10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування уроків географії у 8 класі

Про матеріал

Календарне планування уроків географії у 8 класі (70 годин – 2 години на тиждень). Складено згідно навчальної програми “Географія для 6–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженої Міністерством освіти і науки країни від 07. 06. 2017 р. № 804

Перегляд файлу

Календарне планування уроків географії у 8 класі

(70 годин – 2 години на тиждень)

 

Складено згідно навчальної програми “Географія для 6–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженої Міністерством освіти і науки країни від 07. 06. 2017 р. № 804

 

№з /п

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

8-В

8-Г

8-Д

1

2

3

4

5

6

ВСТУП (2 год.)

1.

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України.  Джерела географічної інформації.

 

 

 

 

2.

Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження.

 

 

 

 

Розділ І. Географічна карта та робота з нею (6 год.)

Тема 1. Географічна карта

3.

Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах.

 

 

 

 

4.

Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт.

 

 

 

 

5.

Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні  інтернет-джерела. Геоінформаційні та  сучасні навігаційні системи.

 

 

 

 

Тема 2. Топографічні карти

6.

Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту.

 

 

 

 

7.

Практична робота №1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

 

 

 

 

8.

Дослідження. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх  обґрунтування. Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

 

Розділ ІІ. Географічний простір України (7 год.)

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

9.

Політична карта світу, її елементи.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

10.

Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Дослідження. Порівняльна оцінка географічного  розміщення України з країнами світу.

 

 

 

 

11.

Практична робота №2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення  координат  точок, протяжності  території України в градусах і кілометрах.

 

 

 

 

Тема 2. Формування території України. Адміністративно-територіальний  устрій України

12.

Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст. Адміністративно-територіальний  устрій України.

 

 

 

 

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

13.

Міжнародна система відліку  часу. Годинні пояси. Час в Україні.

 

 

 

 

14.

Практична робота №3. Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу.

 

 

 

 

15.

Дослідження. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них  порівняно  з київським. Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Природні умови і ресурси України (34 год.)

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

16.

Форми земної поверхні. Простягання гір, низовин, височин, річкових долин.

 

 

 

 

17.

Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери.

 

 

 

 

18.

Основні тектонічні структури.

 

 

 

 

19.

Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.

 

 

 

 

20.

Корисні копалини України. Паливні корисні копалини.

 

 

 

 

21.

Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання і видобутку. Мінеральні води та грязі.

 

 

 

 

22.

Практична робота № 4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України.

 

 

 

 

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

23.

Кліматотвірні чинники.

 

 

 

 

24.

Повітряні маси, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони.

 

 

 

 

25.

Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території України.

 

 

 

 

26.

Практична робота № 5. Визначення вологості повітря за заданими показниками.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

27.

Несприятливі погодно-кліматичні явища. та прогноз погоди. Дослідження. Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ.

 

 

 

 

28.

Регіональні відмінності клімату. Практична робота № 6. Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм.

 

 

 

 

29.

Контрольна робота №1.

 

 

 

 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

30.

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини.

 

 

 

 

31.

Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води.

 

 

 

 

32.

Основні річкові басейни та системи. Практична робота № 7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів. України.

 

 

 

 

33.

Озера, лимани, водосховища, канали.

 

 

 

 

34.

Болота. Підземні води. Водні ресурси України.

 

 

 

 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

35.

Умови ґрунтоутворення, структура, ґрунтові горизонти, родючість. Дослідження. Вплив людини на родючість ґрунтів.

 

 

 

 

36.

Основні типи ґрунтів, закономірності їхнього поширення. Ґрунтові ресурси.

 

 

 

 

37.

Практична робота № 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

 

 

 

 

Тема 5. Рослинність

38.

Рослинний покрив України, закономірності його поширення.

 

 

 

 

Тема 6. Тваринний світ України

39.

Різноманітність тваринного світу України, закономірності його поширення. Дослідження. Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії. Узагальнення знань з теми. Тест.

 

 

 

 

Тема 7. Ландшафти України

40.

Районування природних ландшафтів. Ландшафт як просторово-цілісна система.

 

 

 

 

41.

Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність. Природні зони України. Зона мішаних і широколистих лісів.

 

 

 

 

42.

Зони Лісостепу та Степу.

 

 

 

 

43.

Практична робота №9. Складання порівняльної характеристики природних зон  України.

 

 

 

 

44.

Гірські ландшафти Українських Карпат.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

45.

Гірські ландшафти Кримських гір.

 

 

 

 

46.

Природні умови і ресурси Чорного моря.

 

 

 

 

47.

Природні умови і ресурси Азовського моря. Дослідження. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України.

 

 

 

 

Тема 8. Природокористування

48.

Природно-ресурсний потенціал України та його використання. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація. Дослідження. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини

 

 

 

 

49.

Природно-заповідний фонд України.

Практична робота № 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

 

 

 

 

50.

Моніторинг навколишнього середовища. Дослідження. Вплив компонентів природи на здоров я людини. Узагальнення знань з теми. Тест.

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV. Населення України і світу (13 год.)

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

51.

Кількість населення світу та України.

 

 

 

 

52.

Природний рух населення світу та України. Демографічна політика.

 

 

 

 

53.

Механічний рух населення. Діаспора.

 

 

 

 

54.

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення.

 

 

 

 

55.

Практична робота №11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

 

 

 

 

Тема 2. Розселення

56.

Густота населення у світі та Україні.

 

 

 

 

57.

Міське і сільське населення.

 

 

 

 

58.

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста.

 

 

 

 

Тема 3. Етнічний склад населення

59.

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

 

 

 

 

60.

Національний склад населення України. Етнічні групи.

 

 

 

 

Тема 4. Релігійний склад населення (1 год.)

61.

Світові релігії. Релігійні вірування в Україні.

 

 

 

 

Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні (2 год.)

62.

Трудові ресурси. Економічно активне населення.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

63.

Зайнятість населення. Безробіття.

 

 

 

 

64.

Контрольна робота №2.

 

 

 

 

РОЗДІЛ V. Природа та населення свого адміністративного регіону (5 год.)

65.

Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку Київської області.

 

 

 

 

66.

Особливості природних умов і ресурсів Київської області.

 

 

 

 

67.

Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду Київської області.

 

 

 

 

68.

Дослідження (екскурсія). Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості.

 

 

 

 

69.

Населення Київської області.

 

 

 

 

70.

Робота із картами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1416
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку