джерела географічної інформації. Роль різних засобів географічної інформації в розширенні географічних знань.  Особливості організації власних географічних спостережень.

Дослідження

Спостереження за змінами у природі

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю (3 год)

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину (1 год)

3.

 

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птоломея. 

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

4.

 

Відкриття нових земель

 

5.

 

Навколосвітні подорожі

 

Тема 3. Сучасні дослідження (1 год)

6.

 

Дослідження Землі у  ХХ  на початку ХХІ ст.

 

7.

 

Підсумкова робота 1 Вступ. Розвиток географічних знань про Землю

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані і карті (13 год)

 

Тема 1. Орієнтування на місцевості (2 год)

8.

 

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. 

 

9.

 

Компас. Поняття про азимут.

 

Тема 2. Способи зображення Землі (7 год)

10.

 

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерофотознімках, планах.

 

11.

 

Масштаб та його види.

 

12.

 

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот.

 

13.

 

План, його основні ознаки.  Визначення напрямків на плані. Читання плану.

 

14.

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти.

 

15.

 

Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

16.

 

Практична робота 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу, визначення відстаней, напрямків та абсолютних відносних висот на топографічному плані

 

Тема 3. Географічні координати (4 год)

17.

 

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

 

18.

 

Поняття про географічні координати. Правила відліку географічної широти і географічної довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

 

19.

 

Практична робота 2. Визначення географічних координат за географічною картою.

 

20.

 

Підсумкова робота 2 Земля на плані і карті

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі (41 год)

Тема 1. Літосфера (12 год)

21.

 

Внутрішня будова Землі. Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житі та діяльності людини.

 

22.

 

Будова літосфери, її властивості.  Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

 

23.

 

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори.

 

24.

 

Землетруси. Сейсмічні пояси Землі.

 

25.

 

Вулканізм і вулкани, гейзери. Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу ( протягом вивчення теми)

 

26.

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

 

27.

 

Основні форми рельєфу суходолу – гори  і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

 

28.

 

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу.

 

29.

 

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори  Світового океану.

 

30.

 

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

 

31.

 

Контрольна робота 1

 

32.

 

Підсумкова робота 3 Літосфера

 

Тема 2. Атмосфера (12 год)

33.

 

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

 

34.

 

Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання. Карта ізотерм. Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря. Практична робота 5. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз.( протягом вивчення теми)

 

35.

 

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

 

36.

 

Практична робота 4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою, вологості.

 

37.

 

Вітер: причини виникнення, напрям, сила, швидкість,  їх визначення сучасними приладами й візуально.  Утворення бризу.

 

38.

 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

 

39.

 

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

 

40.

 

Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, способи вимірювання. Карта розподілу опадів.

 

41.

 

Погода, її елементи, мінливість.  Характерна погода за сезонами у  своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

 

42.

 

Клімат та основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів.

 

43.

 

Зміни клімату.

Вплив людини на атмосферу і клімат.

 

44.

 

Підсумкова робота 4 Атмосфера

 

Тема 3. Гідросфера (12 год)

45.

 

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів.  Острови в океані.

Практична робота 6. Позначення  на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів.

(протягом теми)

 

46.

 

Властивості вод Світового океану.

 

47.

 

Рухи води в Океані.

 

48.

 

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану.   Океан та людина.   

 

49.

 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади.

 

50.

 

Живлення, водний режим і робота річок.

 

51.

 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

 

52.

 

Болота, особливості їх утворення та поширення.

Штучні водойми: ставки, водосховища, канали. 

 

53.

 

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.  

 

54.

 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

 

55.

 

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

 

56.

 

Підсумкова робота 5 Гідросфера

 

57.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти (2 год)

58.

 

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

 

59.

 

Властивості  ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ суходолу та океану.

 

Тема 5. Природні комплекси (3 год)

60.

 

Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків  компонентів природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі, властивості, закономірності розвитку.

 

61.

 

Природні зони Землі. Особливості природних зон екваторіальних, тропічних, помірних та полярних широт.

 

62.

 

Практична робота (на вибір)

7 а. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості.

7 б. Екскурсія у природний комплекс своєї місцевості

 

 

РОЗДІЛ ІV. Планета людей (5 год)

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі (1 год)

63.

 

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота.  Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

 

Тема 2. Держави світу (1 год)

64.

 

Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу. Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць.

 

Тема 3. Вплив людини на природу (1 год)

65.

 

Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

 

66.

 

Дослідження №2. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів.

 

67.

 

 Підсумкова робота 6 Біосфера і ґрунти. Природні комплекси. Планета людей

 

68-70

 

Повторення за рік

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Баранова Вікторія Андріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Баранова Вікторія Андріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Zhikhareva-Liginchuk Natalia
  Дякую, працюю другий рік.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
11935
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку