Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарно-тематичне планування з географії для 9 класу на 2017- 2018 н.р.

Про матеріал

Складено до підручника:.Географія підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Гільберт Т.Г. Совенко В.В. – К.:УОВЦ «ОРІОН», 2017, 288 ст..іл

Згідно з чинною навчальною програмою, затвердженою наказом МОН молоді та спорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з ураху­ванням змін, затверджених наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804.)

Перегляд файлу

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

__________ Бомба Л.Р.

«___» вересня 2017р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_________ Ямнич Р.І.

«___» вересня 2017р.

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з географії

для  9 класу

на  2017- 2018 н.р.

 

 

 

 

Вчителя географії

Станьківської ЗОШ І-ІІ ступенів

Богдан Іванни Іванівни

 

 

 

Розглянуте на засіданні методичного об`єднання вчителів природничого циклу.

Протокол № 1 від 22 серпня 2017р.

 

Складено до підручника:.Географія підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Гільберт Т.Г.  Совенко В.В. – К.:УОВЦ «ОРІОН», 2017, 288 ст..іл

Згідно з чинною навчальною програмою, затвердженою наказом МОН молоді та спорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з ураху­ванням змін, затверджених наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804.)

 

Форма проведення тематичного оцінювання (усно або письмово): тести, різнорівневі завдання, описові завдання та ін.    

 

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» є формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, щоб вони зберігали і захищали довкілля і усвідомлювали сталий розвиток, були готові брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства.

Учнів 9 класів орієнтують на формування: 

 • цілісної наукової картини світу, адекватного розуміння особливостей розвитку сучасного світу;
 • розуміння єдності та гармонії між природним середовищем, розвитком матеріального виробництва та рівня зростання соціальних стандартів населення в умовах сталого розвитку;
 • уміння застосовувати знання під час прогнозування наслідків впливу людини на природу, визначення правил своєї поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища та територій техногенного забруднення;
 •  умінь робити висновки про місце України у розв’язанні глобальних проблем людства.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи; спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави.

Учнів 9 класів орієнтують на:

 • ухвалення індивідуальних і колективних рішень, зважаючи на інтереси й потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави;
 • готовність брати участь у громадській природоохоронній діяльності й нести відповідальність за свої дії та вчинки;
 • формування споживчої поведінки, орієнтованої на національного виробника; раціонального ресурсоспоживання на побутовому, регіональному національному і глобальному рівнях;
 • усвідомлення глобальної взаємозалежності й особистої відповідальності під час вивчення світової економіки та національного господарства.

Вивченням наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» прагнуть сформувати учня духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінним членом суспільства, який здатний вести здоровий спосіб життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища.

Учнів 9 класів орієнтують на:

 • формування знань про безпечність товарів та послуг, споживачами яких є школярі;
 • застосовування знань для оцінювання можливих позитивних і негативних наслідків сучасних біотехнологій у сільському господарстві;
 •      Скорочення: ЕБСР – екологічна безпека та сталий розвиток, ЗБ – здоров’я і безпека, ГВ – громадянська відповідальність, ПФГ – підприємливість і фінансова грамотність

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФІЯ

«УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

9 КЛАС

(52 год; 1,5 год на тиждень)

 

Оч. результати навч-пізнав. дія-сті учнів

п\п

Дата

 

                        Зміст  уроку

Д

Прим.

 

ВСТУП  ( 1 год.)

Знаннєвий компонент:

називає об’єкт вивчення економічної географії;

розуміє зміст поняття «географічне середовище»;

наводить приклади зв’язків економічної географії з іншими науками;

пояснює актуальність і необхідність вивчення економічної географії;

формує обгрунтовану думку щодо ролі економічної географії у розв’язанні багатьох суспільних проблем.

Діяльнісний компонент:

визначає роль економічної географії в системі географічних наук.

Ціннісний компонент:

висловлює бачення застосування знань з економічної географії у повсякденному житті.

 

1

 

 

Об’єкт вивчення економічної географії. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії.

 

 

 

Розділ І. Національна економіка та світове господарство  (10 год.)

Тема 1. Національна економіка

Знаннєвий компонент:

називає ознаки понять «національна економіка», «валовий внутрішній продукт», «індекс людського розвитку»;

розуміє вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва (природних умов, сировинний, паливно-енергетичний, водний, працересурсний, споживчий, транспортний, науковий, екологічний, військово-стратегічний).

Діяльнісний компонент:

розрізняє сектори національної економіки (первинний, вторинний, третинний), форми просторової організації господарства (економічні райони, елементи територіальної структури промисловості, сільського господарства тощо);

аналізує секторальну модель економіки України та порівнює її з іншими державами.

Ціннісний компонент:

уміє аналізувати й оцінювати власні

здібності й уподобання та співвідносити їх до ринку праці в Україні;

усвідомлює значення форм суспільної організації виробництва та їх використання у різних видах людської діяльності.

2

 

Національна економіка. Поняття «економічний розвиток» та його показники.

 

 

3

 

Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва

 

 

4

 

Практична робота № 1. Аналіз секторальної моделі економіки

 

 

5

 

Чинники розміщення виробництва. Форми просторової організації національної економіки

 

 

Тема 2. Світове  господарство

Знаннєвий компонент:

називає ознаки понять «спеціалізація території (населеного пункту, району, регіону, країни)», «міжнародний поділ праці», «світове господарство» («світова економіка»), «світовий ринок», типи економічних систем;

наводить приклади країн світу з різним рівнем економічного розвитку (за типізацією ООН), ТНК в Україні;

знає і розуміє роль міжнародних організацій у світовій економіці;

розуміє сутність тенденцій розвитку світового господарства (інтернаціоналізації виробництва, інформатизації, глобалізації, регіональної економічної інтеграції), багаторівневість світового господарства;

пояснює вплив глобалізації на темпи розвитку світового господарства та національних економік країн різних типів.

Діяльнісний компонент:

знаходить і показує на карті країни «Великої сімки» (G-7), «Великої двадцятки» (G-20);

уміє отримувати й аналізувати інформацію щодо типізації країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

Ціннісний компонент

оцінює вплив глобалізації на діяльність населення (на прикладі свого регіону)

 

6

 

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці»

 

 

7

 

Економічні системи та їх типи.

Практична робота № 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку

 

 

8

 

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр – периферія»

 

 

9

 

Сучасні тенденції розвитку світового господарства.

 

 

10

 

Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки

 

 

11

 

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Вступ» , «Національна економіка та світове господарство»

 

 

Виставляється тематична оцінка

 

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства (11 год.)

 

Тема 1. Сільське господарство

Знаннєвий компонент:

називає види діяльності в сільському господарстві, види сільськогосподарських угідь;

наводить приклади впливу природних і суспільних чинників на рівень розвитку та спеціалізацію сільського господарства в регіоні світу, країні; країн з аграрною міжнародною спеціалізацією;

пояснює поширення в світі свинарства, птахівництва, формування спеціалізованих районів скотарства, вівчарства.

Діяльнісний компонент:

показує на карті світу зони (райони) вирощування пшениці, кукурудзи, рису, бавовнику, льону-довгунцю, соняшнику, сої, маслин, олійної пальми, цукрової тростини, цукрового буряку, картоплі, чаю, кави, какао-бобів, на карті України –сільськогосподарські зони, гірські та приміські райони;

характеризує особливості розміщення рослинництва й тваринництва в Україні;

аналізує карти сільськогосподарських культур і тваринництва;

визначає місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції.

Ціннісний компонент

аргументує свою позицію щодо впровадження

ринку земельних ресурсів в

Україні.

12

 

Сільське господарство, його значення в сучасному світі.

 

 

13

 

Сільське господарство України. Рослинництво.

 

 

14

 

Сільське господарство України. Тваринництво.

 

 

15

 

Сільське господарство світу. Рослинництво. Практична робота № 3. Визначення основних зернових і технічних культур, що їх вирощують у помірному, субтропічному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей

 

 

16

 

Сільське господарство світу. Тваринництво.

 

 

Тема 2. Лісове господарство

Знаннєвий компонент:

називає основні лісові пояси світу;

пояснює розміщення лісових поясів світу, лісових масивів в Україні.

Діяльнісний компонент:

показує на карті світу ліси помірного поясу, вологі екваторіальні й тропічні ліси, райони лісового господарства у світі та в Україні;

порівнює лісозабезпеченість України, світу й окремих його регіонів.

Ціннісний компонент:

усвідомлює відповідальність громадянина, місцевих громад, держави за збереження лісових ресурсів.

17

 

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісове господарство в Україні

 

 

Тема 3. Добувна промисловість

Знаннєвий компонент:

називає види мінеральних ресурсів за використанням;

наводить приклади найбільших країн-експортерів та країн-імпортерів нафти, природного газу, кам’яного вугілля;

розуміє закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин;

пояснює лідерство окремих країн на світових ринках мінеральної сировини за сукупністю природних і суспільних чинників, зміщення

добувної промисловості до районів зі складними природними умовами, на шельф Світового океану.

Діяльнісний компонент:

Знаходить і показує на картах різного масштабу найбільші басейни нафти і природного газу – Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський, основні райони видобування нафти і природного газу в Україні;

найбільші басейни та райони видобування вугілля – Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія), Донецький та Львівсько-Волинський (Україна);

країни з найбільшими обсягами видобування залізних руд – Бразилія, Австралія, Канада, Китай, Індія, Україна, басейни та райони видобування залізних та марганцевих руд в Україні;

найбільші райони видобування руд кольорових металів – Кордильєри-Анди, «вольфрамово-олов’яний пояс» Азії, «мідний пояс» Африки;

основні родовища руд кольорових металів, що їх розробляють в Україні;

основні центри видобування кам’яної солі в Україні.

Ціннісний компонент:

оцінює місце України на світових ринках

нафти, природного газу, вугілля, руд чорних і кольорових металів;

усвідомлює суспільну значущість раціонального використання

18

 

Мінеральні  ресурси та їх класифікація. Поширення мінеральних ресурсів у світі.

 

 

19

 

Видобування вугілля, нафти і природного газу.

Практична робота № 4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу

Дослідження

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

 

 

 

20

 

Добувна промисловість України.

 

 

 

 

21

 

Видобуток  металевих руд.

 

 

 

 

22

 

Узагальнення та систематизація знань з розділу «Первинний сектор господарства»

 

 

Виставляється тематична оцінка

 

Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства (18 год.)

 

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

Знаннєвий компонент:

називає типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів, шляхи енергозбереження;

наводить приклади найбільших країн-виробників та країн-споживачів електроенергії, країн, у яких домінує виробництво електроенергії на ТЕС, ГЕС або АЕС;

пояснює розміщення енергогенерувальних потужностей в Україні..

Діяльнісний компонент:

Знаходить і показує на картах різного масштабу:

ГЕС (ГАЕС) – каскад ГЕС на Дніпрі, Дністровська, Ташлицька;

АЕС – Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька;

ТЕС – Запорізька, Придніпровська, Трипільська, Зміївська, Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська;

порівнює структуру виробництва електроенергії в Україні та провідних державах світу.

Ціннісний компонент:

оцінює перспективи використання

відновлюваних джерел енергії різних видів у світі, Україні та своєму регіоні;

виявляє переваги і недоліки виробництва електроенергії на різних

23

 

Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення.

 

 

24

 

Електроенергетика України. Практична робота № 5 (на вибір учителя) Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

 

 

25

 

Електроенергетика світу.

 Практична робота № 5 (на вибір учителя) Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу

 

 

Тема 2. Металургійне виробництво

Знаннєвий компонент:

називає види чорних і кольорових металів;

наводить приклади найбільших країн-виробників чавуну, сталі, що забезпечені сировиною або орієнтуються на значні обсяги споживання;

країн, що виплавляють найбільше в світі та Європі алюмінію, титану, міді;

розуміє вплив сировинного, паливного, електроенергетичного, транспортного, споживчого, екологічного чинників на розміщення металургійних комбінатів, місце України у світовому виробництві алюмінію з природної сировини;

пояснює розміщення підприємств чорної і кольорової металургії в Україні.

Діяльнісний компонент:

Знаходить і показує на картах різного масштабу:

центри чорної металургії в Україні – Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, Алчевськ;

центри кольорової металургії в Україні – Миколаїв, Запоріжжя, Іршанськ, Київ, Побузьке, Бахмут, Кам’янське;

аналізує статистичні дані щодо обсягів виробництва та експорту металургійної продукції в Україні та світі.

Ціннісний компонент:

оцінює наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля та здоров’я населення;

оцінює вплив приватного капіталу на розвиток металургійного виробництва в Україні.

26

 

Значення металургійного виробництва в господарстві.

 

 

 

27

 

Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, Основні центри виробництва кольорових металів в Україні

Практична робота № 6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

 

 

 

28

 

Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів.

 

 

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво  будівельних  матеріалів

Знаннєвий компонент:

називає види мінеральних добрив, види хімічної продукції;

наводить приклади найбільших у світі країн-виробників мінеральних добрив та полімерів, деревини та паперу;

пояснює вплив різних чинників на розміщення виробництв хімічної продукції, деревини й паперу.

Діяльнісний компонент

показує на карті найбільші центри виробництва мінеральних добрив, виробів з гуми, побутової хімії, ліків в Україні – Костянтинівка, Сєверодонецьк, Кам’янське, Черкаси, Суми, Запоріжжя, Одеса, Яни Капу (Красноперекопськ), Біла Церква, Харків, Київ, Умань, центри виробництва деревини й паперу в Україні;

характеризує сировинну базу виробництва хімічної продукції, паперу;

аналізує зв’язки між хімічними, металургійними та іншими видами виробництв.

Ціннісний компонент

оцінює вплив виробництва хімічної продукції й паперу на довкілля та здоров’я населення;

оцінює вплив хімічного виробництва на рівень соціально-економічного розвитку країни

29

 

Хімічна промисловість та її значення.

 

 

 

30

 

Хімічна промисловість України. 

 

 

 

31

 

Виробництво деревини й паперу. Виробництво будівельних матеріалів в Україні

 

 

 

32

 

Узагальнення знань з тем «Виробництво та постачання електроенергії. Металургійне виробництво. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво будівельних матеріалів»

 

 

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

Знаннєвий компонент:

називає види продукції машинобудівних підприємств, чинники розміщення окремих виробництв машин та устаткування;

наводить приклади найбільших країн-виробників легкових автомобілів, літаків, морських суден, верстатів, електроніки;

пояснює розміщення виробництв транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, електротехнічної та електронної продукції побутового призначення;

розуміє причини виникнення проблем у виробництві машин та устаткування в Україні.

Діяльнісний компонент:

показує на карті найбільші країни-виробники машин та устаткування – США, Канада, країни ЄС, Японія, Китай, Нові індустріальні країни, найбільші центри машинобудування в Україні;

характеризує сучасні тенденції розвитку і розміщення виробництва машин і устаткування.

Ціннісний компонент

оцінює роль машинобудування у розвитку світового господарства та господарства України.

33

 

Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення.

 

 

34

 

Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва. Практична робота № 7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

 

 

 

35

 

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни й рівнем розвитку машинобудування.

 

 

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

Знаннєвий компонент:

називає види тканин та сировини для їх виробництва;

наводить приклади найбільших у світі та Європі країн-виробників та країн-експортерів тканин, одягу, взуття;

розуміє вплив працересурсного та споживчого чинників на розвиток текстильного, швейного, взуттєвого виробництва.

Діяльнісний компонент:

показує на карті найбільші центри текстильного, швейного, взуттєвого виробництва в Україні;

центри найвідоміших народних промислів;

аналізує карту легкої промисловості України.

Ціннісний компонент:

оцінює перспективи розвитку виробництва тканин, одягу та взуття в Україні.

36

 

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств легкої промисловості.

 

 

 

37

 

Народні промисли в Україні

Дослідження

Малі і середні міста України — центри швейного виробництва

 

 

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

Знаннєвий компонент:

називає складові харчової промисловості;

наводить приклади традиційних виробництв харчових продуктів різних країн світу;

розуміє вплив спеціалізації сільського господарства, споживчого чинника та ТНК на розвиток харчової промисловості;

пояснює розміщення в Україні підприємств харчової промисловості у малих містах, селищах міського типу і великих селах;

знає права споживача на якісні товари і послуги.

Діяльнісний компонент:

показує на карті найбільші центри виробництва харчових продуктів і напоїв в

Україні;

характеризує особливості виробництва окремих видів продукції харчової промисловості;

аналізує карту харчової промисловості України.

Ціннісний компонент:

оцінює місце України на світовому та європейському ринках продовольства;

надає перевагу продуктам харчування українського виробництва над іншими під час планування покупок для родини.

38

 

Харчова промисловість в Україні.

 

 

39

 

Виробництво продуктів харчування в світі.

Дослідження

 1. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини.
 2. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах

 

 

 

40

 

Узагальнення та систематизація знань з тем «Виробництво машин та устаткування. Виробництво тканин, одягу та взуття. Виробництво харчових продуктів, напоїв»

 

 

Виставляється тематична оцінка

 

Розділ ІV. Третинний сектор господарства (10 год.)

 

Тема 1. Транспорт

Знаннєвий компонент

називає види транспорту, істотні ознаки понять «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень», «вантажообіг»;

розуміє особливості кожного виду транспорту і його роль у перевезенні вантажів та пасажирів в Україні, домінуючу роль транспорту в експорті послуг Україною;

наводить приклади найбільших транспортних вузлів в Україні.

Діяльнісний компонент:

показує на карті:

найбільші за вантажообігом морські порти Східної Азії, Європи;

морські судноплавні канали – Панамський, Суецький, Кільський;

 

найбільші за пасажирообігом аеропорти світу;

країни з надшвидкісними залізницями;

країни з найбільшою протяжністю автомобільних шляхів;

основні залізниці, автомагістралі, морські й річкові порти, аеропорти, міжнародні транспортні коридори в Україні.

Ціннісний компонент:

оцінює транзитне значення транспортних магістралей в Україні;

оцінює вплив різних видів транспорту на довкілля та здоров’я населення;

уміє раціонально використовувати різні види транспорту під час планування поїздок.

41

 

Транспорт, його роль у національній економіці.

 

 

 

42

 

Транспорт України. Міжнародні транспортні коридори на території України

Дослідження

Міські види транспорту свого обласного центру

 

 

 

43

 

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку транспортої мережі. Міжнародні транспортні коридори

 

 

Тема 2. Торгівля

 Знаннєвий компонент:

називає види торгівлі, ознаки поняття «зовнішня торгівля», показники зовнішньої торгівлі.

Діяльнісний компонент:

показує на карті головні регіони світової торгівлі.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує залежність обсягів торгівлі між країнами від рівня їхнього економічного розвитку та інтеграційних процесів у світі;

оцінює роль малого підприємництва у розвитку ринку товарів і послуг.

44

 

Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Торгівля в Україні. Світовий ринок товарів і послуг.

 

 

 

 

Тема 3. Туризм

Знаннєвий компонент:

називає види туризму, ознаки понять «туризм», «рекреаційні ресурси», «інфраструктура туризму»;

розуміє вплив природних і суспільних

чинників на розвиток туризму.

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості основних туристичних регіонів світу;

показує на карті основні райони туризму в Україні.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує рівень розвитку туризму в окремих регіонах, країнах, районах України.

45

 

Туризм як складник національної економіки, його види. Туризм в Україні.

 

 

 

46

 

Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу.

 

 

 

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

 Знаннєвий компонент:

розуміє вплив чинників на розвиток освіти й науки в країні.

Діяльнісний компонент:

обґрунтовує рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я в окремих регіонах світу, країнах, в Україні;

показує на карті найвідоміші центри освіти та науки в Україні і світі.

Ціннісний компонент:

оцінює роль освіти у формуванні громадянського суспільства в Україні;

аналізує вплив географічного середовища на здоров’я населення;

аналізує умови для створення технополісів в Україні та прогнозує їх розвиток.

47

 

Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності.

 

 

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування

Знаннєвий компонент:

називає ознаки понять «кредит», «фінансовий центр», «офшор», «аутсорсинг»;

розуміє взаємозв’язок між рівнем розвитку господарства і обсягом фінансових послуг у країні;

пояснює значення фінансового сектору економіки держави та роль фінансових знань

для формування добробуту кожної людини.

Діяльнісний компонент:

показує на карті найбільші міжнародні фінансові центри – Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Сянган (Гонконг), Токіо, Шанхай, Мумбаї, Франкфурт-на-Майні, Чикаго; країни-офшори, країни-лідери на ринку програмного забезпечення.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує особливості розміщення аутсорсингу в світі, прискорений розвиток аутсорсингу інформаційних технологій в Україні.

48

 

Фінансові послуги.

 

 

 

49

 

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність.

 

 

 

 

50

 

Контрольна робота з розділу «Третинний сектор господарства»

 

 

Розділ V. Глобальні проблеми людства (2 год.)

Знаннєвий компонент:

називає глобальні проблеми людства;

наводить приклади конфліктонебезпечних регіонів Європи та світу;

характеризує поширення глобальних проблем та їх прояв на території України, складники та основні положення концепції сталого розвитку.

Діяльнісний компонент:

аналізує сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем;

показує на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбільші в світі райони екологічної катастрофи.

Ціннісний компонент:

оцінює наслідки прояву глобальних проблем для окремих регіонів і країн світу, роль

51

 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Взаємозв’язок глобальних проблем. Дослідження

Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

 

 

 

52

 

Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття.

 

 

Виставляється тематична оцінка

 

 

Виконання плану

 

К-сть тематичних

К-сть практичних

К-сть контрольних робіт

І семестр

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Рік

 

 

 

 

docx
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
490
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку