23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Календарно-тематичне планування з біології для 9 класу на 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології для 9 класу на 2018-2019 навчальний рік (ІІ семестр) розроблене відповідно до Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства [http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programi-5-9-klas2017.html].

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік

Біологія. 9 клас

(70 год – 2 год на тиждень)

№ за/п

Дата проведення

Теми розділів та уроків

Примітка

ІІ семестр

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (10 год.) (продовження)

33

 

Етапи індивідуального розвитку. Ембріональний розвиток[1].

 

34

 

Післязародковий розвиток.

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- ген, генетичний код, ядро, хромосоми, рибосоми, транскрипція, трансляція, мітоз, мейоз;

називає:

- типи генів;

- етапи реалізації спадкової інформації;

- фази мітозу та мейозу;

- періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів;

наводить приклади:

- застосування принципу комплементарності нуклеотидів;

 

характеризує:

- процес транскрипції;

- процес біосинтезу білка;

- процес реплікації ДНК;

- генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

- взаємозв’язок між будовою та функціями хромосом;

- процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

- етапи клітинного циклу;

- етапи онтогенезу в рослин і тварин;

порівнює:

- процеси транскрипції та реплікації;

- процеси мітозу та мейозу;

робить висновок:

- про визначну роль спадкового апарату клітини.

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (9 год.)

35

 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

36

 

Закони Менделя.

 

37

 

Практична робота 2. Складання схем схрещування.

 

38

 

Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

 

39

 

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

40

 

Форми мінливості. Лабораторне дослідження мінливості в рослин і тварин.

 

41

 

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

42

 

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики.

 

43

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Закономірності успадкування ознак». Представлення результатів проектів: «Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак», «Родовід родини видатних людей» (за вибором учня).

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- алель, генотип, фенотип, мутація (точкова, хромосомна, геномна), мутаген;

називає:

- методи генетичних досліджень;

- закони Менделя;

- форми мінливості;

- мутагенні фактори;

- види мутацій;

- зчеплення генів у хромосомах;

наводить приклади:

- спадкової мінливості;

- неспадкової мінливості;

- спадкових захворювань людини;

пояснює:

- поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

- значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу;

застосовує знання:

- для складання схем схрещування;

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини;

- для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів;

характеризує:

- успадкування, зчеплене зі статтю;

- мінливість: комбінативну, мутаційну, модифікаційну;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

порівнює:

- модифікаційну та мутаційну мінливість;

- успадкування домінантних і рецесивних ознак;

дотримується правил:

- складання схем родоводів;

застосовує знання:

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини;

висловлює судження:

- про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці;

- щодо впливу на потомство шкідливих звичок батьків (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин);

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток генетичних знань (Г. Мендель, Т. Х. Морган та ін.), у тому числі й українських (С.М. Гершензон).

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год.)

44

 

Еволюція. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Еволюційні фактори.

 

45

 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

46

 

Механізми видоутворення.

 

47

 

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

48

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

 

49

 

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

50

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Еволюція органічного світу».

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- вид, популяція, еволюція, природний добір, антропогенез;

дає визначення понять:

- конвергенція, дивергенція, паралелізм;

пояснює:

- основні положення сучасної теорії еволюції;

- популяцію як елементарну одиницю еволюції;

- основні характеристики популяції;

- елементарні фактори еволюції;

- критерії виду;

- способи видоутворення;

- докази еволюції;

- види природного добору;
- різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія);

- етапи еволюції людини;

- різноманіття організмів як результат еволюції; наводить приклади:

- адаптації організмів до умов середовища;

- викопних організмів різних геологічних епох;

характеризує:

- розвиток поглядів на походження різноманіття живих істот;

порівнює:

- географічне й екологічне видоутворення;

дотримується правил:

- складання елементарних таблиць, схем, що демонструють еволюційний розвиток рослинного й тваринного світу Землі;

висловлює судження:

- щодо співвідношення біологічних та соціокультурних факторів у розвитку людини;

робить висновок:

- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;

- про значення моделювання в дослідженні еволюційних процесів різних рівнів;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток еволюційного учення (Е. Геккель, Ч. Дарвін, Ж.- Б. Ламарк та ін.), у тому числі й українських (О. О. Ковалевський).

Тема 7. Біорізноманіття (4 год.)

51

 

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

52

 

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти

 

53

 

Неклітинні форми життя: віруси.

 

54

 

Огляд основних еукаріотичних таксонів.

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

називає:

- таксономічні одиниці;

- основні групи організмів;

характеризує:

- основні принципи біологічної систематики;

аналізує та порівнює:

- засоби боротьби із хворобами різної природи

 (вірусні, бактеріальні, протозойні тощо);

робить висновок:

- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;

усвідомлює :

- значення різних форм життя для збереження здоров’я людини.

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (9 год.)

55

 

Екосистема. Різноманітність екосистем.

 

56

 

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

57

 

Біотичні фактори.

 

58

 

 Абіотичні фактори.

 

59

 

 Антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

60

 

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

61

 

Біосфера як цілісна система.

 

62

 

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Представлення результатів проекту (дослідницького) «Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості».

 

63

 

Контрольна робота з теми «Надорганізмові біологічні системи».

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- екологічний фактор, продуценти, консументи, редуценти, екосистема, трофічний ланцюг (мережа), біосфера;

називає:

- методи дослідження процесів в екосистемах;

- екологічні фактори;

наводить приклади:

- угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

- ланцюгів живлення;

пояснює:

- структуру екосистем;

- взаємодію організмів в екосистемах;

- структуру ланцюгів живлення;

- правило екологічної піраміди;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- функціональні компоненти біосфери;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

- природні та штучні екосистеми;

- роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах;

застосовує знання:

 - про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх збереження, прогнозування наслідків впливу людини

на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних екосистемах;

розпізнає:

- основні групи організмів за екологічною роллю в мережах живлення екосистем;

застосовує знання:

- для складання ланцюгів (мереж) живлення в екосистемах;

дотримується правил:

- побудови екологічних пірамід різних типів;

спостерігає:

- дію екологічних факторів на різні групи організмів;

аналізує та порівнює:

- різні середовища життя;

- природні та штучні екосистеми;

описує:

- антропічний вплив на природні екосистеми;

бере участь у природоохоронній діяльності та дотримується екологічної культури в повсякденному житті;

робить висновок:

- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про значення природних угруповань для збереження рівноваги в біосфері;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток екології (Е. Геккель, Ю. Лібіх, Е. Шелфорд та ін.), у тому числі й українських (М. І. Вернадський);

формує громадянську позицію:

- в галузі збереження довкілля.

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини (6 год.)

64

 

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин.

 

65

 

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин.

 

66

 

Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної  інженерії.

 

67

 

Основи клітинної інженерії.

 

68

 

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми.

 

69

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини».

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- біотехнологія, селекція, генетична інженерія, генетично-модифіковані організми;

називає:

- методи селекції;

- завдання та основні напрями сучасної біотехнології;

- методи сучасної біотехнології;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

пояснює:

 - переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів;

 

наводить приклади:

- речовин (продукції), які одержують методами традиційних біотехнологій;

- речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії;

застосовує знання для оцінки:

- можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій;

висловлює судження:

- щодо можливості використання генетично модифікованих організмів;

- щодо моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень.

Узагальнення (1 год.)

70

 

Основні загальні властивості живих систем.

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень (учениця):

оперує термінами:

- система

 

характеризує:

- основні загальні властивості живих систем

робить висновок:

- про єдність живих систем різних рівнів

 

 

 

 


[1] Курсивом (чорного кольору) виділено елементи змісту (теми уроків), які є необов’язковими й можуть вивчатися опційно (за вибором учителя), тому в разі недостатньої кількості годин їх можна упустити.

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
Додано
16 серпня 2018
Переглядів
918
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку