Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 9 класу

Про матеріал
Розроблено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська література: 5-9 класи / Р.В. Мовчан, К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804
Перегляд файлу

Українська література

 9 клас

(70 год. - 2 години на тиждень)

 

Складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська література: 5-9 класи / Т.Г. Шелехова, М.І. Пентилюк, К.В. Таранік-Ткачук, Т.Д. Гнаткович, В.І. Новосьолова – К.: Освіта, 2013 зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

 

На основі  підручником:/ Українська література / для 9 класу загальноосвітніх  навчальних закладів / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017.

 

Обов’язкова кількість видів контролю

Семестри

І

Дата

ІІ

Дата

Контрольні роботи

 

 

 

у формі:

- контрольного класноготвору;

 

- виконання іншихзавдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

4

 

 

 

1

 

2

1.____________

2.____________

3.____________

4. ____________

 

 

 

 

____________

 

 

1. ____________

2.____________

3. ____________

4

 

 

 

1

 

2

1._____________

2._____________

3._____________

4. ____________

 

 

 

 

____________

 

 

1. ____________

2.____________

3. ____________

Уроки розвитку мовлення*(РМ)

2

(у+п)

1.__________ 2.__________

2

(у+п)

1.__________ 2.__________

Уроки позакласного читання(ПЧ)

2

1.__________ 2.__________

 

2

1.__________ 2.__________

 

Перевірка зошитів

4

1.__________ 2.__________ 3.__________ 4.__________

5

1.__________ 2.__________ 3.__________ 4.__________

5. __________

 

 

 

 

Дата

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

Примітка

1

 

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця.

МК: Образотворче мистецтво, музичне мистецтво, театральне та кіномистецтво.

 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

2

 

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі). Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка.

 

3

 

Родинно-побутові пісні. “Місяць на небі, зiроньки сяють”, «Ой під вишнею, під черешнею…»

 

4

 

Українські народні балади “Ой летіла стріла”, “Ой на горі вогонь горить”.
Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).
ТЛ: балада, народна пісня

Напам’ять: 1 баладу або пісню (на вибір).

5

 

Українські народні балади “Ой на горі вогонь горить”.
 

 

6

 

Контрольна робота №1 . Письмовий твір.

 

Тематична

 

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

7

 

Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).

 

8

 

Перекладна література
Біблія (фрагменти)
Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина.
Біблія — Святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень).

 

Зошит

 

9

 

Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про Його учнів). Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко та ін.). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.
ТЛ: притча (поглиблено).

 

10

 

РМ №1. Переказ однієї з легенд або притч (усно)

 

11

 

Оригінальна література княжої Руси-України.
Літописи як історико-художні твори
“Повість минулих літ” — історична книга і збірка епічних творів.

 

12

 

Виникнення Києво-Печерського монастиря. «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).

 

13

 

Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів.

 

14

 

Образи руських князів у творі.  Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

ТЛ: літописи, ліро-епіка.

 

15

 

Контрольна робота №2. Тести. Відповідь на запитання

 

Зошит

 

Тематична

 

16

 

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко

Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апостол — 1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово).
ТЛ: Ренесанс, Бароко.

 

17

 

ПЧ. №1. ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ І. «Зегар цілий і полузегарок»

 

18

 

Історико-мемуарна проза.Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки,

С. Величка).“Історія русів” (фрагменти) анонімного автора.

 

19

 

Григорій Сковорода. “Бджола та Шершень”, “Всякому місту — звичай і права”, “De libertate”, афоризми (наявні у всій творчості)
Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. “Сад божественних пісень” (“Всякому місту — звичай і права”, “De libertate”)

Напам’ять «Всякому місту – звичай і права».

20

 

“Байки харківські”, філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і “сродний труд”. Повчальний характер і художні особливості притч зб. “Байки харківські”.
ТЛ: афоризм.

 

21

 

Контрольна робота №3. Розгорнута відповідь на запитання, тести.

 

Тематична

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

22

 

Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст.- першої половини
ХІХ ст.. Духовне поневолення нації. Життя народу — предмет художнього зображення. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці:

 І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Шашкевич, Т. Шевченко, П. Куліш, Л. Глiбов, Марко Вовчок, Ю. Федькович).

 

23

 

Іван Котляревський. “Енеїда” (скорочено).
Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення “Енеїди”.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

 

24

 

Іван Котляревський. “Енеїда” Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній.

 

Зошит

 

25

 

Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства.

 

26

 

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Колоритні образи твору.

 

27

 

Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки. Сценічне життя твору.

 

28

 

Порівняльна характеристика дійових осіб п’єси (Петра і Миколи, возного і виборного), їхніх життєвих позицій;  роль і функція пісень у драмі.

 

29

 

РМ2. Творча робота.  Твір -  характеристика персонажа

 

30

 

Контрольна робота №4. «Нова українська література». Контрольний твір

 

31

 

ПЧ №2. Марко Вовчок «Маруся»

 

32

 

ЛРК №1

Підсумковий урок. Семестрове оцінювання

 

Зошит

 

Тематична

 

ІІ семестр

32

 

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «Маруся»

 Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів. 

 

33

 

«Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, приклад прози із виразними рисами сентименталізму. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень.

 

34

 

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. П. Куліш про Г. Квітку.

 

Література українського романтизму (оглядово)

35

 

Ідейно-художні особливості  романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

 

36

 

Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. Балада «Рибалка»

Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.

 

Зошит

37

 

Євген ГРЕБІНКА. Вірш «Човен» Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).

ТЛ: романтизм, романс.

 

38

 

Микола ГОГОЛЬ. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його  творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.

 

39

 

Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя

 

40

 

Повість «Тарас Бульба». Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства.

 

41

 

Контрольна робота №5. (Твір) « Григорій Квітка-Основ’яненко, поети- романтики, М.Гоголь».

 

42

 

Тарас ШЕВЧЕНКО.  Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.

 

43

 

Тарас ШЕВЧЕНКО.  Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («До Основ’яненка» «Причинна», «Думи мої…»).

 

44

 

Тарас ШЕВЧЕНКО.  Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Національна проблематика періоду «Трьох літ».

 

Зошит

45

 

Тарас ШЕВЧЕНКО.  Поема («комедія») «Сон» У всякого своя доля…») і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

Вивчити  напам’ять: фрагмент (на вибір).

46

 

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.

 

47

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Кавказ» Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби.

 

48

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Кавказ» Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

 

49

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови.

 

50

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

 

Вивчити  напам’ять: фрагмент (на вибір).

51

 

Контрольна робота №6. Тести. Відповідь на запитання.

 

Зошит

Тематична

Тема жіночої долі

52

 

 «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі:  романтичний, реалістично-побутовий  

 

53

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «У нашім раї на землі…».  Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі

 

54

 

РМ №3.  Власне закінчення  творів  «Катерина», «Наймичка» (письмово)

 

55

 

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля»

 

Вивчити напам’ять: вірш «Доля».

56

 

Тарас ШЕВЧЕНКО «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

 

57

 

Біблія в житті Т. Шевченка

Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у           

 Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів.

ТЛ: псалом.

 

 

 

 

 

58

 

Світова велич українського поета

 Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

 

59

 

Позакласне читання №3. Тарас Шевченко «Щоденник»

 

60

 

Контрольна робота «7. Письмовий твір на одну з тем: «Невмирущість слова  Кобзаря», « Учітесь, читайте, і чужому  научайтесь, й свого не цурайтесь»

 

Зошит

61

 

П.Куліш – відомий письменник, літературний критик, перекладач, автор підручників та правопису. «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша культурного збагачення нації.

 

62

 

П.Куліш «Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет.

 

63

 

П.Куліш «Чорна рада» . Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв.

 

64

 

РМ№4. Переказування найбільш вражаючих епізодів повісті (з аргументуванням свого вибору). Характеристика образу К.Тура(усно)

 

65

 

Марко Вовчок. Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач. «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини в повісті.

 

66

 

Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

 

67

 

Контрольна робота №8. Тести. Відповіді на запитання

 

68

 

Позакласне читання №4 Квітка – Основ' яненко «Конотопська відьма»

 

69

 

Література рідного краю №2.

 

70

 

Підсумковий урок

 

Зошит

Тематична

 

doc
Додано
19 січня 2019
Переглядів
746
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку