10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з біології у 9 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з біології у 9 класі відповідає оновленій програмі з предмету, містить пронумеровані теми уроків, що включають практичні роботи та лаборараторні дослідження, завдання додому, графи для запису дати та примітки.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Першолиманський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»

Решетилівської районної ради Полтавської області

 

 

 

Календарно-тематичне планування                                                                 навчального матеріалу з біології                                                                             у 9 класі

 

Шуть Тетяна Володимирівна,

вчитель біології

 

 

 

Лиман Перший

2018

Біологія

9 клас

(70 год – 2 год на тиждень, з них2 год – резервні)

№ уроку

Тема уроку

Практичні роботи та лабораторні дослідження

Дата уроку

Примітка

Домашнє завдання

ВСТУП (1 год)

1.

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.

 

 

 

Опрацювати§1

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули (8 год)

2.

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 

 

 

 

Опрацювати §2

3.

Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.

 

 

 

Опрацювати §3

4.

Структурна організація білків.

 

 

 

Опрацювати §4

5.

Основні функції білків. Ферменти, їхня роль в клітині.

Лабораторне дослідження властивостей ферментів

 

 

Опрацювати §5

6.

Вуглеводи та ліпіди.

 

 

 

Опрацювати §6-7

7.

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

АТФ.

 

 

 

Опрацювати §8

8.

 

Практична робота №1.  Розв'язання елементарних вправ зі  структури білків та нуклеїнових кислот.

 

 

Підготуватися до тематичного оцінювання.

9.

Узагальнення і систематизація знань за тематичними блоками «Вступ. Хімічний склад клітини та біологічні молекули» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 2. Структура клітини (6 год)

10

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

 

 

 

Опрацювати§9

11.

Структура еукаріотичної клітини. Клітинна мембрана

 

 

 

 

Опрацювати§10

12.

Цитоплазма та основні клітинні органели.

 

 

 

Опрацювати §11

13.

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

 

Опрацювати §12

14.

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Лабораторна робота №1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

 

Опрацювати §13

Тема 3. Принципи функціонування клітини (6 год)

15.

Обмін речовин та енергії.

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

 

 

 

 

Опрацювати §14

16.

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

 

 

 

Опрацювати §15

17.

Фотосинтез: світлова та темнова фаза.

 

 

 

Опрацювати §16

18.

Хемосинтез.

 

 

 

Опрацювати §17

19.

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

 

 

 

Опрацювати §18, підготуватися до підсумкового уроку

20.

Підсумковий урок з теми «Структура та принципи функціонування клітини»(різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (5 год)

21.

Гени та геноми.

 

 

 

 

Опрацювати§19

22.

Будова генів про- та еукаріотів.

 

 

 

Опрацювати§20

23.

Основні компоненти геномів про- та еукаріотів. Основні типи РНК.

 

 

 

Опрацювати§21

24.

Подвоєння ДНК. Транскрипція.

 

 

 

Опрацювати§22

 

Генетичний код. Біосинтез білка.

 

 

 

Опрацювати§23

25.

 

Практичні роботи №2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

 

Повторити §22-23

26.

Репарація пошкоджень ДНК.

 

 

 

Опрацювати §24

27.

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз.

Лабораторне дослідження фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі)

 

 

Опрацювати §25

28.

Мейоз. Рекомбінація ДНК.

Статеві клітини та запліднення.

 

 

 

Опрацювати §26

29.

Закономірності індивідуального розвитку.

 

 

 

Опрацювати §27

30.

Контрольна робота за тематичними блоками «Збереження та реалізація спадкової інформації» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити §19-27

Тематична

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (10 год)

31.

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

 

 

 

 

Опрацювати §28

32.

Закони Менделя.

 

 

 

Опрацювати §29

33.

 

Практична робота №3. Складання схем схрещування.

 

 

Повторити §29, доопрацювати практичну роботу

34.

Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

 

 

 

Опрацювати§30-31

35.

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

 

Опрацювати §32

36.

Форми мінливості.

Лабораторне дослідження

мінливості в рослин і тварин.

 

 

Опрацювати §33

37.

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

 

 

Опрацювати §34

38.

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

 

 

 

 

Опрацювати § 35

39.

Проект

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) / родовід родини видатних людей (за вибором учня)

 

 

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію

40.

Сучасні методи молекулярної генетики.

 

 

 

 

Опрацювати §36

41.

Підсумковий урок з теми «Закономірності успадкування ознак» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год)

42.

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

 

 

Опрацювати §37

43.

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

 

 

Опрацювати §38

44.

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

 

Опрацювати §39

45.

Механізми видоутворення.

 

 

 

Опрацювати §40-41

46.

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

 

 

Опрацювати §42

47.

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

 

 

 

Опрацювати §43

Тема 7. Біорізноманіття (4 год)

48.

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

 

 

Опрацювати § 44

49.

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси.

 

 

 

Опрацювати § 45

50.

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

 

 

Опрацювати § 46

51.

Підсумковий урок з теми «Еволюція органічного світу. Біорізноманіття» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал тем

Тематична

Тема 8. Надорганізмові біологічні  системи (7 год)

52.

Екосистема. Різноманітність екосистем.

 

 

 

Опрацювати § 47

53.

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

 

 

Опрацювати § 48

54.

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

 

 

Опрацювати § 49

55.

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

 

 

Опрацювати § 50

56.

Біосфера як цілісна система.

 

 

 

Опрацювати § 51

57.

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Опрацювати § 52

58.

Проект (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

 

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію

Тематична

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини (6 год)

59.

Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин.

 

 

 

Опрацювати §53

60.

Поняття про селекцію.

 

 

 

Опрацювати §54

61.

Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

 

 

Опрацювати §55

62.

Генетично модифіковані організми

 

 

 

Опрацювати §56

63.

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

 

 

Опрацювати §57

64.

Контрольна робота з теми «Надорганізмові біологічні  системи. Біологія як основа біотехнології та медицини» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

 

Узагальнення (1 год)

65.

Основні загальні властивості живих систем

 

 

 

Опрацювати §58

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1009
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку