3 квітня о 18:00Вебінар: Гейміфікація уроку як засіб підвищення ефективності навчання

Календарно-тематичне планування уроків з хімії. Профільний рівень. 11 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків хімії в 11 класі для профільного рівня складено згідно програми "Навчальна програма з хімії для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (Профільний рівень).
Перегляд файлу

11 клас

(210 год, 6 год на тиждень)

Розподіл годин за темами:

Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань    29

               курсу основної школи

Розділ ІІ. Неметалічні елементи та їхні сполуки      92

Тема  1. Гідроген. Водень         6

Тема 2. Елементи VІІА групи (галогени)       12

Тема 3. Елементи VIА групи (халькогени)      20

Тема 4. Елементи VА групи        34

Тема 5. Елементи IVА групи        20

Розділ ІІІ. Металічні елементи та їхні сполуки      38

Тема 1. Загальні відомості про металічні елементи та метали    11

Тема 2. Металічні елементи ІА – ІІІА груп      16

Тема 3. Ферум. Залізо         11

Розділ IV. Узагальнювальне повторення найважливіших питань курсу хімії  51

Тема 1. Основні поняття, закони та теорії хімії      12

Тема 2. Розвиток наукових знань про хімічний зв’язок і будову речовини  3

Тема 3. Хімічні реакції         17

Тема 4. Дисперсні системи         12

Тема 5. Роль хімії у житті суспільства       7

 

 

Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи

 1. Сучасні уявлення про будову атомів. Нукліди. Ізотопи.
 2. Дуалістична природа електрона.  Квантові числа: головне, побічне (орбітальне), магнітне, спінове та їх фізичний зміст. Орбіталі.
 3. Фізичний зміст квантових чисел
 4. Послідовність заповнення електронами атомних орбіталей: принцип найменшої енергії; принцип Паулі, правила Гунда та Клечковського.
 5. Будова електронних оболонок атомів. Електронна й електронно-графічна конфігурації атомів s-, p-, d-елементів.
 6. Складання електронних та графічних формул елементів І-ІІІ періодів
 7. Складання електронних та графічних формул елементів ІV періоду
 8. Збуджений стан атома. Валентні можливості атомів ІІ-ІІІ періодів.
 9. Періодичний закон Д.І.Менделєєва (сучасне формулювання) і Періодична система хімічних елементів.
 10. Періодичні закономірності в атомних структурах: зміна радіуса, енергії йонізації, спорідненості до електрона, електронегативності.
 11. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома.
 12. Хімічний зв’язок. Йонний та металічний зв’язки.
 13. Ковалентний зв'язок.Обмінний і донорно-акцепторний механізми утворення ковалентного зв’язку. Властивості ковалентного зв’язку: насичуваність, напрямленість, кратність, поляризованість.     
 14. Водневий зв'язок, його значення в природі
 15. Будова речовин: кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Кристалічні ґратки.
 16. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.
 17. Самостійна робота
 18. Розчини. Явища, що супроводжують процес розчинення речовин: поглинання і виділення теплоти, гідратація.
 19. Характеристики кількісного  складу розчинів: масова частка та молярна концентрація розчиненої речовини.
 20. Розрахункові задачі. 1. Обчислення молярної концентрації розчину.
 21. Гідроліз солей у водних розчинах. 
 22. Практична робота №1. Визначення рН середовища водних розчинів солей.
 23. Практична робота №2. Приготування водного розчину солі заданої молярної концентрації.
 24. Окисно-відновні  реакції. Основні окисники і відновники.
 25. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій за відомими продуктами реакцій.
 26. Електроліз. Застосування електролізу.
 27. Класифікація неорганічних речовин. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.
 28. Розрахункові задачі. 2. Обчислення кількісного складу сумішей за рівняннями хімічних реакцій.
 29. Контрольна робота

Розділ ІІ. Неметалічні елементи та їхні сполуки

Тема  1. Гідроген. Водень

 1. Гідроген. Будова атома. Ізотопи Гідрогену. Особливості розміщення у періодичній системі. Поширення Гідрогену в природі і Всесвіті.
 2. Водень. Склад молекули і будова речовини.  Добування в промисловості і лабораторії. Фізичні властивості водню. Окисні і відновні властивості водню. Застосування водню. Перспектива використання водню як пального.
 3. Практична робота №3. Відновні властивості водню.
 4. Гідроген пероксид як сполука Гідрогену. Окисні і відновні властивості гідроген пероксиду. Застосування гідроген пероксиду.
 5. Навчальні проекти за вибором учнів. 1. Водень як екологічно чисте паливо. 2. Біологічна роль гідроген пероксиду.
 6. Узагальнення знань з теми

 

Тема 2. Елементи VІІА групи (галогени)

 1. Загальна характеристика елементів групи: Флуор, Хлор, Бром, Йод. Поширення їх у природі.
 2. Прості речовини  галогени. Склад і будова молекул. Фізичні властивості галогенів.
 3. Хімічні властивості галогенів.
 4. Добування хлору в лабораторії і промисловості.
 5. Гідроген хлорид. Склад і будова молекули. Фізичні властивості. Добування і застосування гідроген хлориду.
 6. Хлоридна кислота. Хімічні властивості.
 7. Хлориди.
 8. Розрахункові задачі. Обчислення за рівнянням хімічної реакції кількості речовини, маси, об’єму (газуватих речовин) продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято у надлишку;
 9. Якісні реакції на галогенід-іони.
 10. Практична робота №4. Розв’язування експериментальних задач за темою «Сполуки галогенів».
 11. Застосування галогенів і їхніх сполук.
 12. Узагальнення знань з теми

 

Тема 3. Елементи VIА групи (халькогени)

 1. Загальна характеристика елементів VI-А групи. Поширеність елементів у природі.
 2. Оксиген. Прості речовини. Явище алотропії.
 3. Порівняння фізичних та хімічних властивостей озону та кисню. Їхня біологічна роль.      
 4. Сульфур. Прості речовини. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.
 5. Розрахункові задачі. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом реагента, що містить домішки.
 6. Гідроген сульфід. Фізичні та хімічні властивості: взаємодія з киснем.
 7. Сульфідна кислота та сульфіди.
 8. Якісна реакція на сульфід-іони. Фізіологічна дія сірководню.
 9. Сульфур(IV) оксид і сульфітна кислота, їхні окисно-відновні властивості.
 10. Сульфур(VІ) оксид.
 11. Сульфатна кислота. Фізичні та хімічні властивості концентрованої сульфатної кислоти.  Гігроскопічні властивості. 
 12. Солі сульфатної кислоти.
 13. Застосування сульфатної кислоти та її солей.
 14. Практична робота №5. Розв’язування експериментальних задач за темою „Сполуки Сульфуру”.
 15. Загальні наукові принципи хімічного виробництва: вибір сировини, теплообмін, протитечія, безперервність, комп’ютеризація виробничих процесів.
 16. Промислове виробництво сульфатної кислоти.
 17. Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами.
 18. Кислотні дощі.
 19. Навчальні проекти за вибором учнів 1. Кисень та життя (промислова екологія). 2. Подвійна роль озону в природі.
 20. Контрольна робота

Тема 4. Елементи VА групи

 1. Загальна характеристика елементів V-А групи. Поширеність їх у природі. Біологічна роль Нітрогену і Фосфору
 2. Азот. Склад молекули і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості.
 3. Добування, застосування.
 4. Амоніак. Склад молекули і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості.
 5. Фізіологічна дія амоніаку.  Лабораторні способи добування амоніаку.
 6. Практична робота №6. Добування амоніаку та досліди з ним.
 7. Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага.
 8. Умови зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє.
 9. Керування хімічними процесами: зміна швидкості реакції та зміщення хімічної рівноваги.
 10. Синтез амоніаку в промисловості. 
 11. Розрахункові задачі. Обчислення виходу продукту від теоретично можливого.
 12. Солі амонію. Фізичні та хімічні властивості.
 13. Якісна реакція на йон амонію.
 14. Застосування амоніаку та солей амонію.
 15. Самостійна робота
 16. Нітроген(ІІ) оксид і нітроген(ІV) оксид. Фізичні та хімічні властивості: окисно-відновні, відношення до води та лугів.
 17. Фізіологічна дія на організм. Захист довкілля від оксидів Нітрогену.
 18. Нітратна  кислота. Фізичні та хімічні властивості розведеної та концентрованої нітратної кислоти.
 19. Якісна реакція на нітрат-іони. Застосування нітратної кислоти.
 20. Нітрати. Фізичні та хімічні властивості: розкладання при нагріванні.
 21. Нітрити. Проблема вмісту нітратів і нітритів у харчових продуктах.
 22. Застосування нітратів. Колообіг Нітрогену в природі.
 23. Фосфор. Прості речовини Фосфору. Фізичні та хімічні властивості.
 24. Добування та застосування фосфору.
 25. Фосфор(V) оксид. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.
 26. Ортофосфатна кислота, її солі.
 27. Якісна реакція на ортофосфат-іони.
 28. Колообіг Фосфору в природі.
 29. Нітрогено- і фосфоровмісні мінеральні добрива.
 30. Практична робота № 7. Визначення мінеральних добрив.
 31. Проблема охорони довкілля при використанні мінеральних добрив.
 32. Практична робота № 8. Розв’язування експериментальних задач за темою "Сполуки Нітрогену та Фосфору".
 33. Навчальні проекти за вибором учнів. 1. Зменшення вмісту нітратів в продуктах харчування у домашніх умовах. 2. Мінеральні добрива: позитивні і негативні наслідки застосування. 
 34. Контрольна робота

 

Тема 5. Елементи IVА групи

 1. Загальна характеристика елементів IVА групи. Поширеність їх у природі.
 2. Біологічна роль Карбону та Силіцію.
 3. Карбон. Прості речовини Карбону та їхня будова. Фізичні та хімічні властивості.
 4. Явище адсорбції.
 5. Карбон(ІІ) оксид   та карбон(IV) оксид. Склад і будова молекул.   Фізичні та хімічні властивості.
 6. Фізіологічна дія  на живі організми та біологічна роль карбон(IV) оксиду. Способи добування. Застосування.  
 7. Розрахункові задачі 1. Розрахунки за термохімічними рівняннями.
 8. Парниковий ефект.
 9. Карбонатна кислота.  Карбонати та гідрогенкарбонати. Хімічні властивості.
 10. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів. Поширеність карбонатів у природі.
 11. Практична робота № 9. Добування карбон(IV) оксиду та дослідження його властивостей. Розпізнавання карбонатів.
 12. Застосування. Колообіг Карбону в природі.
 13. Силіцій. Прості речовини Силіцію та їхня будова. Фізичні та хімічні властивості.
 14. Застосування силіцію.
 15. Силіцій(ІV) оксид. Склад і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості.
 16. Застосування.
 17. Силікатна кислота. Фізичні властивості.
 18. Силікати природні і штучні. Силікатні матеріали: скло, цемент, кераміка.
 19. Навчальні проекти за вибором учнів. 1.Незвичні властивості звичайних елементів (Карбон, Силіцій). 2.Сучасні види скла та його застосування.
 20. Систематизація та узагальнення знань з теми

Розділ ІІІ. Металічні елементи та їхні сполуки

Тема 1. Загальні відомості про металічні елементи та метали

 1. Місце металічних елементів у періодичній системі. Особливості будови їхніх атомів. Поширення у природі.
 2. Метали. Металічний зв’язок. Характерні фізичні та хімічні властивості металів: взаємодія з неметалами, водою, лугами (для цинку та алюмінію), кислотами, розчинами солей.
 3. Розрахункові задачі 1. Обчислення за рівняннями хімічних реакцій між металом та сіллю в розчині.
 4. Гальванічний елемент.
 5. Корозія металів. Види корозії: хімічна й електрохімічна.
 6. Способи захисту від корозії.
 7. Поняття про сплави.
 8. Загальні способи добування металів із руд. Поняття про металургію: пірометалургія, гідрометалургія, електрометалургія, мікробіометалургія.
 9. Електроліз безоксигенових солей у розплавах і водних розчинах.
 10. Навчальні проекти за вибором учнів. 1. Акумулятори для мобільних телефонів. 2. Йони важких металічних елементів і здоров’я людини. 3. Біологічна роль металічних елементів. 4. Сплави у травматології. 5. Ювелірні сплави. 6. Мікробіометалургія. 7. Добування металів надвисокої чистоти.
 11. Систематизація та узагальнення знань з теми

 

Тема 2. Металічні елементи ІА – ІІІА груп

 1. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи. Натрій і Калій – типові представники лужних елементів, поширення їх у природі.
 2. Фізичні та хімічні властивості натрію і калію: взаємодія з неметалами й водою, відношення до кислот.
 3. Сполуки Натрію і Калію (оксиди, гідроксиди, солі), їх застосування. Біологічна роль Натрію і Калію.
 4. Загальна характеристика хімічних елементів ІІА групи. Магній і Кальцій як елементи ІІА групи, поширення їх у природі.
 5. Фізичні та хімічні властивості магнію і кальцію: взаємодія з неметалами, водою, кислотами, солями.
 6. Сполуки Кальцію та Магнію (оксиди,  гідроксиди, солі). Твердість води і способи її усунення.
 7. Біологічна роль Магнію та Кальцію. Застосування сполук Кальцію і Магнію.
 8. Алюміній. Характеристика елемента. Поширення в природі.
 9. Фізичні та хімічні властивості алюмінію: взаємодія з неметалами, водою, кислотами та лугами, оксидами металічних елементів.
 10. Оксид і гідроксид Алюмінію як амфотерні сполуки.
 11. Практична робота № 10. Хімічні властивості гідроксидів металічних елементів ІА – ІІІА груп.
 12. Застосування сполук Алюмінію.
 13. Розрахункові задачі. Розрахунки вмісту компонентів суміші металів. 
 14. Практична робота № 11. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи ІА – ІІІА груп».
 15. Навчальні проекти за вибором учнів. 1. Уплив жорсткої води  на здоров’я людини, побутові прилади і технічні комунікації. 2. Сучасні синтетичні мийні засоби і жорсткість води. 3. Йони Натрію і Калію як складники електролітів крові. 4. Мінеральні речовини та їхня роль в організмі. Фізіологічна роль, добова потреба, джерело мінеральних речовин. 5. Безпечність/небезпечність антиперспірантів, що містять солі Алюмінію. 6. Переваги виробів з анодованого алюмінію.
 16. Контрольна робота

 

Тема 3. Ферум. Залізо

 1. Ферум. Характеристика елемента. Поширення в природі. Біологічна роль.
 2. Фізичні й хімічні властивості заліза: взаємодія з неметалами, водою, кислотами, солями.
 3. Сполуки Феруму(II) і (III): оксиди, гідроксиди, солі.
 4. Гідроліз солей Феруму(ІІ) і (ІІІ).
 5. Якісні реакції на йони Феруму(ІІ) і (ІІІ). Застосування сполук Феруму.
 6. Виробництво заліза та його сплавів. Доменний процес виробництва чавуну, його хімізм.
 7. Сталь. Пряме відновлення заліза з руди. Промислове добування заліза – основа чорної металургії.
 8. Екологічні проблеми, що пов’язані з металургією, шляхи їх розв’язування.
 9. Практична робота № 12. Розв’язування експериментальних задач за темою «Металічні елементи та їхні сполуки».
 10. Навчальні проекти за вибором учнів. 1. Ферум: фізіологічна роль, добова потреба, джерела. 2. Марагенова сталь. 3. Медична сталь. 4. Безкоксова металургія. 5. Сучасний стан виробництва чавуну і сталі в Україні.
 11. Узагальнення знань з теми

 

Розділ IV. Узагальнювальне повторення найважливіших питань курсу хімії

Тема 1. Основні поняття, закони та теорії хімії

 1. Дискретність  речовини: атоми, молекули, йони, радикали.
 2. Рівні структурної організації речовини.
 3. Значення атомно-молекулярного вчення для розвитку   науки. Основні стехіометричні закони атомно-молекулярного вчення. Закон збереження маси речовин.
 4. Сталість складу речовин. Речовини сталого та змінного складу (дальтоніди та бертоліди). Межі застосовності закону сталості складу речовин. Закон еквівалентів.
 5. Закон об’ємних відношень. Закон Авогадро та наслідки з нього
 6. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
 7. Місце Гідрогену, лантаноїдів і актиноїдів у періодичній системі. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома.
 8. Явище алотропії. Алотропні видозміни за складом і будовою.
 9. Теорія будови органічних речовин.
 10. Залежність властивостей речовин від їх складу, і будови як загальнохімічний закон.
 11. Навчальні проекти за вибором учнів. 1.Відкриття нових хімічних елементів. 2.Чи є межа Періодичної системи хімічних елементів? 3. Залежність властивостей речовин від їх складу, і будови як вияв причинно-наслідкових зв»язків у природі.
 12. Узагальнення знань з теми

 

Тема 2. Розвиток наукових знань про хімічний зв’язок і будову речовини

 1. Сучасні уявлення про природу хімічного зв’язку; основні типи хімічного зв’язку: ковалентний, йонний, металічний і водневий хімічні зв’язки, їх утворення та особливості. Залежність властивостей речовин від видів хімічних зв’язків у них. Міжмолекулярна взаємодія.
 2. Поняття про комплексні сполуки. Хімічний зв’язок у комплексних сполуках. Роль комплексних сполук у живих організмах.
 3. Навчальні проекти за вибором учнів. Комплексні сполуки у природі й техніці.

 

Тема 3. Хімічні реакції

 1. Суть хімічних реакцій, їх класифікація в неорганічній та органічній хімії.
 2. Енергетика хімічних реакцій: поняття про внутрішню енергію речовин, енергію активації, екзо- й ендотермічні процеси, тепловий ефект реакції, ентальпію.
 3. Розрахункові задачі. Обчислення за термохімічними рівняннями реакцій.
 4. Механізми хімічних реакцій: радикального заміщення (ланцюгові реакції) та електрофільного приєднання (йонні реакції).
 5. Швидкість хімічної реакції Розрахункові задачі. Обчислення середньої швидкості.
 6. Практична робота №13. Швидкість хімічної реакції.
 7. Гомогенні та гетерогенні системи. Чинники, що впливають на швидкість реакції: природа реагентів, стан реагенту, концентрація реагуючих речовин, температура, каталізатор.
 8. Закон діючих мас. Розрахункові задачі. Обчислення за законом діючих мас.
 9. Механізм каталітичної дії. Каталізатори й інгібітори. Каталіз у живих організмах і в хімічній промисловості.
 10. Хімічна рівновага. Константа рівноваги. Принцип Ле Шательє. Його значення в керуванні хімічними процесами.
 11. Окисно-відновні реакції. Вплив рН середовища на продукти окисно-відновних перетворень на прикладі калій перманганату
 12. Практична робота №14. Окисно-відновні реакції.
 13. Значення хімічних реакцій у хімічній промисловості, живих організмах, довкіллі.
 14. Практична робота №15. Вправи на генетичний зв’язок між неорганічними та органічними сполуками.
 15. Практична робота №16. Якісні реакції на неорганічні речовини.
 16. Практична робота №17. Якісні реакції на органічні речовини.
 17. Контрольна робота

 

Тема 4. Дисперсні системи

 1. Загальні уявлення про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем і їх характерні ознаки.
 2. Колоїдні розчини. Поняття про колоїди, адсорбцію, десорбцію, міцелу. Розпізнавання колоїдних розчинів, ефект Тіндаля. Коагуляція колоїдів, коагулянти.
 3. Значення колоїдних розчинів у природі та на виробництві.
 4. Істинні розчини, їх характерна ознака.
 5.  Розрахункові задачі. Обчислення коефіцієнту розчинності речовин на підставі кривих розчинності.
 6. Способи кількісного вираження складу розчину: масова частка та концентрація розчиненої речовини (молярна концентрація). Розрахункові задачі. Обчислення масової частки та молярної концентрації розчиненої речовини (комбіновані задачі).
 7. Розчини електролітів. Механізм електро-літичної дисоціації. Ступінь і константа дисоціації. Класифікація електролітів за ступенем дисоціації: сильні та слабкі. Чинники, від яких залежать ступінь і константа дисоціації.
 8. Дисоціація води, йонний добуток води. Водневий покажчик (рН).
 9. Гідроліз солей різних типів. Гідроліз в органічній хімії. Значення гідролізу в природних процесах, життєдіяльності людини та живленні рослин.
 10. Практична робота №18. Гідроліз водних розчинів солей.
 11. Практична робота №19.  Дослідження умов  перебігу реакцій йонного обміну.
 12. Узагальнення знань.

 

 

Тема 5. Роль хімії у житті суспільства

 1. Роль хімії у створенні нових матеріалів для сучасної техніки, розвитку біо- та нанотехнологій, розв’язанні проблем сталого розвитку суспільства.
 2. Розвиток хімічних виробництв в Україні. Роль вітчизняних науковців у розвитку  хімії.
 3. Хімічні сполуки і здоров’я людини. Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.
 4. Хімічні сполуки в побуті. Попередження забруднення довкілля під час їх використання .
 5. Місце хімії серед наук про природу.
 6. Значення хімії для розуміння природничонаукової картини світу.
 7. Узагальнення знань з теми

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Планування
Додано
25 липня 2019
Переглядів
738
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку