КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 10 КЛАСУ (ФІЛОЛОГІЯ)

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 10 КЛАСУ (ФІЛОЛОГІЯ) сплановано до підручника " Українська мова №, 10 кл. С.О.Караман, В.О. Караман
Перегляд файлу

https://korabelniy.files.wordpress.com/2016/12/d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba4.pngКАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ

ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

ДЛЯ 10  КЛАСУ (ФІЛОЛОГІЯ)

         (140 год., 4 год. на тиждень)

           Мовленнєва змістова лінія – 32 год.

 

Складено за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407;

 

 

                                        Обов'язкова кількість видів контролю

 

Рівень

Філологічний рівень

Форми контролю

І

ІІ

Перевірка мовної теми

4

5

Письмо:

есе

 

1

 

1

переказ

1

1

твір

1

1

Говоріння:

  діалог

 

1

 

-

усний переказ

1

-

уний твір

-

1

 

 

 

 

 

 

Тема 1 ( 14    г)Мова як суспільне явище.   Українська мова    в Україні. З історії розвитку української мови. Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови

 

Запис у журналі без дати:

                                                                     Діалог

                                                                     Усний переказ

1

 

Мова як знакова система і суспільне явище.

 

 

2

 

Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян.

 

 

3

 

РМ№1 Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування.

 

РМ1

4

 

«Мовний суржик», його причини. Проблеми екології української мови.

 

 

5

 

Основні етапи формування і розвитку української національної мови.

 

 

6

 

Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту.  Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов'янських систем письма.

 

7

 

Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького (1619). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.).

 

8

 

РМ№2 Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок.

РМ2

9

 

Особливості розвитку української мови на сучасному етапі

 

10

 

Форми існування мови 

 

 

11

 

Писемна і усна форми літературної мови.

 

 

12

 

РМ№3 Особливості монологічного і діалогічного мовлення врізних сферах спілкування. Виступ на зборах, семінарах, конференції. Дискусійне мовлення.

 

РМ3

13

 

Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Мова села.

 

14

 

Контрольна робота №1 з теми «Мова як суспільне явище.   Українська мова    в Україні. З історії розвитку української мови. Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови   ». Тестові завдання

 

КР1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 2 ( 71  г) Узагальнення  і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, стилістики

 

Тема 2.1 ( 13  г) Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему 

15

 

Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики. Класифікація голосних і приголосних звуків.

 

16

 

Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми

 

 

17

 

РМ№4 Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Текстоутворювальні категорії

 

РМ4

18

 

Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ  на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.

 

19

 

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування [о] та [е] з [і].  Чергування [о] і [е] з нулем звука.  

 

20

 

РМ№5 Контрольне есе «Відповідальність українців за долю своєї мови, свою родину, країну».

РМ5 К.ЕСЕ

21

 

Чергування [о] з [е]  після [ж], [ч], [ш], [дж], та [й].

 

 

22

 

Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с].

 

 

23

 

Основні випадки чергування  у –в, і – й, з – із – зі (зо).

 

 

24

 

РМ№6 Дебати як форма дискусій.

 

РМ6

25

 

РМ№7 Написання тез, конспектів, анотацій, рефератів.

 

РМ7

26

 

Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.  Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис.

 

27

 

Контрольна робота №2 з теми «Фонетика української літературної мови як учення про її звукову системи». Тестові завдання

КР2

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 2.2 ( 20 г) Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови. Українська графіка. Українська  орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів  

28

 

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [дж], [дз],  шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м'яких і пом'якшених, а також подовжених приголосних).

 

29

 

Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.

 

 

30

 

РМ№8 Комунікативні ознаки мовлення. Поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, правильність, чистоту, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови.

 

РМ№8

31

 

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова масмедіа. Сценічна мова.

 

 

32

 

РМ№9 Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).

 

РМ№9

33

 

РМ№10 Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).

 

РМ№10 КП

34

 

З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії.

 

 

35

 

Cкладні випадки уживання м'якого знака,  апострофа.

 

 

36

 

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах

 

 

37

 

РМ№11 Науковий стиль, сфери використання і призначення. Основні ознаки наукового стилю: логічність, точність, абстрактність, узагальненість, об’єктивність викладу. Наукова метафорика

 

РМ№11

38

 

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс.

 

 

39

 

Правопис складноскорочених слів.

 

 

40

 

Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

 

41

 

Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення  слів.

 

42

 

Правопис географічних назв.

 

 

43

 

Написання слів іншомовного походження.  Історичний коментар до різних мовних явищ.

 

44

 

РМ№12 Підстилі наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний і науково-популярний та їх  особливості. Основні жанри науковогостилю.

 

РМ№12

45

 

Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі.

 

 

46

 

Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Словник іншомовних слів

 

 

47

 

Контрольна робота №3 з теми «Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови. Українська графіка. Українська  орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів ». Тестові завдання

 

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 2.3 ( 13  г) Лексикологія української мови

48

 

Слово як основна одиниця мови. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови. Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів на позначення слуху, зору, дотику.

 

49

 

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення.

 

50

 

РМ№13 Усний твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі.

РМ13

51

 

РМ№14 Контрольний твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі.

РМ14 КТ

52

 

Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми.

 

53

 

Синоніми, їх види, уживання. Синонімічний ряд. Антоніми, їх види, уживання.

 

54

 

РМ№15  Аналіз контрольного твору

 

РМ15

55

 

Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов’янських мовних спільностей. Українізми в лексичному складі інших мов.

 

56

 

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. Причини і джерела лексичних запозичень. Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Новiiншомовнi запозичення.

Кальки. Варваризми

 

57

 

Загальновживані слова. Лінгвокультуреми - слова з національно-культурним компонентом значення. Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. Топоніміка й ономастика у складі української лексики. Етимологія

 

58

 

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена  лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми.

Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Канцеляризми. Штампи.

 

59

 

Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Можливiсть вiдтворення духовної культури за архаїчною лексикою. Неологізми. Загальномовні та авторські неологізми

 

60

 

Контрольна робота №4 з теми «Лексикологія української мови». Тестові завдання

 

КР4

 

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 2.4 (13  г) Фразеологія як розділ мовознавства. Українська лексикографія

 

Запис у журналі без дати: Усний твір

 

61

 

Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів.

 

 

62

 

Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології.

 

 

63

 

РМ№16 Особливості конспектування.

 

РМ№16

64

 

Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння.

 

 

65

 

Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст.

 

 

66

 

РМ№17 Читання наукової, науково-популярної статті, довідкової літератури.

 

РМ№17

67

 

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології.

 

 

68

 

Фразеологія наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологізми з професійної мови

 

 

69

 

РМ№18 Написання доповідей

 

РМ№18

70

 

Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники.

 

 

71

 

Основні типи словників, особливості їх побудови. Енциклопедичні, лінгвістичні (одномовні, двомовні, перекладні) словники. Відмінність словникових статей у різних словниках.

 

 

72

 

З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596 р.), «Лексикон» Памво Беринди (1627 р.).Сучасні словники української мови. Українські електронні словники.

 

 

73

 

Контрольна робота №5  з теми «Фразеологія як розділ мовознавства. Українська лексикографія».Тестові завдання

 

КР5

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 2.5 ( 12  г) Морфеміка і словотвір української мови  як учення про будову і творення слів

 

74

 

Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа.

 

 

75

 

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні.

 

 

76

 

РМ№19 Контрольне есе «Життя без конфліктів».

 

РМ№19 К.Е

77

 

Історичні зміни в морфемному складі слова. Етимологія як учення про походження слів.

 

 

78

 

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту.

 

79

 

Творення присвійних прикметників.

 

 

80

 

РМ№20 Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне).

РМ№20

81

 

Творення прикметникових форм від різних географічних назв.

 

82

 

Основні способи творення дієслів, прислівників.

 

 

83

 

РМ№21 Аудіювання (слухання-розуміння) текстів дiалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення

 

РМ№21

84

 

Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.

 

 

85

 

Контрольна робота №6  з теми «Морфеміка і словотвір української мови  як учення про будову і творення слів ». Тестові завдання

 

КР6

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 3 ( 41  г)Українська морфологія як розділ мовознавства  про частини мови 

 

Тема 3.1( 20  г) Іменник, прикметник, займенник, числівник

 

86

 

Морфологічні норми. Морфологічні засоби  виразності мови. Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень.

 

 

87

 

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії іменника. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Число іменників.  Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини.

 

 

88

 

Особливості роду іменників - назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду.

 

 

89

 

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни.  Невідмінювані іменники. Стилістичне використання кличного відмінка

 

 

90

 

РМ№22 Усний докладний переказ тексту публiцистичного стилю з творчим завданням.

РМ№22

91

 

РМ№23 Контрольний докладний переказ тексту публiцистичного стилю з творчим завданням.

РМ№23 КП

92

 

Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні

 

93

 

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння  прикметників.

 

94

 

Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові.

 

95

 

Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.

 

 

96

 

Своєрідність займенника як частини мови.  Розряди займенників за значенням, їх характеристика.

 

97

 

Групи займенників. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації.

 

98

 

РМ№24  Електронний лист. Смс-повідомлення.

 

РМ№24

99

 

Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Перехід займенників в інші частини мови.

 

 

100

 

Числівник як частина мови. Формування числівника як частини мови. Число і числівник.

 

101

 

Розряди числівників за значенням, їх характеристика.

 

 

102

 

РМ№25  Конспект прочитаного /ї (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статті).

РМ№25

103

 

Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників.Паралельне використання відмінкових форм числа . Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінках.

 

104

 

Синтаксичні функції числівників. Написання числівників і відчислівникових слів.

 

 

105

 

Контрольна робота №7  з теми «Іменник, прикметник, займенник, числівник ». Тестові завдання

КР7

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 3.2 ( 21  г) Дієслово, дієприкметник, дієприслівник, прислівник

 

106

 

Дієслово як частина мови. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні.

 

 

107

 

Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідміни.

 

 

108

 

Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного у значенні іншого.

 

109

 

Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх  творення. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.

 

110

 

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх  творення.

 

111

 

Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова.

 

112

 

РМ№26  Усний твір на морально – етичну тему

 

РМ№26

113

 

РМ№27  Контрольний твір на морально – етичну тему

 

РМ№27  КТ

114

 

Дієприкметник. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників.

 

115

 

Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання.

 

 

116

 

Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників.

 

117

 

Дієприкметниковий зворот.

 

 

118

 

Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на - но, -то.

 

119

 

Дієприслівник. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду.

 

120

 

Дієприслівниковий зворот.

 

121

 

Творення і вживання дієприслівників.

 

 

122

 

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні.

 

123

 

Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень.

 

124

 

РМ№28 Тематичні виписки, план (складний), тези.      

                                                                                                            РМ№28

125

 

Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.

 

126

 

Контрольна робота №8  з теми«Дієслово, дієприкметник, дієприслівник, прислівник». Тестові завдання

 

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

Тема 4 ( 14  г) Службові частини мови, їх загальна характеристика

 

127

 

Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом.

 

128

 

Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників.

 

129

 

РМ№29 Доповідь у науковому стилі. 

 

РМ№29

130

 

Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.

 

 

131

 

РМ№30 Бібліографія. Анотація.

 

РМ№30

132

 

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників

 

 

133

 

Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники

 

 

134

 

Частка, їх функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.

 

 

135

 

РМ№31 Стаття в газету на морально-етичну, професійну тему.

РМ№31

136

 

Зв'язка. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

 

 

137

 

Контрольна робота №9 з теми «Службові частини мови, їх загальна характеристика  ». Тестові завдання

КР9

138

 

РМ№32 Ділові папери: звіт про виконану роботу.

 

РМ№32

139-140

 

Підсумковий урок

 

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична.

 

docx
Додано
13 квітня 2019
Переглядів
606
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку