1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5 КЛАСУ (ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ)

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5 КЛАСУ (ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ)
Перегляд файлу

http://don.pp.ua/wp-content/uploads/2017/05/9579620_n.jpg

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ

ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ 5 КЛАСУ (ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ)

 

(122 год 3,5 год на тиждень

 Мовленнєва змістова лінія -24 год)                           

 

Календарно-тематичне планування складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, Українська мова. 5 – 9 класи / уклад. Г.Т. Шелехова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б Коржова, В.І. Новосьолова, М.І. Пентилюк, А.С. Пономаренко, К.И. Таранік-Ткачук. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін 2016 р.)  затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від  07.06.2017 № 804 зі змінами)

 

 

 

                                           Обов'язкова кількість видів контролю

 

Об'єкти і форми контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

 Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми*

4

 

5

 

Письмо:

Переказ

 

1

 

 

1

 

Твір

-

 

 

1

 

Правопис:

Диктант

 

1

 

 

1

 

 

 

№ з/п

 

 

                                            Тема уроку

 

Дата

 

Примітка

 

Тема (17 г.)Повторення вивченого в початкових класах.

  Текст. Речення. Слово. Лексикологія

 

Запис у журналі без дати.                                     Усний переказ

Діалог

1

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

 

 

2

РМ№1.  Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично)

 

РМ1

3

РМ№ 2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул)

 

РМ2

4

РМ№ 3.  Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного

 

РМ3

5

Усні й письмові висловлення, текст.Зміст, заголовок тексту. План тексту.Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

 

 

6

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту

 

 

7

Лексичне значення слова. Однозначні та багато­значні слова

 

 

 

8

Уживання багатозначних слів у пря­мому й переносному значеннях.  Тлумачний словник

 

 

9

Лексична помилка та умовне позначення її (практично)

 

 

 

10

Синоніми. Ознайомлення зі словником  синонімів

 

 

 

11

Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

 

 

 

12

РМ4.  Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом)

 

РМ4

13

Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів

 

 

14

РМ № 5.  Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)

 

РМ5

15

РМ6.  Аналіз письмового переказу

 

РМ6

16

Пароніми.  Ознайомлення зі словником паронімів

 

 

 

17

Контрольна робота № 1. Повторення вивченого в початкових классах.  Текст. Речення. Слово.  Лексикологія( тестові завдання)

 

КР №1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати. Тематична

Тема2( 13г.)Будова слова. Орфографія

 

18

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення  — значущі частини слова

 

 

19

Корінь. Спільнокореневі слова  й форми слова

 

 

20

РМ7. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

 

РМ7

21

Корінь. Спільнокореневі слова  й форми слова

 

 

 

22

Суфікс

 

 

 

23

Префікс

 

 

 

24

Незмінні й змінні слова

 

 

 

25

РМ №8.    Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)

 

РМ8

26

РМ9. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини)

 

РМ9

27

Правопис значущих частин слова (повторення)

 

 

 

28

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-

 

 

29

Написання префіксів пре-, при-, прі-

 

 

30

Контрольна робота №2.  Будова слова. Орфографія( тестові завдання)

 

 

КР №2

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати. Тематична

 

Тема3 (41 г.)Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Тема3.1(10г.)Звуки мови й звуки мовлення .Позначення звуків мовлення на письмі

31

Голосні й приголосні звуки

 

 

 

32

Приголосні тверді й м'які

 

 

 

33

Приголосні  дзвінкі й глухі

 

 

 

34

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

 

 

 

35

РМ № 10.  Особливості будови розповіді та елементарного роздуму

 

 

РМ10

36

Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв

 

 

 

37

 

Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ

 

 

38

Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ

 

 

 

39

РМ №11.  Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

 

РМ11

40

Контрольна робота №3.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (тестові завдання)

 

 

КР №3

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати. Тематична

Тема3.2 (15г.) Склад. Наголос. Вимова звуків

41

Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)

 

 

 

42

РМ №12.  Підготовка до контрольного переказу

 

 

РМ12

43

РМ№13.  Контрольний переказ

 

РМ13

КП1

44

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

 

 

 

45

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 

 

 

46

Контрольний текстовий диктант

 

 

Д1

47

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів

 

 

 

48

РМ № 14. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»)

 

РМ14

49

РМ15. Аналіз письмового твору

 

 

РМ15

 

Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

 

 

 

50

Уподібнення приголосних звуків

 

 

 

51

Вимова і правопис префіксів роз-, без-

 

 

 

52

Спрощення в групах приголосних

 

 

 

53

Спрощення в групах приголосних

 

 

 

54

Контрольна робота №4.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія(тестові завдання)

 

 

КР №4

55

РМ №16.  Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови

 

 

РМ16

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати. Тематична

 

Тема 3.3 (16г.)Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

 

Запис у журналі без дати.                                     Усний твір

                  Читання вголос

56

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]

 

 

57

Чергування  [о],[е] з [і]

 

 

 

58

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

 

 

 

59

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]

 

 

 

60

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

 

 

 

61

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

 

 

 

62

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-)

 

 

 

63

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

 

 

 

64

Основні правила переносу

 

 

 

65

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

 

 

66

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

 

 

67

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

 

 

 

68

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

 

 

 

69

Правила вживання апострофа

 

 

 

70

Правила вживання апострофа

 

 

 

71

Контрольна робота №5.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія(тестові завдання)

 

 

КР №5

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати. Тематична

 

 

Тема4 (51г.) Відомості  з синтаксису й пунктуації

Тема4.1 (12г.) Словосполучення.Речення, його граматична основа

72

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення

 

 

 

73

Головне й залежне слово в словосполученні

 

 

 

74

Головне й залежне слово в словосполученні

 

 

 

75

Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

 

 

 

76

Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

 

 

 

77

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

 

 

 

78

РМ№17 Піідготовка до контрольного письмового твіру-роздуму за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»)

 

 

РМ17

79

РМ№18.  Контрольний письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»)

 

РМ18

КТ

80

РМ №19.   Аналіз письмового твору

 

 

РМ19

81

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення)

 

 

 

82

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

 

 

 

83

Контрольна робота № 6.  Відомості  з синтаксису й пунктуації(тестові завдання)

 

 

КР№6

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати. Тематична

 

Тема 4.2(8г.) Другорядні члени речення

84

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини

 

 

 

85

Другорядні члени речення. Означення

 

 

 

86

Другорядні члени речення. Додаток

 

 

 

87

Другорядні члени речення. Обставина

 

 

88

РМ№20 Підготовка до контрольного письмового докладного  переказу тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

 

 

РМ20

89 

РМ№21.  Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

 

РМ 21

КП2

90

Другорядні члени речення

 

 

 

91

Контрольна робота № 7.  Відомості  з синтаксису й пунктуації(тестові завдання)

 

 

КР №7

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати. Тематична

 

Тема4.3(14г.)Речення з однорідними членами.  Звертання. Вставні слова та сполучення слів. Складні речення

92

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). 

 

 

93

  Кома між однорідними членами

 

 

 

94

РМ№22  Аудіювання уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення

 

 

РМ22

95

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами.  

 

 

 

96

  Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами

 

 

 

97

Звертання. Непоширені й поширені звертання.  

 

 

 

98

  Розділові знаки при звертанні (повторення)

 

 

 

99

РМ №23. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

 

 

РМ23

100

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

 

 

 

101

Виділення вставних слів на письмі комами

 

 

 

102

РМ №24. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

 

 

РМ24

103

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

 

 

104

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

 

 

 

105

Контрольна робота №8.  Відомості  з синтаксису й пунктуації(тестові завдання)

 

КР №8

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати. Тематична

Тема4.4 (17г.)Пряма мова. Діалог .

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

106

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

 

 

107

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

 

 

108

Відмінність між прямою та непрямою мовою

 

 

 

109

Діалог. Тире при діалозі

 

 

110

Розділові знаки в реченнях при діалозі

 

 

 

111

Речення із прямою мовою  (діалогом)

 

 

 

112

Контрольний текстовий диктант

 

 

Д2

113

Лексикологія

 

 

114

Будова слова й орфографія

 

 

 

115

Фонетика й графіка

 

 

116

Орфоепія й орфографія

 

 

117

Синтаксис і пунктуація

 

 

118

Синтаксис і пунктуація

 

 

119

Контрольна робота №9.  Пряма мова. Діалог. Повторення й узагальнення в кінці року (тестові завдання)

 

КР №9

120

Аналіз контрольної роботи

 

 

121-122

Повторення і узагальнення за рік.

 

 

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати. Тематична

 

 

 

 

 

doc
Додано
13 квітня 2019
Переглядів
5700
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку