20 липня о 18:00Вебінар: Як вчителю зберегти своє здоров'я в умовах сучасного буремного життя

Календарно-тематичне планування з алгебри для 7 класу (ЗПР)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри для 9 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). “Математика. Алгебра. Геометрія». Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. 2016. Індивідуальна форма навчання. 2 години на тиждень.
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

                                                                                                                 _________________________

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 7 класу (програма: ЗПР)

 

 

 

                                                                                                                              Складено вчителем: Абарбарчук В.В.

Перевірено: заступником директора з НВР

________________________

 

Ознайомлено:  _______________________

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

20__–  20__ н.р.

Алгебра

 

Усього – 66 годин

2 години на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). “Математика. Алгебра. Геометрія». Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. 2015.)

 

№ уро-ку

Тема

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата прове-

дення

Примітки

І семестр

Тема 1. Цілі вирази

1.

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

Учень (учениця): має уявлення про вираз із змінними, тотожність, знає залежність значення виразу із змінними від значень змінних, що до нього входять; має уявлення про степінь і його властивості, степінь з натуральним показником, дотримується правил виконання дій над степенями з натуральними показниками; записує добуток однакових множників у вигляді степеня; виконує множення степенів з однаковою основою (за зразком / інструкцією вчителя); користується правилами виконання дій над степенями з натуральними показниками; має уявлення про одночлен та многочлен; вміє додавати і віднімати одночлени;

застосовує правила додавання, віднімання і множення одночленів, та додавання, віднімання многочленів практично; розпізнає одночлен серед виразів; знаходить степінь одночлена (за зразком); вміє перемножувати одночлени (за зразком); записує одночлен у стандартному вигляді; вміє записувати різницю, добуток двох цілих раціональних виразів (за зрзком);

Розвиток математичного мислення.

Розвивати вміння здійснювати розумний вибір дій під час розв’язання навчальних завдань; знаходити раціональні способи досягнення результату.

Пізнавальний розвиток.

Вчити застосовувати  дії з виразами: розкривати дужки, брати в дужки, зводити подібні члени під час самостійного розв’язання практичних завдань; вчити самостійно обчислювати

значення цілого раціонального виразу підстановкою значень змінних; розширювати поняття про степінь з натуральним показником, використання засвоєних знань в інших предметних галузях; формувати уявлення про многочлени; вчити: застосовувати набуті вміння додавання, віднімання і множення одночлена на многочлен та множення многочлена на многочлен; використовувати практично формули скороченого множення.

Мовленнєвий розвиток.

Формувати вміння використовувати нові математичні терміни під час розв’язування та відповідей; вчити: називати одночлен серед виразів; формулювати близько до тексту правила додавання і віднімання одночленів та многочленів; читати і записувати вирази; читати формули скороченого множення та застосовувати їх письмово; обґрунтовувати розв’язування навчальних завдань.

1

 

 

2-3.

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу

2

 

 

4.

Доведення тотожностей (на рівні ознайомлення)

1

 

 

5.

Степінь з натуральним показником

1

 

 

6-7.

Властивості степеня з натуральним показником

2

 

 

8.

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

1

 

 

9 -10.

Піднесення одночленів до степеня

2

 

 

11-12.

Множення одночленів

2

 

 

13.

Розвязування вправ

1

 

 

14.

Контрольна робота №1

1

 

 

15-16.

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення

2

 

 

17-18.

Додавання і віднімання многочленів

2

 

 

19-20.

Множення одночлена і многочлена

2

 

 

21-22.

Множення двох многочленів

2

 

 

23-24.

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

2

 

 

25-26.

Розкладання многочленів на множники способом групування

2

 

 

27.

Розвязування вправ

1

 

 

28.

Контрольна робота № 2

1

 

 

29.

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

30.

Розвязування вправ

1

 

 

ІІ семестр

Цілі вирази

31-32.

Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різниця квадратів

застосовує

формули скороченого множення

під час обчислення; записує многочлен у стандартному вигляді; виконує дії додавання, віднімання одночленів і многочленів; множення одночлена на многочлен та множення двох  многочленів (за зразком); розкладає многочлен на множники засвоєними способами (за зразком / допомогою вчителя).

 

2

 

 

33-34.

Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різниця квадратів

2

 

 

35.

Розвязування вправ

1

 

 

36-37.

Формули скороченого множення: сума і різниця кубів

2

 

 

38-39.

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

2

 

 

40-41.

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

2

 

 

42.

Розвязування вправ

1

 

 

43.

Контрольна робота № 3

1

 

 

Тема 2. Функції

44-45.

Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції

Учень (учениця): має уявлення про функції; наводить приклади функціональних залежностей; розпізнає  лінійну функцію;

розрізняє поняття аргументу, залежної змінної, області визначення; графік функції; формулює означення понять: функція, лінійна функція;

будує графік лінійної функції заданої таблично (за зразком).

 

Сенсомотроний розвиток. Удосконалювати вміння будувати графік функції, заданої таблично; будувати лінійну функцію (за допомогою креслярського приладдя). Розвиток математичного мислення. Стимулювати самостійну діяльність дитини, вчити: осмислювати та асоціювати конкретну наукову інформацію, її використання в реальних життєвих ситуаціях; усвідомлювати значення отриманої інформації сьогодні та у найближчій перспективі. Пізнавальний розвиток. Вчити: розв’язувати вправи, що передбачають знаходження: області визначення функції; значення функції за даними значеннями аргументу; будувати графік лінійної функції; розширювати уявлення про міжпредметні взаємозв’язки використання отриманих знань. Мовленнєвий розвиток. Вчити: пояснювати побудову графіка функції; формулювати близько до тексту означення аргументу, залежної змінної, області визначення.

2

 

 

46-47.

Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів

2

 

 

48-49.

Лінійна функція, її графік та властивості

2

 

 

50.

Самостійна робота

1

 

 

Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи

51-52.

Лінійне рівняння з однією змінною; його розв’язування

Учень (учениця):

має уявлення про рівняння, корінь рівняння, рівносильні рівняння;

розпізнає лінійне рівняння серед даних рівнянь;

наводить приклади лінійних рівнянь;

розв’язує лінійні рівняння, та нескладні текстові задачі на складання рівнянь (за зразком / за допомогою вчителя).

має уявлення про рівняння з двома змінними та системи лінійних рівнянь з двома змінними; розпізнає рівняння з двома змінними серед інших рівнянь;

розв’язує: рівняння з двома змінними та системи двох лінійних рівнянь з двома змінними

вказаними у змісті способами (за зразком); нескладні текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними (за зразком / інструкцією вчителя).

Розвиток математичного мислення. Вчити: усвідомлювати мету уроку; відтворювати нові знання і вміння практично; формувати вміння самостійно використовувати засвоєну інформацію. Пізнавальний розвиток.

Вчити: застосовувати систему лінійних рівнянь практично; розв’язувати системи лінійних рівнянь двома змінними: графічним способом, способом підстановки та способом додавання.  Мовленнєвий розвиток.

Вчити: називати і записувати розв’язування лінійних рівнянь з однією / двома змінними; називати та пояснювати способи розв’язування системи лінійних рівнянь; обґрунтовувати розв’язання та отриманий результат.  Формування самоконтролю.

Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; вчити: самостійно визначати спосіб розв’язування завдання, перевіряти його відповідність; перевіряти отриманий результат за наявним зразком / уявним образом результату;  використовувати отримані знання практично у власній життєдіяльності; знаходити причинно-наслідкові зв’язки; діяти за аналогією.

Особистісний розвиток. Формувати: емоційно-вольову сферу; внутрішньомисленнєву діяльність (вправляти дитину у збільшенні кількості проб виконання завдання «про себе»);  розвивати: мовленнєве опосередкування; доводити правильність виконання та робити висновки; вчити: дослухатися до думки товариша, враховувати його інтереси; збагачувати та систематизувати знання про навколишню дійсність; вчити доводити до логічного завершення розпочату справу; формувати: вміння самостійно виконувати завдання та перевіряти отриманий результат;  адекватно оцінювати виконання завдання; актуалізувати інтерес дитини до певних занять; розширювати інтереси та уподобання.

2

 

 

53-54.

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі

2

 

 

55-56.

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

2

 

 

57-58.

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок.  Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: графічним способом

2

 

 

59-60.

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: способом підстановки

2

 

 

61-62.

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: способом додавання

2

 

 

63 -64.

Розв’язування задач за допомогою систем лiнійних рівнянь

2

 

 

65.

Річне оцінювання

1

 

 

66.

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Планування
Інкл
До підручника
Алгебра 7 клас (Кравчук В.Р., Підручна М.В., Янченко Г.М.)
Додано
22 травня
Переглядів
237
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку