19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування "Біологія і екологія 11 клас" (рівень стандарту)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування "Біологія і екологія 11 клас" (рівень стандарту) складено відповідно навчальної програми «Біологія і екологія» 10-11 класи. Рівень стандарту, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р.№ 1407 до підручника Соболь В.І.Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти./ В.І.Соболь – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2019,
Перегляд файлу

Біологія і екологія 11 клас

(70 годин – 2 години на тиждень)

Рівень стандарту

Всього  за  рік:  Контрольні роботи- 2    Практичні роботи – 3   Проекти – 2   Навчальні проекти – 1 

 

№ п/п

Тема уроку

Дата

 

 

Приміт-ка

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

Тема 5. Адаптації ( 20 год.)

1/1

Первинний інструктаж з БЖД

Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип єдності організмів та середовища мешкання.

 

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

адаптація, преадаптація, постадаптація, адаптивний потенціал, екологічна ніша, адаптивна радіація, коеволюція, коадаптації, життєва форма, адаптивні біологічні ритми, фотоперіодизм

формулює:

- принцип єдності організмів та середовища їхнього мешкання;

- правило обов’язкового заповнення екологічної ніші;

називає:

- основні властивості адаптацій;

- параметри екологічної ніші;

- способи терморегуляції організмів;

- основні форми симбіозу організмів;

- форми паразитизму;

- типи адаптивних біологічних ритмів організмів;

Опрацювати § 1, «Результат».

*«Діяльність» або

«Ставлення»

2/2

Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій.

 

 

Опрацювати § 2, «Результат».

*«Діяльність» або

 «Біологія + Етологія» або «Ставлення»

3/3

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів.

 

 

Опрацювати § 3, «Результат». «Діяльність» (самост. робота з ілюстрацією) або «Ставлення»

4/4

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію.

 

 

Опрацювати § 4, «Результат».

«Діяльність» (самост. робота з таблицею) або «Ставлення»

5/5

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.

 

 

 

наводить приклади:

- адаптацій організмів до різних середовищ мешкання;

- адаптацій людини до різних умов проживання

- адаптивного характеру поведінкових реакцій тварин;

описує:

- адаптації людини та інших організмів до різних умов проживання;

характеризує:

- коадаптації організмів;

 • типи біологічних ритмів: зовнішні та внутрішні, добові, місячні, припливно-відпливні, сезонні, річні, багаторічні;

пояснює:

- молекулярні та клітинні механізми адаптацій біологічних систем;

- відносний характер адаптацій;

- біологічне підґрунтя правил Алена та Бергмана;

- генетичну основу формування адаптацій.

Діяльнісний компонент:

визначає:

- ступінь адаптованості організмів до середовища мешкання;

розпізнає :

- приналежність певних видів тварин та рослин до певної життєвої форми;

порівнює:

- особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини;

- адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання;

складає схеми:

- комплексів адаптацій, які характеризують ту чи іншу життєву форму організмів;

моделює:

- наслідки значного перекривання екологічних ніш конкуруючих видів;
 

Ціннісний компонент

робить висновок:

- про значення преадаптацій та адаптацій в еволюції органічного світу,

- про коеволюцію як основу функціонування стабільних екосистем;

- про адаптивне значення фотоперіодизму.

дотримується правил:

- здорового способу життя для підвищення власного адаптивного потенціалу;

обґрунтовує судження:

- про адаптивний потенціал екологічно пластичних та екологічно непластичних видів,

виявляє ставлення до:

- підвищення власного адаптивного потенціалу шляхом регулярних занять фізичною культурою та загартовування організму.

НЗЛ «Здоров’я і безпека».

«Екологічна безпека і сталий розвиток» «Громадянська відповідальність»

Опрацювати § 5, «Результат». *«Діяльність» (самост. робота зі схемою) або «Ставлення»

6/6

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

 

 

Повторити § 6, «Результат». «Діяльність» (самост. робота з ілюстрацією)

7/7

Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

 

 

Опрацювати § 7, «Результат».

*Діяльність» (самост. робота на зіставлення)

8/8

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

 

 

 

Повторити § 8, Результат».

* «Діяльність» (самост. робота на застосування знань)

9/9

Водне середовище існування

 

 

Опрацювати § 9, «Результат», «Діяльність».

* «Ставлення»

10/

10

Наземно-повітряне середовище існування

 

 

 

 

 

Опрацювати §10, «Результат». «Діяльність» (самост. робота з таблицею)

11/

  11

Способи терморегуляції організмів.

 

 

 

Опрацювати § 11, «Результат»,

* «Діяльність» (самост. робота з таблицею),

12/

   12

Ґрунтове середовище існування

 

 

Опрацювати § 12,

«Діяльність» (сам. робота з ілюстрацією),

*Біологія + Поезія

13/

    13

Симбіоз та його форми.

 

 

 

Опрацювати § 13, «Результат». «Діяльність» (самост. робота з таблицею)

14/

  14

Організм як середовище мешкання.

 

 

Опрацювати §14, «Результат».

 

15/

  15

Практична робота 1.

Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

 

 

 «Ставлення» ст. 52

16/

  16

Поширення паразитизму серед різних груп організмів.

 

 

Опрацювати § 15, «Результат». «Діяльність» (самос. робота з ілюстрацією)

17/

  17

Форми паразитизму.

 

 

Опрацювати § 16, «Результат». «Діяльність» (самос. робота з ілюстрац)

18/

  18

Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.

 

 

Опрацювати § 17, «Результат», «Діяльність»

 

19/19

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення.

 

 

Опрацювати § 18, «Результат».

* Діяльність» (самост. робота на зіставлен) або «Ставлення».

Узагальнення з теми ст. 68

20/

  20

Контрольна робота № 1

                          Тематична

 

 

Випереджуване

завдання:

Підготувати проект «Особиста програма зміцнення здоров’я»

 (ст. 106)

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя ( 12 год.)

21/  

    1

Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя.

 

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами:

- здоров’я, здоровий спосіб життя, гіподинамія, інфекційні захворювання;

називає:

- науки, що вивчають здоров’я людини;

- шляхи зараження інфекційними хворобами;

- чинники неінфекційних хвороб людини;

наводить приклади:

- профілактичних заходів щодо хвороб людини;

Діяльнісний компонент

характеризує:

- принципи здорового способу життя;

- імунну систему людини, особливості її функціонування;

пояснює:

- механізми взаємодії системи антиген-антитіло;

- заходи профілактики захворювань людини (неінфекційних, інфекційних, інвазійних, захворювань, що передаються статевим шляхом);

Ціннісний компонент

оцінює:

- вплив регулярних тренувань і рухової активності,  на здоров’я людини;

- вплив харчування на здоров’я людини;

обґрунтовує судження про:

- необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин в сучасних умовах;

- необхідність дотримання гігієнічних вимог в особистому житті;

- негативний вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків на організм людини;

виявляє власне ставлення:

- до перспектив ліквідації найбільш небезпечних інфекцій;

- до особистої та громадської профілактики захворювань

 

Опрацювати § 19,  «Результат».

«Діяльність» (сам. робота з таблицею)

22/

    2

Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.

 

 

Опрацювати § 20, «Результат».

«Діяльність» (сам. робота з таблицею)

23/

    3

Безпека і статева культура.

 

 

 

Опрацювати § 21, «Результат», «Діяльність» (сам. робота з таблицею)

24/

    4

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння, наркотиків.
 

 

 

Опрацювати § 22, 23, 24, «Результат», *«Ставлення», «Діяльність» (самос. робота з таблицею)

25/

    5

Вплив стресових факторів на організм людини.

 

 

 

Опрацювати § 25, «Результат». 

«Діяльність» (робота з ілюстрацією)

26/

    6

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

 

 

Опрацювати § 26, «Результат».

«Діяльність» (сам. робота з таблицею)

27/

   7

Імунна система людини, особливості її функціонування.

 

 

Опрацювати § 27, «Результат».

«Діяльність» (сам. робота з таблицею)

 

28/

   8

Імунокорекція. Імунотерапія. Навчальний проект 1. 

Особиста програма зміцнення здоров’я.

 

 

Опрацювати § 28, «Результат». «Діяльність» (сам. дослідження)

29/

    9

Профілактика неінфекційних,  інфекційних захворювань людини

 

 

Опрацювати § 29, 30, «Результат». «Діяльність» (робота з ілюстрацією)

30/

  10

Профілактика інвазійних  захворювань людини.

 

 

 

робить висновки:

-  активний спосіб життя це основа збереження здоров’я;

- особиста гігієна це умова ефективної  профілактики різних захворю­вань.

 

НЗЛ «Здоров’я і безпека».

«Екологічна безпека і сталий розвиток» «Громадянська відповідальність» «Підприємливість та фінансова грамотність»

Опрацювати § 31, «Результат».

«Діяльність» (сам. робота з таблицею)

31/11

Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.

 

 

Опрацювати § 32, «Результат».

«Ставлення»

Узагальнення з теми ст. 123

32/

  12

Практична робота 2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань Тематична

 

 

* Випереджуване

завдання:

Підготувати проект  «Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)» (ст. 150)

Тема 7. Екологія (орієнтовно 15 год.)

33/1

Предмет вивчення екології, її завдання та методи.

 

 

 Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

екологія, екологічні чинники, обмежувальні чинники, толерантність, екологічна взаємодія, популяція, екосистема, біогеохімічні цикли, біосфера, ноосфера;

називає:

 • екологічні закони і їхнє значення;
 • шляхи асиміляції, передачі та розсіювання енергії в екосистемах;
 • основні біоми Землі;
 • ключові біогеохімічні цикли;

наводить приклади:

 • екологічних чинників та їхньої взаємодії;
 • типів взаємодій популяцій у екосистемах;
 • трофічних ланцюгів та трофічних сіток;
 • закономірностей формування екосистем;

характеризує:

- процеси і явища у популяціях, екосистемах та біосфері;

- дію екологічних чинників;

- принципи застосування екологічних закономірностей в практичній діяльності людини та їхні прояви в природі;

- потоки енергії в екосистемах;

- властивості та характеристики екосистем.

Діяльнісний компонент

встановлює:

- елементарні причинно-наслідкові зв'язки між екологічними процесами та явищами;

аналізує:

- залежність життєдіяльності організмів від середовища існування;

пояснює:

-дію в природі законів оптимуму, взаємокомпенсації екологічних факторів;

- закономірності структур популяцій;

- причини нерівноцінності біологічного різноманіття екосистем;

- механізми екологічного балансу біосфери;

- механізми дії екологічних чинників;

- механізми інтеграції складових екосистеми;

складає схеми:

- біогеохімічних циклів;

- трофічних ланцюгів та трофічних сіток;

порівнює:

- особливості організації та функціонування агроценозів і природних екосистем.

Ціннісний компонент

висловлює судження щодо:

- значення встановлення характеристик мінімальної життєздатної популяції тварин для збереження виду;

- ролі та значення екології у сучасному світі.

 

Опрацювати § 33, «Результат». Діяльність» (сам. робота з таблицею)

34/   

    2

Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони.

 

 

Опрацювати § 34,  «Результат», «Ставлення»,

35/

    3

Екологічні чинники та їхня класифікація.

 

 

Опрацювати §  35, «Результат»,

«Діяльність» (робота з ілюстрацією)

36/  

    4

Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види.

 

 

Опрацювати § 36, «Результат». «Діяльність» (сам. робота з графіками)

37/

 

Популяції. Класифікація популяцій.

 

 

Опрацювати § 37, «Результат». «Діяльність» (розв’язування вправ).

38/

    6

Структура та характеристики популяцій. Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій.

 

 

Опрацювати § 38, «Результат». «Діяльність» (самостійна робота)

39/

    7

Функціональна роль популяцій в екосистемах.

 

 

Опрацювати § 39, «Результат». «Діяльність» (завд. на формування пошукових умінь)

 

40/

   8

Проект 1. «Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)»

 

 

 

41/    

    9

Властивості та характеристики екосистем. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.

 

 

Опрацювати § 40, «Результат». «Діяльність» (сам. робота на порівняння)

42/

    10

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій.

 

 

 

Опрацювати § 41, «Результат». «Діяльність»

43/

  11

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів

 

 

Опрацювати § 42, «Результат». «Діяльність» (сам. робота на порівняння)

44/

  12

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі.

 

 

Опрацювати § 43, «Результат». «Діяльність» (робота з ілюстрацією)

45/

  13

Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.

 

 

 

Опрацювати § 44, «Результат». «Діяльність» (завдання на застосування знань)

46/

  14

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

 

 

 

НЗЛ «Здоров’я і безпека».

«Екологічна безпека і сталий розвиток» «Громадянська відповідальність» «Підприємливість та фінансова грамотність»

 

Опрацювати § 45, «Результат», «Діяльність» (самост. робота з таблицею). Узагальнення ст. 175

47/15

 

Узагальнення та систематизація знань

Тематична

 

 

 

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування (11 год.)

48/

1

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.

 

 

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

сталий розвиток, екологічне мислення, природні ресурси, раціональне природокористування;

називає:

- екологічні проблеми в Україні та в світі;

- види забруднення довкілля;

- критерії забруднення довкілля;

- напрямки охорони природи в Україні та в світі;

описує:

- екологічний стан свого регіону;

наводить приклади:

- видів-вселенців свого регіону;

- джерел забруднення довкілля;

- видів, занесених до Червоної книги України;

характеризує:

- наслідки забруднення довкілля для живих організмів і людини зокрема;

- проблеми акліматизації та реакліматизації видів;

пояснює:

- необхідність правильної утилізації побутових та промислових відходів;

- необхідність міжнародної взаємодії державних установ та громадських організацій у справі охорони навколишнього природного середовища;

- необхідність раціонального використання природних ресурсів;

Діяльнісний компонент

складає карту:

- екологічного стану свого регіону;

моделює:

- способи утилізації відходів;

порівнює:

- ступінь забруднення окремих територій України; застосовує:

- екологічні знання в повсякденній діяльності.

Ціннісний компонент

дотримується правил:

- охорони навколишнього середовища;

- екологічної етики;

оцінює:

- вплив діяльності людини на стан навколишнього середовища та його компонентів;

висловлює судження щодо:

- значення екологічних знань;

- значення концепції сталого розвитку;

- шляхів вирішення екологічних проблем свого регіону;

- шляхів раціонального використання природних ресурсів;

виявляє власну позицію щодо:

- дієвості екологічної політики в Україні.

НЗЛ «Здоров’я і безпека».

«Екологічна безпека і сталий розвиток» «Громадянська відповідальність» «Підприємливість та фінансова грамотність»

Опрацювати § 46, «Результат». «Діяльність» (сам. робота з таблицею)

49/

2

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

 

 

Опрацювати § 47, «Результат». «Ставлення»

Біологія  + Побут

50/

3

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

 

 

 

Опрацювати §48, «Результат». «Ставлення»

Біолог + Сталий розвиток

51/4

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм

 

 

 

Опрацювати § 49, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Медицина

52/5

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів

 

 

Опрацювати § 50, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Економіка

53/6

Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

 

 

Опрацювати § 51, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Лісове господарство

54/7

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

 

 

Опрацювати § 52, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Політика ЮНЕП

55/8

Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.

 

 

Опрацювати § 53, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Екологія

56/9

Практична робота 3. Оцінка екологічного стану свого регіону. 

 

 

Стор. 208

57/10

Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористу-вання в контексті сталого розвитку. Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

 

 

 

Опрацювати § 54, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Громадський рух «Жива планета», Узагальнення ст.213

58/

  11

Контрольна робота № 2

                                  Тематична

 

 

* Випереджуване

завдання:

Підготувати проект   (один на вибір; створення бук-трейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо)

 • Клонування організмів. (ст.249), Нанотехнології в біології. Трансгенні організми: за і проти.

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології ( 11 год.)

59/

   1

Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.

 

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

селекція, біотехнологія, генетично модифіковані організми, клонування, біологічна безпека

називає:

- сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів;

наводить приклади:

- застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції;

- використання стовбурових клітин;

характеризує:

- явище гетерозису та його генетичні основи;

- досягнення репродуктивної медицини, трансплантології та донорства.

- пояснює:

- значення досягнень генетичної та клітинної інженерії.

Діяльнісний компонент

порівнює:

 • - ефективність методів класичної селекції та сучасної біотехнології.

робить висновки про:

- застосування біотехнології в охороні навколишнього природного середовища;

 • - застосування результатів біологічних досліджень у сучасній селекції та біотехнології

 

Опрацювати § 55, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Цивілізації

60/

    2

Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.

 

 

Опрацювати § 56, «Результат». «Діяльність»,

(самост. робота з таблицеюю)

61/

    3

Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

 

 

Опрацювати § 57, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Цивілізації

62/

   4

Застосування результатів біологічних досліджень у медицині

 

 

Опрацювати §58, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Медична географія

63/

  5

Досягнення репродуктивної медицини, трансплантології та донорства.

 

 

Опрацювати § 59, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Медицина

64/

  6

 

Генна інженерія людини: досягнення та ризики.

 

 

Ціннісний компонент

висловлює судження про:

 • внесок вітчизняних учених у розвиток селекції, біотехнології і медицини;
 • перспективи використання генетично модифікованих організмів;
 • клонування організмів;

- досягнення та ризики генної інженерії людини;

 • небезпеку створення та застосування біологічної зброї;

виявляє власну позицію щодо:

- дотримання  біоетики в біологічних та біомедичних дослідженнях.

 

 

НЗЛ «Здоров’я і безпека».

«Екологічна безпека і сталий розвиток» «Громадянська відповідальність» «Підприємливість та фінансова грамотність»

Опрацювати § 60,  «Результат». «Ставлення»

Біологія + Фізика

65/  

    7

Біоетичні проблеми сучасної медицини

 

 

Опрацювати § 61, «Результат». «Ставлення»

Біологія +Етика

66/

    8

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.

 

 

 

Опрацювати § 62, «Результат». «Ставлення» Біологія  + Вибір професії

67/9

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

 

 

Опрацювати § 63, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Хімія

68/

  10

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.

 

 

Опрацювати § 64, «Результат». «Ставлення»

Біологія + Логіка

69/11

Проект 2. (один на вибір; створення бук-трейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо)

 • Клонування організмів. Нанотехнології в біології. Трансгенні організми: за і проти.                      Тематична

 

 

 

70

Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства.

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
2517
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку