10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу, Профільний рівень, 1 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу, Профільний рівень, 1 семестр

За програмою з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 28.10.2010 р. №1021)

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування

уроків з хімії  11 класу на 1 семестр

2018-2019 навчального року

Профільний рівень

 

 

Тема

Демонстрації, лабораторні досліди

Дата

Повторення основних відомостей про органічні сполуки

 1.  

Склад найважливіших органічних сполук

 

 

 1.  

Властивості найважливіших органічних сполук

 

 

 1.  

Застосування найважливіших органічних сполук

 

 

Тема 1. Теорія будови органічних речовин.

 1.  

Короткі відомості з історії становлення і розвитку органічної хімії. Перші синтези органічних речовин.

 

 

 1.  

Теорія як вища форма наукових знань. Передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук. Теорія хімічної будови О.М.Бутлерова.

 

 

 1.  

Залежність властивостей речовин від складу і  хімічної будови молекул. Ізомерія. Приклади ізомерії неорганічних і органічних речовин.

 

 

 1.  

Розвиток теоретичних уявлень про будову органічних речовин.

 

 

 1.  

Основні напрями розвитку теорії будови органічних речовин, її значення. Життя і діяльність О.М.Бутлерова.

 

 

Тема 2. Вуглеводні

 1.  

Алкани (парафіни).

Лабораторний дослід:

1. Виготовлення моделей молекул алканів (ізомерів,  конформацій).

 

 1.  

Метан, його склад, хімічна, електронна,  просторова будова молекули. sp3-гібридизація електронних орбіталей атома Карбону.

Демонстрації:

1. Визначення якісного складу метану за продуктам згоряння.

2. Моделі молекул вуглеводнів та галогенопохідних.

 

 1.  

Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість. Гомо- та гетеролітичне розривання ковалентного зв’язку.

 

 

 1.  

Гомологічний ряд метану,  фізичні властивості гомологів, залежність фізичних властивостей від складу і хімічної  будови молекул, поширеність у природі.

 

 

 1.  

Виведення молекулярної формули газуватої речовини.

 

 

 1.  

Просторова будова насичених вуглеводнів. Структурна ізомерія алканів. Поняття про конформації.

 

 

 1.  

Систематична номенклатура.

 

 

 1.  

Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук.

 

 

 1.  

Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, нітрування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення.

Демонстрації:

3. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот.

 

 1.  

Галогенопохідні алканів. Індукційний ефект. Реакції з активними металами, водою, лугами.

 

 

 1.  

Добування алканів. Застосування алканів та їх галогенопохідних. Добування синтез-газу і водню з метану.

 

 

 1.  

Практична робота №1. Розділення й очищення речовин. Перегонка за  атмосферного тиску.  Перекристалізація.

 

 

 1.  

Циклоалкани (циклопарафіни), їх склад, будова, ізомерія. Поняття про конформації циклогексану. Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів.

 

 

 1.  

Добування і застосування циклоалканів.

 

 

 1.  

Практична робота № 2. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Алкани»

 

 

 1.  

Контроль знань з теми: «Алкани»

 

 

 1.  

Алкени. Етен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. sp2-гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Подвійний карбон-карбоновий зв’язок, - та -зв’язки.

 

 

 1.  

Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Фізичні властивості. Структурна і просторова (цис-, транс-) зомерія алкенів, номенклатура алкенів.

 

 

 1.  

Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація. Правило В.В.Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком.

Демонстрації:

4. Добування етену.

5. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

 

 1.  

Добування та застосування алкенів.

 

 

 1.  

Практична робота 3. Добування етену та досліди з ним.

 

 

 1.  

Алкадієни. Будова молекул алкадієнів зі спряженими зв’язками. Хімічні  влостивості: окиснення, приєднання, полімеризація.

 

 

 1.  

Застосування алкадієнів. Природний каучук.

 

 

 1.  

Алкіни. Етин, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. -гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Потрійний карбон-карбоновий зв’язок.

 

 

 1.  

Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Фізичні властивості, ізомерія, номенклатура алкінів.

 

 

 1.  

Хімічні властивості алкінів: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, полімеризація.

Демонстрації:

6. Добування етину карбідним способом.

7. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

 

 1.  

Добування та застосування етину.

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Алкени. Алкадієни. Алкіни.»

 

 

 1.  

Контроль знань з теми: «Алкени. Алкадієни. Алкіни.»

 

 

 1.  

 Ароматичні вуглеводні (арени).  Бензен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

 

 

 1.  

Хімічні властивості бензену: окиснення, приєднання, заміщення.

Демонстрації:

8. Бензен  як розчинник.

9. Відношення бензену до розчину калій перманганату. 10. Горіння бензену. 10.Відношення бензену до бромної води.

 11. Нітрування бензену..

 

 1.  

Гомологи бензену. Взаємний вплив атомів у молекулі ( на прикладі толуену). Уявлення про орієнтацію замісників у бензеновому ядрі.

Демонстрації:

12. Окиснення толуену

 

 1.  

Добування, застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх використання у сільському господарстві на основі вимог щодо охорони природи.

 

 

 1.  

Поняття про вуглеводні з кількома бензеновими ядрами (нафтален, антрацен).

 

 

 1.  

Взаємозв’язок  і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Ароматичні вуглеводні»

 

 

 1.  

Контроль знань з теми: «Ароматичні вуглеводні».

 

 

Тема 3. Гетероциклічні сполуки

 1.  

Загальні відомості про гетероциклічні сполуки.

 

 

 1.  

Гетероцикли як складові частини біологічно активних речовин, барвників, ліків.

 

 

 1.  

Піридин як представник нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.

 

 

 1.  

Порівняння хімічних властивостей бензену і піридину (повне та часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, утворення солей).

 

 

Тема 4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 1.  

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання .

 

 

 1.  

Нафта. Склад, властивості нафти. Фракційна перегонка нафти. Крекінг. Ароматизація нафтопродуктів. Продукти нафтопереробки, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину.

Демонстрації:

13. Модель нафтоперегінної установки.

Лабораторний дослід:

2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного  вугілля (колекція).

 

 1.  

Кам’яне вугілля, його переробка, продукти переробки.

 

 

 1.  

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Проблеми добування рідкого палива з вугілля та інших альтернативних джерел.

Лабораторний дослід:

3. Ознайомлення з різними видами  палива (колекція).

 

 1.  

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань по темі: «Гетероциклічні сполуки», «Природні джерела вуглеводнів, їх переробка».

 

 

 1.  

Контроль знань по темі: «Гетероциклічні сполуки», «Природні джерела вуглеводнів, їх переробка».

 

 

Тема 5. Оксигеновмісні сполуки

 1.  

Спирти.  Насичені одноатомні спирти, їх склад, хімічна будова. Електронна будова функціональної групи. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів; первинні, вторинні, третинні спирти. Електронна природа водневого зв’язку, його вплив на фізичні властивості спиртів.

 

 

 1.  

Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.

Демонстрації:

14. Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння).

15. Взаємодія етанолу з натрієм. 16. Взаємодія етанолу з гідроген бромідом.

 

 1.  

Добування та застосування спиртів.

 

 

 1.  

Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.

 

 

 1.  

Етиленгліколь і гліцерол. Їхні фізичні та хімічні властивості.

Демонстрації:

17. Взаємодія гліцеролу з натрієм.

Лабораторні досліди.

4.   Розчинність гліцеролу у воді.

5. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом. 

 

 1.  

Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(Ш) хлоридом,  нітрування. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу.

Демонстрації:

18. Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та нагрівання.

19. Добування натрій феноляту.

20. Витіснення фенолу з натрій феноляту дією вуглекислого газу. 21. Взаємодія фенолу з ферум(ІІІ) хлоридом. 

 

 1.  

Добування та застосування фенолу.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Альдегіди і кетони. Склад, хімічна й електронна будова альдегідів і кетонів. Карбонільна група, її особливості. Ізомерія, номенклатура альдегідів і  кетонів. Фізичні властивості.

 

 

 1.  

Хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції окиснення і відновлення. Поліконденсація метаналю з фенолом.

Лабораторні досліди:

6. Окиснення метаналю (етаналю) аргентум(I) оксидом.
7.  Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом.

8. Окиснення спирту  до альдегіду.

 

 1.  

Добування альдегідів і кетонів. Застосування метаналю, етаналю, пропанону.

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Спирти і феноли», «Альдегіди і кетони»

 

 

 1.  

Контроль знань з теми: «Спирти і феноли», «Альдегіди і кетони»

 

 

 1.  

Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксильна група, її особливості. Фізичні властивості кислот. Номенклатура.

 

 

 1.  

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями спиртами. Залежність сили карбонових кислот від їхнього   складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної групи і вуглеводневої груп.

Демонстрації:

22. Властивості етанової  кислоти. 23. Взаємодія метанової кислоти з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду.

Лабораторні досліди:

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової ї кислоти з магнієм.
11. Взаємодія етанової кислоти з лугом.

 

 

 1.  

Практична робота № 4. Добування, вивчення властивостей етанової кислоти.

 

 

 1.  

Поняття про багатоманітність карбонових кислот (вищі, ненасичені, двоосновні, ароматичні). Застосування і добування карбонових кислот.

Лабораторний дослід:

12. Відношення олеїнової кислоти до бромної води і розчину калій перманганату.

 

 1.  

Практична робота5. Розв’язування експериментальних задач.

 

 

 1.  

Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів.

Демонстрації: 

24. Добування  естеру.

25. Ознайомлення зі зразками естерів.

 

 1.  

Практична робота  6. Синтез етилетаноату.

 

 

 1.  

Практична робота  7. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти. 

 

 

 1.  

Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів.  Біологічна роль жирів.

Лабораторні досліди:

13. Розчинність жирів.

14. Доведення   ненасич. характеру рідких жирів.

 

 1.  

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами.

Лабораторний дослід:

15. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Карбонові кислоти. Естери. Жири. Мило»

 

 

 1.  

Контроль знань з теми: «Карбонові кислоти. Естери. Жири. Мило»

 

 

 1.  

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів. Глюкоза, її склад, фізичні властивості й поширеність у природі. Будова глюкози  як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози.    Застосування глюкози, її біологічне значення.

 

 

 1.  

Хімічні властивості глюкози: повне і часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металів, бродіння (спиртове і молочнокисле), естерифікація.

Демонстрація:

26. Взаємодія глюкози з аргентум(Ι) оксидом.

Лабораторний дослід:

16. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

 

 1.  

Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Поняття про оптичну ізомерію.

 

 

 1.  

Сахароза, її склад, будова. Фізичні властивості й поширення у природі.  Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів. Добування цукру з цукрових буряків (загальна схема).

Демонстрації:

27.Гідролізсахарози 

28. Взаємодія сахарози з гідроксидами металічних елементів.

 

 1.  

Крохмаль, його склад. Будова крохмалю. Фізичні властивості.  Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом. Біологічне значення крохмалю.

Демонстрація

29. Гідроліз крохмалю (целюлози).

Лабораторний дослід.

17. Відношення крохмалю до води. 18. Взаємодія крохмалю з йодом.

 

 1.  

Целюлоза, її склад. Будова целюлози. Фізичні властивості. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад.

 

 

 1.  

Застосування целюлози та її похідних.

 

 

 1.  

Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна.

 

 

 1.  

Практична робота 8. Розв’язування експериментальних задач

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Вуглеводи».

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Семестрова контрольна робота №1

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 1 клас, Планування
Додано
17 грудня 2018
Переглядів
400
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку