2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

"Календарно-тематичне планування з географії для 8 класу"

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з географії для 8 класу «Україна у світі: природа, населення». 70 годин, 2 години на тиждень. Складене за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року.

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.).

Її адреса: офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua)

та веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua).

Перегляд файлу

8 клас

Г Е О Г Р А Ф І Я

«Україна у світі: природа, населення»

(70 годин, 2 години на тиждень)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЕОГРАФІЯ   6– 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.    2017

 

Адреса: офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua)

та веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua).

 

І семестр –  2 год на тиждень  -             год.           Пр. р.  -    7         Дослідження -    4                    Т.О.  -  4

ІІ семестр – 2 год на тиждень -              год.           Пр. р.  -    4        Дослідження -     4                   Т.О.    4

Всього:  практичних робіт – 11,          досліджень - 8

№ уроку

Дата

Зміст навчального матеріалу

Наскрізні змістові лінії

Примітки

ВСТУП  2 години

 

1.

 

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України.  Джерела географічної інформації. Інструктаж з БЖД  

 

Громадянська відповідальність

Розуміє важливість знань з географії у

розв’язанні актуальних проблем

розвитку України.

 

2.

 

Географічні відомості про територію України в минулому.  Дослідження  Геродота, Г. Боплана,  С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження

 

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Знаннєвий компонент: називає об’єкти вивчення курсу; наводить приклади географічних досліджень  території України у минулому і тепер; пояснює особливості сучасних географічних  досліджень.

Діяльнісний компонент:

характеризує методи досліджень фізичної та суспільної географії; розрізняє істотні ознаки понять «фізична географія» та «суспільна географія»; вміє користуватися джерелами географічної інформації.

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань із фізичної та суспільної географії для себе і суспільства.

 

Розділ І. Географічна карта та робота з нею.  7 год

 

 

 

Тема 1. Географічна карта.  3 години

 

 

 

3.

 

Зображення України в  картографічних творах.

 

Екологічна безпека та сталий

розвиток

Розуміє важливість використання

сучасних навігаційних систем для

власної безпеки та безпеки інших.

 

Підприємливість та фінансова

грамотність

Уміє отримувати та аналізувати

інформацію щодо природних і

соціальних явищ та процесів із

широкого кола джерел географічної інформації

 

4.

 

Елементи карти, картографічні проекції та види

спотворень на географічних картах. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах.

 

 

5.

 

Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні  інтернет-джерела. Геоінформаційні та  сучасні навігаційні системи

 

 

Знаннєвий компонент: називає джерела географічної інформації,  елементи карти; пояснює відмінності між різними видами карт, картографічними проекціями.

Діяльнісний компонент: розпізнає види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом і призначення; характеризує методи і засоби отримання географічної інформації з загальногеографічних і тематичних карт; визначає об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати

за навчальними картами; вміє користуватися навчальними картами й атласами, картографічними інтернетджерелами;  застосовує сучасні навігаційні системи на практиці.

Ціннісний компонент: оцінює значення джерел географічної інформації для життєдіяльності людини

 

 

 

Тема 2. Топографічні карти. 4 години

 

 

 

6.

 

Топографічні карти, елементи топографічної карти, їх читання

 

 

7.

 

Практична робота 1.

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

 

ПР 1

8.

 

Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту

 

9.

 

Тематичне оцінювання.

Дослідження 1. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх  обґрунтування

 

ТО 1

Дос. 1

Знаннєвий компонент:називає елементи топографічної карти; пояснює особливості читання топографічної карти.

Діяльнісний компонент: читає топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту; характеризує методи і засоби отримання

інформації з топографічних карт; визначає об’єкти, напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати, висоту точок за топографічною картою; вміє працювати в групі та команді; застосовує отримані знання в орієнтуванні на місцевості з допомогою топографічної карти, плану, схеми.

Ціннісний компонент: оцінює значення топографічних карт у побуті та господарській діяльності

 

Розділ ІІ. Географічний простір України 6 годин + 1год резервного часу

 

 

 

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу. 2 години

 

 

 

10.

 

Політична карта світу, її елементи та процес формування.   Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні.

 

Здоров’я і безпека

Усвідомлює вплив зміни годинних

поясів на здоров’я людини та

безпеку.

Громадянська відповідальність

Розуміє вплив географічного

положення країни на її соціально – економічний розвиток.

 

11.

 

Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри

України та Європи.

Практична робота 2.

Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності  території України в градусах і кілометрах

Дослідження 2.

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Р.2

 

 

 

Дос.2

 Знаннєвий компонент: називає істотні ознаки політичної карти, складники державної території; пояснює відмінність між поняттями

«країна», «держава», «залежна територія».

Діяльнісний компонент: характеризує географічне положення України; розрізняє фізико-, економіко-, політикогеографічне положення держави; показує на карті суходільні і морські кордони: суходіл і територіальні води, крайні точки України, країни-сусіди

України; географічні центри України; географічний центр Європи в Україні. визначає за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах.

Ціннісний компонент: обґрунтовує вплив значення географічного положення України в Європі та світі на

економічні та політичні процеси в середині держави; оцінює політико-географічне положення держав та географічне положення України.

 

 

 

Тема 2. Адміністративно-територіальний

устрій України

 

 

12.

 

Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст.

Особливості сучасного адміністративно-

територіального устрою, його  проблеми та

шляхи вдосконалення на різних територіальних

рівнях.

 

 

Громадянська відповідальність

Усвідомлює роль  кордонів для

безпеки  держави.

 

 

Знаннєвий компонент: називає адміністративно-територіальні одиниці України; пояснює особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України; навидить приклади різних адміністративно- територіальних одиниць за географічним

положенням на карті України.

 

Діяльнісний компонент:аналізує зміни територіальних кордонівУкраїни з ХХ ст.;прогнозує економічні та соціальні наслідки

змін адміністративно-територіальногоустрою України; показує на карті одиниці адміністративно-територіального устрою України; зміни

кордонів України в ХХ ст.

 

Ціннісний компонент: оцінює значення знань про адміністративно-територіальний устрій держави; робить висновки про місце свого населеного пункту в контексті сучасних територіальних  змін.

 

 

 

Тема 3. Україна на карті годинних поясів. 3 год

 

 

 

13.

 

Міжнародна система відліку  часу. Годинні пояси.  Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах  світу. Час в Україні. 

 

 

 

14.

 

Практична робота 3.

 Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу.

 

 

 

П.Р.3

15

 

Дослідження 3. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них  порівняно  з київським (Домашня  робота. Визначення поясного часу)

 

Дос.3

 

Знаннєвий компонент: називає різні види часу, що існують в міжнародній системі його відліку; наводить приклади регулювання часу в

країнах світу;  пояснює відмінність між поняттями «місцевий час», «поясний час».

Діяльнісний компонент:характеризує особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу; аналізує карту годинних поясів Землі; показує на карті лінію зміни дат; визначає місцевий і поясний час, час у країнах світу та в Україні.

Ціннісний компонент: обґрунтовує вплив літнього часу на господарську діяльність та здоров’я людини; оцінює значення знань про систему відліку часу.             

 

16.

 

Тематичне оцінювання. Географічний простір України

 

 

Т.О. 2

Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України. 34 год

 

 

 

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. 7 год

 

 

 

17

 

Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери.

 

 

 

18.

 

Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури.

Практична робота 4.(початок позначити основні тектонічні структури)

 Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

 

 

 

19.

 

 

 

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні

рельєфотвірні чинники і процеси. Форми земної поверхні: рівнини, гори

 

 

 

 

20.

 

Форми земної поверхні: рівнини, гори

Практична робота 4.(продовження, позначення основних форм рельєфу)

 Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

 

 

 

 

21.

 

Геоморфологічна будова. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини.

 

 

 

22.

 

Корисні копалини України, їх класифікація за використанням,  географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобутку вугілля, нафти, природного газу, «сланцевого газу», торфу, горючих сланців.

 Практична робота4. (продовження)

Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

 

 

 

 

23.

 

Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі.

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї  місцевості. 

Практична робота 4.(закінчення)

 Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

 

 

 

П.Р.4

ТО 3

 

Знаннєвий компонент: називає форми земної поверхні; наводить приклади корисних копалин щодо їх використання; формулює визначення понять «платформа»,«щит», «плита», «область складчастості».

Діяльнісний компонент: Знаходить і показує на картах різногомасштабу: низовини: Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська, Поліська; височини: Придніпровська, Подільська, Донецька, Приазовська, Хотинська (г. Берда); гори: Українські Карпати (г. Говерла),

Кримські (г. Роман-Кош); тектонічні структури: Східноєвропейськаплатформа, Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи; басейни і родовища корисних копалин: Донецький та Львівсько-Волинський кам’яновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, Західний, Східний, Південний нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцький залізорудний район, Придніпровський марганцеворудний басейн, Іршанське родовище титанових руд, Артемівське, Слов’янське родовища кам’яної солі, Заваллівське родовище графіту; аналізує поширення різних за віком гірських порід за геологічною картою; пояснює вплив неотектонічних рухів на формування рельєфу.

 Ціннісний компонент:обґрунтовує необхідність раціонального використання природних ресурсів; оцінює вплив людини на рельєф, наслідки видобування корисних копалин та необхідність охорони надр; встановлює взаємозв`язки  між рельєфом, тектонічними структурами, корисними копалинами,  геологічною будовою території.

 

 

 

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси. 5 год. + 1 = 6 год.

 

 

 

24.

 

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні.   Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони.

 

Екологічна безпека та сталий

розвиток

Розуміє  необхідність  охорони

атмосферного повітря, залежність

його стану від  різних видів

діяльності людини.

 

Здоров’я і безпека

Розуміє  наслідки  погодних  умов на самопочуття та здоров’я людини. Усвідомлює вплив погодно-кліматичних  явищ на безпеку людини.

Підприємливість та фінансова

Грамотність Наводить  приклади  можливості

використання кліматичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності

в Україні та у побуті.

.

 

25.

 

Кліматичні показники: температура,  вологість повітря,  опади,  коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території Україні.  Кліматична карта. Річний та сезонний хід кліматичних показників.

Практичні роботи 5.

Визначення вологості повітря за заданими показниками

 

П.Р.5

26.

 

Практичні роботи 5.

Визначення вологості повітря за заданими показниками

Практичні роботи 6.

6. Визначення причин відмінностей кліматичних

показників різних регіонів України за аналізом

кліматичної карти та кліматичних діаграм.

 

П.Р.5.

П.Р.6.

27.

 

Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі

погодно-кліматичні явища. Метеорологічна

служба. Прогноз погоди за даними  синоптичної

карти, народними прикметами

Дослідження 4

Прогнозування погоди за народними прикметами

та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах

 

Дос.4

28.

 

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і

господарську діяльність людини. Охорона

атмосферного повітря. Кліматичні особливості

своєї місцевості.

 

 

29.

 

Урок узагальнення і контролю знань.  Клімат і кліматичні ресурси.

 

 

Т.О. 4

 

Знаннєвий компонент: називає основні кліматотвірні чинники, кліматичні показники, типи клімату; наводить приклади небезпечних погодних явищ та їх наслідків; формулює поняття «погода», «клімат», «атмосферний фронт», «циклон», «антициклон»;пояснює дію кліматотвірних чинників.

Діяльнісний компонент: характеризує особливості розподілу сонячної енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та

антициклонів, річний розподіл кліматичних показників у межах України; визначає за кліматичною картою особливості розподілу температури, повітря та опадів; порівнює особливості зволоження в різних частинах України, кліматичні умови своєї місцевості з іншими регіонами та їх вплив на сільське господарство; аналізує погодні особливості різних регіонів України за допомогою інтернет- ресурсів.

Ціннісний компонент: робить висновки про значення прогнозу погоди для життєдіяльності людей; оцінює можливість використання

кліматичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності в Україні та у побуті.

 

 

 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси. 5 год

 

 

 

30.

 

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Основні річкові басейни та системи.

Практична робота

7. Позначення на контурній карті назв

найбільших річок, озер, водосховищ, каналів.

України.

 

Екологічна безпека та сталий

розвиток

Усвідомлює необхідність  ощадного використання та охорони водних ресурсів України.

Здоров’я і безпека

Розуміє  вплив стану якості  водних ресурсів на здоров’я людини. Усвідомлює значення водних ресурсів для створення сприятливого середовища життя.

 

 

Громадянська відповідальність

Робить  висновки  щодо необхідності заходів із  охорони  водних  ресурсів України і своєї місцевості.

 

Підприємливість та фінансова

грамотність

Усвідомлює необхідність

раціонального використання  води  у побуті, заощадження витрат в сім’ї.

 

П.Р.7.

31.

 

Вплив рельєфу на річки. Характер

течії. Падіння, похил річки. Будова річкової долини Вплив клімату на

формування річкової системи. Живлення і режим

річок, густота річкової мережі. Річковий стік,

витрати води.

 

 

32.

 

Озера, їх типи.Водосховища та канали.

Практична робота 7.  (продовження). Позначення на контурній карті назв найбільших річок,  озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України. 

 

 

П.Р.7.

33.

 

Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Підземні води. Основні артезіанські басейни.

Водні ресурси України, шляхи їх раціонального

використання та охорони. Води суходолу своєї

місцевості.

Практична робота 7. (закінчення). Позначення на контурній карті назв найбільших річок,  озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України. 

 

 

П.Р.7

Знаннєвий компонент: називає складові частини  вод суходолу в межах України; формулює визначення понять «річка», «озеро», «болото», «підземні води», «водосховище», «канал», «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрата води», «водні ресурси», «твердий стік», «падіння річки», «похил річки»; пояснює особливості живлення та водного режиму річок, озер.

Діяльнісний компонент: Знаходить та показує на картах різного масштабу: річкові системи: Дніпра, Сіверського Донця,

Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного Бугу; озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир; лимани: Дніпровсько-Бузький, Молочний,

Дністровський; водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, Дніпродзержинське; Дністровське;

Печенізьке; канали: Північнокримський, Дніпро – Донбас, Каховський;визначає падіння та похил річки; характеризує водні об’єкти України, шляхи раціонального використання водних ресурсів; порівнює гідрографічні особливості водних об’єктів; аналізує можливо використання водних ресурсів.

Ціннісний компонент: усвідомлює необхідність охорони водних ресурсів України; оцінює наявні водні ресурси своєї місцевості.

 

 

 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові  ресурси. 2 год.

 

 

 

34.

 

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту,

ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи

ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта

ґрунтів. Ґрунти своєї

 

Практична робота 8.

Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

 

 

Громадянська відповідальність

Знає і розуміє  необхідність

раціонального використання й охорони ґрунтів.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Вміє  отримати  прибуток  з

використання власної земельної

ділянки. Визначає залежність  напрямку сільськогосподарської діяльності  від типу ґрунту.

П.Р.8

35.

 

Зміни ґрунтів у результаті

господарської діяльності людини. Заходи з

раціонального використання й охорони

ґрунтових  ресурсів.

Дослідження 5

Вплив людини на родючість ґрунтів своєї

місцевості.

 

 

 

 

 

Дос.5

Знаннєвий компонент: називає основні чинники ґрунтоутворення та типи ґрунтів; пояснює умови ґрунтоутворення,

особливості поширення ґрунтів.

Діяльнісний компонент: характеризує ґрунтові  ресурси України; аналізує карту ґрунтів України.

Ціннісний компонент: робить висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині України та в горах;

визначає вплив родючості  ґрунтів на сільськогосподарську діяльність; оцінює заходи з  підвищення родючості та охорони ґрунтів.

 

36.

 

Тема 5. Рослинність. 1год

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання.  Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості

 

Дослідження  

Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії

 

Знаннєвий компонент:  називає видовий склад рослинності; наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин.

Діяльнісний компонент:характеризує основні типи рослинного покриву України; розпізнає рослини, що занесені до Червоної книги України; аналізує карту рослинності України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив; спостерігає за змінами рослинності своєї місцевості.

Ціннісний компонент: робить висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності  в Україні; оцінює стан рослинних ресурсів, їх роль у господарській діяльності, можливості використання в різних регіонах України; усвідомлює необхідність збереження та відновлення рослинності.

 

37.

 

Тема 6. Тваринний світ України. 1 год.

Різноманітність тваринного світу.   Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з  їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості.

 

 

Екологічна безпека та сталий

розвиток

Усвідомлює необхідність  збереження рослин  і тварин  та їх  угрупувань.

 

Здоров’я і безпека

Усвідомлює необхідність

використання деяких властивостей

рослин  для зміцнення та

профілактики  здоров’я.

 

Громадянська відповідальність

Сприяє формуванню  відповідального члена громади, суспільства, який:

- розуміє  необхідність раціонального використання рослинних і тваринних ресурсів;

- усвідомлює наслідки впливу

господарської діяльності  людини на тваринний світ України та своєї місцевості.

 

38.

 

Урок узагальнення і контролю знань. Води суходолу і водні ресурси. Ґрунти та ґрунтові  ресурси. Рослинність. Тваринний світ України.

 

Т.О. 5

Знаннєвий компонент: називає видовий склад тваринного світу; наводить приклади акліматизації та реакліматизації тварин.

Діяльнісний компонент: характеризує фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм; розпізнає тварин, які занесені до Червоної книги України; аналізує карту тваринного світу України.

Ціннісний компонент: робить висновки щодо закономірностей поширення основних видів тварин  в Україні; оцінює стан тваринних ресурсів, їх роль у господарській діяльності людини; усвідомлює наслідки впливу людської діяльності на тваринний світ України та

своєї місцевості.

 

 

 

Тема 7. Ландшафти України. 10 год.

 

 

 

39.

 

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта

«Ландшафти України». Районування природних

ландшафтів, їх відображення на картах.

Антропогенні ландшафти.

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність.

 

Екологічна безпека та сталий

Розвиток Усвідомлює відповідальність за ощадне використання природних

ресурсів, екологічний стан  у місцевій громаді, Україні.

Здоров’я і безпека

Усвідомлює необхідність  дбайливого ставлення до довкілля

(навколишнього середовища) як до потенційного джерела  здоров’я, добробуту та безпеки людини. Дотримується правил безпечної поведінки  в природі.

Громадянська відповідальність

Виявляє готовність  до розв’язання

проблем, пов’язаних  із станом

довкілля.

 

Підприємливість та фінансова

грамотність

Розуміє  рекреаційне значення

природних  комплексів.

 

 

40.

 

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Фізико-географічне районування

 

 

41.

 

Зона мішаних та широколистих лісів

 

 

42.

 

Лісостепова зона

 

 

43.

 

Степова зона. Використання та охорона рівнинних ландшафтів.

 Практична робота 9. Складання порівняльної характеристики природних зон  України (за вибором).

 

Дослідження (на вибір) 6

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і

використання.

Виявлення ландшафтів у світі, що мають

схожість із ландшафтами України.

 

П.Р.9

 

 

 

 

 

Дос. 6

44.

 

Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

 

 

 

45.

 

Гірські ландшафти Українських Карпат. Передкарпаття та Закарпаття

 

 

46.

 

Гірські ландшафт Кримських гір,  особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

 

 

 

47.

 

Природні умови і ресурси Чорного моря  та проблеми їх раціонального використання.

 

 

 

48.

 

Природні умови і ресурси Азовського моря, проблеми їх раціонального використання.

 

 

 

Знаннєвий компонент: називає чинники формування природних ландшафтів, природні країни, природні зони; пояснює на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті.

Діяльнісний компонент: Знаходить і показує на картах різних масштабів природні зони, гірські країни, Чорне море, Азовське море; острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку;

характеризує рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів; аналізує карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості.

Ціннісний компонент: прогнозує наслідки  впливу господарської  діяльності людини на природні особливості   ландшафтів; висловлює  судження про природно- ресурсний  потенціал природних комплексів.

 

 

 

Тема 8. Природокористування.  3 год. + 1 = 4

 

 

 

49.

 

Використання природно-ресурсного потенціалу України.  Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення. 

 

 

Екологічна безпека та сталий

Розвиток Усвідомлює необхідність ініціативи

створення розгалуженої системи

природозаповідних територій.

Характеризує сучасну екологічну

ситуацію  в Україні та своєї

місцевості.

 

50.

 

Основні заходи щодо раціонального

використання природних ресурсів та охорони

довкілля. Природокористування в умовах сталого

розвитку.

Дослідження (на вибір)7

Вплив компонентів природи на здоров’я людини.

Зміни природи своєї місцевості під впливом

діяльності людини.

 

 

Здоров’я і безпека

Оцінює вплив екологічної ситуації на здоров"я населення.

Дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі.

Підприємливість та фінансова  грамотність

Оцінює природно-ресурсний

потенціал своєї місцевості  для

організації туристичної діяльності.

 

 

 

 

 

 

Дос.7

51.

 

Природно-заповідний фонд України.

Національна екологічна мережа.

Практична робота

10. Позначення на контурній карті об’єктів

природно-заповідного фонду України.

 

П.Р.10

52.

 

Урок узагальнення і контролю знань. Ландшафти України. Природокористування. 

 

Т.О. 6

Знаннєвий компонент: називає складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля; наводить приклади об’єктів природно-заповідного фонду України; пояснює сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього

середовища», «заповідник», «національний  парк».

Діяльнісний компонент:Знаходить і показує на картах різних масштабів: біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський; природні заповідники: Карадазький,Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський;національні природні парки: Карпатський, Шацький, Синевір, Подільські Товтри; регіональний ландшафтний парк «Меотида»; характеризує сучасну екологічну ситуацію в Україні; аналізує природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України, аспекти раціонального природокористування, вплив екологічної ситуації на здоров’я населення; визначає об’єкти природно-заповідного  фонду своєї місцевості; дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі.

Ціннісний компонент:цінює переваги створення національної екологічної мережі, наслідки використання й охорони природних умов та природних ресурсів України; усвідомлює необхідність ініціативи створення розгалуженої системи природозаповідних територій;

оцінює вплив екологічної ситуації на

здоров’я населення.

Розділ IV. Населення України та світу.12 год.

 

 

 

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України. 3 год.

 

 

 

53.

 

Кількість населення в світі та Україні. Чинники,

що впливають на кількість населення: природний

рух, міграції.

 

Здоров’я і безпека

Усвідомлює необхідність  здорового способу життя та його вплив на репродуктивне здоров’я.

Громадянська відповідальність

Оцінює поняття  рівності  та розмаїття народів, явища дискримінації  та гендерної нерівності  у суспільстві.

 

 

54.

 

Статево-віковий склад населення світу й

України. Тривалість життя населення.

Зміна кількості населення в світі та Україні.

Регіональні відмінності демографічних процесів.

Демографічна політика.

Практичні роботи

11. Аналіз статево-вікових пірамід України та

окремих країн світу.

 

П.Р.11

55.

 

Механічний рух населення: причини і види

міграцій, основні напрямки міграційних потоків

у світі та Україні. Українська діаспора.

Міграційна політика.

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент: називає кількість населення світу та в Україні; найбільші країни за кількістю населення;

розуміє поняття «природний рух населення», «природній приріст населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», «еміграція», «імміграція»; пояснює демографічну ситуацію, що

склалася в різних регіонах України.

Діяльнісний компонент: визначає показники народжуваності, смертності, природного й механічного руху, частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп у структурі населення країни (регіону);

показує на карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю населення, природним приростом, країни з найбільш численною українською діаспорою;знаходить інформацію з різних джерел, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей; аналізує статево-вікові піраміди України та

країн світу (на вибір); характеризує демографічні показники населення країни за сукупністю  картографічних і статистичних матеріалів, механічний рух населення в Україні.

Ціннісний компонент: оцінює важливість знань про демографічні процеси для соціально-економічного розвитку України та країн світу;  усвідомлює необхідність  дотримання здорового способу життя.

 

 

 

Тема 2. Розселення. 3 год.

 

 

 

56.

 

Густота населення. Територіальні відмінності

густоти населення в світі й Україні.

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу.

 

Екологічна безпека та сталий

розвиток

Усвідомлює взаємозв’язок між

густотою населення та геоекологічною ситуацією.

 

Громадянська відповідальність

Оцінює і пояснює вплив природних, демографічних та соціально- економічних чинників на територіальні

відмінності густоти населення.

 

57.

 

Класифікація міст за кількістю населення та

функціями. Міське і сільське населення.

Урбанізація, причини, що її зумовлюють.

 

 

58.

 

Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста.

Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в

Україні і світі. Субурбанізація. Хибна

урбанізація.

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент: Називає середній показник  густоти населення в Україні та визначає найбільш (найменш) густозаселені країни  світу; розуміє поняття «урбанізація», «субурбанізація», «агломерація», «мегалополіс», «мегаполіс».

Діяльнісний компонент: визначає показники урбанізованості території; показує на карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і  найменшою густотою населення та рівнем  урбанізації, найбільші агломерації, світові міста, найбільші міста в Україні; знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує особливості розселення  населення в світі й окремих країнах, Україні

та окремих її областях; розрізняє міські і сільські населені пункти, типи міст за людністю і функціями, місто, агломерація, мегаполіс й мегалополіс, темп і рівень урбанізації; порівнює рівень і темпи урбанізації в Україні і світі.

Ціннісний компонент: оцінює важливість знань про особливості розселення населення; усвідомлює взаємозв’язок між густотою

населення та геоекологічною ситуацією; оцінює і пояснює вплив природних,  демографічних і соціально-економічних чинників на територіальні відмінності   густоти населення.

 

 

 

Тема 3. Етнічний склад населення.

 

 

 

59.

 

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї.

Однонаціональні та багатонаціональні країни.

 

Громадянська відповідальність

Усвідомлює причетність  до

національної культури  України,

Усвідомлює проблеми, які виникають, коли  суспільства з  різнимицінностями  та переконаннями намагаються жити  разом  у мирі. Розуміє  необхідність толерантного

ставлення до інших  релігій  та

етнічних  груп.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Усвідомлює важливість знань

іноземної мови, культури інших

народів для спілкування, розширення

зав’язків, створення спільних проектів.

 

 

60.

 

Національний склад населення України:

особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні

райони їх розселення.

 

 

Знаннєвий компонент: називає найпоширеніші мовні сім'ї; розуміє поняття  «раса», «нація», «етнос», «народ», «мовна сім’я».

Діяльнісний компонент: характеризує національний склад населення України за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів;

порівнює етнічний склад населення регіонів України; показує на карті і називає однонаціональні й багатонаціональні країни, райони розселення національних меншин в Україні; знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує етнічний склад населення

України й окремих країн.

Ціннісний компонент: усвідомлює  важливість толерантного ставлення до представників інших рас, національностей.

 

61.

 

Тема 4. Релігійний склад населення. 1 год.

Релігія як явище культури. Світові релігії.

Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.

 

 

 

Знаннєвий компонент: називає світові релігії; розуміє поняття  «світова релігія»;

Діяльнісний компонент: показує на карті і називає регіони домінування світових релігій; знаходить у різних джерелах інформацію,що характеризує релігійний склад населення світу, окремих країн, України та її областей; характеризує найпоширеніші релігійні

конфесії в Україні.

Ціннісний компонент:

оцінює важливість толерантного ставлення  до представників інших релігійних громад.

 

 

 

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні. 2 год

 

 

 

62.

 

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових

ресурсів. Економічно активне населення.

Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Усвідомлює важливість знань про

трудові ресурси і зайнятість населення для соціально-економічного розвитку країни

 

63.

 

Урок узагальнення і контролю знань. . Населення України та світу

 

 

Т.О. 7

 

Знаннєвий компонент: називає кількість трудових ресурсів в Україні; розуміє поняття «трудові ресурси»,«економічно активне населення», «зайнятість населення»; пояснює причини безробіття.

Діяльнісний компонент: визначає показники безробіття; показує на карті і називає області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю трудових ресурсів; знаходить у різних джерелах інформацію про проблеми зайнятості населення світу, окремих країн, України та її областей; характеризує кількість і якість трудових ресурсів окремих країн та України; порівнює структуру зайнятості населення в окремих країнах і Україні.

Ціннісний компонент: усвідомлює важливість знань про трудові  ресурси і зайнятість населення для соціально-економічного розвитку країни.

 

Розділ V.  Природа та населення свого адміністративного регіону. 5 год

 

64.

 

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку. 

Адміністративно-територіальний устрій

Екологічна безпека та сталий

розвиток

Висловлює судження щодо

важливості заходів з метою

раціонального використання та

охорони природних ресурсів і

покращення умов життя населення.

 

Підприємливість та фінансова

грамотність

Обговорює потреби та можливості

створення нових підприємств у регіоні.

 

 

 

Тема 2. Природа регіону.

 

 

 

65.

 

Особливості природних умов і ресурсів

Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду.

 

 

 

 

Тема 3. Населення регіону.

 

 

 

66.

 

Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення.

 

 

 

67.

 

Природа та населення свого адміністративного регіону. Дослідження (екскурсія) 8

 Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

 

 

Т.О. 8

Дос. 8

Знаннєвий компонент: пояснює взаємозв’язки між природними компонентами, вплив природних умов і природних ресурсів на розселення населення в області і своїй місцевості.

Діяльнісний компонент: характеризує рельєф і геологічну будову, клімат, поверхневі й підземні води, ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ, ландшафти, населення, адміністративної області своєї місцевості; аналізує використання природних ресурсів, екологічні наслідки природокористування.

Ціннісний компонент: висловлює судження щодо заходів з метою раціонального використання та охорони

природних ресурсів і покращення умов життя населення; обговорює потреби та можливості створення

нових підприємств у регіоні.

68.

 

Узагальнення знань. Природа та населення свого адміністративного регіону.

 

 

69

 

Узагальнення знань. Україна у світі: природа, населення

 

 

70

 

Підсумковий урок Україна у світі: природа, населення

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
14 січня 2018
Переглядів
1054
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку