"Календарно-тематичне планування уроків географії" в 9 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків географії в 9 класі за оновленою навчальною програмою з географії для учнів 6–9 класів (2017 рік)

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.).

Перегляд файлу

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО     

заступник директора з НВР                                 директор школи

_________                                                   ____

«__» вересня 2018                                                   «__» вересня 2018

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ

з уроків ГЕОГРАФІЇ

для учнів 6- 9 класів

ЗОШ № ___________

Вчителя: ПІБ

на 2018 - 2019 навчальний рік

 

 

 

                                     Календарне  планування складено відповідно до

                                           навчальної програми з «Географії  для  6 – 9  класів 

                                           загальноосвітніх навчальних закладів» затверджена       

                                      Наказом Міністерства освіти і науки України від

                                                07.06.2017 № 804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено

на засіданні ШМО вчителів предметів природничо-математичного циклу

керівник ШМО ____   

протокол № 1 від «___» вересня 2018


ВСТУП (1 год.)

Корекція дат

Зміст навчального матеріалу уроку

Дата

1

 

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії

 

Розділ I. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО (9+1 год.)

Тема 1. Національна економіка

2

 

Національна економіка.(Національне господарство) Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР).

 

3

 

Секторальна модель економіки країни. Практична робота № 1. Аналіз секторальної моделі економіки

 

4

 

Форми суспільної організації виробництва.

Форми просторової організації національної економіки.

 

5

 

Чинники розміщення виробництва.

 

Тема 2. Світове  господарство

6

 

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці». Типи економічних систем.

 

7

 

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній.

 

8

 

Практична робота №2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку.

 

9

 

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр – периферія».

 

10

 

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації.

 

11

 

Узагальнення знань

 

Розділ III. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА (10+1 год.)

Тема 1. Сільське господарство

12

 

Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини. Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість.

 

13

 

Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства.

 

14

 

Розвиток кормової бази тваринництва. Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподар ські райони. Сільське господарство у своєму регіоні.

 

15

 

Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва. Практична робота №3. Визначення основних зернових і технічних культур, що їх вирощують у помірному, субтропічному і тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей.

 

16

 

Зональність світового сільського господарства.

Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської продукції.

 

Тема 2. Лісове господарство

17

 

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні.

 

Тема 3. Добувна промисловість

18

 

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.

 

19

 

Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні  райони  видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

 

20

 

Практична робота №4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу. Дослідження Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

 

21

 

Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобутку залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів. Розвиток і розміщення виробництв з видобутку залізних і марганцевих руд в Україні. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні. Видобування інших видів природної сировини в Україні та країнах світу. Підприємства добувної промисловості свого регіону.

 

22

 

Контрольна робота №1

Узагальнення знань.

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА (16 год.)

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

23

 

Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства електроенергетики свого регіону. Практична робота (за вибором учителя) №5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

 

24

 

Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в країнах світу. Практична робота (за вибором учителя)№5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні,  країнах Європи та світу

 

Тема 2. Металургійне виробництво

25

 

Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії. Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану.

 

26

 

Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні. Практична робота №6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

 

27

 

Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі.

 

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво  будівельних  матеріалів

28

 

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції,  гумових і пластмасових виробів.

 

29

 

Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

 

30

 

Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу.

 

31

 

Узагальнення знань

 

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

32

 

Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення. Спеціалізація та кооперування у  машинобудуванні.

 

33

 

Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону. Практична робота №7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

 

34

 

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

 

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

35

 

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття.

 

36

 

Народні промисли в Україні.

Дослідження Малі і середні міста України – центри швейного виробництва.

 

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

37

 

Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод.  Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні.

 

38

 

Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.

 

39

 

Дослідження 1. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини. 2. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах- сусідах.

 

РОЗДІЛ ІV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА (10 год.)

Тема 1. Транспорт

 

Дата

Зміст навчального матеріалу уроку

Д/з

40

 

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки. Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру.

 

41

 

Транспорт України. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України.

 

42

 

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.

 

Тема 2. Торгівля

43

 

Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

 

44

 

Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Світова організація торгівлі. Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, ASEAN  та  інші).

 

 

45

 

Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

 

46

 

Контрольна робота №2

 

 Тема 3. Туризм

 

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

47

 

Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності  як  видів економічної діяльності. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси, технопарки. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі

 

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне  програмування

48-49

 

Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні. Аутсорсинг, його переваги і недоліки Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг).Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність. Країни-лідери на світовому ринку компютерного програмування.

 

                     РОЗДІЛ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

50-51

 

 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема.  Сировинна й енергетична проблеми.

Демографічна та продовольча проблеми. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні.

Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття.

 

 

52

 

Узагальнення знань

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Планування
Додано
23 червня 2018
Переглядів
717
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку