14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури в 10 класі (рівень стандарту) на 2020 – 2021 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури в 10 класі (рівень стандарту) укладено відповідно до розробленої (2017 р.) програми з зарубіжної літератури для 10-11 класів на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), Програми із зарубіжної літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції Нової української школи (2016) (оновлення програми відповідно до наказу №1407 Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р.)
Перегляд файлу

 

 

Погоджено      

на 202_ – 202_ навчальний рік

директором  

____________________________________

____________________________________ 

(назва навчального закладу)  

____________________________________                 (ПІБ директора)

25 серпня 202_ року

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування

уроків зарубіжної літератури

10 клас

(зі змінами, затвердженими наказом МОНУ від 23.10.2017 № 1407)

35 годин, 1 година на тиждень

Учитель Рущинська Алла  Дмитрівна

 

Фронтальні види контрольних робіт: 

 

 

Форми контролю

Клас  і  семестри

10

І семестр

ІІ семестр

КОНТРОЛЬНІ  РОБОТИ

 2

2

із них  контрольний класний твір

        1

       1

тести,відповіді на питання

 2

2

розвиток  зв’язного  мовлення (у+п)

1у+1п;

у межах текстуального вивчення

1у+1п;

у межах текстуального вивчення

позакласне  читання

1

1

перевірка  зошитів

4

5

 

На навчальний рік – 35 год.   На тиждень – 1 год.

На текстуальне вивчення літературних творів – 30 год.

На контрольні роботи – 4 год.

На роботи з розвитку мовлення – 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення).

На уроки позакласного читання – 2 год.

Резервний час 2 (3) год.

 

К-сть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

Дата

проведення

 

ТЕМА-1 (9 годин)

 

 

ВСТУП.

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ (2 години)

 

1

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.

 

(ТЛ) Автор, читач, художній переклад, діалог культур. 

(ЛК) Використання Інтернету для розширення кола читання. 

(УС) Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

(ЕК) Відмінності перекладного твору від оригінального.      

(МЗ) Інформатика, художня культура.

 

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

розуміє значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості;

знає особливості художнього перекладу, його різновиди;

Діяльнісний компонент

з’ясовує сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури;

уміє користуватися фондами бібліотек, зокрема електронних мережевих бібліотек;

 Ціннісний компонент

усвідомлює духовні цінності, утілені у творах літератури й мистецтва;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить поняття «автор», «читач», «діалог культур», «оригінал», «художній переклад»;

Спілкування іноземними мовами

знає вислови зарубіжних митців про літературу й культуру іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність

знає електронні сайти українських бібліотек, використовує їх у процесі навчання й читання художньої літератури;

створює електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок;

Уміння вчитися

використовуює різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедію, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Соціальна та громадянська компетентності

толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

усвідомлює роль художньої літератури для світового культурного поступу;

Екологічна грамотність і здорове життя

розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини як спосіб протидії насильству,  агресії та іншим негативним явищам сучасного світу.

 

2

ПЧ-1. Позакласне читання-1.

Позакласне читання творів улюблених сучасних митців зарубіжної літератури.

Джойн Бойн. «Хлопчик у смугастій піжамі».

 

 

 

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (7 годин)

 

3

Стародавня Греція

Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя)

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

дає стислу характеристику літератури античності та Відродження;

називає видатних представників античної та ренесансної культур;

знає основні відомості про Гомера, Данте і В. Шекспіра;

розуміє вплив творчості Гомера, Данте і В. Шекспіра на українську літературу й світовий літературний процес;

дає загальну характеристику змісту творів;

називає імена відомих українських перекладачів творів античності й Відродження;

Діяльнісний компонент

аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику поем «Одіссея» та «Божественна комедія» (за прочитаними уривками), трагедії «Гамлет»;

визначає міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»;

характеризує стиль гомерівської оповіді, концепцію світу і людини в «Божественній комедії», образи Одіссея і Гамлета, жанрову своєрідність творів;

висловлює ставлення до літературних персонажів;

аргументує, чому образ Гамлета став «вічним»;

визначає провідні мотиви трагедії «Гамлет», роль монологів  у розкритті образу головного героя;

узагальнює результати аналізу творів, свої знання про літературу античності й Відродження;

Ціннісний компонент

обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творах;

висловлює судження щодо проблем праведного благочестивого життя (за «Божественною комедією») та морального вибору в житті людини (за трагедією «Гамлет»);

оцінює чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літературних персонажів;

робить висновки про значення прочитаних творів для світового культурного поступу в цілому і розвитку українського культурного середовища зокрема.

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить поняття «трагедія», «міф», «епічна поема», «вічний образ»;

збагачує власне мовлення крилатими висловами з «Одіссеї» та «Гамлета»;

Спілкування іноземними мовами

читає уривок із трагедії «Гамлет» англійською мовою (за умови володіння цією мовою);

порівнює уривки оригіналу та перекладу трагедії «Гамлет» (за умови володіння англійською мовою);

Математична компетентність

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору;

Математична компетентність

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору;

Інформаційно-цифрова компетентність

застосовує цифрові технології для пошуку необхідної інформації;

створює електронну продукцію (презентації, афіші тощо) для популяризації прочитаних творів;

Уміння вчитися

використовує різні види читання (повільне, виразне, коментоване, повторне, вибіркове);

здійснює самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію, зіставляючи свої погляди з поглядами головних персонажів трагедії «Гамлет»;

Соціальна та громадянська компетентності

визначаєу творах актуальні соціальні проблеми та ідеї;

оцінює стосунки Гамлета і зображеного у шекспірівській трагедії соціуму;

висловлює думку щодо порушених у прочитаних творах соціальних проблем;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

сприймає прочитані твори в контексті відповідної доби й  сучасної культурної ситуації;

аналізує та інтерпретує твори в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей;

усвідомлює роль античності і Відродження в розвитку української і світової культури.

 

4

Італія: Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» (Пекло, І, V). 

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми.

 

5

Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

 

6

Англія: Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.

Вільям Шекспір (1564 1616) «Гамлет».

Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору.

 

7

Художній простір (данське королівство як символ). Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.

(ТЛ) Міф, епічна поема, вічний образ, трагедія.

(ЛК) Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва.

(УС) Українські переклади творів. Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й  шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

(ЕК) Порівняння образів, оригіналу й перекладу (фрагментів – за умови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, художня культура.

 

8

РЗМ-1 (у). Розвиток зв’язного мовлення (усно).

Складання анкети головних героїв, цитатних характеристик. Характеристика образу. Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів.

ВЧН-1. Монолог Гамлета  (Напам’ять)

 

9

ТКР-1.  Тематична контрольна робота. 

Комбіновані різнорівневі завдання за темами «Вступ», «Золоті сторонки далеких епох».

 

 

ТЕМА-2 (7 годин)

 

 

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ. (7 годин)

 

10

Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

Німеччина

Романтизм у Німеччині.

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху.

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

розуміє особливості розвитку романтизму, специфіку його течій у національних літературах і творчості митців;

знає українських перекладачів та українські переклади прочитаних творів, визначає в них засоби художньої виразності;

Діяльнісний компонент

виявляє жанрові ознаки прочитаних творів; 

визначає особливості взаємодії різних елементів (романтичних і реалістичних) у творах письменників;  

аналізує провідні теми, проблеми, мотиви творів;

коментує, характеризує, інтерпретує образи персонажів та засоби їх створення;

виявляє особливості індивідуального стилю митців;

зіставляє образи, засоби виразності;

виявляє традиції й новаторство митців на тлі літературного процесу;

 Ціннісний компонент

висловлює власну думку щодо порушених у творах проблем;

усвідомлює гуманістичні цінності доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.);

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

пояснює сутність понять і фактів, пов’язаних із розвитком романтизму;

бере участь у дискусії стосовно проблем, порушених у творах;

Спілкування іноземними мовами

читає тексти (уривки) іноземною мовою (за умови володіння нею);

порівнює оригінали й переклади (у фрагментах);

Математична компетентність

складає таблиці, схеми на підставі прочитаних творів;

установлює причиново-наслідкові зв’язки подій та образів;

 Компетентності в природничих науках і технологіях

самостійно знаходить і систематизує інформацію про літературні твори та явища;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує цифрові технології для розширення уявлень про творчість письменників;

Соціальна та громадянська компетентності

виявляє соціальні явища, які знайшли відбиток у творах, аналізує авторську позицію щодо соціальних проблем;

оцінює стосунки романтичних героїв і соціуму;

усвідомлює цінність активної життєвої позиції;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

розглядає твори письменників на тлі історико-літературного процесу, у зв’язках з історією культури;

Екологічна грамотність і здорове життя

зясовує роль пейзажів у творах романтизму, визначає ставлення представників романтизму до природи.  

 

(ТЛ) Гротеск, фантастика, соціальна сатира, психологізм, верлібр.   

(ЛК) Утілення образів літературних творів у різних видах мистецтва.

(УС) Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

(ЕК) Зіставлення оригіналів і перекладів. 

(МЗ) Історія, українська мова, художня культура. 

 

 

11

Протиставлення філістерів (Цахес) та ентузіастів (Бальтазар) як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

 

12

РЗМ-2 (п). Розвиток зв’язного мовлення (письмово).

Написання мініатюри-характеристики персонажа. Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка. 

 

13

Росія

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів. 

 

14

США

Розвиток романтизму в США, видатні представники.

Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя).

Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави».

 

15

Образ ліричного героя. Символи. Традиції й  художнє новаторство В. Вітмена.

ВЧН-2. «Листя трави» (уривок за вибором учителя).  (Напам’ять)

 

16

ТКР-2.  Тематична контрольна робота. 

КТ-1.     Контрольний твір за темою «Проза й поезія пізнього романтизму переходу до реалізму ХІХ ст.»

 

 

ТЕМА-3 (10 годин)

 

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (3 години)

 

17

Польща: Йоанна Яґелло (нар. 1974). «Кава з кардамоном».

Й. Яґелло – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: Синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці).

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

знає популярних сучасних письменників та їхні твори;

розуміє зв’язок творчості сучасного письменника з національними традиціями й тенденціями розвитку літератури, наводить приклади такого зв’язку в прочитаному творі;

розповідає про основні події та персонажів прочитаних творів;

формулює критерії художності;

Діяльнісний компонент

розрізняє твори класичної та масової літератури;

аналізує й інтерпретує прочитані твори сучасності;

визначає особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів);

Ціннісний компонент

висловлює судження щодо порушених у творах питань та художніх образів;

робить висновки про національне та загальнолюдське значення прочитаних творів;

критично оцінює твори масової літератури;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

висловлює враження щодо прочитаного зв’язною українською мовою;  

Спілкування іноземними мовами

користується іноземними порталами й виданнями сучасної літератури (за умови володіння іноземною мовою);

Математична компетентність

виявляє здатність до абстрактного мислення (на різних етапах роботи з твором);

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями художнього твору, етапами еволюції героя (героїні),  змінами ставлення до нього (неї) інших персонажів;

Компетентності в природничих науках і технологіях

Здійснює пошукову діяльність, словесно оформлює результати дослідження;

критично оцінює результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури;

застосовує різні види інформації та читання;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує інтернет-ресурси для отримання нових знань;

складає дописи в соціальних мережах щодо прочитаних творів;

використовує сайти сучасних зарубіжних письменників, українські та зарубіжні інтернет-ресурси, пов’язані з художньою літературою;

Уміння вчитися

самостійно визначає власну читацьку траєкторію;

Ініціативність і підприємливість

створює рекламу, рецензію улюблених сучасних творів;

Соціальна та громадянська компетентності

виявляє актуальні проблеми сучасного світу в прочитаних творах;

аналізує читацькі інтереси молоді;

усвідомлює відповідальність за свої вчинки;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

сприймає твори сучасної літератури в контексті культури  країни, яку репрезентує художній твір;

порівнює літературні тексти з їхнім утіленням у кіномистецтві;

Екологічна грамотність і здорове життя

осмислює цінність життя;

усвідомлює переваги й ризики інформаційної доби для особистості.

 

18

Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні. Мова твору.

 

19

ПЧ-2. Позакласне читання-2.

Позакласне читання творів сучасної літератури.

Підготовка проекту з використанням мультимедійних технологій з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника сучасності та його творів:

*Франція: Ромен Гарі (1914 – 1980). «Повітряні змії»;

*Бразилія: Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік»;

*Швеція: Тумас Йоста Транстремер (1931 – 2015). Лірика;

*Китай: Мо Янь (Гуань Моє, нар. 1955). «Геній»;

*Велика Британія: Сью Таунсенд (1946 – 2014). Цикл творів про Адріана Моула;

*Ніл Річард МакКіннон Ґейман (нар. 1960). «Чому наше майбутнє залежить від читання» або «Кораліна» .

 

(ТЛ) Класична і масова література. Художність.

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, використання їх для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книжкою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури.

(УС) Сучасні українські літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури.

(ЕК) Трансформація тем, мотивів, образів, поетикальних  засобів класики в сучасній літературі.

(МЗ) Художня культура                     

 

 

РОМАН XIX СТ. (7 годин)

 

20

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.

Франція: Стендаль (Марі Анрі Бейль, 1783 – 1842). Творчий шлях письменника, його внесок у скарбницю психологічної прози XIX ст.

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

знає історію формування жанру роману у світовій літературі, його різновиди;

розуміє специфіку розвитку роману в XIX ст., називає його жанрові ознаки;

Діяльнісний компонент

виявляє ознаки типовості образів у реалістичному романі;

характеризує й порівнює романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців;

на підставі прочитаних творів виокремлює ознаки різновидів;

зіставляє образи персонажів;

Ціннісний компонент

висловлює судження щодо порушених у романах проблем;

дає оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

пояснює суть поняття «роман»;

Спілкування іноземними мовами

читає тексти (уривки) іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність

установлює причиново-наслідкові зв’язки між типовими характерами й типовими обставинами їх формування;

Компетентності в природничих науках і технологіях

коментує та аналізує різні інтерпретації та оцінки критиків щодо прочитаних романів;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує цифрові технології для створення презентацій за прочитаними творами;

Уміння вчитися

використовує словники, довідники для здобуття теоретичних знань про розвиток жанру роману;

Ініціативність і підприємливість

Створює обкладинку або рекламу улюбленого роману, коментує свій задум;

Соціальна та громадянська компетентності

аналізує вплив соціуму на особистість;

висловлює власну думку щодо суспільних і моральних питань, порушених у прочитаних творах;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

зіставляє прочитані твори з екранізаціями, ілюстраціями тощо, критично оцінює їх;

визначає особливості культури, які знайшли відбиток у романах XIX ст.

*(ТЛ) Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.  

*(ЛК) Екранізації романів XIX ст.    

*(УС)Іван Франко про розвиток роману в європейських літературах.   

*(ЕК) Зіставлення образів персонажів.

*(МЗ) Історія, художня культура.

 

21

Стендаль. «Червоне і чорне».

Конфлікт молодої людини та суспільства в романі «Червоне і чорне».

 

22

Образ Жульєна Сореля. Зображення соціального середовища у творі. Символіка. 

 

23

Англія: Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману. 

 

24

Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка.

 

25

РЗМ-3 (п). Розвиток зв’язного мовлення (письмово).

Написання мініатюри-характеристики персонажа. Укладання плану твору.

 

26

ТКР-3.  Тематична контрольна робота. 

КТ-2.     Контрольний твір за темами «Роман», «Сучасна література в юнацькому читанні».

 

 

ТЕМА-4 (9 годин)

 

 

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ (4 год.)

(4-5 творів за вибором учителя)

 

27

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція: Шарль Бодлер (1821 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера. 

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

розповідає про зміну світоглядних та естетичних засад літератури й мистецтва на межі XIXXX ст.;

називає характерні ознаки модерністських течій і явищ у художніх творах;

знає основні віхи життя і творчості митців, риси їхнього індивідуального стилю;

Діяльнісний компонент

аналізує ліричні твори (цілісно і у фрагментах);

виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

виокремлює символи, пояснює їхній асоціативний зміст;  розкриває зв’язок романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму), реалізму і модернізму (на зрілому етапі модернізму); 

характеризує взаємодію імпресіонізму та символізму в ліриці кінця XIX – початку XX ст.;

обговорює проблему призначення мистецтва й митця; 

висловлює власні думки щодо впливу французького символізму на розвиток української поезії;

Ціннісний компонент

сприймає й розуміє естетику образного слова;

висловлює судження щодо художньої цінності прочитаних творів, образів ліричних героїв;  

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

знає та інтерпретує українські переклади творів поетів;  

Спілкування іноземними мовами

читає й інтерпретує оригінали віршів іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність

визначає у прочитаних творах символи, створює їхні графічні зображення, тлумачить їх;

Компетентності в природничих науках і технологіях

cкладає тези (лекції вчителя чи власного виступу);

Інформаційно-цифрова компетентність

здійснює (за допомогою цифрових технологій) пошуково-дослідницьку діяльність у літературній царині (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

Уміння вчитися

використовує літературознавчі словники, енциклопедії та інші види джерел;

Ініціативність і підприємливість

навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює власні позиції;  

Соціальна та громадянська компетентності

доводить значення краси мистецтва для розвитку особистості сучасної людини й світу; 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

усвідомлює зв’язок літератури й живопису, літератури й музики на етапі раннього модернізму (імпресіонізм, символізм); 

Екологічна грамотність і здорове життя

визначає засоби художньої виразності для створення пейзажів у ліриці й образотворчому мистецтві. 

 

28

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.   

 

29

ВЧН-3. Поетичний твір (за вибором учителя).  (Напам’ять)

(ТЛ) Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

(ЛК) Імпресіонізм та символізм  у різних видах мистецтва.

(УС)Ранні течії модернізму в українській літературі. Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX початку XX ст.

(ЕК) Зіставлення особливостей стилів митців.

(МЗ)Українська література, художня культура.

 

30

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

 

 

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (4 год.)

 

31

Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

Бельгія: Моріс Метерлінк (1862 – 1949). «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

розуміє сутність кардинальних змін у драматургії на межі XIXXX ст., ідейних та естетичних шукань представників «нової драми»;

знає й коментує перебіг сюжету, розвиток дії (зовнішньої та внутрішньої);

Діяльнісний компонент

виокремлює новаторські риси в прочитаному творі;

виявляє жанрові ознаки твору, розкриває особливості взаємодії різних елементів у них;

з’ясовує значення символів у п’єсі;

зіставляє розвиток європейської та української драми на межі XIXXX ст.;

висловлює погляди щодо особливостей «нової драми», а також прочитаних творів;

 Ціннісний компонент

висвітлює актуальні проблеми, порушені у творі, інтерпретує їх на підставі власного досвіду, у проекції на сучасність;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

пояснює значення назви твору у зв’язку з його ідейно-художнім змістом

Математична компетентність

установлює причиново-наслідкові зв’язки між мотивами та діями героїв;

Компетентності в природничих науках і технологіях

знаходить у творі образи та символи, пов’язані зі світом природи та людської діяльності, розкриває їхній зміст і роль у тексті;

Інформаційно-цифрова компетентність

складає план тексту (простий, складний, цитатний);

Уміння вчитися

використовує додаткову літературу, пошукові системи для отримання нових знань;

Ініціативність і підприємливість

пропонує власні ідеї щодо розв’язання питань, порушених у творах «нової драми»;

Соціальна та громадянська компетентності

усвідомлює взаємозв’язок між розвитком суспільства і літературою;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями та театральними виставами;

 розкриває внесок митців у розвиток національної та світової культури.

 

 

32

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету.

 

33

РЗМ-4 (у). Розвиток зв’язного мовлення (усно).

Аналіз феєрії «Синій птах» Моріса Метерлінка. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

 

(ТЛ) «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.  

(ЛК) Екранізації й театральні вистави за драматичними  творами кінця XIX-XX ст. 

(УС) Видатні представники «нової драми» в Україні.

(ЕК) Ознаки казки в драмі «Синій птах» М. Метерлінка. Порівняння драм «Синій птах» М. Метерлінка і «Лісова пісня» Лесі Українки.

(МЗ) Українська література, художня культура.

 

34

ТКР-4.  Тематична контрольна робота. 

Комбіновані різнорівневі завдання за темами «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці», «Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття».

 

 

ПІДСУМКИ (1 год.)

 

35

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

знає ідейно-художній зміст літературних творів у контексті розвитку культури й суспільства;

розуміє зміст прочитаного;

називає літературні факти, явища, твори, імена письменників, перекладачів тощо;

пояснює значення перекладної літератури для розвитку національного письменства та української нації загалом;

Діяльнісний компонент

розпізнає літературні факти, явища, напрями, течії, жанри, стилі;

розрізняє засоби художньої виразності, індивідуальні стилі митців;

описує персонажів, їхні риси, поведінку, умови життя, соціально-культурний контекст;

 Ціннісний компонент

усвідомлює значення художньої літератури для сучасної людини й суспільства; 

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить літературознавчі поняття, вивчені в 10 класі;

Спілкування іноземними мовами

читає і розуміє художні тексти іноземною мовою (за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі);

Математична компетентність

виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність

створює електронну продукцію (презентації, афіші, обкладинки тощо) для популяризації прочитаних творів;

Уміння вчитися

використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси);

Ініціативність і підприємливість

презентує власні ідеї та ініціативи переконливо й грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

Соціальна та громадянська компетентності

виявляє в літературних творах суспільно-історичний контекст, актуальні соціальні проблеми та ідеї, приклади громадянських якостей в образах персонажів;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

сприймає твори літератури в контексті культури доби;

аналізує та інтерпретує літературні твори зарубіжних авторів в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей;

Екологічна грамотність і здорове життя

розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини. 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Яновська Валентина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
11 серпня 2020
Переглядів
4287
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку