Календарно-тематичне планування з біології для 11 класу на 2018-2019 навчальний рік (академічний рівень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології для 11 класу на 2018-2019 навчальний рік (академічний рівень) (І семестр) розроблене відповідно до програми, надрукованій у збірнику: Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с., а також розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік

Біологія. 11 клас

 (академічний рівень)

 (52 години - 2 години на тиждень)

№ за/п

Дата проведення

Теми розділів та уроків

Примітка

І семестр

Тема 4. Розмноження організмів (3 год.)

1

 

Нестатеве розмноження організмів.

 

2

 

Статеве розмноження організмів. Екскурсія №1. Способи розмноження рослин (оранжерея).

 

3

 

Будова і утворення статевих клітин. Лабораторна робота №1. Будова статевих клітин.

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає:

- способи розмноження організмів;

наводить приклади:

- вегетативного розмноження у тварин і рослин;

характеризує:

- нестатеве і статеве розмноження організмів;

- будову статевих клітин; - біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження у людини;

 пояснює:

 - значення статевих клітин в забезпеченні безперервності існування виду;

- біологічне значення нестатевого розмноження;

 порівнює:

- статеве і нестатеве розмноження;

робить висновок:

 - про значення розмноження для існування виду.

Тема 5. Закономірності спадковості (7 год.)

4

 

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень.

 

5

 

Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

 

6

 

Хромосомна теорія спадковості.

 

7

 

Зчеплене успадкування.

 

8

 

Взаємодія генів. Позаядерна спадковість.

 

9

 

Практична робота №1. Розв’язування типових задач з генетики.

 

10

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок учнів по темах: «Розмноження організмів» , «Закономірності спадковості».

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає:

- методи генетичних досліджень; наводить приклади:

- взаємодії генів;

формулює означення понять:

- генотип, фенотип, домінантний стан ознаки, рецесивний стан ознаки, алельні гени, гомозигота, гетерозигота;

характеризує:

 - закони Г. Менделя, їх статистичний характер;

- проміжне успадкування;

- особливості успадкування при зчепленні генів;

- основні положення хромосомної теорії спадковості;

- взаємодію алельних і неалельних генів;

пояснює:

- цитологічні основи законів Г. Менделя;

- значення позаядерної спадковості;

застосовує знання:

 - законів генетики для складання схем схрещування, розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування);

- для оцінки спадкових ознак у родині і планування родини.

Тема 6. Закономірності мінливості (4 год.)

11

 

Комбінативна мінливість.

 

12

 

Мутаційна мінливість.

Лабораторна робота №2*. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

13

 

Типи мутацій. Мутагени. Практична робота №2. Розв’язування типових задач на визначення типу мутацій.

 

14

 

Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота №3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає:

- форми мінливості;

- причини модифікаційної мінливості;

- мутагенні фактори;

- типи мутацій;

наводить приклади:

 - спадкової мінливості;

- неспадкової мінливості;

- мутацій;

характеризує:

- закономірності мінливості;

- модифікаційну мінливість;

- норму реакції, варіаційний ряд, варіаційну криву;

- мутаційну мінливість, типи мутацій;

- мутагенні фактори;

пояснює:

- значення комбінативної мінливості;

- значення мутацій;

- адаптивний характер модифікаційних змін;

порівнює:

- модифікаційну та мутаційну мінливість.

застосовує знання:

- про мутагени для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів.

Тема 7. Генотип як цілісна система (6 год.)

15

 

Основні закономірності функціонування генів у про- та еукаріотів. Генетика людини.

 

16

 

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.

 

17

 

Химерні та трансгенні організми.

 

18

 

Генетичні основи селекції організмів. Екскурсія №2. Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма).

 

19

 

Основні напрямки сучасної біотехнології. Екскурсія №3. Методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика).

 

20

 

Контрольна робота з теми «Генотип як цілісна система».

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає:

 - завдання сучасної біотехнології;

- методи селекції;

наводить приклади:

 - речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії;

характеризує:

 - функції генів;

- основні напрямки та досягнення сучасної біотехнології;

пояснює:

- значення генотипу і умов середовища для формування фенотипу;

- значення картування генома людини;

- значення медико-генетичного консультування;

 - можливості профілактики спадкових хвороб людини;

 - можливості використання трансгенних організмів;

обґрунтовує:

- необхідність обережного ставлення до використання продуктів, що виробляються генетично модифікованими організмами;

порівнює:

- класичні методи селекції з біотехнологічними;

застосовує знання:

 - для оцінки можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасної біотехнології;

робить висновок:

- про роль досягнень біотехнології у житті й господарчій діяльності людини;

Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів (6 год.)

21

 

Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів. Ембріогенез.

Лабораторна робота №4*. Ембріогенез хордових.

22

 

Постембріональний розвиток.

 

23

 

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.

 

24

 

Життєвий цикл у рослин і тварин.

 

25

 

Ембріотехнології. Клонування.

 

26

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок учнів по темі «Індивідуальний розвиток організмів».

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає:

 - періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів;

 - критичні періоди розвитку людини;

наводить приклади:

- застосування ембріотехнологій;

 характеризує:

- запліднення у тварин і рослин;

- етапи онтогенезу у рослин і тварин;

 - ембріогенез хордових тварин;

- постембріональний розвиток тварин;

 - типи росту та його регуляцію;

- роль генотипу та умов існування в процесах росту людини;

- проблеми старіння і смерті організмів;

- життєві цикли організмів різних царств;

 пояснює:

- значення штучного запліднення;

 - можливості подолання безпліддя у людини;

- біологічні основи контрацепції;

- вплив зовнішніх умов на формування та розвиток організму;

- можливості й небезпеку клонування організмів;

- взаємодію частин організму під час розвитку;

 - чергування поколінь у життєвому циклі організмів;

 - процеси старіння;

 - можливості корекції вад розвитку людини;

застосовує знання:

- про вплив умов життя матері й батька на розвиток зародка і плода для підготовки до народження дитини;

- для оцінки можливих позитивних і негативних наслідків клонування організмів;

робить висновок:

 - про роль спадковості й факторів зовнішнього середовища в онтогенезі.

Розділ ІV. Надорганізмові рівні організації життя

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера (10 год.)

27

 

Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції.

 

28

 

Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування.

 

29

 

Біологічні адаптивні ритми організмів.

 

30

 

Угруповання  та екосистеми. Склад і структура угруповань.

 

31

 

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Взаємодії організмів в екосистемах.

 

32

 

Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Практична робота №3. Розв’язування задач з екології.

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

 називає:

- надорганізмові системи;

 - основні характеристики популяції;

 - екологічні фактори;

наводить приклади:

 - угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

 - подібності у пристосуванні різних видів до однакових умов середовища;

- ланцюгів живлення;

- екологічних пірамід;

характеризує:

 - середовища існування організмів;

 - екологічні фактори, їх взаємодію;

- добові, сезонні, річні адаптивні біологічні ритми організмів;

- структуру і функціонування надорганізмових систем;

 - взаємодію організмів в екосистемах;

 - ланцюги живлення;

 - правило екологічної піраміди;

- біосферу, функціональні компоненти та її межі;

 - поняття про ноосферу;

пояснює:

 - основні закономірності дії екологічних факторів на живі організми;

- шляхи пристосування організмів до умов існування;

- зв’язки між організмами в екосистемі;

- роль організмів (продуцентів, консументів, редуцентів) і людини в штучних і природних екосистемах;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

 - різні середовища життя;

 - організми, що пристосувались до життя в різних середовищах;

 - природні та штучні екосистеми;

застосовує знання:

 - про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх охорони;

- для проектування дій у справі охорони природи;

- для прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми;

 - для визначення стратегії й тактики своєї поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища; робить висновок:

- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про роль біологічного різноманіття, регулювання чисельності видів, охорони природних угруповань для збереження рівноваги у біосфері.

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
16 серпня 2018
Переглядів
4707
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку