Календарно-тематичне планування з економіки (профільний рівень) 10 клас

Про матеріал
Планування розраховано на 3-годинне тижневе навантаження (105 годин) для класів, в яких економіка вивчається на профільному рівні. Якщо передбачено 2 години на тиждень, то можна скоротити години в темах і отримати необхідне планування на 70 годин
Перегляд файлу

Економіка. 10 A клас. Профільне вивчення.

2020 – 2021 навчальний рік.

Вчитель: Костюкевич Павло Петрович

За програмою 105 годин (І семестр – 48, ІІ семестр – 57)

Офіційний сайт Міністерства науки, освіти, молоді та спорту: www.mon.gov.ua

 

Обговорено на засіданні методичного об’єднання вчителів математики, інформатики та економіки від 31 серпня 2020 року

 

Розділ 1. Фундаментальні поняття економіки

Тема 1.1. Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук (5 год.)

1

Основна проблема економічного життя суспільства та економічної науки: обмеженість ресурсів та безмежність потреб.

04.09

2

Суб’єкти та об’єкти економічних відносин.

Еволюція поглядів на предмет економічної науки.

07.09

3

Етапи і засоби (інструменти) економічного дослідження.

07.09

4

Економічні закони: зміст та відмінності від законів природи

11.09

5

Завдання економічної науки та її роль у житті окремої людини і суспільства. Зв’язки економічної науки з іншими науками

14.09

Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ (8 год.)

6

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація.

14.09

7

Продукт (результат) економічної діяльності: його структура та призначення

18.09

8

Ефективність: економічний зміст та оцінка

21.09

9

Технологічні уклади виробництва: реміснича технологія, машинне виробництво, автоматизоване виробництво та нова економіка знань.

21.09

10

Виробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура

25.09

11

Споживання: зміст та структура.

28.09

12

Розподіл та обмін: основні форми та структура

28.09

13

Тематичне оцінювання. Контрольна робота.

02.10

Тема 1.3. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору (9 год.)

14

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки.

05.10

15

Потреби споживача: зміст та класифікації. Розвиток і безмежність потреб.

05.10

16

Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Структура споживчих благ.

09.10

17

Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність.

12.10

18

Закон спадної граничної корисності. Бюджет споживача

12.10

19

Ознаки раціонального споживача.

30.10

20

Закон (правило) оптимізації корисності споживача.

02.11

21

Практична робота : Оцінка корисності конкретного споживчого блага

 

02.11

22

06.11

Тема 1.4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника (11 год.)

23

Прояви обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси.

09.11

24

Виробничі можливості.

09.11

25

Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва.

13.11

26

Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей.

16.11

27

Поняття граничної норми заміщення. Ознаки раціонального виробника.

16.11

28

Альтернативна вартість.

20.11

29

Правило співставлення граничної виручки та граничних витрат ресурсів.

23.11

30

Закон спадної продуктивності факторів виробництва

23.11

31

Контрольна робота. «Обмеженість ресурсів та їх раціональне використання»

27.11

32

Практична робота: Визначення альтернативної вартості навчання

 

30.11

33

30.11

34

Сутність та основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти, способи координації діяльності, відносини власності.

04.12

35

Зміст економічного кругообігу. Схеми кругообігу.

07.12

36

Ринкова, командна, мішана економіка: принципи організації.

07.12

37

Зв’язок економічної ефективності і соціальної справедливості.

11.12

38

Форми (моделі) ринкової економіки: ліберальна ринкова, соціальне ринкове господарство, демократичний соціалізм, модель «по один бік плану й ринку»

14.12

39

Ліберальна ринкова, соціальне ринкове господарство.

14.12

40

Демократичний соціалізм, модель «по один бік плану й ринку»

18.12

41

Контрольна робота (тестування, розв’язування задач)

21.12

Розділ 2. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки

Тема 2.1. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти (9 год.)

42

Явище «голосування грошима» у ринковому вирішенні питання «що виробляти». Конкуренція виробників і мінімізація витрат у вирішенні питання «як виробляти»

21.12

43

Конкуренція виробників і мінімізація витрат у вирішенні питання «як виробляти»

25.12

44

Доходи споживачів у вирішенні питання «для кого виробляти»

Сутність ринкового саморегулювання, принцип «прихованої руки» ринку.

28.12

45

Сутність ринкового саморегулювання, принцип «прихованої руки» ринку.

28.12

46

Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки.

 

47

Переваги та обмеження ринкового саморегулювання

 

48

Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку

 

49,50

Практична робота: Структура споживання родин з різним рівнем доходів

 

Тема 2.2. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна (10 год.)

51

Ціна (цінність), витрати (вартість) та корисність. Ціна як результат ринкової взаємодії виробників та споживачів.

 

52

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Ефект доходу та заміщення. Крива індивідуального попиту.

 

53

Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни. Ефект перерозподілу та залучення інших ресурсів. Крива індивідуальної пропозиції.

 

54

Взаємодія попиту та пропозиції.

 

55

Нецінові чинники попиту та пропозиції. Графічне відображення впливу.

 

56

Ціна ринкової рівноваги. Зміст, графічне відображення.

 

57

Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні. Причини та наслідки неринкового ціноутворення

 

58

Причини та наслідки неринкового ціноутворення

 

59

Розв’язування задач на взаємодію попиту та пропозиції

 

60

Контрольна робота: «Взаємодія попиту та пропозиції»

 

Тема 2.3. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність (10 год.)

61

Економічний зміст еластичності попиту за ціною. Особливості розрахунку показника еластичності попиту.

 

62

Чинники, що впливають на еластичність попиту за ціною.

 

63

Чинники еластичності пропозиції.

 

64

Перехресна еластичність

 

65

Абсолютно еластичні та нееластичні товари

 

66

Врахування еластичності при ціноутворенні, оподаткуванні та формуванні торгівельних відносин з іншими країнами

 

67,68

Розв’язування задач на еластичність попиту та пропозиції

 

69

Практична робота: Оцінка еластичності попиту за ціною для конкретного товару

 

70

 

Тема 2.4. Гроші як інструмент ринкової економіки (8 год.)

71

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження

 

72

Види грошей за матеріальними носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна картка.

 

73

Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші. Форми міжнародних грошей.

 

74

Грошова маса: показники М0, М1, М2, М3.

 

75

Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей.

 

76

Чинники, що визначають купівельну спроможність грошей

 

77

Вплив політичних чинників на курс національної валюти

 

78

Контрольна робота (тестування та творчі завдання)

 

2.5. Ринкова структура: особливості різних ринків (8 год.)

79

Структурні елементи національного ринку. Ринок товарів та послуг: суб’єкти ринку та його сучасна організація.

 

80

Спільні ознаки ринків виробничих ресурсів: праці, капіталів, землі

Ринок праці: об’єкт купівлі – продажу, суб’єкти ринку, ціна ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці.

 

81

Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів та фізичного капіталу: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку капіталу. Попит і пропозиція на ринку капіталу.

 

82

Ринок землі: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку землі. Попит і пропозиція на ринку землі.

 

83

Абсолютна та диференціальна рента.

 

84

Ринок інформації: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку.

 

85

Особливості формування попиту і пропозиції на ринку інформації

 

86

Контрольна робота. «Ринкова структура»

 

Тема 2.6. Доходи у ринковій економіці (10 год.)

87

Доход як ціна ринку виробничих ресурсів (праці, капіталу, землі).

 

88

Загальне правило ринкового формування доходів.

 

89

Чинники диференціації заробітної плати.

 

90

Роль уряду та профспілок у формування заробітної плати. Типові системи заробітної плати

 

91

Чинники диференціації позичкового відсотку на ринку кредитних ресурсів

 

92

Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції.

 

93

Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу.

 

94

Дисконтування вартості доходу від інвестування у бізнесовий проект

 

95

Заробітна плата: види та форми

 

96

Контрольна робота (тести, розв’язування задач)

 

Тема 2.7. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, інші фінансово – кредитні посередники та служби зайнятості(9 год)

97

Взаємозв’язок структури та інфраструктури ринку.

 

98

Товарні біржі у функціонуванні ринку товарів та виробничих ресурсів.

 

99

Операції товарної біржі. Організація товарної біржі та роль уряду у її функціонуванні.

 

100

Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів.

 

101

Операції фондової біржі. Її організація та роль уряду у функціонуванні. Оцінка стану ринку за індексами фондового ринку.

 

102

Банки у функціонуванні ринку капіталів та грошей. Основні операції банків.

 

103

Організація діяльності банків та роль уряду.

 

104

Практична робота: Послуги, які надає банк (страхова компанія)

 

105

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, 10 клас, Планування
Додано
27 серпня 2020
Переглядів
1466
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку