19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування з біології у 6 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології для учнів 6 класу складено до підручника Костікова І.Ю. та ін. Біологія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014, згідно з навчальною програмою з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновленої), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Перегляд файлу

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ ступенів

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_______________

«____» ______________ 2018 р.

 «____» _______________201  р.

«____» ________________201  р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

____________________

«____» _______________ 2018 р.

Календарно-тематичне планування 

з біології  6 - 11 класи

на 2018 /2019 н. р.

 

Учитель біології _______________________________

 

Розглянуто на засіданні МО  природничо – математичного  циклу

Протокол № ______ від «_____»______________2018 р.

Голова МО ____________________________

 

 

 

 

Біологія 6 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні)

Складено до підручника Костікова І.Ю. та ін. Біологія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014,  Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Кожен учень упродовж навчального року має взяти участь хоча б в одному навчальному проекті.

Всього  за  рік:

Контрольні роботи- 2                     Практичних робіт- 5 Міні- проекти -4

Тематичні атестації- 6 Лабораторні дослідження -14        Дослідницький практикум- 5       Екскурсії - 2

№ п/п

уроку

 

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

Дата провед

уроку

Примітки

Вступ (4 год)

1/1

Первинний інструктаж з БЖД (журнал реєстрації)

Біологія – наука про життя. Основні властивості живого.

 

розрізняє:

об’єкти живої природи;

практикує:

метод спостереження біологічних об’єктів

оперує термінами:

- біологія, спостереження, експеримент

називає:

- основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем);

наводить приклади:

- основних груп організмів (бактерії, рослини, тварини, гриби);

- методів біологічних досліджень організмів (спостереження, опис, порівняння, експеримент)

усвідомлює:

взаємозв’язки між об’єктами природи

робить висновки:

про пізнаванність природи

оцінює значення:

біологічних знань у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо)

Опрацювати § 1,      ст.6: вивчити основ.властивості живого, *завдання

 

 

2/2

Різноманітність життя (на  прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про Віруси.

Демонстрування 1   об’єктів живої природи (у тому числі на електронних носіях)

Опрацювати § 2,      

 

 

3/3

Науки, що вивчають життя.

 

Опрацювати §3, вивчити терміни      

 

 

4/4

Методи біологічних досліджень організмів.

Опрацювати §   4,

ст.8 «Контрольні запитання»

 

 

 

Тема 1. Клітина (10 год)

5/1

Інструктаж з БЖД

Клітина - одиниця живого.  

Історія вивчення клітини. Основні положення клітинної теорії.

розпізнає:

- на моделях, фотографіях рослинну і тваринну клітини та їхні складові частини;

- на мікропрепаратах рослинних клітин їхні складові;

уміє:

- налаштувати шкільний оптичний мікроскоп та отримати чітке зображення мікроскопічного об’єкта;

- виготовляти прості мікропрепарати рослинних клітин;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

оперує термінами:

- клітина, клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, пластиди, мітохондрії, вакуоля

називає:

- основні елементи світлового мікроскопа;

 - основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем;

наводить приклади:

- складових частин клітини (клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, органели: пластиди, мітохондрії, вакуоля);

порівнює:

рослинну і тваринну клітину

робить висновок:

- клітина була відкрита завдяки винаходу мікроскопа;

- організми мають клітинну будову;

- клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси будови;

усвідомлює:

- можливість глибшого дослідження будови клітини за допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та методів досліджень;

оцінює:

внесок учених у розвиток знань про клітину;

обґрунтовує судження:

клітина – цілісний об’єкт живої природи

Опрацювати §  5, вивчити висновки, «Для допитливих»

 

 

6/2

Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи).

Опрацювати § 6,   ст.39, «Для допитливих»

 

 

7/3

Практична робота № 1. Будова світлового мікроскопа  та робота з ним.  Інструктаж з БЖД № 10.1

Повторити §6,      

ст.39-41, * скласти кросворд

 

 

8/4

Загальний план будови клітини. Лабораторне дослідження 1: Будова клітини (листка елодеї, плоду кавуна, помідора).

 Інструктаж з БЖД № 10.1 Демонстрування 2. зображень (у тому числі електронних) клітин рослин і тварин

Опрацювати § 7,     

ст.41

 

 

9/5

 Практична робота №2.

Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа. Інструктаж з БЖД №10.1

Повторити § 7,  

«Контрольні запитання»

 

 

10/6

Будова рослинної і тваринної клітини. Демонстрування 2. моделей, зображень (у тому числі електронних) клітин рослин і тварин

Опрацювати §  8

 «Контрольні запитання»

 

 

11/7

Будова рослинної і тваринної клітини

Опрацювати § 9     

ст.33 «Завдання»

 

 

12/8

Основні властивості клітини (ріст, поділ).

Опрацювати § 10

 

 

13/9

Основні властивості клітини

(обмін з навколишнім середовищем).

Повторити §5-10

 

 

 

 

 

 

 

14/

10

 

 

Узагальнення  знань з теми

«Вступ»,  «Клітина»   РТЗ                                   

                                            Тематична                                                                                      

 

 

 

Випереджуване

завдання:

Підготувати міні-проект

 

 

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності (8 год) +2р

15/1

Бактерії – найменші одноклітинні організми.

розпізнає (на моделях і фотографіях):

- одноклітинні організми (із числа вивчених);

описує:

- середовища існування та будову одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

- процеси життєдіяльності одноклітинних організмів;

порівнює за вказаними ознаками:
- будову і процеси життєдіяльності одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

застосовує знання:

 - для профілактики інфекційних та паразитарних захворювань;

- про процеси життєдіяльності одноклітинних у побуті;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом

оперує термінами:

- бактерії, одноклітинні організми, колоніальні організми, багатоклітинні організми

називає:
- середовища існування одноклітинних організмів;

- ознаки бактеріальної клітини;

наводить приклади:

- одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів без тканин;

знає:

- особливості будови одноклітинних;

розуміє:

- процеси життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, рух)

оцінює:

- роль одноклітинних організмів в екосистемах;

усвідомлює:

- небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань

робить висновок:

- клітини можуть бути самостійними організмами

висловлює судження:

- про пристосувальне значення переходу до багатоклітинності

Опрацювати §  11     ст. 51 «Завдання»,

«Контр. запит»

 

 

16/2

Паразитичні одноклітинні організми. Шкідливі бактерії.

Опрацювати §  12,

вивчити шляхи поширення бактеріал. хвороб,  

 

 

17/3

Корисні  бактерії.

 Опрацювати § 13, «Контр. запитан

 

 

18/4

Роль  бактерій у природі та житті людини.

Опрацювати §  14,

«Контр. запит», «Для допитливих»

 

 

19/5

Захист міні-проектів

1)Чому скисає молоко?

2)Корисний йогурт.

Повторити §  14,

 

 

20/6

Різноманітність одноклітинних Середовища існування одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяльності, особливості будови. Демонстрування  3. Мікропрепаратів одноклітинних організмів; колекцій зображень

одноклітинних, колоніальних, багатоклітинних організмів без тканин.

Опрацювати §  15

вивчити особливості,

закласти дослід з розведення інфузорій

 

 

21/7

Одноклітинні організми

(на прикладі евглени, амеби, інфузорії).

Лабораторне дослідження  2: Спостереження інфузорій.  Інструктаж з БЖД № 10.1 Демонстрування 3. Колекцій зображень одноклітинних.

Опрацювати § 16 до «Паразитич.» ст. 71,  заповнити таблицю ст. 72-73 підручн, *малюнки «Одноклітинні тварини посміхаються»

 

 

22/8

Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей

Опрацювати §  17.

завдан  ст. 79, підр (заповнити таблицю)

 

 

23/р

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

Опрацювати § 18, 19,  підсумки ст. 85-88

 

 

24/

р

Контрольна робота №1   з теми «Одноклітинні організми».       

                                   Тематична

Повторити матеріал теми

 

 

Тема 3. Рослини (20 год)

25/1

Рослина — живий організм.

 

оперує термінами:

- рослини, вегетативні органи рослини (корінь, стебло, листок, брунька),

статеве розмноження рослин,

нестатеве розмноження рослин,

фотосинтез, живлення рослин,

квітка, суцвіття, запилення, запліднення, насінина, плід

називає:

- основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);

- умови та речовини, необхідні для життєдіяльності рослин;

- умови, за яких відбувається фотосинтез;

- форми розмноження рослин (статеве, нестатеве);

наводить приклади:

- тканин, органів рослин;

- способів запилення;

- способів розмноження рослин (3-4);

- рухів рослин;

- рослин з видозмінами кореня (3-4),

 

- рослин з видозмінами пагона та його частин (3-4);

- рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, різними способами поширення плодів і насінин (3-4);

пояснює:

- запилення та запліднення;

характеризує:

- будову кореня, стебла, листка у зв’язку з функціями;

- бруньку як зачаток пагона;

- квітку як орган насіннєвого розмноження рослин

описує:

- ріст і розвиток рослинного організму (розвиток рослини з насінини);

розпізнає:

- клітини, тканини та органи рослини;

- цибулину, кореневище, бульбу картоплі як видозмінені підземні пагони;

порівнює за вказаними ознаками:

- процеси фотосинтезу та дихання;

- статеве й нестатеве розмноження;

установлює:

- біологічне значення видозмін вегетативних органів (на прикладах);

- біологічне значення суцвіть, плодів;

аналізує:

- значення фотосинтезу, живлення, дихання, випаровування води в житті рослин;

планує:

- власні спостереження будови та життєдіяльності рослини;

прогнозує:

- результати власних спостережень;

практикує:

- дослідження будови органів рослини;

- досліди, що підтверджують основні процеси життєдіяльності рослин;

уміє:

- розмножувати рослини;

- пророщувати насінини;

- фіксувати результати дослідів і досліджень;

- моделювати біологічні об’єкти та процеси;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

застосовує знання:

- для догляду за рослинами

Опрацювати § 20,

 

 

26/2

Фотосинтез як характерна особливість рослин, живлення, дихання, Демонстрування 4. дослідів, що підтверджують: фотосинтез; дихання

 

Опрацювати

§ 21,   заповнити таблицю ст. 96

Випереджуване завдання:

Підготувати міні-проект

 

 

27/3

Рухи рослин.

Опрацювати § 37,      завдання ст. 167

 

 

 

28/4

Тканини рослин. Органи рослин. Будова рослини

Опрацювати §§22, 23, завдання ст. 103

 

 

29/5

Корінь: будова  та основні функції. Лабораторне дослідження 3: Будова кореня.Інструктаж з БЖД№ 10.1 Демонстрування 4. Мікропрепаратів внутрішньої будови кореня

 

Опрацювати § 24      завдання 1-2  ст. 107

 

 

 

30/6

Кореневі системи.  Видозміни кореня

Дослідницький практикум 1

Транспорт речовин по рослині

Демонстрування 4. Дослідів, що підтверджують:  поглинання коренем води

Опрацювати § 25      завдання ст.112

 

 

 

31/7

Пагін: будова та основні функції. Лабораторні дослідження 4,5. Будова пагона. Будова бруньки.

Інструктаж з БЖД№ 10.1

 

Опрацювати § 26      завдання 1-2  ст.116,

Дослідницький практикум 2

Спостереження за розвитком пагона з бруньки

 

 

32/8

Стебло – вісь пагона Дослідницький практикум 1

 Дослідження процесу росту

вегетативних органів.

Демонстрування 4. Дослідів, що підтверджують: транспорт речовин по рослині

Опрацювати § 27 завдання 1-3 ст.122

 

 

 

33/9

Різноманітність і видозміни вегетативних органів. Лабораторне дослідження 6.

Будова цибулини. Інструктаж з БЖД № 10.1

Опрацювати §  30     завдання ст. 137,

*Для допитливих ст..137

 

 

34/

10

Листок – бічний орган пагона  Демонстрування 4. Дослідів, що підтверджують:  випаровування води.

Опрацювати § 28      завдання ст.127

 

 

35/

11

Внутрішня будова листка Демонстрування 4. Мікропрепаратів внутрішньої будови листка

 

Опрацювати § 29     ст. 132,

закласти дослід

 

 

36/

12

 Узагальнення  знань  з  теми

 « Рослини»  частина 1.

( тестові  завдання)         Тематична

Випереджуване завдання:

підготувати міні-проект 

 

 

37/

13

Квітка. Лабораторне дослідження 7. Будова квітки.

Інструктаж з БЖД№ 10.1

Опрацювати § 32,      ст. 147 вивчити позначення формули квітки

 

 

38/

14

Запилення.

Опрацювати §  33     завдання 1-2 ст.152,

 

 

39/

15

Запліднення.

 закласти дослід насіння квас, пшен.                                   

 

 

40/

16

Суцвіття.

усвідомлює:

рослина – цілісний організм;

оцінює:

- значення фотосинтезу;

висловлює судження:

- видозміни органів рослин, різні способи запилення, поширення плодів мають пристосувальний характер

 

робить висновок:

- про фотосинтез як характерну особливість рослин

 

 

 

 

Опрацювати § 34,     завдання 1-2 ст. 156

 

 

41/

17

 Насінина. Лабораторне дослідження 8. Будова насінини.

Інструктаж з БЖД№ 10.1

Опрацювати § 35,    

Дослідницький практикум 5

Дослідження умов проростання насіння.

 

 

42/

18

Плід, поширення плодів. Лабораторне дослідження 9.  Будова плода.

Інструктаж з БЖД№ 10.1                                                             

Опрацювати § 36,      завдання ст. 164. Дослідницький практикум 4

Вегетативне розмноження рослин          

 

 

43/

19

Розмноження рослин: статеве та нестатеве.

Вегетативне розмноження рослин.             

Опрацювати § 31,      ст. 142 (письмово)

 

 

 

44/

20

Узагальнення вивченого по темі «Рослини». 

Міні-проект (за вибором):

4) Листопад. 5) Квіти і комахи.

6) Рослини мандрівники. 7) Рослини хижаки.                              Тематична

Повторити §20 – 37

Опрацювати підсумки ст. 167.

 

 

Тема 4. Різноманітність рослин (12год) + 3 р

45/

1

Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові). Лабораторне дослідження 10. Будова зелених нитчастих водоростей. Інструктаж з БЖД№ 10.1

оперує термінами:

- рослинні угруповання, водорості, мохи, папороті, голонасінні, покритонасінні, Червона книга України

називає:

- середовища існування водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин;

- групи рослин, які розмножуються

спорами та насінням;

- основні життєві форми рослин;
- основні екологічні групи рослин;
- основні типи рослинних угруповань;
- рідкісні рослини своєї місцевості;

наводить приклади:

- водоростей (2-3);

- мохів, хвощів, плаунів, папоротей (2-3);

- голонасінних і покритонасінних рослин (4-5);

- рослин різних екологічних груп (2-3);

- рослин різних життєвих форм (4-5);

- панівних рослин різних рослинних угруповань: лісів, степів, лук, боліт (4-5);

- пристосувань рослин до середовища існування (4-5);

розуміє:

особливості розмноження рослин спорами та насінням

розпізнає:

- рослини різних груп (водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних);

- основні життєві форми рослин;
- рослини різних екологічних груп;
- основні типи рослинних угруповань;

описує:

- будову тіла водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних (на прикладі хвойних) і покритонасінних (квіткових) рослин;

- розмноження мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних (квіткових) рослин;

порівнює за вказаними ознаками:

рослини різних груп, життєвих форм тощо;

уміє:

підбирати види кімнатних рослин для вирощування в певних умовах

робить висновок:

- будова, особливості життєдіяльності рослинних організмів — це результат їх пристосування до умов середовища;

оцінює:

- значення рослин для існування життя на планеті Земля.

висловлює судження щодо:

- нераціонального використання людиною водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних

рослин;

має переконання щодо:

- необхідності збереження рослин та їх угрупувань

Опрацювати § 38       завдання ст. 173

 

 

 

46/2

Мохи. Лабораторне дослідження 11.  Будова моху. Інструктаж з БЖД№ 10.1

Опрацювати § 39      завдання ст.177

 

 

47/3

 

Хвощі, плауни.

Опрацювати § 40,     завдання 1-2 ст. 185

 

 

48/4

 

 

Папороті, Лабораторне дослідження 12. Будова папоротей. Інструктаж з БЖД№ 10.1

Опрацювати § 41       завдання 1-2 ст. 185

 

 

49/5

Голонасінні. Лабораторне дослідження 13.  Будова пагонів

 і шишок хвойних рослин.

Інструктаж з БЖД№ 10.1

Опрацювати §  42     завдання  ст. 189, *повідомлення «Значення у природі»

 

 

50/6

Покритонасінні (Квіткові).

Опрацювати § 43,

ст. 209,            вивчити ознаки відділів і класів

 

 

51/7

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо).

Опрацювати §  44     завдання ст. 196

 

 

52/8

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин. Демонстрування 5. Гербарних зразків, колекцій, зображень рослин.

Опрацювати § 45, ст.210,

 завдання ст. 202.

*Для допитливих»

 

 

53/9

 Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Інструктаж з БЖД№ 10.1

Підготуватися до захисту міні-проекту

 

 

54/

10

Практична робота № 4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

 Інструктаж з БЖД№ 10.3

 

 

 

55/

11

Міні-проект «Значення рослин для існування життя на планеті Земля.», « Значення рослин для людини.»

повторити §  38-41

 

 

56/

12

Рослинні угруповання. Значення рослин для існування життя на планеті Земля.

Значення рослин для людини. Демонстрування 5. Зображень рослин, рослинних угруповань.

Опрацювати § 46    завдання ст 209.

 

 

57/

р

Екскурсія 1. Різноманітність

рослин  свого краю. Цільовий інструктаж з БЖД№ 14.3        

Скласти  звіт про

 

екскурсію

 

 

58/р

Узагальнення вивченого по темі «Різноманітність рослин».       

Повторити матеріал теми

 

 

59/р

Контрольна робота №2           

 

                                            Тематична

Випереджуване завдання:

Підготувати міні-проект

 

 

Тема 5. Гриби (9 год)

60/1

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло..

називає:

- найпоширеніші види грибів своєї місцевості;

- ознаки грибної клітини;

- спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, рослин і тварин;

- основні групи грибів за їх способом живлення;

- способи розмноження та поширення грибів;

- групи лишайників (накипні, листуваті, кущисті);

наводить приклади:

- їстівних та отруйних грибів свого краю;

- співіснування грибів з рослинами;

характеризує:особливості живлення грибів;

- будову грибниці, плодового тіла;

- будову лишайників

порівнює за визначними ознаками: гриби, рослини;

- цвілеві та шапинкові гриби;

пояснює: взаємозв’язок грибів і вищих рослин;

- співіснування грибів і водоростей у лишайниках;

- роль грибів у природі;

- значення штучного вирощування грибів;

розпізнає: їстівні та отруйні гриби своєї місцевості;

- лишайники;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопомта лабораторним обладнанням;

аналізує:

- використання людиною грибів і лишайників;

Опрацювати §  47, скласти кросворд

 

 

61/2

 Розмноження та поширення грибів. Демонстрування 6. Муляжів та/або фотографій їстівних, отруйних грибів;

Опрацювати §  48     додатков матеріал

 

 

62/3

Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби.         Лабораторне дослідження 14. Будова шапинкових грибів. Інструктаж з БЖД № 10.1

 Опрацювати § 49,

* для допитливих,

 

 

 

63/4

Практична робота № 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів   своєї місцевості.

 Інструктаж з БЖД№ 10.1

Повторити § 49,      ст. 247

 

 

 

64/5

 

Сапротрофні — цвільові гриби, дріжджі.

Опрацювати § 52 (ст. 236-238)

 

 

65/6

Паразитичні  гриби  (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини). Демонстрування 6.  Муляжів та/або фотографій  паразитичних грибів;

Опрацювати§ 52

 

 

66/7

Лишайники.

Демонстрування 6. лишайників

Опрацювати § 54, підсумки ст..249

 

 

67/8

Значення грибів у природі та  житті людини

Міні-проект «Вирощування  грибів у спеціальних господарствах»

Опрацювати

§ 50- 51,

*отруйні гриби своєї місцевості

 

 

68/9

РТЗ з  теми           Тематична

уміє:- відрізняти отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості)

застосовує знання для:зберігання продуктів харчування;

- профілактики захворювань, що спричинюються грибами;

- профілактики отруєння грибами

 

 

Узагальнення (2 год) +1р

69/2

Узагальнення

Будова та життєдіяльність організмів

робить висновок:

- будова організмів та особливості їхньої життєдіяльності – це результат пристосування до умов середовища

Повторити матеріал теми

 

 

70/р

Екскурсія 2.

Вивчення рослинних угруповань.

Цільовий інструктаж з БЖД № 14.3        

 

Скласти  звіт про екскурсію

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гонтарук Мария
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 6 клас, Планування
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
1054
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку