12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Календарно-тематичне планування з алгебри для 7 класу (інд. форма, 1 година)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри для 7 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). “Математика. Алгебра. Геометрія». Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. 2015. Індивідуальна форма навчання. 1 година на тиждень.
Перегляд файлу

Алгебра

Усього – 35 годин

1 година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). “Математика. Алгебра. Геометрія». Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. 2015.)

№ уро-ку

Тема

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата прове-

дення

Примітки

І семестр

Тема 1. Цілі вирази

1.

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

Учень (учениця): має уявлення про вираз із змінними, тотожність, знає залежність значення виразу із змінними від значень змінних, що до нього входять; має уявлення про степінь і його властивості, степінь з натуральним показником, дотримується правил виконання дій над степенями з натуральними показниками; записує добуток однакових множників у вигляді степеню; виконує множення степенів з однаковою основою (за зразком / інструкцією вчителя); користується правилами виконання дій над степенями з натуральними показниками; має уявлення про одночлен та многочлен; вміє додавати і віднімати одночлени;

застосовує правила додавання, віднімання і множення одночленів, та додавання, віднімання многочленів практично; розпізнає одночлен серед виразів; знаходить степінь одночлена (за зразком); вміє перемножувати одночлени (за зразком); записує одночлен у стандартному вигляді; вміє записувати різницю, добуток двох цілих раціональних виразів (за зразком);

 

Розвиток математичного мислення.

Розвивати вміння здійснювати розумний вибір дій під час розв’язання навчальних завдань; знаходити раціональні способи досягнення результату.

Пізнавальний розвиток.

Вчити застосовувати  дії з виразами: розкривати дужки, брати в дужки, зводити подібні члени під час самостійного розв’язання практичних завдань; вчити самостійно обчислювати

значення цілого раціонального виразу підстановкою значень змінних; розширювати поняття про степінь з натуральним показником, використання засвоєних знань в інших предметних галузях; формувати уявлення про многочлени; вчити: застосовувати набуті вміння додавання, віднімання і множення одночлена на многочлен та множення многочлена на многочлен; використовувати практично формули скороченого множення.

Мовленнєвий розвиток.

Формувати вміння використовувати нові математичні терміни під час розв’язування та відповідей; вчити: називати одночлен серед виразів; формулювати близько до тексту правила додавання і віднімання одночленів та многочленів; читати і записувати вирази; читати формули скороченого множення та застосовувати їх письмово; обґрунтовувати розв’язування навчальних завдань.

 

 

1

 

 

2.

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу

1

 

 

3.

Доведення тотожностей (на рівні ознайомлення)

1

 

 

4.

Степінь з натуральним показником

1

 

 

5.

Властивості степеня з натуральним показником

1

 

 

6.

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

1

 

 

7.

Піднесення одночленів до степеня

1

 

 

8.

Множення одночленів

1

 

 

9.

Контрольна робота №1

1

 

 

10.

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення

1

 

 

11-12.

Додавання і віднімання многочленів

2

 

 

13.

Множення одночлена і многочлена

1

 

 

14.

Множення двох многочленів

1

 

 

15.

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

1

 

 

16.

Розкладання многочленів на множники

способом групування

1

 

 

ІІ семестр

Тема 1. Цілі вирази

 

17.

Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різниця квадратів

застосовує

формули скороченого множення

під час обчислення; записує многочлен у стандартному вигляді; виконує дії додавання, віднімання одночленів і многочленів; множення одночлена на многочлен та множення двох  многочленів (за зразком); розкладає многочлен на множники засвоєними способами (за зразком / допомогою вчителя).

 

1

 

 

18.

Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різниця квадратів

1

 

 

19.

Формули скороченого множення: сума і різниця кубів

1

 

 

20.

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

1

 

 

21.

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

1

 

 

22.

Контрольна робота № 2

1

 

 

Тема 2. Функції

23.

Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції

Учень (учениця): має уявлення про функції; наводить приклади функціональних залежностей; розпізнає  лінійну функцію;

розрізняє поняття аргументу, залежної змінної, області визначення; графік функції; формулює означення понять: функція, лінійна функція;

будує графік лінійної функції заданої таблично (за зразком).

 

Сенсомотрний розвиток. Удосконалювати вміння будувати графік функції, заданої таблично; будувати лінійну функцію (за допомогою креслярського приладдя). Розвиток математичного мислення. Стимулювати самостійну діяльність дитини, вчити: осмислювати та асоціювати конкретну наукову інформацію, її використання в реальних життєвих ситуаціях; усвідомлювати значення отриманої інформації сьогодні та у найближчій перспективі. Пізнавальний розвиток. Вчити: розв’язувати вправи, що передбачають знаходження: області визначення функції; значення функції за даними значеннями аргументу; будувати графік лінійної функції; розширювати уявлення про міжпредметні взаємозв’язки використання отриманих знань. Мовленнєвий розвиток. Вчити: пояснювати побудову графіка функції; формулювати близько до тексту означення аргументу, залежної змінної, області визначення.

1

 

 

24.

Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів

1

 

 

25.

Лінійна функція, її графік та властивості

1

 

 

26.

Самостійна робота

1

 

 

 Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи 

27.

Лінійне рівняння з однією змінною; їх розв’язування

Учень (учениця):

має уявлення про рівняння, корінь рівняння, рівносильні рівняння;

розпізнає лінійне рівняння серед даних рівнянь;

наводить приклади лінійних рівнянь;

розв’язує лінійні рівняння, та нескладні текстові задачі на складання рівнянь (за зразком / за допомогою вчителя).

має уявлення про рівняння з двома змінними та системи лінійних рівнянь з двома змінними; розпізнає рівняння з двома змінними серед інших рівнянь;

розв’язує: рівняння з двома змінними та системи двох лінійних рівнянь з двома змінними

вказаними у змісті способами (за зразком); нескладні текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними (за зразком / інструкцією вчителя).

Розвиток математичного мислення. Вчити: усвідомлювати мету уроку; відтворювати нові знання і вміння практично; формувати вміння самостійно використовувати засвоєну інформацію. Пізнавальний розвиток.

Вчити: застосовувати систему лінійних рівнянь практично; розв’язувати системи лінійних рівнянь двома змінними: графічним способом, способом підстановки та способом додавання.  Мовленнєвий розвиток.

Вчити: називати і записувати розв’язування лінійних рівнянь з однією / двома змінними; називати та пояснювати способи розв’язування системи лінійних рівнянь; обґрунтовувати розв’язання та отриманий результат.  Формування самоконтролю.

Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; вчити: самостійно визначати спосіб розв’язування завдання, перевіряти його відповідність; перевіряти отриманий результат за наявним зразком / уявним образом результату;  використовувати отримані знання практично у власній життєдіяльності; знаходити причинно-наслідкові зв’язки; діяти за аналогією.

Особистісний розвиток. Формувати: емоційно-вольову сферу; внутрішньомисленнєву діяльність (вправляти дитину у збільшенні кількості проб виконання завдання «про себе»);  розвивати: мовленнєве опосередкування; доводити правильність виконання та робити висновки; вчити: дослухатися до думки товариша, враховувати його інтереси; збагачувати та систематизувати знання про навколишню дійсність; вчити доводити до логічного завершення розпочату справу; формувати: вміння самостійно виконувати завдання та перевіряти отриманий результат;  адекватно оцінювати виконання завдання; актуалізувати інтерес дитини до певних занять; розширювати інтереси та уподобання.

1

 

 

28.

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі.

1

 

 

29.

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

1

 

 

30.

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок.  Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: графічним способом

1

 

 

31.

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: способом підстановки

1

 

 

32.

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: способом додавання

1

 

 

33.

Розв’язування задач за допомогою систем лiнійних рівнянь

1

 

 

34.

Контрольна робота № 3

1

 

 

35.

Річне оцінювання. Підсумок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Планування
Інкл
До підручника
Алгебра 7 клас (Кравчук В.Р., Підручна М.В., Янченко Г.М.)
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
1068
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку