Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування з географії у 8 класі на ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з географії у 8 класі на ІІ семестр 2017-2018 н.р. Складено згідно вимог програми. Навчальна програма з географії для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Географія»,  8 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, з них-3години резервні)

 

Програма: Навчальна програма з географії  для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

Д/З

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітка

 Ґрунти України.

Громадянська відповідальність

Знає  і  розуміє  необхідність раціонального використання й охорони ґрунтів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Вміє  отримати  прибуток   з  використання  власної  земельної  ділянки.

Визначає  залежність  напрямку с/г  діяльності  від  типу  ґрунту

         

 

33

 

Ґрунти України. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. Практична робота № 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України

 

 

§32

Знаннєвий компонент:

називає основні чинники ґрунтоутворення та типи ґрунтів;

пояснює умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів.

 

Діяльнісний компонент:

характеризує ґрунтові  ресурси України;

аналізує карту ґрунтів України.

 

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині України та в горах;

визначає вплив родючості  ґрунтів на сільськогосподарську діяльність;

оцінює заходи з  підвищення родючості та охорони ґрунтів

 

34

 

Ґрунтові  ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Дослідження В. Докучаєва. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових  ресурсів.

Дослідження №5 Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості

§33

 

Рослинність України

35

 

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання.  Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості

 

§34

Знаннєвий компонент:

називає видовий склад рослинності;

наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин.

Діяльнісний компонент:

характеризує основні типи рослинного покриву України;

розпізнає рослини, що занесені до Червоної книги України;

аналізує карту рослинності України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив;

спостерігає за змінами рослинності своєї місцевості.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності  в Україні;

оцінює стан рослинних ресурсів,  їх роль у господарській діяльності, можливості використання в різних регіонах України;

усвідомлює необхідність збереження та відновлення рослинності

 

Тема 6. Тваринний світ України.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює  необхідність  збереження  рослин  і  тварин  та  їх  угрупувань.

 

Здоров’я і безпека

Усвідомлює  необхідність  використання  деяких  властивостей  рослин  для  зміцнення  та  профілактики  здоров’я.

 

Громадянська відповідальність

Сприяє  формуванню  відповідального  члена  громади, суспільства, який: 

- розуміє  необхідність раціонального  використання  рослинних  і  тваринних  ресурсів;

- усвідомлює наслідки впливу господарської діяльності  людини на тваринний світ України та своєї місцевості

36

 

Різноманітність тваринного світу.   Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з  їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості

Тематична

§35

Знаннєвий компонент:

називає видовий склад тваринного світу;

наводить приклади акліматизації та реакліматизації тварин.

 

Діяльнісний компонент:

характеризуєфауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;

розпізнає тварин, які занесені до Червоної книги України;

аналізуєкарту тваринного світу України.

 

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо закономірностей поширення основних видів тварин  в Україні;

оцінює стан тваринних ресурсів, їх роль у господарській діяльності людини;

усвідомлює наслідки впливу людської діяльності на тваринний світ України і своєї місцевості

 

Тема 7. Ландшафти України.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює  відповідальність  за  ощадне  використання  природних  ресурсів, екологічний  стан  у  місцевій  громаді, Україні.

 

Здоров’я і безпека

Усвідомлює  необхідність  дбайливого  ставлення  до  довкілля (навколишнього  середовища) як  до  потенційного джерела  здоров’я, добробуту  та  безпеки  людини.

Дотримується  правил  безпечної    поведінки  в  природі.

 

Громадянська відповідальність

Виявляє  готовність  до  розв’язання   проблем, пов’язаних  із  станом  довкілля.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Розуміє  рекреаційне  значення  природних  комплексів

 

37

 

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти України».

§36

Знаннєвий компонент:

називає чинники формування природних ландшафтів, природні країни, природні зони;

пояснює на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті.

 

Діяльнісний компонент:

Знаходить  і показує на картах  різних  масштабів природні зони, гірські країни, Чорне море, Азовське море; острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку;

характеризує рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;

аналізуєкарту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості.

 

Ціннісний компонент:

прогнозує наслідки  впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів;

висловлює  судження  про  природно-ресурсний  потенціал  природних  комплексів

 

38

 

Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти.

 

§37

 

39

 

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних лісів і  широколистих лісів

§38

 

40

 

Лісостепова зона. Використання та охорона рівнинних ландшафтів

 

§39

 

41

 

Степова зона. Використання та охорона рівнинних ландшафтів. Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором)

 

§40

 

42

 

Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона. Дослідження №6 Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання

 

§41,

42

 

 

43

 

Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

Дослідження №7 Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України

§43

 

 

44

 

Природні умови і ресурси Чорного моря. Проблеми раціонального використання

 

§44

 

 

45

 

Природні умови у ресурси Азовського моря. Проблеми раціонального використання.

§45

 

 

Тема 8. Природокористування

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює необхідність ініціативи створення розгалуженої системи природозаповідних територій.

Характеризує  сучасну  екологічну  ситуацію  в  Україні  та  своєї  місцевості.

Здоров’я і безпека

Оцінює вплив екологічної ситуації на здоров"я населення.

Дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Оцінює  природно-ресурсний  потенціал  своєї  місцевості  для  організації  туристичної  діяльності

 

46

 

Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні. Використання природно-ресурсного потенціалу України.  Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на населення. Дослідження №8 (на вибір)

Вплив компонентів природи на

 здоров’я людини.

 

§46

 

 

47

 

Заходи щодо раціонального природокористування. Моніторинг навколишнього середовища. Природокористування в умовах сталого розвитку. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Дослідження №9

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини

 

§47

 

 

48

 

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. Практична робота № 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно заповідного фонду України

Тематична

§48

 

 

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

Здоров’я і безпека

Усвідомлює  необхідність  здорового  способу  життя  та  його  вплив  на  репродуктивне  здоров’я.

 

Громадянська відповідальність

Оцінює  поняття  рівності  та  розмаїття народів, явища  дискримінації  та  гендерної  нерівності  у  суспільстві

 

 

49

 

Зміна кількості населення. Кількість населення в світі та Україні.  Зміна кількості населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Дослідження Павла Чубинського.

 

§49

Знаннєвий компонент:

називає кількість населення світу та в Україні; найбільші країни за кількістю населення;

розуміє поняття «природний рух населення», «природній приріст населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», «еміграція», «імміграція»;

пояснюєдемографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах України.

 

Діяльнісний компонент:

визначаєпоказники  народжуваності, смертності, природного й механічного руху, частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп у  структурі населення країни (регіону);

показує на картіі називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю населення, природним приростом, країни з найбільш численною українською діаспорою;

знаходить інформацію з різних джерел, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей;

аналізуєстатево-вікові піраміди України та країн світу (на вибір);

характеризуєдемографічні показники населення країни за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів, механічний рух населення в Україні.

 

Ціннісний компонент:

оцінює важливість знань про демографічні процеси для соціально-економічного розвитку України та країн світу;

усвідомлює необхідністьдотримання здорового способу життя

 

50

 

Статево-віковий склад населення світу й України. Демографічна ситуація. Тривалість життя населення. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика. Практична робота №11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу


§50

 

51

 

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика

§51

 

Тема 2.Розселення

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює взаємозв’язок між густотою населення та геоекологічною ситуацією.

 

Громадянська відповідальність

Оцінює і пояснює вплив природних, демографічних та соціально-економічних чинників на територіальні відмінності густоти населення

 

52

 

Розміщення населення на земній кулі та в Україні. Густота населення, територіальні відмінності густоти  в світі й Україні. Міські і сільські населені пункти.  Міське і сільське населення.  Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу.

 

§52

Знаннєвий компонент:

Називає середній показник  густоти населення в Україні та визначає  найбільш (найменш) густозаселені  країни  світу;

розуміє поняття «урбанізація», «субурбанізація», «агломерація», «мегалополіс», «мегаполіс».

 

Діяльнісний компонент:

визначає показники урбанізованості території;

показує на картіі називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення та  рівнем урбанізації,  найбільші агломерації, світові міста, найбільші міста в Україні;

знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує особливості розселення населення в світі й окремих країнах, Україні та окремих її областях;

розрізняєміські і сільські населені пункти, типи міст за людністю і функціями, місто, агломерація, мегаполіс й мегалополіс, темп і рівень урбанізації;

порівнюєрівень і темпи урбанізації в Україні і світі.

 

Ціннісний компонент:

оцінюєважливість знань про особливості розселення населення;

усвідомлює взаємозв’язок між густотою населення та геоекологічною ситуацією;

оцінює і пояснює вплив природних, демографічних і соціально-економічних чинників на територіальні відмінності густоти населення

 

53

 

Класифікація міст і урбанізація. Класифікація міст за кількістю населення та функціями.  Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Хибна урбанізація.  Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі.

 

§53

 

54

 

Вплив урбанізації на розселення населення. Субурбанізація.  Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста.

Ч54

 

Тема 3. Етнічний склад населення

Громадянська відповідальність

Усвідомлює  причетність  до  національної  культури  України,

Усвідомлює  проблеми, які  виникають, коли  суспільства  з  різними  цінностями  та  переконаннями  намагаються  жити  разом  у  мирі.

Розуміє  необхідність толерантного  ставлення  до  інших  релігій  та  етнічних  груп.

Підприємливість і фінансова грамотність

Усвідомлює важливість знань іноземної мови, культури інших народів для спілкування, розширення зав’язків, створення спільних проектів

55

 

Етноси і нації. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

§55

 

Знаннєвий компонент:

називає найпоширеніші мовні сім'ї;

розуміє поняття  «раса», «нація», «етнос», «народ», «мовна сім’я».

 

Діяльнісний компонент:

характеризуєнаціональний склад населення України за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів;

порівнюєетнічний склад населення регіонів України;

показує на карті і називає однонаціональні й багатонаціональні країни, райони розселення національних меншин в Україні;

знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує етнічний склад населення України й окремих країн.

 

Ціннісний компонент:

усвідомлює  важливість толерантного ставлення до представників інших рас, національностей.

 

56

 

Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

§56

 

Тема 4. Релігійний склад населення

 

57

 

Релігійний склад населення  світу та України. Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні

 

§57

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає світові релігії;

розуміє поняття  «світова релігія»;

Діяльнісний компонент:

показує на картіі називає  регіони домінування світових релігій;

знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує релігійний склад населення світу, окремих країн, України та її областей;

характеризуєнайпоширеніші релігійні конфесії в Україні.

 

Ціннісний компонент:

оцінює важливість толерантного ставлення до представників інших релігійних громад

 

 

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні

 Підприємливість і фінансова грамотність

Усвідомлює важливість знань про трудові ресурси і зайнятість населення  для  соціально-економічного  розвитку  країни.

 

58

 

Зайнятість населення. Трудові ресурси.  Економічно активне населення  Кількість і якість трудових ресурсів.  Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення.

§58

Знаннєвий компонент:

називає кількість трудових ресурсів в Україні; розуміє поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення»; пояснює причини безробіття.

Діяльнісний компонент:

визначає показники  безробіття; показує на карті і називає області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю трудових ресурсів; знаходить у різних джерелах інформацію про проблеми зайнятості населення світу, окремих країн, України та її областей; характеризує кількість і якість трудових ресурсів окремих країн та України; порівнює  структуру  зайнятості  населення в окремих країнах і Україні.

Ціннісний компонент:

усвідомлює важливість знань про трудові ресурси і зайнятість населення  для  соціально-економічного  розвитку  країни

 

59

 

Контрольна робота 2

 

 

 

Розділ V.  Природа й населення свого адміністративного регіону

Екологічна безпека та сталий розвиток

Висловлюєсудження  щодо  важливості заходів з метою раціонального використання та охорони природних ресурсів і покращення умов життя населення.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Обговорюєпотреби та можливості створення нових підприємств у регіоні

60

 

Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

 

 

Знаннєвий компонент:

пояснює взаємозв’язки між природними компонентами, вплив природних умов і природних ресурсів на розселення населення в області і  своїй місцевості.

 

Діяльнісний компонент:

характеризує рельєф і геологічну будову, клімат, поверхневі й підземні води, ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ, ландшафти, населення, адміністративної області своєї місцевості;

аналізує використання природних ресурсів, екологічні наслідки природокористування.

 

Ціннісний компонент:

висловлює судження  щодо заходів з метою раціонального використання та охорони природних ресурсів і покращення умов життя населення;

обговорює потреби та можливості створення нових підприємств у регіоні

 

61

 

 

Природа області.  Особливості природних умов і ресурсів.

 

 

 

62

 

 

Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

 

 

 

 

63

 

 

Населення. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення

 

 

 

64

 

Дослідження (екскурсія)

Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

 

 

65-68

 

Повторення. Узагальнення вивченого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
13 січня 2018
Переглядів
1898
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку