Календарно-тематичне планування з біології і екології для 11 кл (до підручника Задорожний К., 2019р)

Про матеріал
Орієнтовне календарно-тематичне планування для 11 класу з біології і екології (рівень стандарт), розраховане на 70 год (2 уроки на тиждень).
Перегляд файлу

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

дата

Тема уроку

 

ЛР, ПР та проекти

Примітки

 

 

Тема 5. Адаптації (19 год)

 

1

 

Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 1. Подразливість)

 

 

2

 

Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 2. Рух)

 

 

3

 

Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 3. Саморегуляція)

 

 

4

 

Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 4. Адаптації

у різних груп організмів). Принцип єдності організмів та середовища існування

 

 

5

 

Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та

пост адаптацію. Властивості адаптацій

 

 

6

 

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації

 

 

7

 

Стратегії адаптацій організмів. Поняття про екологічно пластичні та екологічно

непластичні види.

 

 

8

 

Поняття про адаптивну радіацію

 

 

9

 

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища існування

 

 

10

 

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування

в екосистемі

 

 

11

 

Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію

 

 

12

 

Основні середовища існування та адаптації до них організмів

 

 

13

 

Способи терморегуляції організмів

 

 

14

 

Симбіоз та його форми

 

 

15

 

Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп

організмів

 

 

16

 

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи

адаптивних біологічних ритмів організмів

 

 

17

 

Фотоперіодизм та його адаптивне значення

 

 

18

 

Практична робота № 1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

ПР1

 

19

 

Узагальнення знань з теми «Адаптації»

 

 

 

 

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя (14 год)

 

20

 

Науки, що вивчають здоров’я людини Принципи здорового способу життя

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок

 

 

22

 

Безпека і статева культура

 

 

23

 

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, паління та наркотиків

 

 

24

 

Вплив стресових факторів на організм людини

 

 

25

 

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини

 

 

26

 

Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія

 

 

27

 

Профілактика неінфекційних захворювань людини (Частина 1. Захворювання

опорно-рухової, кровоносної, дихальної і травної систем)

 

 

28

 

Профілактика неінфекційних захворювань людини (Частина 2. Захворювання

видільної, ендокринної, нервової і статевої систем)

 

 

29

 

Профілактика інфекційних захворювань людини

 

 

30

 

Профілактика інвазійних захворювань людини

 

 

31

 

Профілактика захворювань людини, що передаються статевим шляхом

Практична робота № 2. Розробка

рекомендацій щодо профілактики захворювань

ПР2

 

 

32

 

Представлення проектів «Особиста програма зміцнення здоров’я» Навчальний проект № 1. Особиста програма зміцнення здоров’я

НП1

 

33

 

Узагальнення знань з теми «Біологічні основи здорового способу життя»

 

 

 

Тема 7. Екологія (12 год)

 

34

 

Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони

 

 

35

 

Екологічні чинники та їхня класифікація

 

 

36

 

. Закономірності впливу екологічних

чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види

 

 

37

 

 Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій.

Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах

 

 

38

 

Властивості та характеристики екосистем. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах

 

 

39

 

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та

їхні типи. Закономірності сукцесій

 

 

40

 

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення

продуктивності агроценозів

 

 

41

 

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі

 

 

42

 

Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

 

 

43

 

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи

 

 

44

 

Представлення проекту «Дослідження особливостей структури місцевих екосис-

тем (природних чи штучних)»

Проект № 2. Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)

НП 2

 

45

 

Узагальнення знань з теми «Екологія»

 

 

 

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування (13 год)

 

46

 

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

 

 

47

 

Якість довкілля. Критерії забруднення

 

 

48

 

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини

 

 

49

 

Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря

та його охорона

 

 

50

 

 Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод.

Охорона водойм

 

 

51

 

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність

охорони ґрунтів

 

 

52

 

Антропічний вплив на біорізноманіття

 

 

 

53

 

Практична робота № 3. Оцінка

екологічного стану свого регіону

ПР3

 

54

 

Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття

як необхідна умова стабільності біосфери

 

 

55

 

Екологічна політика в Україні. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зе-

лена книга України

 

 

56

 

 Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті

сталого розвитку

 

 

57

 

 Поняття про екологічне мислення

 

 

58

 

 Узагальнення знань з теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

 

 

 

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології (12 год)

 

59

 

Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів

 

 

60

 

Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів

 

 

61

 

Явище гетерозису та

його генетичні основи

 

 

62

 

Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри

різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів

спадкової мінливості

 

 

63

 

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції

 

 

64

 

Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної

медицини

 

 

65

 

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Застосування досягнень молеку-

лярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології

 

 

66

 

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист.

Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації

 

 

67

 

Представлення проектів «Клонування організмів», «Нанотехнології в біології»,

«Трансгенні організми: за і проти»

 

 

 

68

 

Проект № 3. Клонування організмів. Нанотехнології в біології.

Трансгенні організми: за і проти

НП3

 

69

 

Узагальнення знань з теми «Застосування результатів біологічних досліджень

у медицині, селекції та біотехнології

 

 

70

 

Узагальнення

Роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
26 серпня
Переглядів
801
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку