Календарно-тематичне планування "Основи християнської етики. 7 клас"

Про матеріал

Календарно-тематичне планування "Основи християнської етики. 7 клас" призначено для вчителів , що викладають предмет "Основи християнської етики" у 7 класі по 1 год. на тиждень.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 на 2018-2019 н. р.

 

 

Основи християнської етики

7 клас

 

 

Ісус Христос –

ідеал для наслідування

 

 

C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\images (26).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          І семестр

 

 

 

з/ п

 

Дата

проведення.

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

 до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

          Розділ 1. Морально-етичні цінності християнства

1

 

Вступ

 

2

 

Моральні засади християнства

- Закони Божі – абсолютні вічні іде -

  али;

- Ісус Христос – ідеал людської  до -

  сконалості.

Учень/учениця:

- розуміє суть моральних за-

  сад християнства;

- усвідомлює необхідність   

  дотримання у житті Божих   

 Законів.

3

 

Святість. Наслідування Христа

- святість людини – відображення  

  святості Бога;

- святість – це духовне відмежуван-

  ня від гріховного світу.

Учень/учениця:

- наводить приклади з жит-

  тя Ісуса Христа як взірця  

  для наслідування;

- на прикладі біблійних ге -

  роїв та християнських по -

  движників пояснює значен-

  ня святості.

4

 

Матеріальний і духовний світ лю-

дини

- співвідношення матеріального і   

   духовного;

- чесноти та духовне зростання  

   людини;

- Ісус і багатий юнак (Мт. 19: 16-26; 

   Мк. 10: 13-27; Лк. 18: 17-29); 

  (преподобний Антоній Великий).

Учень/учениця:

- розрізняє зміст понять «ма-

  теріальний і духовний світ  

  людини»;

- обґрунтовує на основі біб -

  лійних сюжетів взаємозв’я-

  зок між чеснотами та ду -

  ховним зростанням люди -

  ни

5

 

Прагнення пізнати істину

- зустріч Закхея з Христом. (Лк. 19, 

  1-10);

- «І спізнаєте правду, і правда визво-

   лить вас» (Ів. 8, 32);

- наслідки зустрічі з Христом; (бла -

  женний Августин).

Учень/учениця:

- пояснює поняття «істина»,  

  обґрунтовує необхідність її 

  пізнання;

- аргументує прагнення лю-   

  дини пізнати істину.

6

 

Наполегливість у досягненні мети

- оздоровлення двох сліпих (Мт. 9, 

  27-31).

 

 

Учень/учениця:

- пояснює важливість окрес-

лення мети у житті людини на конкретних біблійних та історичних прикладах.

 

7

 

Життєвий шлях людини

- сенс життя людини;

- потребу морального вдосконален -

ня;

- життя Івана Хрестителя (Мт. 11, 1-15; Мк. 1, 1-11; 14, 1-9; Лк. 1, 5-25; 7, 18-29; Ів. 1, 19-34; 4, 4-42).

Учень/учениця:

- пояснює сенс життя люди-

   ни;

 - усвідомлює потребу мо -

рального вдоскона лення на своєму життєвому шляху.

8

 

Віра, надія, любов

- Божі чесноти – віра, надія, любов;

- внутрішня єдність цих чеснот.

Учень/учениця:

- пояснює зміст понять «ві -

  ра», «надія»,«любов»;

- розуміє їх значення у люд -

  ському житті.

9

 

Вдячність – важлива людська чеснота

- вміння бути вдячним;

- оздоровлення десяти прокажених 

  (Лк. 17, 12-19).

Учень/учениця:

- трактує вдячність як важ -

  ливу людську чесноту;

- усвідомлює потребу вміти  

  бути вдячним у житті.

10

 

Узагальнюючий урок

«Морально-етичні цін -

ності християнств»

 

11

 

Рішучість і відвага у житті

- сміливо боронити правду;

- диякон Степан.

 

Учень/учениця:

- пояснює зміст моральних 

  цінностей «рішучість»,

  «відвага»;

- усвідомлює необхідність  

  сміливо боронити правду;

- наводить приклади з Біблії 

  та з життя українського на-

  роду.

12

 

Здатність піти за покликом сум -

ління

- вміння почути голос сумління;

- апостол Андрій Первозванний 

  (Мт. 4, 17-22).

 

Учень/учениця:

 - на прикладі біблійного  сю-

  жету пояснює значення по-

  няття «поклик сумління»; 

 - обґрунтовує необхідність  

   слідувати в житті за  покли-

 ком сумління.

Християнські орієнтири людського життя

13

 

Допомога як вияв любові

- допомога потребуючим;

- оздоровлення розслабленого (Мк. 2,  

   1-12).

Учень/учениця:

  - трактує допомогу як ви-

  яв любові;

- усвідомлює необхідність 

  надання допомоги по - 

  требуючим.

 

 

 

14

 

Милосердя і безкорисливість

- творити безкорисливо добро для ін -

  ших, не чекаючи нагороди;

- (св. Миколай Чудотворець Мірликій-

  ський, мати Тереза).

Учень/учениця:

- розуміє поняття «мило-

  сердя», «безкорисли  -

  вість»;

- усвідомлює цінність чес-

  нот милосердя і безко - 

  рисливості для людини;

- на прикладі біблійних та 

  історичних сюжетів об -

  ґрунтовує потребу тво -

  рити безкорисливо добро

  для інших, не чекаючи  

  нагороди.

15

 

Відданість і вірність християнським переконанням

- «Хто любить батька і матір більше, 

   ніж Мене…»

Учень/учениця:

- пояснює поняття «відда-  

 ність», «вірність»;

- розуміє та обґрунтовує

 потребу відданості та вір-

 ності християнським пе -

 реконанням у житті лю -

 дини.

16

 

Цінність знань у житті людини

- знання – це скарб і дорога до світла;

- «знання ж надимає, любов же будує»  

  (1 Кор.8:1).

  Василій Великий і Григорій Богослов

 

Учень/учениця:

- пояснює важливість на-

  буття людиною знань на 

  її життєвому шляху;

- наводить приклади слі-

 дування дорогою знань з

 життя провідних христи-

 янських богословів.

17

 

Узагальнюючий урок

«Християнські орієнтири людського життя»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ІІ семестр

 

 

з/ п

 

Дата

проведення.

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

18

 

Мова – безцінний Божий дар

- дар мови і його використання;

- Іван Златоустий (1 Кор. 14, 1-4, 9, 13- 

 14).

Учень/учениця:

- розуміє важливість мови   

  у житті людини;

- трактує мову як дар Бо -

  жий.

19

 

«Рідна мова – то серце народу: гине мова – гине народ» (І. Огієнко)

- пошана і плекання рідної мови;

- просвітителі Кирило і Мефодій.

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця:

 - пояснює цінність рідної  

   мови у суспільно-істо -

   ричному житті народу;

- обґрунтовує потребу ша -

  нобливого ставлення до 

  рідної мови;

- наводить приклади важ -

  ливого значення рідної 

  мови з історичного мину -

  лого українського народу.

20

 

Мужність у протистоянні злу

- долати зло – потреба і обов’язок;

 (великомученик Георгій Побідоно  -  

  сець).

 

Учень/учениця:

- пояснює поняття «муж -

  ність», «зло»;

- усвідомлює значущість 

  чесноти мужності у про-

  тистоянні злу;

- розуміє потребу долати 

  зло.;

- знає подвижницьке жит -

  тя мучеників за віру в  

  Христа.

21

 

 Людська слабкість і зміцнення волі

- «Діла плоті відомі…» (Гал. 5:21);

- розкаяння – дорога до святості;

- від розкаяння - до пробудження 

  нових життєвих сил;

- апостол Петро (Мт. 14, 22-33; 16, 13-

  19; 26, 33-35, 69-75).

Учень/учениця:

- пояснює сутність люд -

  ської слабкості;

- трактує страх як вияв  

    людської слабкості;

 - розуміє значущість роз -

   каяння у житті людини.

22

 

Прозріння

- духовна і фізична сліпота;

- світло правди (Ів. 8, 12);

- «Я є Дорога, Правда і Життя» (Ів. 14, 

   6);

- «Я світло світу…» (Мт. 5, 14-16);

- розбійник на хресті (Лк. 23, 39-43).

Учень/учениця:

- пояснює поняття «про -

  зріння»;

- усвідомлює потребу до 

  прагнення сприймати 

  світ у правдивому світлі;

- наводить приклади слі -

  дування шляхом правди 

  з Біблії.

23

 

Кардинальна зміна життя

- бажання змінити себе (Мк. 14, 1-9);

- рішучість у служінні іншим;

- апостол Павло (Дії. 9, 1-30).

Учень/учениця:

- усвідомлює потребу 

  власного морального 

  вдосконалення;

- розуміє необхідність

  служіння іншим;

- наводить біблійні при -

  клади, що свідчать про 

  бажання людини змінити 

  себе на краще.

24

 

Узагальнюючий урок

 «Християнські орієнтири людського життя»

 

  Історичні витоки та розвиток християнства в Україні

25

 

Усвідомлення відповідальності за долю народу

- особиста відповідальність кожного за 

  власне життя і долю народу;

- пророк Мойсей;

- княгиня Ольга і князь Володимир.

 

 

Учень/учениця:

- усвідомлює власну від-

  повідальність за долю 

  народу;

- наводить приклади ви-

  яву відповідальності за  

  долю народу з історич-

  ного минулого України

26

 

Славні постаті українського народу

- преподобні Антоній і Феодосій Печер-

  ські

 

 

 

Учень/учениця:

- знає про подвижників 

   українського народу;

- наводить приклади з 

  життя подвижників 

  українського народу.

 

27

 

Славні постаті українського народу

- преподобні Антоній і Феодосій Печер-

  ські

Учень/учениця:

- знає про подвижників 

   українського народу;

- наводить приклади з 

  життя подвижників 

  українського народу.

28

 

Відродження української духовності

у XX столітті

- руйнування релігійного життя  в Ук -

раїні у XX столітті;

- початок відродження;

- свобода віросповідання як запорука

  духовного відродження.

Учень/учениця:

- знає про політику на -

  сильницького руйну -

  вання релігійного жит-

  тя в Україні у XX сто -

  літті та започаткування  

  процесу відродження 

  Церкви;

- наводить приклади з 

  життя християн, які по-

  страждали за віру

   у XX  столітті.

29

 

Християнські символи у традиціях і культурі українського народу

  •          - хліб, хрест, виноградна лоза, якір,
  •            риба;

- ікона, символіка ікони, релігійний  живопис.

 

Учень/учениця:

- пояснює роль і місце

  християнських симво -

  лів у традиціях і куль - 

  турі українського наро-

  ду;

  - розуміє символіку іко - 

    ни;

 - знає відмінність між іконою та зображанням на релігійну тему;

30

 

Християнські символи у традиціях і культурі українського народу

  •          - хліб, хрест, виноградна лоза, якір, риба;

- ікона, символіка ікони, релігійний  живопис.

 

Учень/учениця:

- розповідає про мистец-

  тво іконопису, релігій-

  ний живопис, відомих   

  іконописців, релігійних 

  митців.

31

 

Христос – Дорога, Правда і Життя

- наслідування Христа;

- важливість етичних цінностей христи

янства.

Учень/учениця:

- усвідомлює потребу  

   наслідування Христа у 

   власному житті;

- розуміє важливість 

   етичних цінностей 

   християнства та необ -

   хідність збагачення

   ними. 

 

 

 

32

 

 Ісус і діти

- «Не заважайте дітям приходити до Мене» (Лк. 18, 15-17; Мт. 19, 13-15; Мк.  10, 13-16);

- право дітей на вибір дороги добра.

Учень/учениця:

- знає, як Ісус Христос 

  ставиться до дітей;

- пояснює роль батьків у 

  правильному виборі 

  дитиною її життєвого  

  шляху;

- обґрунтовує право ді -

  тей на вибір дороги

  добра.

33

 

Молодь – майбутнє Церкви і держави.

- «Добра людина з доброго скарбу \

добре виносить…» (Мт. 12, 35); - притча  про Світло для світу (Мт. 5, 14-16); 

- «Нам пора для України жить» (Іван 

  Франко).

Учень/учениця:

 - усвідомлює роль молоді  

– нового покоління Укра -

   їни у суспільному жит -

   ті;

 - наводить біблійні та іс -

торичні приклади, що

вказують на потребу

сповідування молодим

поколінням християн -

ських та національних

цінностей.

34

 

 Узагальнюючий урок

«Історичні витоки та розвиток християнства в Україні»

 

35

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Етика, 7 клас, Планування
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
5582
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку